Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 36 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 29. maj 2018.

Društvo

KOSOVSKAMITROVICA/PRIŠTINA/

NOVIPAZAR

- Petorođece, uzrastaod

četiri dodevet godina i tri žene, odnosno

majke, državljankeSrbije, Bosne iHer-

cegovine iKosova, zbrinuti suuposljed-

njojmajskojmisiji tri neformalnehuma-

nitarneorganizacije čija su sjedištau

NovomPazaru, KosovskojMitrovici i

Prištini.

Prema Pobjedinim saznanjima, identifiko-

vana su dva (manja) migrantska „kampa“

naprigraničnimpojasevimaGrčkekaAlba-

niji, a njihov težak put od Sirije, preko Tur-

ske, trajao je više od četiri mjeseca. Radi se,

inače, o đeci i šerijatskim ženama trojice

džihadista, okojima seništane zna, a unaj-

boljemslučajumogli bi biti zarobljenici ne-

ke odbrojnih sirijskihoružanih formacija.

DŽABAPAPIRI…

Samozbrinjavanjeje,premariječimaAnele

S. misionarke sa Kosova, proteklo bez oz-

biljnijih poteškoća i pretjeranih procedu-

ralnih zamki, jer je sve bilo više nego oči-

gledno i na prvi pogled. Nigdje, dakle, i ni u

čemu, osmočlana „grupa“ niti je predstav-

ljala, niti može predstavljati bilo bezbjed-

nosnu ili kakvu drugu opasnost i rizik. Uz

to, misionari su imali nesebičnu pomoć lo-

kalnihkoordinatoraCrvenogpolumjeseca,

ali i drugih međunarodnih humanitarnih

organizacija.

Sve je - kaže ona, obavljeno za dva dana i

mogli smo krenuti ka Kosovu i NovomPa-

zaru, a jednojmajci izBosne, i njenoj dvoji-

ci sinova omogućiti kontakt sa familijom

koja živi uokolini Tuzle.

- A onda su krenule nevolje sa našim ljudi-

ma i raznim službama u našim državama.

Džabasunambilipapirinadležnihzagrčke

kampove u pograničnom pojasu, kao i va-

lidna dokumentacija verifikovanih, odno-

sno ovlašćenih predstavnika međunarod-

nihorganizacija –priča naša sagovornica.

USPJEŠNAMISIJA

Čak pet dana - ističe ona, morali su dokazi-

vati da ne švercuju đecu i žene - potencijal-

ne teroriste, ne uvoze ilegalne migrante, te

da nijesuni trgovci organima.

- Ipak, sve smo to nekako prebrodili i sada

možemo reći da je ovo jedna od najuspješ-

nijihhumanitarnihmisija, nesamouregio-

nunego imnogo šire. I tobez ikakvepomo-

ći država porijekla – ističe ona.

Zato su, prema njenim riječima, još odluč-

niji da nastave samisijama, a saradnju pro-

šire na zapadnoevropske zemlje, sa tamoš-

njim sličnim organizacijama i društvima

koja okupljaju istovjernike i spremni su da

pomognuna raznenačine, pa imaterijalno,

s obziromna toda sebez izvjesnih, određe-

nih količina novca ne mogu stvarati makar

elementarni uslovi za ostvarivanje ciljeva

humanitarnogmisionarstva.

OTVORENOPISMO

Ohrabruje je, dodatno, i činjenica da ovaj

vid misionarstva kao izuzetno važan pre-

poznaju „službene“ humanitarne organi-

zacije u Turskoj, Bugarskoj, Grčkoj i Alba-

niji, ali je brine - kako kaže - pasivan odnos

islamskih zajednica u gotovo svimzemlja-

manastalimnaprostorimabivšeSFRJ.Kao

primjer navodi Srbiju.

