Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 36 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 29. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

–Univerzitet

CrneGoreuputio jedodatni

zahtjevEkonomskomfakul-

tetuda se izjasni oautentič-

nosti i sadržajumagistar-

skog rada lideraDemokrata

AlekseBečića i da iho tome

obavijesti, saopšteno jePo-

bjedi izovevisokoobrazov-

ne institucije.

- Univerzitet Crne Gore je u

skladu sa važećom pravnom

regulativom i u granicama

nadležnosti svojih organa za-

počeo odgovarajući postupak

utvrđivanja nepravilnosti u

magistarskomradumrAlekse

Bečića – kazali su našem listu

saUCG.

Cjelokupni postupak – od pri-

jave teze do odbrane rada

2014. godine, kako su ukazali,

sproveden jenaEkonomskom

fakultetu, pred komisijom i

mentorom koji su imenovani

odVijeća tog fakulteta.

- Monitoring magistarskih

studija od sredine 2015. godi-

ne ustanovljen je kao jedna od

nadležnosti Odbora u okviru

Centra za studije i kontrolu

kvalitetanaUniverzitetuCrne

Gore, tako da ovaj organ, kao

ni drugi organi Univerziteta,

shodno tada važećoj pravnoj

legislativi, nijebionadležanni

po jednoj fazi ovog postupka

–naglasili su saUCG.

Ova visokoobrazovna institu-

cija je još krajem aprila obavi-

jestilajavnostdaće„ugranica-

ma svoje nadležnosti“ ispitati

autentičnostnavodnoplagira-

nogmagistarskogradaBečića,

nakon što je nevladina organi-

zacija Centar za akademski

integritet 20. aprila izašla u

javnost sa istraživanjem koje

je pokazalo da je Bečić plagi-

raomagistarski rad.

Izvršni direktor Centra za

akademski integritet Mitar

Đukanović rekao je tada da je

softver Turnitin, koji su kori-

stili za provjeru autentičnosti

pet naučnih radova, u slučaju

Bečićevog magistarskog rada

pokazao 44 odsto poklapanja

sa drugim radovima, te da su

naknadnomanalizomdošli do

podatka da je od 113 strana

prepisao oko 50. Kako je Đu-

kanović rekao tada, njihovo

istraživanje je pokazalo da je

gotovo polovinamagistarskog

rada Bečića plagijat i da to po-

kazuje odsustvo akademskog

integriteta inepoštovanjepra-

vila citiranja.

Đukanović je podnio Osnov-

nom državnom tužilaštvu u

Podgorici i krivičnu prijavu

protiv Bečića 24. aprila, zbog

povredemoralnih prava auto-

ra i interpretatora.

On je u petak, kako je prenio

portal CDM, dostavio dopunu

ove krivične prijave, zbog

sumnje da je osim plagijata u

magistarskom radu Bečića

uključen i autoplagijat.

- U dopuni krivične prijave se

navodi da jeBečiću svojmagi-

starski rad uvrstio i djelove

svog diplomskog rada bez na-

vođenja da je to iz tog rada –

prenio jeCDM.

AleksaBečić svevrijemenegi-

raovenavode,tvrdećidanema

nigovoraoplagijatu,auemisi-

ji „Načisto“ na TV Vijesti ka-

zao je da je to brutalna laž i

neljudska podmetačina, te da

iza svega stojeDPS i DF.

J. B.

PODGORICA

–Vladapri-

prema izmjeneZakonao

Sudskomsavjetu i sudijama,

čiji je cilj deblokada izbora

članova togorgana, koje će

vjerovatnobiti predstavljene

učetvrtak, saopštio je juče

premijerDuškoMarković.

On je na konferenciji za novi-

nare Demokratske partije so-

cijalista rekao da će izmjene

riješiti pitanje parlamentarne

blokade izbora novih članova

Sudskog savjeta.

OPOZICIJA

-Vjerujemoivoljelibismodau

tom procesu učestvuje parla-

mentarna opozicija – istakao

jeMarković.

Predsjednik države Milo Đu-

kanović je na pitanje kako na-

mjeravaju da riješe problem

blokade rada Sudskog savjeta

odgovorio da dolazi vrijeme u

kojemočekuje da će se i drugi

politički subjekti drugačije

ponašati.

- Da će shvatiti da je namjera

da se delegitimišu izborni re-

zultati iz oktobra 2016. godine

propala i da je i prednjima, kao

i nama, dvije i po godine man-

datakojibitrebaloprovestipa-

metnije nego u bojkotu parla-

menta–naglasiojeĐukanović.

Veoma je važno, kazao je on,

da imamo skladno funkcioni-

sanjesvihdjelovavlasti, uklju-

čujući i sudsku.

- Potrudićemo se da u razgo-

vorima sa parlamentarnim

partijama dođemo do potreb-

ne većine za izbor Sudskog sa-

vjeta –poručio jeĐukanović.

To, prema njegovim riječima,

nije nedostižno i vjeruje da će

uspjetidaobezbijedekontinu-

itet funkcionisanja institucija

sudske vlasti.

MogućablokadaradaSudskog

savjeta, tijela od kojeg umno-

gome zavisi funkcionisanje

cijele grane sudske vlasti, bila

je i povod da tročlana delega-

cijaVenecijanskekomisijepo-

sjeti našu državu početkom

ovogmjeseca.

Kakojekazalaunedavnojizja-

vi zaPobjedučlanicaovedele-

gacije Simona Granata-Men-

gini,zbogopozicionogbojkota

parlamentamalojevjerovatno

da će procedura za imenova-

nje članova iz reda uglednih

pravnika biti završena na vri-

jeme, s obziromna to da aktu-

elnomsastavumandat ističe2.

jula.

