Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 30. maj 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

–Velike gu-

žvena graničnomprelazu

Debeli brijeg saHrvatskom,

zbogkojihgrupeodviše sto-

tina ljudi ljeti satima čekaju,

ne iduukorist ni privredni-

cimani gradu i treba ihhitno

riješiti – istakli suherce-

gnovski hotelijeri na sastan-

ku sapredsjednikomopšti-

neStevanomKatićem.

Prvi čovjek opštine informi-

saoihjedajeproblemgužvina

Debelombrijeguranijeprepo-

znat, te u više navrata predo-

čen predstavnicimaMinistar-

stva unutrašnjihposlova.

KRUŽNI TOK

- Rješavanje problema je van

nadležnostilokalneuprave,ali

ne prestajemo da na njega

skrećemo pažnju. Izašli smo

sa prijedlogomda se osposobi

još jedna trasa koja bi bila re-

zervisana za grupe i olakšala

protok saobraćaja. Osim toga,

predviđenojepostavljanjedo-

datne signalizacije na kruž-

nomtokuuMeljinama,kojaće

onekoji iduupravcuautoputa

ka Splitu informisati da mogu

dakoriste i granični prelazSit-

nica, na kojem je opterećenje

manje,adionicačakneštokra-

ća –kazao jeKatić.

Sastanak je održannanjegovu

u inicijativu a prisustvovali su

direktor Turističke organiza-

cije grada Pavle Obradović,

predsjednik upravnog odbora

hotela „Palmon bej“ Božidar

Draganić, direktorica Institu-

ta„DrSimoMilošević“Gorda-

na Rajović, vlasnik kompanije

„Carine“uokvirukojeposluju

hoteli „Park“ i „Delfin“ Čedo

Popović, direktorica hotela

„Hungest“ Rita Lukas, direk-

torica hotela „Iberostar“ Ade-

la Krnić, direktor hotela „Laj-

thaus“ Jovan Vukalović i

direktor „ACD“ hotela Miro

Đurković.

RADNASNAGA

Hotelijeri su ukazali da im je

problemnedostatkakvalifiko-

vane radne snage u ugostitelj-

stvu i hotelijerstvu, koji je,

istakli su, svake godine sve

izraženijiinenaziresedaćesa

zakonskom regulativom situ-

acija biti bolja.

Katić je kazao kako je lokalna

uprava spremna da pomogne,

u skladu sa svojim nadležno-

stima, a što se u prvom redu

odnosi na komunikaciju sa dr-

žavnimorganimakoji kreiraju

uslove u ovoj oblasti i podršku

određenimprojektimaobukei

prekvalifikacije.

Iz TO objasili su kako najave

pokazuju da će sezona biti od-

lična, jer je sada oko 30 odsto

više gostiju nego u istomperi-

oduprošle godine.

Hotelijeri supohvalili činjeni-

cuda je rivijerakonačnoasfal-

tirana i uređena, istakli su da

gradska preduzeća i službe

veomaoperativnoreaguju,aiz

hotela „Sun Resort“ su primi-

jetili da se ŠetalištePetDanica

konačno čisti svaki dan.

-Problemu buke na nekoliko

lokacija u Herceg Novom i

Igalu ove godine će biti posve-

ćena posebna pažnja, a Služba

komunalne policije i inspek-

cijskog nadzora će pojačano

nadzirati kritične tačke, jer

pojedinačni interes ne smije

biti iznadopšteg - kazao jeKa-

tić.

Ž.K.

HERCEGNOVI:

Predsjednik opštine razgovarao sa hotelijerima

Traže lijekzagužve

naDebelombrijegu

OČEKUJUDOBRUSEZONU:

Hotelijeri kodKatića

TIVAT

– AukcijskaprodajasadnicazaVeliki gradskiparkpod

sloganom„Vašestablounašemparku“, održana je juče11. put.

Zahvaljujućidonaciji od1.900eurakompanijaAdriatikmarinas

iLušticadevelopment, Vodovod,Vodakom,Komunalno,Turi-

stičkaorganizacija, vrtić„Bambi“,OŠ„DragoMilović“,NVO

EvropskidomTivat i opštine, park jebogatiji jeza30sadnica.

AukcijusuorganizovaliSekretarijatzazaštituživotnesredineiener-

getskuefikasnost, Zeleni timiKomunalnoTivat.

Park jeutemeljen1892. godine.

Obilježavanje Evropskog dana parkova uljepšali su zvuci violine

koju je sviralaMonikaLutovac, učenicaMuzičke škole.

S.K.

USPJELAAKCIJA:

Detalj izparka

TIVAT:

Obilježen ekološki datum

Veliki gradski park

bogatiji za30sadnica

KOTOR

-Sekretarijatzakul-

turu, sport idruštvenedjelat-

nosti iKulturni centar ,,Niko-

laĐurković“uputio je javni

pozivzaučešćenamanifesta-

cijama„Kotorski vremeplov“

i „Otvoreni kotorski trgovi“.

Na sajtuopštinenavedeno jeda

je lokalna uprava budžetomza

2018. godinu opredijelila sred-

stva za organizaciju tihmanife-

stacija u ukupnom iznosu od

40.000eura, po20.000.

Prijavasepodnosinajkasnijedo

4. juna.

,,Bokeljskivremeplov“jemulti-

medijalni program posvećen

gradskomživotuKotora tokom

proteklih vjekova. ,,Otvoreni

kotorski trgovi“ na scenu vraća

desetine kotorskih klapa, orke-

stara, horova, folklornih i pje-

vačkih društava, dramskih tru-

pa, karnevalskih grupa,

likovnih, strip i drugih sličnih

udruženjaunamjeri dapromo-

višedobreobičajeukulturi gra-

da.

T.Č.

Pripremeza „Vremeplov“

i „Otvorene trgove“

Konkurs Sekretarijata za kulturu i Kulturnog centra