U toj republici, podsjeća ona, djeluju dvije

islamskezajednice;objeslužbenoverifiko-

vanenadržavnomnivou,alinijedannjihov

organ, ni jedno vjersko tijelo unutar tih si-

stema, nema aktivan odnos prema proble-

mu zbrinjavanja đece i žena, povratnika iz

Sirije, Iraka ili Libije. Deklarativno, u jav-

nosti stvaraju privid spremnosti na anga-

žovanje, aliupraksi - sveseuglavnomzavr-

šava na džumama i podsjećanja na neke

djelove sura i ajeta iz Svete knjige Časnoga

Kurana.

- Naravno, to nije dovoljno, pa ćemo poku-

šati da ih na adekvatan način, najvjerovat-

nije otvorenim pismom, po završetku Ra-

mazana, podsjetimo što bi još trebalo da

urade - najavljujeAnela S.

R. TOMIĆ

CETINJE

- Srednja likovna

škola „PetarLubarda“ ove

godineobilježava jubilej -

20godinapostojanja, a cen-

tralna svečanost bićeodr-

žanaučetvrtak, 31.maja, u

Zetskomdomu.

Kako navode iz škole, u toku

ove jubilarne godine realizo-

vane su brojne aktivnosti -

„Mali likovni susreti“, izložba

„Novac kao ukras“ i izložba

maturskih radova učenika

škole „Petar Lubarda“.

- Prvu likovnu školu na Ceti-

nju utemeljio je Petar Lubar-

da sa Milom Milunovićem

1946. godine. Škola se 1948.

godinepreselilauHercegNo-

vi, a 1963. godine je ukinuta.

Ponovo je otvorena na Ceti-

nju 1991. godine, u sklopu

Obrazovnog centra Cetinje, a

od 1998. godine funkcioniše

kao samostalna obrazovna

institucija.Kaojedinalikovna

škola u državi, do danas je iš-

kolovala veliki broj savreme-

nih crnogorskih umjetnika i

likovnihpedagoga. Školanosi

ime po jednom od svojih

osnivača i prvom direktoru

PetruLubardi,proslavljenom

slikaru, čija su djela daleko

prevazišla bivše jugosloven-

ske prostore i dostigla svjet-

sku slavu. Likovno obrazova-

nje u Crnoj Gori je sa ovom

školomdostiglo jedan uređe-

ni sistem likovnog obrazova-

nja koje podiže nivo likovne

kultureiobrazovanjaomladi-

ne u državi i šire - kazala je

direktorica Gordana Toma-

šević.

J.Đ.

jetu i sudijama

ćebiti

g sistema

nom nivou. Očekuje se da će

ministar pravde dostaviti pri-

jedlog za izmjenu Zakona o

sudskom savjetu i sudijama

uskoroVenecijanskoj komisiji

na mišljenje, prije nego što

počne procedura u parlamen-

tu– rekla je za naš list 23. maja

Granata-Mengini.

Zahtjev kvalifikovane većine -

ilidrugimehanizamkojimože

osiguratikompromissaopozi-

cijom–zaimenovanječlanova

Sudskog savjeta, prema nje-

nim riječima, rasprostranjena

jepraksauEvropi. Ocijenila je

i da „otklanjanje kvalifikova-

nih većina ili drugih uporedi-

vihmehanizama nije rješenje,

jer podriva povjerenje koje bi

javnost i opozicija trebalo da

imajuuSudski savjet“.

J. B.

abranjene školjke i oprema

stijene

njene

Pucalo

uGrblju

Plovna jedinica iz Budve

kontrolisala je u subotu

zonu obale u Grblju

nakon prijave da je u

sedam sati ujutru bačen

dinamit. Patrolni čamac

obišao je dosta terena,

krivolovci su, međutim,

ostali sakriveni na nepri-

stupačnom terenu.

na prstace. Ta školjka koja živi

u stijeni tražena je na crnom

tržištu i među ugostiteljima

kojih ih u restoranima često

plasiraju „ispod ruke“. Vađe-

njemprstacarazbijasestjeno-

vita obala i bespovratno uni-

štava priobalna zona.

