Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 30. maj 2018.

Hronika

PODGORICA

–AdvokatDu-

šanLukšić juče jeupodgorič-

komVišemsuduprilikom

kontroleoptužniceprotivbiv-

šegpredsjednikabarskeopšti-

neŽarkaPavićevićaustvrdio

danemadokazada jezloupo-

trebomslužbenogpoložaja

2011. godineuposlovima iz-

gradnjestambeno-poslovnog

prostoraPoštuCrneGore

oštetioza2.247.000eura.

On je zajedno sa braniocimane-

kadašnje izvršne direktorke Pa-

vićevićeve firme Zavod za iz-

gradnju Bara (ZIB) Danijele

Krković i procjenitelja Rafaela

Vreteničića, koji su se našli na

optužnici, zatražio da se postu-

pakprotivnjihobustavi.

Odluku o tome da li je tužiteljka

Ljiljana Lakić ponudila dovolj-

no jake dokaze da se optužnica

potvrdi ili obustavi postupak, u

narednih petnaest dana donije-

će sutkinja Višeg suda u Podgo-

rici SuzanaMugoša.

OCJENADOKAZA

Advokat Lukšić je kazao da ima

utisak da je optužnica napisana

prije nego što su pribavljene

izjave svjedoka koje odudaraju

odonog što jepredmet optužni-

ce.

- Radi se o svjedocima koji su ili

još uvijek pokrivaju odgovorne

funkcije, a povezani su sa pro-

jektomkoji je predmet optuže-

nja.RadiseoMilanuMartinovi-

ću, direktoru Pošte Crne Gore,

Vojinu Grdiniću, bivšem pred-

sjedniku borda direktora Pošte i

MiluPeroviću,šefupravnesluž-

be–kazao jeadvokatLukšić.

Branilac Vreteničića, advokat

Miladin Adžić obrazlažući pri-

jedlog za obustavu postupka

ukazao je na nedostatke koji

sprečavajupotvrđivanjeoveop-

tužnice.

-Mojklijentseteretizapomaga-

nje u izvršenju krivičnog djela.

Međutim, problem je što nema

dokazada jeprvooptuženi Pavi-

ćević počinio krivično djelo

stavljenomunateret.Uoptužni-

ci se opisuje poslovni odnos

ZIB-a i kompanije USEFA, a

moj branjenik sa timnema ništa

–pojasnio jeadvokatAdžić.

On je istakaodaoptužnicanijeu

skladusaekonomskomlogikom

kada je u pitanju posao između

ZIB-a i Pošte.

-Poštajeuviduzemljištauložila

4.300.000 eura u izgradnju

stambeno-poslovnogprostorau

centruBara.Ugovoromjepreci-

ziranodaPoštazaovaj iznosdo-

bija30odstokvadratureuplani-

ranomobjektu.Umeđuvremenu

su promijenjeni urbanistički

uslovi iZIBkoji je trebaodagra-

didobiojemogućnostdaduplira

kvadraturu planirane zgrade. U

tim dodatnim radovima Pošta

nije učestvovala, pa smatramda

nema osnova da nakon izgrad-

nje dobije dupli broj kvadrata –

kazao jeadvokatAdžić.

On ističe da je Pošta dobila ono-

likokolikojeiuložilauizgradnju

stambeno-poslovnog prostora,

štoznači daonanijeoštećena.

- Smatramda jeoptužnicanera-

zumljiva i nejasna jer prema na-

lazu vještaka se navodi da je Po-

šta pretrpjela štetu zbog

nezavršenog objekta. Iz tog ra-

zloga tražim da se optužnica

vrati na dopunu ili postupak

protivmog branjenika obustavi

- kazao jeadvokatAdžić.

UGOVOR

Specijalno tužilaštvo pokrenulo

jeistragunakonštojePoštaCrne

Gore podnijela tužbu protivZa-

vodazaizgradnjuBaraustečaju,

koji jebiouvlasništvuŽarkaPa-

vićevića, i barske kompanije

USEFA jer nijesu ispoštovali

ugovor o zajedničkoj izgradnji

stambeno-poslovnogprostora.

