Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 36 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ekonomija

Utorak, 29. maj 2018.

Veće cijene svih vrsta goriva

Dizel poskupiosedamcenti

Vlada će pratiti

kretanja na

međunarodnom

tržištu derivata

i ukoliko budu

prijetila da ugroze

privredu i građane

preduzeće

potrebne

mjere, najavili

izMinistarstva

ekonomije

PODGORICA

Svevrste go-

rivaoddanas su skuplje tri

do sedamcenti, saopšteno je

izMinistarstva ekonomije.

Litar eurosupera 95 i 98 po-

skupio je četiri centa na 1,41

euro, odnosno tri centana 1,44

eura.Cijenaeurodizela jeveća

sedam centi i iznosi 1,3 eura,

dok je lož ulje za veleprodaju

poskupilo šest centi, na 1,26

eura. Posljednje promjene ci-

jenagorivabile su15.maja, ka-

da sueurosuper 95 i 98posku-

pili po šest centi.

IzMinistarstva su kazali da je

promjenu cijena naftnih deri-

vata uzrokovao isključivo rast

vrijednostinaftnihderivatana

svjetskoj berzi, kao i jačanje

dolara uodnosuna euro.

-Tokaoposljedicuima izuzet-

nu nestabilnost međunarod-

nog tržišta naftnih derivata,

što dominantno utiče na pro-

mjenu cijena goriva u Crnoj

Gori i čitavom regionu - navo-

di se u saopštenju.

Uporedni podaci pokazuju da

su u posljednjih deset godina

najveće cijene naftnih derivata

u Crnoj Gori bile 2012, kada je

BMB 98 koštao 1,54 eura, BMB

95 1,5 eura, a eurodizel 1,38 eu-

ra.

- Vlada će nastaviti da prati

kretanja na međunarodnom

tržištu i ukoliko ona budu pri-

jetila da ugroze crnogorsku

privredu i građane, preduzeće

potrebnemjere s ciljemnjiho-

vezaštite- rekli suizministar-

stvaipodsjetilidajeVladaviše

puta2011. i 2012. godinedjelo-

vala antiinflatorno i smanjila

akcize,odnosnodonijelaodlu-

kuopovraćajadijela akcizena

eurodizel koji se koristi u in-

dustrijske i komercijalne svr-

he, kao imineralnaulja koja se

upotrebljavaju za pogon po-

ljoprivredne i šumske meha-

nizacije.

- Uvozna cijena po litru, odno-

snovrijednostnaftnihderivata

na svjetskoj berzi, kao i odnos

eura prema dolaru, dominan-

tno definišu nabavnu cijenu

naftnih derivate - kazali su iz

ministarstva.

Prema Uredbi o načinu obra-

zovanja maksimalnih malo-

prodajnih cijena naftnih deri-

vata,prilikomobračunauzima

seuobzirprosječnavrijednost

naftnih derivata u obračun-

skomperiodu,acijenasemije-

nja ukoliko je njeno odstupa-

njeukursu američkogdolara i

eura veće od pet odsto. Cijene

goriva određuju se svakog

drugog ponedjeljka, što znači

daćenovousklađivanjebiti 11.

juna.

S. P.

Desetogodišnjica rada Zavoda za intelektualnu svojinu

Poreskoj upravi stigle 22.394 prijave preduzeća

Prijavili 56mil

euraporezan

Juče startovao projekat „Reforma

poreske administracije“, čija

vrijednost je 14miliona eura. Novac

je obezbijeđen iz kredita Svjetske

banke potpisanog u januaru

PODGORICA

Poreznado-

bit zaprošlugodinuprijavi-

lo je 22.394pravnih lica, od

čega je 21.466prijavado-

stavljenoblagovremeno. Po-

reskauprava je „podsjetila“

928pravnih licadapodnesu

prijavu. Ukupno je prijavlje-

no56miliona eura ovogpo-

reza, saopšteno jePobjedi iz

Poreskeuprave.

- Ovih928 prijava obezbijeđe-

no je zakonom propisanim

mjerama koje primjenjujemo

prema licimakojapropusteda

u propisanom roku dostave

poreskuprijavu. Tose radi po-

zivanjemimjerama inspekcij-

skog nadzora - objasnili su iz

ovog poreskog organa.

Poreska uprava je obveznici-

ma produžila rok za prijavu

poreza na dobit za prošlu go-

dinu do 15. aprila tekuće godi-

ne. Zakonski rok je bio 31.

mart. Zakon nalaže da samo

obveznici koji blagovremeno,

odnosno u ostavljenom roku

podnesu prijave imaju pravo

na umanjenje obaveze od šest

odsto.

REFORMA

Iz Poreske uprave uporno in-

sistirajunapovećanjuporeske

discipline. Juče su startovali

sa projektom „Reforma pore-

ske administracije“, čija vri-

jednost je 14miliona

eura.No

-

vac je obezbijeđen iz kredita

Svjetskebankekojijepotpisan

u januaru.

Ministar finansija Darko Ra-

dunović juče je na sastanku

Upravnog i Savjetodavnog od-

bora projekta, koji je održan u

Ministarstvu finansija, kazao

da je cilj poboljšanje efikasno-

928

pravnih lica Poreska upra-

va „ubijedila“ da podnesu

prijavuporeza na dobit

sti poslovanja Poreske uprave,

štobi trebalodadoprinesepo-

većanoj poreskoj disciplini i

snažnijoj naplati prihoda.