DETONACIJEU

VALDANOSU

Prema riječima predstavnika

grupe Stop krivolovu, teško

da jemajmogaoproći bezpo-

jačane aktivnosti dinamitaša,

inače pritajenih nakon što je

odprošlogljetapojačanakon-

trola krivolova namoru.

Nepristupačan teren otežava

kontrolu, ali će akcije policije

sa mora i kopna biti pojačane

kako bi se pokušalo stati na

put dinamitašima.

Prema svjedočenju ribolova-

ca i ronilaca, prethodnih de-

setak dana dinamitaši su

„promilili“ na pozicije i oko

BaraiČanja,kaoipremaUlci-

nju, reonuokoValdanosa.

Tamo je plovna jedinica poli-

cijeizBara25.majanakondo-

jave da je bačen eksploziv za-

tekla tri osobe od kojih su

uzete izjave, izuzete parafin-

skerukavicekakobiseutvrdi-

lodalisuaktiviraleeksploziv-

ne naprave.

Kako je saopšteno iz Stopkri-

volovu, kod jednog od njih su

pronađene i boce za ronjenje,

što ukazuje na sumnju da je

trebalo da izvade ubijenu ri-

bu. Istragaoovomslučaju jeu

toku, a forenzički dokazi će

pokazatidalisuosobezateče-

ne na terenu učestvovale u

krivolovu.

I. P.

Prstaci

Podijeliće

hiljadu i po

humanitarnih

paketa

PODGORICA

- Predstavnici

AmbasadeUjedinjenihArapskih

Emirata (UAE) podijeliće 1.500

humanitarnih paketa preko

IslamskezajedniceuCrnojGori.

KakojeobjavljenonasajtuIslam-

skezajednice, akciju „GodinaZa-

jeda“ u Crnoj Gori juče je počela

otpravnica poslova pri Ambasa-

di UAE Hana Alkabi, podjelom

humanitarnihpaketa ispredMe-

dreseuPodgorici.

-MjesecRamazanzamuslimane

jemjesec božijemilosti. Vođeni

ovim, širom svijeta muslimani

pokušavajuimplementiratiboži-

jiimperativjednipremadrugima

i prema široj zajednici – piše u

saopštenju.

Tako će, kako se navodi, Amba-

sada UAE u Crnoj Gori, u znaku

obilježavanja tog svetogmjese-

ca, unarednihnekolikodanapo-

dijeliti 1.500paketa preko Islam-

skezajednice.

- Povod za podjelu paketa je i taj

da su UAE ovu godinu obilježili u

znaku humanizma i ilantropije

povodom100godina od rođenja

osnivačadržave,ZajedabinSulta-

naAl Nahjana. Cioprojekat suna-

zvali„GodinaZajeda“-pojašnjeno

jeusaopštenju. Navodi sedaćeu

toku cijele godine UAE širomsvi-

jeta,različitimhumanitarnimpro-

jektima, oživjeti sjećanje na osni-

vačadržave, koji jebioprepoznat

kaoveliki ilantrop.

R.D.

Povodi:

Što je donijelamajska humanitarnamisija umigrantskim „kampovima“

na prigraničnimpojasevima Grčke ka Albaniji

Zbrinutopetoro

đece i tri žene

Migrantski kampuGrčkoj

Prema Pobjedinim

saznanjima,

identi kovana

su dva (manja)

migrantska „kampa“

na prigraničnim

pojasevima Grčke

ka Albaniji, a njihov

težak put od Sirije,

preko Turske,

trajao je više od

četiri mjeseca. Radi

se, inače, o đeci i

šerijatskimženama

trojice džihadista, o

kojima se ništa ne

zna

Srednja likovna škola „Petar Lubarda“

Proslava jubileja

uZetskomdomu

SjedišteSudskog savjeta

Predsjednik državeMilo Đukanović

smatra da dolazi vrijeme kada će se i

drugi politički subjekti drugačije ponašati

i da će „shvatiti da je i pred njima dvije i po

godinemandata koji bi trebalo provesti

pametnije nego u bojkotu parlamenta“

Zgradaukojoj senalazi

škola „Petar Lubarda“