Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 36 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 29. maj 2018.

Politika

PLJEVLJA

-Uštabukoalici-

je „ZadobrograđanaPljeva-

lja - Pobjednički!MiloĐuka-

nović“nakonzatvaranja

biračkihmjesta i prebroja-

vanja listićanijesukrili za-

dovoljstvo rezultatom. No-

silac listekoalicijekoju

čineDPS, SDi Bošnjačka

stranka,MirkoĐačić

ocijenio je izborni rezul-

tat velikompobjedom

politikekoalicije.

Ova izborna lista u plje-

valjskoj skupštini imaće

20 odbornika i apsolutnu

vlast.

- Nijesam iznenađen ovim tri-

jumfom i ovom ubjedljivom

pobjedom zato što smo imali

evidentan radni rezultat to-

kom minulog mandata, zato

što smo zajedno sa građanima

Pljevalja u jednom partner-

skom odnosu gradili ljepša

Pljevlja uove prethodne četiri

godine. Sada sigurno postoji

mnogo veća želja da u sljede-

ćem mandatu uz našu punu

odgovornostpristupimoreali-

zaciji svih važnih projekata i

kompletnog izbornog progra-

manašekoalicije, kazao jeĐa-

čić.

On ističe da je ova koalicija u

PLJEVLJA:

U štabu koalicije „Za dobro građana

Pljevalja - Pobjednički! Milo Đukanović“

zadovoljni izbornim rezultatom

Đačić: Rezultat

nije iznenađenje

prethodnommandatufunkcio-

nisalanaveomavisokomniovu.

- Laganosmopostigli dogovor

da uđemo u predizbornu koa-

liciju i to se pokazalo kao pun

pogodak. Građani su nam, u

našoj višenacionalnoj sredini

dali puno povjerenje da

upravljamo kormilom ovog

grada, da ovaj grad činimo

ljepšim, da u partnerskom

odnosu sa privredomučinimo

potpuno stabilnim budžet

opštine koji će namomogućiti

da realizujemo sve važne

projekte –kazao jeĐačić.

A. S.

Predsjednik Ujedinjene Crne Gore najavio ostavku

PODGORICA

- Predsjednik

UjedinjeneCrneGore

GoranDanilović saopštio je

jučeda sepovlači sa te funk-

cije, ali da ćeostati upartiji.

On je na konferenciji za novi-

nare rekaoda će o svojoj odlu-

ci sjutraupisanoj formi obavi-

jestiti Predsjedništvo i Glavni

odbor stranke.

- Ovo jemoralna stvar i dužan

samljudimakoji suvjerovali u

ovupriču, kazao jeDanilović.

On je naglasio da će zadržati

poslaničkimandatinajvišešto

može pomagati Ujedinjenu

CrnuGoru, umjeri ukojoj lju-

di upartiji to zaslužuju.

-Mislimda smo svi shvatili da

nakonvišeod20godinavlasti,

Danilović sepovlači sa

mjesta lidera stranke

Demokratska partija socijalis-

ta u ovom formatu sa svojim

koalicionimpartnerima apso-

lutno vlada i građani CrneGo-

re tako žele, rekao je Danilo-

vić.

Kako je kazao, Ujedinjena je

pokušala bez novca i sa veli-

komnepravdomkoja joj je ra-

nijeučinjenadadopredo ljudi

sa ozbiljnomponudom.

- Želim da preuzmem odgo-

vornost, povlačimse samjesta

predsjednika stranke i neću se

više baviti tom vrstom javne

politike, saopštio jeDanilović.

Onjerekaodanećesavjetovati

druge iz opozicije da bilo što

urade, već da svako treba da

mjeri svojuodgovornost.

R.P.

PODGORICA

- Generalni sekretar Savjeta Evrope (SE)

Tornbjorn Jagland čestitao jeMiluĐukanoviću izbor za

predsjednikaCrneGore.

Jagland je u čestitki naveo da je Crna Gora posvećeni član SE

od učlanjenja 2007. godine.

- Vjerujemda ću umjesecima i godinama koje dolaze moći

da računamna Vašu podršku u izazovima sa kojima se

danas suočavaju vaša država i SE, rekao je Jagland.

R.P.

Generalni sekretar SE

čestitaoĐukanoviću

Što kažu pobjednici, a što gubitnici lokalnih izbora u Baru

DPS, SD, Cakan

zadovoljni,

opozicijavrlo

razočarana

BAR

Demokratskapartija

socijalista značajno jeuBa-

rupopravila izborni rezultat

nanedjeljnimizborima i u

lokalnomparlamentuna-

redne četiri godine imaće

dvaodbornikavišeuodnosu

naprošli skupštinski saziv.

-Umjestodosadašnjih13, sada

imamo15mandata, takodaće-

mo u lokalnom parlamentu

koaliciju moći da pravimo sa

manjim brojem koalicionih

partnera, kaže Branka Nike-

zić, predsjednicaOODPSBar.

Prema njenimriječima, izbor-

ni dan prošao je relativnomir-

no, ako se izuzmu svađemeđu

pojedinim opozicionimparti-

jama.

-Naravno,tonijemoglouticati

na uspjeh i dobar izborni re-

zultat. Naš veliki rad, preda-

nost i posvećenost, najkraće -

sve ono što smo uradili u

predizbornomperiodu, ispla-

tilo se, kazala jeNikezić.

