Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 36 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 29. maj 2018.

Politika

PODGORICA

–Rezultati iz-

borau 11 opštinapolitički su

trijumfDPS-a i još jedna

ubjedljivapobjeda istrajnosti

crnogorskedržavnepolitike

danastavi putemevropskog

razvojanaše zemlje– rekao je

liderDPS-aMiloĐukanović,

napres konferenciji danna-

kon lokalnih izborauCrnoj

Gori, nakojima jenjegova

partijaubjedljivopobijedila

uvećini opština i osvojila ap-

solutnuvlast u Podgorici.

Đukanović je istakao da rezul-

tate lokalnih, zajedno sa pred-

sjedničkimizborima, doživlja-

va kao „finalnu tačku na

pokušaj delegitimisanja ostva-

renja naše koalicije na parla-

mentarnim izborima 2016. go-

dine“. On je kazao da je nakon

pobjedeDPS-ainjenihkoalici-

onih partnera na parlamentar-

nim izborima, opozicija poku-

šavala da dovede u pitanje

vjerodostojnost tih rezultata i

„mogućnost biračke javnosti

dautakvimuslovimaslobodno

izrazi svoj izborni stav“.

-Najprijesubojkotovaliraddr-

žavnih institucija i imali na-

mjeru da za takvu politiku pri-

bave podršku određenih

međunarodnih centara. Pošto

u tome nijesu uspjeli, onda su

najavljivali da će rezultatima

predsjedničkih i lokalnih izbo-

ra pokazati da rezultati od ok-

tobra 2016. nijesu bili slobodni

i vjerodostojni. Trijumf naše

politike najprije na predsjed-

ničkim, pa na lokalnim izbori-

ma, u potpunosti je odbacio

sumnje koje je pokušala da

iskonstruiše naša politička

konkurencija. Ti rezultati po-

kazalisudagrađanisvesnažni-

je podržavaju evropski kurs

razvoja naše zemlje, kao i od-

govornost naše partije i politi-

ke –kazao jeĐukanović.

On je poručio da „iscrpljujući

izborni proces predstavlja

opomenukreatorimaizbornog

sistema“.

ZAKONODAVSTVO

- Vjerujem da ćemo se nakon

ovog iskustva svi zamisliti, po-

sebno parlamentarne partije,

da pronađemo bolje formule u

izbornom zakonodavstvu koje

će nam pomoći da ne gubimo

ovoliko energije i vremena u

kontinuiranim izborima – ka-

zao jeĐukanović.

- Ubijeđen sam, poručio jeĐu-

kanović, da ćemo na jesen

2020. godine, kada nas čekaju

naredni parlamentarni izbori,

biti u prilici da se sa kvalitet-

nim rezultatima legitimišemo

pred građanima.

Đukanović je rekao da je dio

političke i javne scene ostao

orobljen pređašnjim balkan-

skim iskustvom i doživljajem

politike.

On je saopštio da DPS uvijek

pred građane izlazi sa novom

ponudom, ali da to ne vidi kod

političke konkurencije.

-Nadamse da će svi iz ovog re-

zultata izvući nauk. Da će se

zaključiti sa pokušajem da se

CrnaGoradestabilizujeputem

bojkota ili nasilnog preuzima-

njavlasti,daćesvishvatitidato

višenijepraksakojućepodrža-

ti građani i da treba svoje mje-

sto tražiti u institucijama – re-

kao jeĐukanović.

RUKAOPOZICIJI

Istakao jeda senadada ćeopo-

zicija korigovati odnos, nepre-

maDPS-u, negopremadržavi i

nacionalniminteresima.

- Ako to urade, naša ruka je

ispružena.Želimodasarađuje-

mo i u naredne dvije i po godi-

ne proizvedemo toliko dobrih

rezultatakoji ćenašupobjedu i

2020. godine učiniti neupit-

nom- poručio jeĐukanović.

Komentarišući incidente to-

kom izbornog dana, Đukano-

vić je rekaodanekolikopojedi-

načnih incidenata ne može

ugroziti ocjenu da su građani

izrazilislobodnuvoljuudemo-

kratskomambijentu.

-Moramo svi zajednopreuzeti

odgovornost da se incidenti ne

događaju. Legitimisala se

praksa opozicionih struktura

da upadaju u kuću DPS-a. Bilo

jesamopitanjetenutkakadaće

se ljudi iz DPS-a spontano or-

ganizovati da ne dozvole upad

u svoju kuću – rekao je Đuka-

nović.

