Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 36 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ekonomija

Utorak, 29. maj 2018.

Glavni državni arhitekta dao saglasnost Industrijaimportu

– Industrijaimpeksu za izgradnju kod budućeg gradskog pozorišta

Stečajni upravnik Atlas televizije tužio Atlasmedia grupu

Zgrada i javnagaraža

ucentruPodgorice

PODGORICA

Podgorička

kompanije Industrijaim-

port – Industrijaimpeks

gradićeucentruPodgorice

stambeno-poslovni objekat

sa javnompodzemnomga-

ražomuzoniHercegovačke

ulice, odraskrsnice sauli-

comMarkaMiljanovado

raskrsnice saulicomOmla-

dinskihbrigada.

Glavni državni arhitekta dao

je saglasnost na idejno rješe-

nje objekta, koje je uradila

podgorička firma Studio sin-

tezis arhitektura i dizajn. Za-

htjev za davanje saglasnosti

podnijet je 9.maja. Objekat će

se na urbanističkim parcela-

ma dva i tri, čije su površine

857kvadrata i 306kvadrata, u

zahvatu urbanističkog pro-

jekta ,,Drač - Vatrogasni dom

zonaA“.

Objekat će imatidvapodrum-

skanivoa,prizemlje,trisprata

i povučeni sprat, a imaće bru-

to građevinsku povšinu od

5.300 kvadrata. Projektom je

predviđeno 36 stanova i 136

parkingmjesta.

ona

dobit

Poreski obveznik koji

redovno servisira reprogra-

mirane i tekuće obaveze

se posmatra kao uredan,

kazali su iz Poreske uprave

odgovarajući na pitanje da

li su u pravu predstavnici

redovnih platiša kada pri-

govaraju što se irmama

koje imaju reprogramirani

poreski dug dozvoljava da

učestvuju na tenderima.

Podsjećaju da se odobrava-

njem reprograma rok dos-

pijeća obaveza pomjera u

zavisnosti od roka u kojem

će dug biti izmiren.

Objasnili su da nijesu nad-

ležni za sprovođenje Zako-

na o javnimnabavkama,

niti učestvuju u odlučivanju

u tenderskimprocedu-

rama, već samo izdaju

potvrde.

- Na potvrdama o izmire-

nimporeskimobavezama,

koje se koriste u postup-

cima javnih nabavki, daje

se presjek stanja obaveza

obveznika, pri čemu se

razgraničavaju dospjele i

nedospjele obaveze - objaš-

njavaju iz ove institucije

i navode da promovišu

uredno plaćanje poreza i

dobrovoljno poštovanje

propisa.

- Ističemo poreske obve-

znike s visokim stepenom

discipline, ali s druge strane

a irmišemo jednak tretman

svih obveznika, kao osnov-

ni princip u radu – objasnili

su oni.

Kopoštuje

reprogram

imastatus

urednog

platiše

radi donošenja strateških od-

luka i smjernica za realizaciju

projekta i čine ga predstavnici

Ministarstva finansija, Pore-

ske uprave, Uprave carina,

Fonda PIO i Fonda zdravstva.

Članovi Savjetodavnog odbo-

ra su predstavnici udruženja

privrednika, kao i računovođa

i revizora koji imaju savjeto-

davnu ulogu - navodi se u sa-

opštenju.

Ministar Radunović, koji je

predsjednik Upravnog odbo-

ra,predsjedavaojesastankom,

dok su u ime Svjetske banke

predstavnici bili vođa projek-

tnog tima Srđan Svirčev, kao i

konsultant SB za tu oblast, Pi-

ter Polin, koji će tokom ove

sedmice u PU održati niz pre-

davanja zarad bolje pripre-

mljenosti zaposlenih za reali-

zaciju projekta - navodi se u

saopštenju.

Projekat „Reforma poreske

administracije“ ima za cilj po-

boljšanje efikasnosti poslova-

nja Poreske uprave, kako u

funkcionalnomitehnološkom

pogledu, tako iukontekstuka-

drovskog snaženja kapaciteta

i sposobnosti za moderno

upravljanje prihodima, kao i

smanjenje opterećenje pore-

skih obveznika u procesu is-

punjavanja poreskihobaveza.

