Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 30. maj 2018.

CrnomGorom

BUDVA

- Srednje stručne

školenudeodličnemoguć-

nosti za svakogako ima

sklonosti za specifične

oblasti koje seunjima izu-

čavaju, sticanjemznanja i

vještinau timvaspistno

obrazovnimustanovama i

dualnomobrazovanju, br-

zo sedolazi doposla - poru-

čeno jeuBudvi učenicima

završnihrazredaosnovnih

škola tokomvelikeprezen-

tacije stručnihzanimanja

kojenude srednje škole iz

teopštine, Bara, Tivta i

HercegNovog.

Direktor Direktorata za sred-

nje obrazovanjeVeljkoTomić

je rekao da Ministarstvo pro-

svjete i srednje stručne škole

nastoje da predstavljanjem

zanimanja osnovcima predo-

če ponudu tih škola u okviru

kojihse realizujeoko 100pro-

grama u četvorogodišnjem i

trogodišnjemtrajanju.

-Prikupite što više informaci-

ja o srednjimškolama i razgo-

varaju sa starijimučenicima –

preporučio jeTomićbudućim

srednjoškolcima.

Direktor Centra za stručno

obrazovanje Duško Rajković

podsjetio je da Ministarstvo

prosvjete pruža podršku kroz

stipendije zadeficitarna zani-

manja.

Pomoćnica direktorice JU

Srednja mješovita škola „Da-

nilo Kiš“, Budva, Nevenka

Vlačić predstavila je progra-

me te obrazoven ustanove.

Ona je istaklada je taustanova

uključena u sistem dualnog

obrazovanja,uokvirukojegsu

ove školskegodinekuvari i re-

storateri dio obrazovanja sti-

cali u eminentnim budvan-

skimhotelima.

Pored te škole domaćina, na

štandovima su obrazovnu po-

nudu predstavile Srednja

stručna i Ekonomsko-ugosti-

teljska škola iz Bara, Srednja

mješovita škola „Mladost“ iy

Tivta i Srednjamješovita ško-

la „Ivan Goran Kovačić“ iz

HercegNovog.

Mladi su informisani da se u

školskoj 2017/2018. godini po

programima gimnazije i

stručnog obrazovanja obra-

zuje 27.798 učenika, a od toga,

po programima stručnog ob-

razovanja 18.773, odnosno ve-

ćina.Uprošloj godini uloženo

je skoro 350.000 eura u opre-

mu radionicauosamstručnih

škola.

Osnovci su u direktnom raz-

govoru sa učenicima i profe-

sorima srednjih stručnih ško-

la saznali i da je najveće

interesovanje učenika, kada

govori o prosječnim podaci-

ma za Crnu Goru, za progra-

me: ekonomski tehničar,

pravno-administrativni teh-

ničar, ydravstveni tehničar,

farmaceutski tehničar, fizio-

terapeutski tehničar, turistič-

ki tehničar, tehničar drum-

skog saobraćaja, nautički

tehničar, kuvar i dr.

Prezentacija stručnih zani-

manja održava u okviru kam-

panje „Stručno jeključno! Za-

poslise,zaradiisebeizgradi!“,

koju Ministarstvo prosvjete

sprovodi u cilju povećanja

upisa u srednje stručne škole,

kao i da je ona već održana u

Podgorici i Beranama.

C.G.

PODGORICA/PLJEVLJA

Nevladinaorganizacija ,,Tra-

čaknade“ izPljevalja pred-

stavila je softver koji je

kreiranzadjecu i omladinu sa

smetnjamaurazvoju i invali-

ditetom, akoji ćemoći dana-

bave svi dnevni centri i obra-

zovneustanoveuCrnoj Gori.

Softver je jedan od elemenata

asistivne tehnologije o kojem

je na konferenciji u Podgorici

govorila direktoricaCentra za

dnevni boravak djece sa smet-

njama u razvoju i odraslih sa

invaliditetom u Pljevljima,

SvetlanaDujović.

KREIRANJE

-UCentru za asistivnu tehno-

logiju koji se nalazi u sklopu

Centra za dnevni boravak ko-

risti se softver na ćiriličnom

pismu na kome se nalaze apli-

kacije iz matematike, pisanja,

crtanja, govora i jezika, te

kompjuterske pismenosti,

vještine koje su potrebne za

svakodnevni život. Njihovim

korišćenjemtapopulacijamo-

žedasavladavještinekoje ina-

če ne bi mogla - objasnila je

Dujović.

Postojeće aplikacije mogu da

senadograđuju,odnosnodase

kreirajunovi zadaci.

-Rezultatipokazujudajeupo-

trebom tog softvera primije-

ćen napredak kod djece koja

su intelektualno očuvana. Po-

boljšana je komunikacija, po-

većan fond riječi i postignut

napredakurazumijevanjugo-

vora – istakla jeDujović.

Uz softver, kako navodi, naba-

vili su i hardver, a sve je to ko-

štalo oko 20.000 eura.