Ugovoromkojijepotpisan2008.

godinePoštaCrneGorejeuloži-

la državno zemljište u barskom

naselju Topolica kako bi zauz-

vrat dobila 30 odsto od izgrađe-

nog stambeno-poslovnog pro-

stora, odnosno građevinsku

nekretninučijanajmanjavrijed-

nost mora da iznosi 4.300.000

eura.

Pošta je zemljište uložila uz sa-

glasnostministarstavafinansijai

telekomunikacija.

Međutim, krajem 2011. godine

uvodi u posao ruskog biznisme-

na Artura Džahalova sa kojim

sklapa ugovor o zajedničkom

ulaganju,očemunijeobavijestio

menadžmentPošte.

Džahalov je tada ZIB-u uplatio

4.200.000euradazavrši izgrad-

njuspornezgrade.

Premapisanjumedija, ZIB jedo

početka 2013. godine izgradio

oko 45 odsto dogovorenog

objekta, a sredinom iste godine

Atlas banka je podnijela Pri-

vrednom sudu u Podgorici pri-

jedlog za uvođenje stečaja u toj

kompanijizbogdugaod800.000

eura.

Samo 60 dana prije otvaranja

stečaja, početkom septembra

2013. godine, Pavićević aktivu

ZIB-a prenosi na kompaniju

USEFA, pa i investicioni proje-

kat izgradnje stambeno-poslov-

nog prostora u barskomnaselju

Topolica. ZIB, kojem su ostali

samominusi, 6. novembra 2013.

godineušao jeustečaj.

B.R.

Lukšić: Svjedoci

osporili optužbe

protivPavićevića

ARHIVAPOBJEDE

Na provjeri dokazi protiv vlasnika, izvršne direktorice ZIB-a i

procjenitelja zbog nepoštovanja ugovora za izgradnju zgrade u Baru

BAR

–Barskapolicijauhapsilajedvijebezbjednosnointeresan-

tne osobe jer je kodnjihpronađeno 173,3 gramamarihuane.

Kako se navodi u saopštenju policije, kontrolisano je vozilo „še-

vrolet“ kotorskih registarskih oznaka, u kojem su se nalazile

bezbjednosno interesantne osobeB. Đ. (20) i D. H. (21) izBara.

- Kontrolomvozila, ispod haube pronađena je pvc kesa samari-

huanomtežine 173,3 grama - navodi se u saopštenjupolicije.

Droga je poslata na vještačenje uForenzički centar.

Osumnjičenima se na teret stavlja da su počinili krivično djelo

neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih

droga.

C.H.

Uhaubi

„ševroleta“

nađeno

173grama

marihuane

NIKŠIĆ

–Nikšićkapolicija

jeuprethodnomperiodu

kontrolisalavišeosoba i od

njihzaplijenilamarihuanu,

heroin, kokain i tablete ek-

stazi, zakoje se sumnjada

subili namijenjeni uličnoj

prodaji. Oduzeto je i oružje

u ilegalnomposjedu.

Pretresen je stan R. K. (27) i

pronađeno je 235 tableta ek-

stazi, plastična kutija sa ma-

rihuanom - težine oko pet

grama i pištolj u ilegalnom

posjedu.

R. K. je priveden zbog osno-

vane sumnje da je počinio

krivična djela neovlašćena

proizvodnja, držanje i stav-

ljanje u promet opojnih dro-

ga i nedozvoljeno držanje

oružja i eksplozivnihmateri-

ja.

Kontrolisana je i bezbjedno-

sno interesantna osobaM. P.

(37) kod koje je nađeno pet

kesica sa tri grama heroina.

U saopštenju policije navodi

se i da je pretresena kuća i

stan R. M. (29), a inspektori

suoduzeli 15 grama kokaina.