On je kazao da su ovi izbori i

kampanja prošli u opuštenijoj

atmosferi nego parlamentarni

izbori, ali se, kako je istakao, i

dalje osjeća uticaj sa strane.

- Naš interes je da se uspostave

komunikacija i saradnja i da ta-

ko dođe do smirivanja tenzija,

da kao stabilan regionnapredu-

jemo ka zajedničkom evrop-

skomcilju–rekaojeĐukanović.

On je kazao da u DPS-u još ni-

jesu razgovarali o tome ko će

biti gradonačelnik Podgorice.

Podsjetio je da zakonska mo-

gućnost dozvoljava i da bude

neko vanodborničke liste.

GRADONAČELNIK

- Zadovoljstvo je da ih ima više

i na listi i van nje. Ove pobjede

razumijemo kao priliku da na-

pravimoozbiljnijurekonstruk-

ciju menadžmenta u lokalnim

upravama, da mlade uvedemo

u izvršnu vlast i lokalne me-

nadžmente - istakao je on.

Na pitanje da li će se distanci-

rati od partije nakon što je pre-

uzeo funkciju predsjednika

CrneGore, Đukanović je rekao

da će o tom pitanju ozbiljnije

rezgovarati narednihdana.

-Ovi rezultati nas opominjuda

državne interese nemožemou

potpunosti odvajati od uloge

DPS-a. Naprotiv, u ovakvoj

atmosferi građani nagrađuju

DPS shvativši da je njen partij-

ski program - program nacio-

nalnihinteresaCrneGore-do-

dao jeĐukanović.

Kazao je da je glavni prigovor

od aktivista DPS-a na terenu

bio da je veliki broj onih u dr-

žavnoj i lokalnoj upravi koji se

neodgovorno odnose prema

izbornomprocesu,odnosnone

učestvujuunjemu.

Zamjenik predsjednika DPS-a

Duško Marković kazao je da

„pobjeda DPS-a i njenih koali-

cionih partnera je i snažna po-

drška građana ekonomskoj

politici koju je definisao DPS i

pretočio u program ekonom-

skih reformi“.

- Ova pobjeda nam daje novu

energiju i zamajac da stotine

miliona eura koje planiramo

budžetomusmjerimo u razvoj

zemlje, u rast ekonomije, otva-

ranje radnihmjesta i ozbiljne i

snažne perspektive zamlade –

rekao jeMarković.

On je istakao da je posebno za-

dovoljan što je pobjedu obilje-

žila crnogorskamladost.

- Vjerujem da je ova pobjeda i

znakdauCrnojGori stasavano-

vageneracijamladihiobrazova-

nih koja je spremna da u krat-

komrokupreuzmeodgovornost

za zemlju–kazao jeMarković.

I.KOPRIVICA

Lider DPS-a poručio da je na lokalnim izborima postignuta još jedna

ubjedljiva pobjeda istrajnosti državne politike

Đukanović: Tačkana

pokušaj destabilizacije

koja jepočela2016.

Dogovor ogradonačelniku

bićeunarednih 15dana

DPS će u narednih 15 dana odlučiti ko će biti gradonačelnik

Podgorice–poručenojenakonferencijiuOdboruDPS-aGlav-

noggrada.

IvanVuković, nosilac listeDPS „Za dobro građana Podgorice

–MiloĐukanović“, rekao jedanije imaovremenadarazmišlja

otomeda li bi prihvatiomjestogradonačelnika.

- Narednih dana ćemo se dogovoriti o tome koja su najbolja

kadrovska rješenja, nesamoza tomjesto, nego i zasvevažne

funkcijenanivouglavnoggrada - kazao jeVuković.

Onjeistakaodajeostvarenajednaodnajubjedljivijihpobjeda

uglavnomgraduoduvođenjavišestranačja.

- Vjerovali smo da ono što je rađeno u prethodnomperiodu,

ljudikojisunanašojlistiiprogramkojismoponudili,garantuju

ovakav izborni rezultat - kazao jeVuković.

Onjerekaodasenadadaćeopozicijakonačnoizvućipoukeiz

još jednogubjedljivogporaza.

