Table of Contents Table of Contents
Previous Page  36 / 36
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 36
Page Background

36

Pobjeda

Magazin

Utorak, 29. maj 2018.

Crnogorski glumac Ognjen Damjanović o učešću u rimejku ,,Papilona“

Ulogau ,,Leptiru“

jevelikaprilika

PODGORICA-

Crnogorski

glumacOgnjenDamjanović

dobio jeprilikuda glumi u

inostranomfilmu ,,Papilon“

- rimejkuhita iz sedamdese-

tihgodina, ukojemsuglavne

uloge tumačiliDastin

Hofman i StivMekvin.

Damjanović je rođen u Nikši-

ću, student je četvrte godine

Akademije umetnosti u Beo-

gradu i predstavljao je Crnu

Goru na brodvejskomprogra-

mumuzičkog pozorišta.

UrazgovoruzaPobjeduotkri-

va kako je dobio ulogu, koja

mu može otvoriti vrata svjet-

ske karijere.

- Prijavio sam se na kasting za

statiste i ubrzo nakon toga

uslijedio je poziv za pripreme.

Rečeno mi je da postoji mo-

gućnost da ću biti zadržan u

filmu. Bila je odlična atmosfe-

ra. Snimali smo na nekoliko

lokacijauCrnojGori–uNikši-

ću, Ulcinju i Kotoru – kazao je

na početku razgovora Damja-

nović.

Dvadesetčetvorogodišnji glu-

mac ističedasureakcijepubli-

ke po objavljivanju prvog trej-

lera filma dobre.

- Ovo će biti ozbiljna filmska

priča i srećan sam što samdio

nje. Jednistvena prilika je da

budete u holivudskom filmu.

Kadasampogledaotrejlerijoš

scenu u kojoj sam ja, stvarno

mi je bilo neobično. Lijep je

osjećaj –kazao jeDamjanović.

MladiNikšićaninstao jeuzra-

me sa najpopularnijim glum-

cimamlađe generacije uHoli-

vudu – Čarlijem Hananom i

RamijemMalekom.

- Imao samprilikudaupauza-

ma kratko porazgovaram sa

njima. Dali su mi nekoliko sa-

vjetakojesamdobroupamtioi

trudiću se da ih primijenim –

rekao jeOgnjen.

Migrantu izMalija

državljanstvo i posao

IndiraLevak i Alen

Islamović snimili duet

ZAGREB–

Nekadašnja pjeva-

čica hrvatske pop-dens grupe,

Indira Levak snimila je duet sa

legendarnimAlenom Islamovi-

ćem. Ova saradnja je spoj dva

sasvimdva različita pravca, a

pjevačica ističe je zadovoljna

poslom koji su radili nekoliko

dana.

- Srećna sam kaomalo dijete!

Ostvarila mi se velika želja,

kojumi je tek moja samostal-

nost omogućila - duet sa legen-

dom, divnim čovjekom sa gla-

som koji je toliko prepoznatljiv

i neponovljiv. Moj dragi prijatelj

Alen Islamović i ja snimili smo

pjesmu koju autorski potpisu-

jem kao tekstopisac, a onda

znate da sve pršti od emocija!

Pjesma će se naći na mom

samostalnom albumu. Srce mi

je kao kuća, jer je pjesma defi-

nitivno jedna od onih za koju

znate da će osvojiti mnoge i

trajati - poručila je Indira.

Godišnji koncert reprezentativnog Folklornog ansambla i Narodnog orkestra KIC-a ,,Budo Tomović“

ČikaCanuučast, publici zamerak

PODGORICA–

Godišnji

koncert reprezentativnog

Folklornog ansambla iNa-

rodnogorkestraKIC-a ,,Bu-

doTomović“potvrdio jeda

jedoskorašnji umjetnički

rukovodilac i koreografHa-

sanCanoĐečević iza sebe

ostaviovelikuporodicu.

Velika sala bila je puna, publi-

ka je uživala u sat i po progra-

ma - u igrama i pjesmama

mladih folkloraša koji su na-

stupili ,,u čast čikaCana“, koji

jeumroprošlegodine.Tokom

više od četiri decenije duge

karijere, nesebično je ljubite-

ljima folklora prenosio ljubav

prema narodnoj igri i pjesmi.

Podgoričkoj publici u petak

veče predstavilo se blizu 100

izvođačafolklornogdruštvasa

najdužom tradicijom u glav-

nomgradu, a na sceni su izveli

deset koreografija. Pored tra-

dicionalnihcrnogorskihigara,

ansamblsepredstavioiigrama

iz susjednihdržava, aupratnji

glumica Marija Maša Labu-

dović. Kuriozitet ove lijepe

večeri prestavljala je činjeni-

cadasusesviučesnicispekta-

kla odrekli honorara, u znak

sjećanja i poštovanja prema

dugogodišnjem kolegi Hasa-

nuCanuĐečeviću.

Ovo je bio drugi koncert pod

naslovom,,Hvala, čikaCano“,

a prvi je organizovan u febru-

aru ove godine kada je više od

130 članova pionorskih fol-

klornih ansambala KIC-a

„Budo Tomović“ i tivatskog

KUD-a „Boka“ oduševilo pu-

blikunaVelikoj sceni KIC-a.

Z.KALAČ

Direktorica KIC-a Snežana

Burzan podsjetila je da se

Podgorica duže od sedam

decenija diči ansamblom

koji igrom i pjesmom širom

Evrope i svijeta promoviše

bogatstvo, raznovrsnost

i ljepotu našeg folklora.