- Sve faze projekta biće reali-

zovane u skladu sa smjernica-

ma Svjetske banke koja raspo-

laže bogatom ekspertizom u

toj oblasti, tako da će, pored

finansijske podrške, kroz pro-

jekat kontinuirano biti kori-

šćene konsultativne usluge

Svjetske banke - navodi se u

saopštenju.

M.P.M.

PODGORICA

Televizijska

opremakoju je rukovodstvo

televizijeAtlas prodalo

kompaniji Atlasmedia gru-

pa zanepunihosamhiljada

eurabićepredmet vještače-

njakakobi bilautvrđena

njena tržišnavrijednost na

danprodaje, odlučila je sut-

kinjaPrivrednog sudaDija-

naRaičković.

Ovaj zahtjev podnijela je Na-

taša Đelević, advokatica ste-

čajnogupravnikaAtlas televi-

zije Zdravka Cicmila, koji je

nakon što je otvoren stečajni

postupak podnio tužbu radi

pobijanja pravnih radnji ste-

čajnog dužnika. Đelević je na

ročištu istakla da je popis po-

kretne imovine obavljen tek

nakon što su zaključeni spor-

ni ugovori o prodaji opreme,

kojomjeAtlasmediagrupaza

7,8 hiljada eura kupila opre-

mu za emitovanje radio pro-

grama sa FM predajnikom,

kamere, rasvjetu, antene, lin-

kove kao i reportažna kola.

Ona se protivila prijedlogu

advokata Atlas media grupe

Igora Martinovića da se vje-

štačenjem utvrdi knjigovod-

Spornaprodajaopreme

U stečajnompostupku ukupno je prizna-

to 3,4miliona eura potraživanja. Radnici-

ma je u prvom isplatnom redu priznato

329.400 eura, preostali dio njihovog

potraživanja je u drugom isplatnom redu

u kome je priznato ukupno 1,25 miliona

eura, dok je u trećem 1,83 miliona eura.

Zaposlenima u televiziji za doprinose od

avgusta 2013. godine i neto plate duguju

800.000 eura.

Potraživanja su, između ostalih, priznata

EKIP-u, koji je pokrenuo stečaj, od 53.735

eura, Poreskoj upravi 748.987, Radio-

difuznom centru 110.260 eura, Crnogor-

skomTelekomu 35.017 eura, Invest banci

70.436 eura, Global karbonu 40.000

eura, Atlas investu 97.449 eura, Atlas

grupi 1.160.990 eura, Atlas media grupi,

koja je nastavila da emituje programna

frekvenciji RTV Atlas, 101.260 eura.

Priznato3,4milionapotraživanja

Monstatova anketa o potrošnji domaćinstava

Najvišeparazameso

PODGORICA

Ukupnapo-

trošnjadomaćinstavaprošle

godine iznosila je 133 milio-

na eura, saopšteno je izMon-

stata.

Domaćinstva su najviše novca

potrošila na hranu i bezalko-

holna pića, 39,6 miliona eura,

stanovanje, vodu i struju 16,9

miliona i transport 15,4 milio-

na. Najmanje novca potrošeno

je za obrazovanje, 2,7 miliona

eura. Najviše para mjesečno

dato je za meso, ukupno 12,4

miliona eura, mlijeko, sir i jaja

9,4 miliona, hljeb i žitarice 6,1

milion, povrće4,9miliona i vo-

će tri miliona. Za duvan su

mjesečno izdvajali 3,5 miliona

eura, za odjeću 7,3 miliona,

obuću 5,2 miliona, za električ-

nu energiju 8,9 miliona, čvrsta

goriva2,5miliona, azavodu1,8

miliona eura. Na godišnjemni-

vou uzorak je 1.820 domaćin-

stava, a svakogmjeseca sebira-

ju 152domaćinstva.

S. P.

stvena vrijednost i amortiza-

cija ove opreme. O ovom

prijedlogusutkinjaće, kako je

najavila, odlučiti nakon što

bude utvrđena tržišna vrijed-

nost opreme na dan zaključe-

nja ugovora.