-Krajnjajeuradasetodesi.Tapolitikakojajebazirananesamo

nanerealnimobećanjima, negočesto i nauvredama i primiti-

vizmu,nemaprođuuCrnojGori-kazaojeVuković,iistakaoda

senadadaćeseopozicijapresabratiiunekenaredneizborne

utakmiceući sarealnijimi ozbiljnijimpolitičkimprogramom.

PredsjednikpodgoričkogodboraDPS-aVladanVučelićkazao

jedajeizbornapobjedaočekivana,jersuDPSzatopreporuči-

li dobri rezultati lokalneuprave.

AktuelnigradonačelnikPodgorice,SlavoljubStijepović,kazao

jeda sugrađani prepoznali rezultate lokalneuprave i da su to

nagradili. Na pitanje da li je razočaran što nije bio na čelu liste

DPS-a, on jerekaoda jeonausvojena jednoglasno.

- I ja sam, kaočlanPredsjedništva, glasaoza tu listu.Mislimda

todovoljnogovori otomešta jamislim- kazao jeStijepović.

Očito da je koalicija sa Leki-

ćemimala negativan sinerget-

ski efekat, ali nemože se samo

time objasniti pad. Unutar

SDPnekobi valjalodapreispi-

ta koliko su stranku koštale

megalomanske ambicije lide-

ra Krivokapića da bude koor-

dinator svekolike opozicije,

kakve je efekte imao uporni

bojkot parlamenta i koliko im

je glasova izvornih suvereni-

staoduzelokoketiranjesapar-

tijamakojepretežnogledajuu

pravcu Istoka a neZapada.

I naravno, moraće socijalde-

mokrate sebi da odgovore: da

li je bilo bašmudro da izvorna

suverenistička partija ,,zamr-

zne“ identitetska pitanja u

protekle tri-četiri godine i da

intenzivno započne svađu sa

DPS-om, sa kojim su bili u sa-

vezupunih 18 godina?

PREVAGA

Šta jebilaprevagana izborima

uPodgorici?

Analize pokazuju da jemoćna

i disciplinovana DPS mašine-

rija,možda i najefikasnijapar-

tijska mreža na Zapadnom

Balkanu, razrađena na pred-

sjedničkim izborima izvela

gotovo sve svoje birače.

Na drugoj strani, opozicija je

izgubila povjerenje svojih tra-

dicionalnihglasača:uneđeljuje

kod kuće ostalo čak 12.000 gla-

sača opozicije, u odnosu na re-

zultate parlamentarnih izbora.

Na opozicionim partijama je

da naknadnim analizama

utvrdeuzroketolikeapstinen-

cije,aliprvepreliminarneana-

lize pokazuju da je čak šest

opozicionih lista: Demokrate-

Ura, DF-SNP, SDP-Demos,

Prava Crna Gora, Ujedinjena

Crna Gora i Srpska koalicija

demotivisalo opozicione bira-

če od kojihmakar deset odsto

nije otišloda glasa.

Kako je DPS došao do naju-

bjedljivijepobjedeuPodgorici

uposljednjih20godina?

Lokalni izbori u Podgorici za-

kazani su svega četrdesetak

dana nakon predsjedničkih

gdje je Đukanović „počistio“

svojukonkurencijupobjedom

uprvomizbornomkrugu. Ne-

ma sumnje: inercija predsjed-

ničkih izbora uticala je na re-

zultate lokalnih. Ali, to ne bi

bilodovoljno.

Hrabar potez vrha DPS-a da -

neposredno pred izbore a na-

suprot nikad kritičnije nastro-

j eno j opoz i c i j i i n j ima

naklonjenimmedijima –na te-

ren izađe sa novim timom (65

odsto novih lica na listi) i nosi-

ocem liste dr Ivanom Vukovi-

ćem, bio je onaj ključni, neop-

hodni, element za trijumf.

POTEZ

Rizičan potez Đukanovića se

na kraju ispostaviokaopunpo-

godak: Vuković je dominirao u

kampanji,aidanassecitiranje-

gov govor sa završne konvenci-

je na kojoj je proročki obećao

opoziciji da će ih ,,u nedjelju

DPSoduvatikaopodgoričkiśe-

ver“. Vuković se kao novo lice

ozbiljnonametnuo i kaokandi-

datzagradonačelnikaPodgori-

ce, što će zavisiti i od njegovih

ličnih ambicija, ali i od ,,paket

aranžmana“kojiDPSpriprema

sa SD-om i drugim strankama

vladajućeg saveza.