Direktor Udruženja folklor-

nih ansambala Crne Gore,

Lazar Božović kazao je da

je Đečević ,,autentičnim

duhom i posvećenošću fol-

kloru dao lični pečat“.

- Njegove koreografije su

prisutne u svim ansamblima

širomnaše zemlje i svjedo-

če o njegovombogatom

stvaralaštvu i radu. Iza sebe

je ostavio časnu, srećnu i

naprednu porodicu, a sa

sobomponio ponos. Pam-

tićemo ga kao čovjeka koji

je dao nemjerljiv doprinos

unapređenju folklora u Crnoj

Gori – istakao je Božović.

Nemjerljiv

doprinos

unapređenju

folklora

Ognjen Damjanović naglaša-

va da je sa inostranim redite-

ljima bilo lako sarađivati.

- Ja samprema mišljenju

reditelja koji su do sada sara-

đivali sa mnom jednostavan

za saradnju. Generalno se

sa mnombrzo snima, jer se

dobro pripremim. Volim kod

sebe taj osjećaj kada krene

snimanje filma ili spremanje

predstave, pa dobijemneku

neobjašnjivu energiju. Nije

mi problemda ponovim, da

poboljšam ako je potrebno,

sugestije volim i rediteljima je

onda jednostavno. Tu ener-

giju uvijek dajemna dlanu.

Inače, imao sampriliku do

sada da više sarađujem sa

strancima, a od naših najdra-

ža mi je prva filmska saradnja

sa ZoranomMarkovićem

Zonjomna filmu ,,Slučajevi

pravde“. Obožavamga, on

je genije – istakao je Damja-

nović.

Damjanović:

Zonjojegenije

Radnja filma je bazirana na

istoimenoj knjizi francuskog

osuđenika Anrija Šarjera po-

znatog kao Leptir, koji je ne-

pravedno optužen za ubistvo i

osuđen na doživotnu robiju u

zloglasnomzatvoruuFrancu-

skoj Gvajani. Reditelj filma je

Majkl Noer, inače Danac, dok

je za novi adaptirani scenario

biozaduženAronGuzikovski.

Svjetskapremijera ,,Papilona“

zakazana je za 24. avgust. Dan

nakon svjetskepremijere i do-

maća publika će imati priliku

da uživa u novom reditelj-

skom ostvarenjuMajkla Noe-

ra.

Z.KALAČ

Narodnog orkestra KIC-a

,,BudoTomović“.

U prvom bloku predstavili su

se igrama iz Vrsute, zatim

vlaškimigrama, igrama izBo-

ke, albanskom igromšota i ci-

ganskimigrama izVojvodine.

Poletno,mladalački i energič-

noplijenilisuigrom,ljepotom

i stasom i kostimima. Publika

je gromkim i dugim aplauzi-

ma nagrađivala njihove na-

stupe.

Prvi put na sceni imse pridru-

žioiomiljenicrnogorski–KIC

pop hor, predvođen dirigen-

tom Sašom Barjaktarovićem,

u nekoliko koreografija – šo-

kačke igre, leskovačke i igre iz

CrneGore.

Osimhora, čikaCanu suodali

počast i ŠukrijaŽuti Serhatlić

koji je izveonumeru ,,Aj, puče

puška ledenica“, kao i mlada

solistkinja Anđela Ulićević

kojajeotpjevaladobropozna-

tupjesmu ,,Moj golube“.

Kroz najljepšu podgoričku

noć folklora publiku je vodila

M. BABOVIć

SakoncertauKIC-u

Spektakularno spašavanje dječaka u Parizu

PARIZ-

Migrant izMalija

22-godišnjiMamuduGasa-

mapopeo se zamanjeodmi-

nutana četvrti sprat zgrade

dabi spasiočetvorogodiš-

njegdječakakoji jevisio s

balkonauParizu.

Predsjednik Francuske Ema-

nuel Makron rekao je da će

Mamuda dobiti francusko dr-

žavljanstvo, nakon što su se

upoznali u Jelisejskoj pala-

ti. Makron je lično zahvalio

Gasami, dodijelivši mumeda-

lju za hrabrost i rekao je da će

mu biti ponuđen posao u va-

trogasnoj službi.

Gasama je rekao da je, dok je

šetao,vidiodaseispredzgrade

stvorilavelikagužva.Nasnim-

ku se vidi kako mu prolaznici

aplaudirajudok se penje s bal-

konanabalkonsvedočetvrtog

sprata.

Za francuski BFMTV je ispri-

čao da je vidio kako dijete visi

sa balkona što je bio dovoljan

razlog da neštouradi.

-Nijesam razmišljao, spasio

sam ga. Kada je bio u mojim

rukama, popričao sams njim i

pitao ga zašto je to uradio, ali

minijeodgovorio, rekao jeGa-

sama.

Njegov postupak je pohvalila i

gradonačelnicaAn Ildago.

-ČestitamMamuduGasamina

hrabrosti jer je spasao život

djeteta, navela je IldagonaTvi-

teru ističući da je on došao pri-

je nekoliko mjeseci iz Malija,

nadajući se da će u Francuskoj

izgraditi novi život.

Lokalne vlasti koje citiraju

francuskimedijinavodedaro-

ditelji dječaka u tom trenutku

nijesubili kodkuće.