Cicmil je podnio tužbu protiv

Atlas media grupe, jer je TV

Atlas u vrijeme prodaje bila

nelikvidna, a računpodbloka-

dom na 150.000 eura. U tužbi

se navodi da je riječ o poveza-

nom licu, budući da je Atlas

grupa osnivač i jedne i druge

vremeno bila i članica odbora

direktora u televiziji Atlas u

vrijeme zaključenja ugovora.

Ovim ugovorom, kako tvrde,

pribavljena je oprema uz ne-

znatnunaknadu.

- Dakle, postoji i zakonska

pretpostavka da je tuženi bio

nesavjestan prilikom zaklju-

čivanja pobijanih ugovora, da

jekaopovezano liceznao ili je

morao znati za nesposobnost

plaćanja Radio-televizije

Atlas d.o.o. Podgorica, sada

stečajnog dužnika, kao i za

namjeru oštećenja povjerila-

ca od strane stečajnog dužni-

ka u smislu člana 126 Zakona

o stečaju - navodi se u tužbi i

dodaje da je Cicmil predložio

određivanjeprivremenemje-

re zabrane otuđenje i optere-

ćenje predmeta ugovora o

kupoprodaji opreme.

Iz Atlasmedia grupe odbacuju

optužbe o nesavjesnosti, jer su

se, kako se navodi u odgovoru

na tužbu, uzdali u javnu evi-

denciju Centralnog registra

privrednih subjekata prema

kojoj nadAtlas televizijomnije

bio pokrenut postupak stečaja

ililikvidacije.Takođesuukaza-

lidasepobijanjepravnihradnji

stečajnog dužnika isključivo

vezuje za okolnosti ukojima se

on javlja kao dužnik, a ne po-

vjerilac, što je slučaj u spornim

ugovorima. Ročište će biti na-

stavljenou julu.

M. Lk.

Forma objekta ima obilježje

gradske palate, a to je, kako se

kaže u idejnom rješenju, po-

stignuto elementima fasade

postavljenim u uniformni ra-

ster. Stambeno-poslovni

objekat je funkcionalno podi-

jeljenupet lamela.Naurbani-

stičkoj parceli tri je isprojek-

tovana lamela jedan, dok su

na urbanističkoj parceli dva

isprojektovane još četiri la-

mele. Lamele jedan i pet sem

nadzemnihetažaimajuidvije

podrumske po zahtjevu iz ur-

banističko-tehničkihuslova.

Podzemne etaže lamela dva,

tri i četiri pripadaju podze-

mnoj garaži kao dijelu urba-

nističke parcele. U prizemlju

objekta se nalaze ulazi sa ko-

munikacionim vertikalama

za stambeni dio lamela i loka-

li. Stambene lamele su pro-

jektovane sa po dva stana na

prvom,drugomitrećemspra-

tu. Etaže povučenog sprata

projektovanesukaopenthau-

si sa pripadajućim krovnim

terasama i zelenilom. Na po-

vučenom spratu lamela je-

dan, dva, tri i četiri je projek-

tovan po jedan penthaus.

Lamelapet jeprojektovanasa

dva penthausa.

Urbanističkim planom pred-

viđenajeizgradnjajavnepod-

zemne graže, djelimično is-

podurbanističkeparceledvai

ispod dvorišta Osnovne škole

„Savo Pejanović“ (urbanistič-

ka parcela četiri) koja je obra-

đena zasebnim projektom.

Pješački pristup lamelama i

lokalima je iz Hercegovačke

ulice.

Izvršni direktor kompanije

Industrijaimport – Industri-

jaimpeks jeSretenĐikanović,

apredsjednikodboradirekto-

ra je JankoRadunović.

S. P.

Render

buduće

zgrade

Rušenje i priprema

gradilišta

Radnici RTV Atlas

Cicmil je podnio tužbu

protivAtlasmedia

grupe, jer je TVAtlas u

vrijeme prodaje bila u

blokadi za 150.000eura

ugovorne strane, a da jeMeli-

ha Ramusović kao potpisnica

ugovora na strani kupca isto-

Reformaporeske

administracije