- U hardver spadaju specijali-

zovane tastature sa ćiriličnim

slovima, jer naša djeca često

imaju motoričke smetnje i ne

mogu da koriste obične. Tu su

i specijalizovani miševi i džoj-

stici za kompjutere koji djeci

olakšavaju korišćenje računa-

re, te razne igračke, komuni-

katori, komunikacione sveske

i knjižice na kojima su sličice.

Sve to pomaže djeci koja ne

verbalizuju – kazala je Dujo-

vić.

Predstavnica Ministarstva

prosvjeteTamaraMilićjeista-

kla da taj Vladin resor pripre-

ma treću strategiju inkluziv-

nog obrazovanja.

PODRŠKA

- Imamo mali broj djece koja

se nalaze u resursnim centri-

maodnosnonekadašnjimspe-

cijalnim školama – kazala je

Milić, ističući da se socijalni

model baštini u crnogorskom

sistemuobrazovanja i vaspita-

nja.

PredstavnicaMinistarstva ra-

daisocijalnogstaranjaMarina

Medojević je kazala da je naj-

višepažnjeposvećenodeinsti-

tucionalizaciji i razvoju na lo-

kalnomnivou.

- Radi 13 dnevnih boravaka, u

Bijelom Polju, Nikšiću, Pljev-

ljima, Plavu, Ulcinju, Cetinju,

Herceg Novom, Beranama,

Mojkovcu, Rožajama, Podgo-

rici iDanilovgradu, aodprošle

godine i u Bijeloj, u sklopu

Dječjegdoma. Dnevni boravci

imajuznačajnuuloguupruža-

nju usluga na lokalnom nivou

– objasnila je Medojević i do-

dala da oko 200 djece koristi

usluge dnevnog boravka.

Konferencijajeodržanausko-

pu projekta koji finansira De-

legacija Evropske unije u Cr-

noj Gori preko Fonda za

aktivno građanstvo. U okviru

tog projekta, koji se realizuje

odapriladooktobra, stručnja-

ci iz Pljevalja će podijeliti ste-

čenaznanjaivještineizdome-

na asistivne tehnologije sa

dnevnim centrima u Podgori-

ci, Herceg Novom i Bijelom

Polju.

I. TERZIĆ/M.NIKIĆ

NVU ,,Zračak nade“ iz Pljevalja uspješno primjenjuje asistivnu tehnologiju

Školanemora

biti baukdjeci

sa smetnjama

u razvoju

So ver omogućava da

djeca lakše savladaju

matematiku, pisanje,

čitanje i crtanje.

Rezultati pokazuju

da je njegovom

upotrebompoboljšana

komunikacija,

povećan fond riječi i

postignut napredak u

razumijevanju govora–

istakla je Svetlana

Dujović

Besplatnaaplikacijazapet udruženja

Izvršni direktor terapeutskog centra ,,Ekinisi“

iz Atine, Aleksandar Nikitović, predstavio je

svoju aplikaciju ,,Sošal skils animejšon“ pomo-

ću koje djeca sa smetnjama u razvoju uče

kako da se obuku, operu zube...

Prednost aplikacije koja postoji od 2014. godi-

ne jeste ta što je namijenjena stručnjacima ali

njome mogu da upravljaju roditelji. Prikazuje

dešavanja u kući, odnosno u porodici, tako

da svi koji su u neposrednom kontaktu sa

djeteom sa smetnjama u razvojumogu da na

pristupačan i lako razumljiv način vizuelno

prikažu neke radnje ili interakcije koje bi ono

trebalo da nauči i savlada.

Nikitović je kazao da će pokloniti pet aplikaci-

ja, dobiće ih udruženja djece sa smetnjama u

razvoju iz četiri opštine – Podgorice, Pljevalja,

Bijelog polja i Herceg Novog.

POMOĆZASVAKODNEVNEVJEŠTINE:

JučeuPodgorici

D. MALIDŽAN

Budva:

U kampanji ,,Stručno je ključno“ ponudu

predstavile škole iz četiri opštine

Znanje i vještine

prečicadoposla

DUALNOOBRAZOVANJEKAOPREDNOST:

JučeuBudvi

Ponudusupredstavile

SMŠ „DaniloKiš“

( Budva), Srednja

stručna i Ekonomsko-

ugostiteljska ( Bar),

SMŠ „Mladost“ (Tivat)

i SMŠ „IvanGoran

Kovačić“ ( Herceg

Novi)

FOTO PRIČA IZ BERANA

Mali ,,maturanti“

prošetali gradom

BERANE

- Djeca predškolske grupe vrtića „Radmila

Nedić“ juče su se šetnjomglavnomgradskomulicom

oprostili od vrtića. Oni će od septembra sjedjeti u škol-

skim klupama. Šetnju „malihmaturanata“ posmatrao je

veliki broj građana. Nakon de ilea gradom, predškolci su

se vratili u prostorije vrtića gdje su imuručene diplome i

organizovana žurka.

V. J.