Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 30. maj 2018.

Politika

PODGORICA

- Italijanski i grčki

lovci 5. junaove godine zvanično

ćepreuzeti briguovazdušnom

prostoruCrneGore, auokviru

NATO„air policing“misije (kon-

trolavazdušnogprostora), potvr-

dio jePobjedi zvaničnikAlijanse.

Istog dana, prošle godine, naša ze-

mlja postala je punopravna članica

Alijanse, čime su stvoreni uslovi da

se ovamisija realizujeuCrnoj Gori.

- Početak NATOmisije koja ima za

cilj očuvanje crnogorskog vazduš-

nog prostora zakazana je za 5. jun

2018. godine. Ova misija uključuje

avijacijuGrčke i Italije - kazao je sa-

govornikPobjede.

Objašnjava da je riječ o dugogodiš-

njoj, rutinskoj mirovnoj misiji koja

štiti integritet suverenog vazduš-

nog prostora članovaAlijanse.

- Čuvanje integriteta vazdušnog

prostora NATO-a je zadatak kolek-

tivne odbrane. Er polising misija

NATO-a nije odgovor na bilo koju

specifičnu prijetnju, već osnovni

način na koji NATO obezbjeđuje

svoje članice. Ona predstavlja legi-

timnu, transparentnu i čisto defan-

zivnu aktivnost - rekao je visoki

zvaničnikAlijanse.

TehničkisporazumVladeCrneGo-

re i Vrhovne komande savezničkih

snaga za Evropu (SHAPE) za zašti-

tu vazdušnog prostora Crne Gore,

koji je Vlada prihvatila na sjednici

održanoj 17. maja ove godine, bio je

preduslov za zaključivanje bilate-

ralnih sporazuma sa Italijom i Grč-

komkoje će obavljati misiju zaštite

crnogorskog vazdušnog prostora.

Ovamirnodopskamisija ima za cilj

očuvanje bezbjednosti vazdušnog

prostora Alijanse. Ona uključuje

stalno prisustvo - 24 sata dnevno,

365dana ugodini - lovaca presreta-

ča koji su spremni da odmah reagu-

juu slučajunarušavanja vazdušnog

prostora.

Vrhovna komanda Savezničkih

snaga za Evropu (SECUR) odgo-

vorna je za sprovođenje misije „Air

policing“.

Ona omogućava Alijansi da u

najvećoj mogućoj mjeri detektuje,

prati i identifikuje sve vazdušne

objektekoji prilaze ili djelujuuvaz-

dušnomprostoru NATO-a, tako da

se mogu prepoznati kršenja i pre-

duzeti odgovarajućemjere.

Od država regiona koje su članice

NATO, zarazlikuodCrneGore,Hr-

vatska sama obezbjeđuje svoj vaz-

dušni prostor, dok je Slovenija ula-

skom u NATO potpisala tehnički

sporazum sa vazduhoplovnom ko-

mandom Alijanse i njeno nebo su

čuvali italijanski avioni, a od 2014.

su preuzeli Mađari. Nebo iznad Al-

banijeod2009. godine čuvaju tako-

đe Italija i Grčka.

Značajnu ulogu u oblasti zaštite

vazdušnog prostora Crne Gore ima

i Agencija za kontrolu vazdušnog

saobraćaja Srbije i Crne Gore

(SMATSA), zadužena za vođenje

svih civilnih i vojnih vazduhoplova

kroz vazdušni prostor Crne Gore.

SMATSA je nedavno zaključila

ugovor sa Evropskom investicio-

nombankom (EIB) o kreditu u vri-

jednosti do 45 miliona eura kojim

će biti modernizovan sistem kon-

trole letjenja udvije države.

IzSMATSAsutadakazalidaćemo-

dernizacijombitiispunjenizahtjevi

istandardiizevropskogpaketapro-

pisa poznatog kao „Jedinstveno

evropsko nebo“, a koji su imple-

mentirani uSrbiji i Crnoj Gori.

JovanaĐURIŠIĆ

PODGORICA

–Predsjednici

Socijaldemokratskepartije i

DemosaRankoKrivokapić i

MiodragLekićnajavili su ju-

če, uodvojenimizjavama, da

će stranačkimorganima svo-

jihpartijapredložiti prekid

bojkotaparlamenta.

Krivokapić jeu izjavi zaTVVi-

jesti kazao da smatra da opozi-

cija treba da se vrati u parla-

ment dabi dogovorili usloveza

fer izbore.

–Odluku će donijeti organi, ali

mislim da je to prirodan put

otvaranja dijaloga da bismo

dogovarali uslove za predsto-

jeće parlamentarne izbore, jer

ako tih uslova ne bude, kao što

se vidi, svaki izborni proces je

nasilniji, tenzičniji. Ako ne bu-

de dogovora unutar opozicije,

svakako, predložiću da se SDP

vrati u parlament – kazao je

Krivokapić.

Injegovkoalicioni partnerMi-

odragLekićkazao jedaćestra-

načkimorgani-

ma predložiti

povratak svo-

jih poslanika

uparlament.

– Mislim da

je bilo bolje

da nastavimo

bojkot,

ali uvažavamo činjenicu da su

se drugi vratili, da oni imaju

pravo da to učine i da bojkot u

takvim uslovima nema onu

snagukoju je imaona početku.

Zato ćemo vrlo brzo da preis-

pitamo i vrlo brzo donesemo

odluku da se Demos vrati u

parlament i ja mislim da će ta

odluka biti uskoro usvojena –

rekao jeLekić zaTVVijesti.