Riječje,kakojeobjasnio,ojed-

nom od najvažnijih projekata

koji se sprovode uCrnoj Gori.

- Od njegove realizacije treba

očekivati povećanu poresku

disciplinu, snažniju naplatu

prihoda i sistem upodobljen

da odgovori svim izazovima

savremenog poreskog poslo-

vanja - rekao jeRadunović.

DirektorPoreskeuprave,Mio-

mirM.Mugoša, kazao je da će

projekat značiti reorganizaci-

ju dosadašnjeg poslovanja tog

poreskog organa u smislu in-

stitucionalnog razvoja i una-

pređenja poslovnihprocesa.

IzMinistarstva finansija je sa-

opštenodajeMugošarekaoda

će se projektom unaprijediti i

usluge poreskim obveznici-

ma.

- Očekujemda će se uz podrš-

ku Vlade uspješno realizovati

projekat koji će značiti anga-

žovanje svihkapaciteta i punu

posvećenost kako zaposlenih

u PU, tako i svih uključenih

partnera - kazao jeMugoša.

PLAN

Na sastanku je predstavljen i

nacrtniplanaktivnostiunared-

nompetogodišnjemperiodu.

- Upravni odbor formiran je

Efikasanservis građana

PODGORICA

Zavodza in-

telektualnu svojinu je te-

melj sistema zaštitepravau

toj oblasti uCrnoj Gori i ste-

kao je imidž racionalnog i

transparentnogorgana jav-

neuprave i efikasnog servi-

sa građana i preduzeća, sa-

opštila jeministarka

ekonomijeDragicaSekulić.

Ona je, na svečanosti povo-

domobilježavanjadeseto-

godišnjice radaZavoda, re-

klada se ta institucija

pokazalakaopouzdanpar-

tner Svjetskeorganizacije

za intelektualnu svojinu,

Evropskepatentneorgani-

zacije i Zavoda za intelektu-

alnu svojinuEU.

Dodala je da Ministarstvo

ekonomije kontinuirano radi

na jačanjusistemazaštitepra-

va intelektualne svojine u Cr-

noj Gori, koji će biti razumljiv

i pristupačan svima u crno-

gorskomdruštvuidoprinijeće

daljem društvenom razvoju i

kvalitetu života građana.

-CrnaGora, kaozemljakandi-

dat za članstvo u EU, kontinu-

irano usklađuje pravni sistem

sa obavezama koje proizilaze

izpregovaračkogpoglavlja se-

dam – Pravo intelektualne

svojine i dostigla je, prema

ocjenama Evropske komisije,

dobar nivo spremnosti u tom

poglavlju-saopštilajeSekulić.

Direktorica Zavoda za intelek-

tualnusvojinuValentinaRadu-

lović-Šćepanovićkazalajedaje

ta institucija kroz vrijeme gra-

dila poziciju odgovornog i po-

uzdanog partnera građanima,

stvaraocima i korisnicima dije-

la intelektualne svojine i svim

institucijama i organizacijama

u zemlji i inostranstvu.

N.K.

Montenegroberza

Prodateakcije

Jugopetrola za

24.500eura

PODGORICA

Na Montene-

groberzi je juče prodato 2.030

akcija Jugopetrola za 24.546

eura. Cijena po akciji je bila 12

eura.

M.P.M.

Izvještaj EKIP-a omobilnoj telefoniji za april

Milionpriključaka

PODGORICA

UCrnoj Gori

jenakrajuaprilabilo 1,03

milionakorisnikamobilne

telefonije, 0,14odstovišeu

odnosunamart, štoodgova-

rapenetraciji od 165,52od-

sto, navedeno jeu izvještaju

EKIP-a.

Uodnosu na isti period prošle

godine, broj korisnika u aprilu

veći je 1,97 odsto.

Od ukupnog broja korisnika,

Telenor ima 362.000 ili 35,36

odsto, Crnogorski Telekom

351.210 ili 34,22 odsto, aM-tel

312.230 odnosno 30,42 odsto.

Udio postpejd korisnika izno-

sio je 52,66 odsto, dok je onih

koji račune dopunjavaju vau-

čerima ili elektronski bilo

47,34 odsto. Telenor je imao

42,04 odsto ukupnog broja

pripejd korisnika, Crnogorski

Telekom 27,75 odsto, a M-tel

30,21 odsto. Crnogorski Tele-

komjeuaprilu imao40,04od-

sto postpejd korisnika, Tele-

nor 29,35 odsto, a M-tel 30,61

odsto.

S. P.

USD

1.16440

JPY 127.33000

GBP

0.87465

CHF

1.15770

AUD

1.54100

CAD

1.51140

Sosijete ženeral

bankaMontenegro

Počinje

isplata

dividende

PODGORICA

Sosijete

ženeral banka počeće u

petak isplatu dividende od

3,69miliona eura akciona-

rima, saopšteno je iz ove

banke nakon skupštine

akcionara. Na skupštini je

odlučeno da akcionarima

isplate 50 odsto ukupnog

prošlogodišnjeg pro ita

banke od 7,39miliona eura.

- Isplata dividende će se

obaviti u neto iznosu,

nakon odbitka poreza.

Pravo na isplatu dividende

imaju akcionari koji su kod

Centralne depozitarne

agencije bili registrovani

kao dioničari banke na

dan donošenja odluke o

isplati - objašnjeno je iz

banke.

M.P.M.

Sa svečanosti