VEĆINA

Četiri člana Sudskog savjeta iz

reda uglednih pravnika parla-

ment imenuje dvotrećinskom

većinom ili, ako to nije posti-

gnuto, tropetinskom većinom

mjeseckasnije.Jedna„proble-

matična“ stvaka je to što se

upravo iz reda uglednih prav-

nikabirapredsjednikSudskog

savjeta, bez kojeg šest od 10

članova koji se biraju van par-

lamenta čak bivajući u većini,

ne mogu formalno-pravno

funkcionisati.

- Odredbe o sastavu Sudskog

savjeta utvrđene su Ustavom,

one se u ovoj fazi nemogumi-

jenjati i rješenje se zbog toga

mora tražiti na zakonodav-

PODGORICA

-Devet kilo-

gramaprstaca, vrste školjke

čiji su izlov i prodaja zabra-

njeni, kao i ronilački aparat i

oprema, zaplijenjeni suune-

djeljuuakciji policije i in-

spektora za ribarstvo tokom

kontroleobalenapotezuod

rtaArzadoPlatamuna.

Kako je Pobjedi potvrđeno u

neformalnoj grupi Stop krivo-

lovu,čijisuvolonteriuključeni

u koordiniranje akcija protiv

krivolovaca, vlasnik izvađenih

školjki je nažalost uspio da

umaknedajući seubijegbos, u

donjem vešu, kroz šipražje i

nepristupačanterenjednogod

rtova ublizini Bigove.

Pretragom obale nije prona-

đen, ali će eskivažu krivične

prijave vjerovatno upamtiti

budući da je kretanje tom lo-

kacijomi uplaninarskimcipe-

lama izazov, a kamoli bezobu-

će i odjeće.

KONTROLATERENA

Prema podacima grupe Stop

krivolovu, koja je uključena u

rad Vladinog radnog tijela za

suzbijanje nedozvoljenog ri-

bolova na slanim i slatkim vo-

dama, policija je istog dana na

rtu Veslo zatekla ostavljenu

podvodnu pušku koju je, kada

jeugledaopolicijskičamacod-

bacio, posvemusudeći ronilac

koji nije posjedovao dozvolu

za ronjenje na dah.

Kombinovana ekipa sastavlje-

na od članova ispostave Gra-

nične policije Herceg Novi i

tivatske policije, kao i inspek-

torazaribarstvoumorskojpa-

troli je provjeravala teren na-

kon učestalih prijava građana

da krivolovci u Grblju i na Lu-

štici dinamitom ubijaju jata

gofova koja u ovo doba godine

prilaze obali.

Umjesto „nobelovaca“ koji u

reonu Žukovice, Zagore i Pla-

tamunaprežegofove,kontrola

jenabasalananeumornelovce

PODGORICA

-RektorUni-

verzitetaCrneGoreDanilo

Nikolić razgovarao je juče sa

rektorompoljskogUniverzi-

tetauPiliDonatomMjerze-

jevskimoproširenju saradnje

ovedvijevisokoobrazovne

institucije, koja jepočelakroz

Erazmus plus program, u ja-

nuaruove godine.

Njihova dosadašnja saradnja,

kako je saopšteno, bila je na po-

ljumašinstva, ekonomije i stra-

nih jezika, a Nikolić je istakao

spremnostdajeproširenapolje

razmjene znanja, stručnog ka-

dra, studenata, kao i na polje

zajedničkih naučnih istraživa-

nja, te i uoblastimedicine.

-UCG ima harmonizovane stu-

dijske programe sa evropskim

univerzitetima i krozveliki broj

ugovora o saradnji i programe

razmjene, podstiče i omoguća-

vamobilnostunutarEvropskog

prostora visokog obrazovanja,

kako među studentima, tako i

među nastavnicima i nenastav-

nim osobljem. Istovremeno,

nastojimoda intenziviramona-

učna istraživanja u svim nauč-

nim disciplinama, i to prvobit-

no kroz realizaciju brojnih

naučnih projekata - kazao je

Nikolić.

R.D.

Bolja saradnja sa

poljskimuniverzitetom

Nikolić iMjerzejevski

Univerzitet Crne Gore još čeka odgovor

OdlukaoBečićevom

navodnomplagijatu

nakon izjašnjenja

matičnog fakulteta

AleksaBečić

Premijer DuškoMarković najavio izmjene Zakona o Sudskomsa

Nadajusedan

blokade sudsk

VLADAOZAKONU,NAJVJEROVATNIJE,UČETVRTAK:

DuškoMarković

Krivolov ponovo aktuelan od Arze do Ulcinja, kontrolomzaplijenjene

Krivolovacpobjegao, bosu

i ostavioprstace i boceza r

Zloupotrebabolesnihosoba

Inspektori za ribarstvo su, u koordiniranoj akciji sa policijom i

grupom Stop krivolovu, 25. maja nakon dojave građana kon-

trolisali osobu koja je prodavala ribu za koju se pretpostavlja

da je ubijena dinamitomu Baru.

Na zaprepašćenje inspektora i policije prilikom kontrole,

osumnjičeni je pokazao papire „o neuračunljivosti“, odnosno

dokument koji potvrđuje da ne može da „odgovara za svoje

postupke“.

Pokazalo se da ga neko, očigledno, zloupotrebljava na tako

per idan način, dajući mu da prodaje dinamitomubijenu ribu,

a on ne može da podliježe odgovornosti.

Zaplijenjenaoprema