Opoziciji nijesu pomogla ni

nerealna obećanja o izgradnji

zoološkog vrta, besplatnoj le-

galizaciji divljih objekata,

tramvaja ili besplatnih narod-

nihkuhinja.

OsimPodgorice, DPS je ostva-

rila impresivne rezultate i u

BijelomPolju, Pljevljima, Šav-

niku, Žabljaku i Danilovgradu,

gdje su ostvareni najbolji re-

zultatiuposljednjih20godina.

Posebnutežinuimapreokretu

Kolašinu: nakon četiri godine

DPS je povratio vlast. I u Baru

su,,popravilistanje“uprkosne

baš najboljim odnosima unu-

tar stranke na lokalnomnivou

– popravili su izborni rezultat

za dva odbornička mjesta. To

samo govori da je partijska ko-

ordinacijavrha i baze funkcio-

nisala besprekorno.

PObJEDNICI

Socijaldemokrate Ivana Braj-

ovićasudrugivelikipobjednik

ovih lokalnih izbora. Osim što

su jedina stranka koja ima od-

bornike u svim crnogorskim

opštinama, SD je uspio da tri-

jumfuje u Plavu pa će po prvi

put u svojoj istoriji imati i

funkciju gradonačelnika.

- SD je dobrim terenskim ra-

domostvario dobar rezultat u

Podgorici, Golubovcima, Da-

nilovgrdu, Rožajama, Kolaši-

nu gdje je duplirao podršku u

odnosu na parlamentarne iz-

boreiBarugdjejegotovoutro-

stručio svoj rezultat u odnosu

na parlamentarne izbore.

U odnosu na parlamentarne

izbore, rejting SD-a je najma-

nje dva puta veći, što ga već

sada inauguriše u ključnog

Đukanovićevog partnera u

vladajućoj koaliciji.

IZAZOVPREDOPOZICIJOm

Nakonporazanapredsjednič-

kim, a sada i na lokalnim izbo-

rima, opozicija je pred novim

izazovom: kako nastaviti dalje

odnosno koju strategiju poli-

tičkogdjelovanjatrebaizabra-

ti. Protesti koje je predložio

DF su glatko odbijeni od De-

mokrata, čiji lider Aleksa Be-

čić jetakvuinicijativuocijenio

neozbiljnom.

Povratak u parlament sada

izgleda kao realna opcija, bez

obzira na to što suključni pro-

tivnici takvog rješenja Demo-

krate i dalje oštroprotiv.

Međutim, tonijesu jedini pro-

blemi koji postoje u opoziciji.

Od tri opozicionekoalicije, sa-

mo je savez Demokrate-Ura

pokazaosinergetski

efekat.To

se ne može reći za savez SDP-

Demos koji je doživio fijasko

na izborima, baškao i koalicija

DF-SNP za koju se na osnovu

rezultata izbora ne može ka-

zati da ima bilo kakvu per-

spektivu.

Ono što je izvjesno jeste da je

dominacijom koalicije Demo-

krate-Ura u odnosu na DF,

SNP, SDP, Ujedinjenu Crnu

Goru i gotovo nepostojeći De-

mos završen proces prekom-

pozicije opozicione scene, u

kojojsuDemokrateAlekseBe-

čića ključni opozicioni faktor.

Time je priča o daljem jedin-

stvenom djelovanju opozicije

praktičnozavršena, ako je ika-

da bila realno razmatrana,

osim demagoški nabacanih

fraza.

No, veliki su izazovi i predĐu-

kanovićevompartijom.Pobje-

dom na parlamentarnim, pa

predsjedničkim i sada lokal-

nim izborima DPS je dobio

makar dvije godine neophod-

nepolitičkestabilnosti dabi se

posvetio jačanju ekonomije,

životnog standarda građana.

Ali, što je najbitnije – uspo-

stavljanju vladavine prava i

rješavanju obračuna među

kriminalnim klanovima koje

suodavnopočeledakosenevi-

ne žrtve i ugrožavajubezbjed-

nostsvihgrađana.Svakaodgo-

vorna vlast, kojoj su građani

dali podršku, mora preuzeti

na svoja pleća brzo rješavanje

sadašnje krize u bezbjedno-

snomsektoru.

Od rezultata u toj oblasti zavi-

siće i naredni izborni rezultat

DPS-a.

NenadZEČEVIĆ

DuškoMarković iMiloĐukanović