Zadovoljstvo izbornim rezul-

tatomnije krio niMićoOrlan-

dić – nosilac liste Socijalde-

mokrata Crne Gore koja će u

SOBar imati osammandata.

Onjekazaoda jezahvalangra-

đanima Bara koji su obezbije-

dilidaizbornidanprođeupra-

voj „barskoj“ atmosferi.

- Zadovoljan sam rezultatom

jer smo osvojili skoro 19 odsto

glasova, osvojili smo osam

mandata, čime smo obezbije-

dili da naš izborni program

bude realizovanunaredne če-

tiri godine, kazao jeOrlandić.

RadomirNovakovićCakanbio

je nosilac liste grupe građana

„Biram Bar“ i u barskoj skup-

štini će imati pet odborničkih

mjesta.

-Uvijekmožebolje,vrijemeće

učiniti svoje, ananarednimiz-

borima nadam se još boljim

rezultatima, kazao jeNovako-

vić.

Nosilac liste „Bar za 21. vijek“

koalicije Demokrata i Ure,

Dragan Tufegdžić, kaže da su

podnijeli krivičnu prijavu

zbog kršenja zakona, jer su,

kakokaže, našli „paralelni“ iz-

borni štab DPS-a koji je vršio

nezakonite radnje. Ova koali-

cija imaće četiri odbornika u

lokalnomparlamentu.

- Nijesmo zadovoljni rezulta-

tom. Iako ne želim da raču-

nam, jedini kojim bih ja bio

zadovoljan je da smo imali 15-

16 mandata, je to tek znači

smjena Demokratske partije

socijalista, kazaojeTufegdžić.

Dragan Vojvodić, nosilac liste

SDP-a, takođe nije zadovoljan

rezultatima lokalnihizborana

kojima su osvojili dva manda-

ta, jer su se nadali da će imati

četiri odbornika.

- Očigledno je da ovaj narod

„ljubi“vlast i tojeusloviloova-

kav izborni rezultat, kazao je

on.

BogićBeliMitroviću imekoa-

licijeDF i SNP-a, koja će imati

svega dva odbornika, kazao je

dauovomsavezunijesuzado-

voljni rezultatomizbora.

- Demokratski front je insisti-

rao na objedinjenju opozicije,

međutim, ni to u ovoj situaciji

vjerovatno ne bi pomoglo, ka-

žeMitrović.

V.K.V.

Predsjednik Pokreta za promjeneMedojević

tvrdi da su drugi krivci za krah Fronta

Bečić, Abazović i Ambasada

SADoslabili DF, aojačali DPS

PODGORICA

- LiderPokre-

ta zapromjeneNebojšaMe-

dojevićocijenio jeda je cilj

AmbasadeSADi ostatka

opozicijebioda seojačaDe-

mokratskapartija socijalista,

aoslabiDemokratski front.

-Evo,tosedesilo.Mismoidalje

spremni zaproteste. Da vidimo

sad Bečića i Abazovića. Njiho-

ve odbornike su prebijali, na-

pisao je Medojević na svom

Fejsbukprofilu.

LiderDemokratskeCrneGore

Aleksa Bečić saopštio je prek-

sinoć, na konferenciji za novi-

nare nakon prebrojavanja gla-

sovana lokalnimizborimau 11

opština,dasaDFiSNPnećeići

na proteste.

-Nesmatramdakolegekojesu

provele kampanju napadajući

nas zaslužuju komentar. Na-

slušao sam se njihovih pri-

jedloga. Nije suština u pri-

jedlozimani kada biratenačin

ni kada birate neki metod de-

mokratskog pritiska. Suština

je da li to radite iskreno, da li

ste iskreni opozicionari, da li

onedrugeljudekojisupartne-

ri u opoziciji gledate kao ljude

sa kojima želite da dođete do

cilja ili nešto drugo - rekao je

Bečić.

R.P.

Predsjednik Prave Crne Gore pozvao iskusnije

opozicione kolege da prepuste politikumladima

Milačić: Lideri tradicionalne

opozicijedanapustepolitiku

PODGORICA

–Lokalni

izbori pokazali suda jedošlo

vrijemeda lideri tradicio-

nalneopozicijenapustepo-

litiku, ocijenio je liderPrave

CrneGore,MarkoMilačić.

Milačić je ocijenio da su pro-

t ek l i i zbo r i po t puno i

nedvosmisleno pokazali da je

smjena generacija u politič-

kim elitama ono što žele

građaniionoštojeneminovno

kao dio procesa istinske de-

mokratizacije društva.

- Ovi izbori su pokazali da je

došlo vrijeme da lideri tradi-

cionalne opozicije napuste

politiku i nakon decenija po-

kušavanja prepuste politiku

onima koji tomogu i bolje i br-

že, istakao je on.

Milačić jepozvao„opozicione

iskusnije kolege, uz zahval-

nost zasvedobroštosuuradili

u borbi protiv režima, da na-

pokon prepuste politiku mla-

dim ljudima u svojim partija-

ma, i da time pomognu proces

smjene generacija koji je pri-

jekopotrebanovomdruštvu“.

Prava Crna Gora uspjela je da

osvoji samo dva odbornička

mjesta u 11 lokalnih parlame-

nata.

R.P.

NebojšaMedojević

MarkoMilačić

BrankaNikezić

MićoOrlandić

MirkoĐačić

Bar