- Aktivnosti policije na otkri-

vanju, suzbijanju i sprečava-

njuzloupotrebeopojnihdro-

ga se nastavljaju– zaključuju

iz policije.

C.H.

NIKŠIĆ:

Prijave protiv više osoba

PODGORICA

- SuđenjeposlanicimaDemokratskog fronta

odgođeno je za 2. jul zbog zdravstvenihproblemaoptužene

MarineJočić.

Njenbranilac, advokatJugoslavKrpovićzahtijevao jeodsudada

odgodi pretres, navodeći da je neophodnoda Jočić prisustvuje.

Osim Jočić, sudi se i Milanu Kneževiću, Branku Raduloviću i

MilutinuĐukanoviću, zbog incidenta koji se dogodio 15. febru-

ara prošle godine uholuSkupštine, nakon što je skinut imunitet

AndrijiMandiću iMilanuKneževiću.

Poslanici DF-a su, prema optužnomprijedlogu, vrijeđali i nasr-

tali na poslanike DPS-a Aleksandru Vuković, Miodraga Boba

Radunovića,MiodragaVukovića i Luiđa Škrelju.

C.H.

Odgođeno suđenje poslanicima DF-a

Jočićnijedošla zbog

zdravstvenihproblema

Zaplijenjeni heroin,

kokain, oružje...

Uhapšene dvije

osobe u Baru

Optuženi Rafael Vreteničić, koji je procjenjivao tržišnu vri-

jednost zemljišta koje je Pošta uložila u izgradnju stambeno-

poslovnog objekta, juče je ustvrdio da je iznos od 830 eura za

metar kvadratni najviša cijena koja je dogovorena kada je u

pitanju centar Bara.

- Pošta nije oštećena – kazao je on.

Za razliku od Vreteničića, bivši predsjednik barske opštine

i vlasnik preduzeća ZIB u stečaju Žarko Pavićević i izvršna

direktorica u ovoj irmi Danijela Krković juče nijesu prisustvo-

vali ročištu u podgoričkomVišem sudu povodom kontrole

optužnice, koja je podignuta protiv njih. To nije bila smetnja

da se ročište održi jer su njihove interese zastupali advokati.

Vreteničić:Poštanijeoštećena

Advokat Lukšić i Pavićević

PODGORICA

–Srpski

istražitelji tragajuzadvije

osobekoje suuponedjeljak

ubilevlasnika autoperioni-

ceDragoslavaMiloradovi-

ća (43) naKaraburmi.

Prema pisanju srpskihmedi-

ja,Miloradovićjeranijeoptu-

živan za nelegalno posjedo-

vanje oružja, a poznat je kao

kumLukeBojovića i dugogo-

dišnji član njegove kriminal-

ne grupe.

Bio je suvlasnik autoperioni-

cekoju jenekadadržao saNi-

kolom Bojovićem, bratom

LukeBojovića.

Dosadašnja istraga ubistva

ukazuje da se radi o profesio-

nalcima, koji su do tančina

isplanirali zločin.Policijavje-

ruje da se radi o nastavku

obračuna kriminalnihgrupa.

Ubice suMiloradoviću prišle

motorom i ispalile više pro-

jektila. Nakon zločina, odve-

zli su sekaPančevačkommo-

stu i zapalilimotor.

Tokom ubistva i bjekstva na

motoru egzekutori su nosili

kacige, pa iako su snimljeni

sigurnosnim kamerama u

okolini mjesta napada, ti

snimci ne mogu pomoći u

identifikaciji.

Prema nezvaničnim informa-

cijama, napadači su pucali na

Miloradovića u trenutku kada

mujezazvoniomobilnitelefon.

Inspektori su pronašli čaure

kojesuposlatenavještačenje.

C. H.

BEOGRAD:

KumLuke Bojovića ubijen u nastavku kriminalnih obračuna

Istražitelji nemaju

osumnjičeneza

ubistvoMiloradovića

Samjestaubistva

TELEGRAF

FOTO: UPRAVA POLICIJE