Povratkom SDP-a i Demosa u

parlament, u bojkotu će ostati

samoDemokrate i Ura budući

da su ranije odlukuopovratku

u parlament donijeli Demo-

kratski front i nezavisni posla-

nici Aleksandar Damjanović,

Goran Danilović i Goran Ra-

donjić. DF je tuodlukuprivre-

meno zamrznuo zbog odlaska

uzatvorjednogodlideraMila-

na Kneževića. Situacija sa

SNP-om je nejasna jer pred-

sjednik te partije Vladimir Jo-

ković ne kontroliše poslanike

SrđanaMilića i Danijelu Pavi-

ćević.

Portparol Nove Marko Kova-

čević najavio je povratak u

parlament DF-a nakon što je-

dan od lidera tog opozicio-

nog saveza izađe iz spuškog

zatvora, ukojemsluži četvo-

romjesečnu kaznu. On je re-

kao da je DF raspoložen i za

ujedinjenje opozicije, ali i za

proteste.

- Nakon izlaska iz zatvora Mi-

lana Kneževića i povratka u

parlament naših poslanika, vr-

lobrzo ćemoudirektnomtele-

vizijskom prenosu, bez bilo

kakvecenzure,svimpokretači-

ma kampanje protiv DF-a,

imenom i prezimenom, pred

crnogorskom javnošću, istinu

saopštiti u lice. Nakon toga ni-

šta neće biti isto. Jedno je si-

gurno – sve ćemo izdržati i u

konačnompobijediti –rekao je

Kovačević.

Predsjednik SNP-a Vladimir

Joković rekao je za Pobjedu da

tapartijanerazmišljaopovrat-

ku u parlament jer je situacija

sa poslanicima vrlo specifična.

- Moramo, međutim, priznati

da bojkot parlamenta nije dao

nikakve rezultate. Naprotiv,

donio je samonegativne rezul-

tate opozicije – rekao je Joko-

vić.

Generalni sekretar Demokrat-

ske Crne Gore Boris Bogdano-

vić rekao je da se poslanici te

stranke neće vraćati u parla-

ment.

- Za Demokrate data riječ je

ravna zakonu. Rekli smo i više

puta istakli – nema povratka u

parlament svedoksene ispune

zahtjevi opozicije u vezi sa

stvaranjem uslova za iole fer,

slobodne i poštene izboreuCr-

noj Gori - rekao je Bogdanović

agencijiMina.

Odgovor izUre nijesmo uspjeli

dobiti, ali očekuje se da će po-

slanici ovoggrađanskogpokre-

ta biti solidarni sa Demokrata-

ma s obzirom na to da su

najavili nastavak tijesne sarad-

nje sa tomstrankom.

I.K.–N. Z.

PODGORICA

- Premijer Duško

Marković odgovaraće danas u

parlamentunapitanjapredstav-

nikaposlaničkihklubova.

PredsjednikklubaDemokratske

partijesocijalistaMiodragRadu-

nović pitaće premijera da saop-

šti ishod Samita Evropska unija

– Zapadni Balkan u So iji i da po-

jasni njegove konkretne bene i-

tezaCrnuGoru.

Predstavnika klubamanjinskih

partija Ervina Ibrahomovića in-

teresuje što Vlada preduzima u

vezi saukidanjemobavezeskla-

panja graničnog osiguranja za

motornavozilazagrađaneCrne

Gore i Kosova.

PoslanikLiberalnepartijeAndri-

ja Popović pitaćeMarkovića što

Vlada preduzima da država

opravdasvoj ekološki status.

– Kada će se eliminisati najveće

„crne tačke“ životne sredine u

Podgorici, Nikšiću, Pljevljima i

Herceg Novom, uz otvaranje

jednog od najzahtjevnijih i naj-

skupljihpoglavlja - 27 uprocesu

pristupanja EU– upitao jePopo-

vić. Na dnevnomredu posebne

sjednicesu i poslaničkapitanja.

R. P.

Zvanično počinje NATO zaštita crnogorskog vazdušnog prostora

Italija i Grčkaod5. juna

čuvajuneboCrneGore

Premijer

danas

odgovarana

poslanička

pitanja

Nakon debakla na lokalnim izborima dio opozicije radikalnomijenja strategiju djelovanja

SDP i Demosprekidaju

bojkot parlamenta

PovratkomSDP-a i Demosa u parlament, u bojkotu će ostati samo Demokrate

i Ura budući da su ranije odluku o povratku u parlament donijeli Demokratski

front i nezavisni poslanici Damjanović, Danilović i Radonjić. DF je tu odluku

privremeno zamrznuo zbog odlaska u zatvor Milana Kneževića. Situacija sa SNP-

om je nejasna jer predsjednik te partije ne kontroliše poslanikeMilića i Pavićević

Krivokapić

neće

podnijeti

ostavku

Predsjednik SDP-a je re-

kao da neće podnijeti

ostavku zbog neuspjeha

na nedjeljnim lokalnim iz-

borima, ali da će je ponu-

diti ako rezultati ne budu

dobri naparlamentarnim.

-Tusmogreškuustanovili

ijaćuuzetipunuodgovor-

nost za parlamentarne iz-

bore već sada i ako rezul-

tat ne bude bolji, poslije

parlamentarnih izbora,

pred Glavni odbor staviti

pitanje svog povjerenja -

kazao jeKrivokapić.

Prvak SDP-a imao je zani-

mljivo objašnjenje izbor-

nog ijaska,tvrdećidajedi-

noSDP,navodnopoštujući

evropske standarde, nije

na izbornoj listi imala ime

lidera stranke. To, po mi-

šljenjuKrivokapića, nijesu

razumjeli glasači pa je izo-

stalaočekivanapodrškau

Podgorici i drugimgrado-

vimaCrneGore?!

RankoKrivokapić

MiodragLekić

Duško

Marković