Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 36 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 29. maj 2018.

Politika

PODGORICA

-Demokrat-

skapartija socijalistaMila

Đukanovića i Socijaldemo-

krate IvanaBrajovićanaj-

veći supobjednici lokalnih

izboraodržanihu 11 opšti-

na, dok jeopozicija, nakon

predsjedničkih izbora, do-

živjela još jedandebakl

zbogkojeg će - ukolikoželi

daopstanenapolitičkoj

sceni -morati dadoživi ve-

likeprogramske i kadrov-

skepromjene.

Cunami sa predsjedničkih iz-

bora nastavo je da ruši opozi-

cione figure i na lokalnom ni-

vou: DPS je apsolutnu vlast

osvojila u Podgorici, Bijelom

Polju, Danilovgradu, Pljevlji-

ma, Šavniku i Žabljaku, dok će

u Baru, Kolašinu, Golubovci-

ma i Plavu sa tradicionalnim

koalicionim partnerima Soci-

jaldemokratama biti u prilici

da formira vlast. Doda li se to-

me pobjeda SD u Plavu i Boš-

njačke stranke u Rožajama,

uočava se politički presedan -

u 11 opština na kojima su odr-

žani izbori opozicija nema ni

teoretske šanse da formira

vlast umakar jednoj!

Razmjere opozicionogporaza

dodatno odslikava i veličina

izbornog tijela koje se izjaš-

njavalo: u nedjelju je na birali-

šta moglo da izađe 306.000

glasača, odnosno 57 odsto

ukupno upisanih birača u Cr-

nojGori. Drugimriječima, ne-

ka vrsta vanrednih parlamen-

tarnih izbora je održana 27.

maja i - opozicija je potučena

donogu.

,,Majkabitaka“

Najznačajnijupobjedu, sanaj-

većom specifičnom težinom,

DPS je svakako izvojevao u

Podgorici gdje je mimo svih

očekivanjaapsolutnompobje-

dom raspršio nade opozicije

da ,,promjenekrećuizglavnog

grada“.

Dobar rezultat odnosno preu-

zimanje vlasti u glavnom gra-

du bila je posljednja šansa za

opoziciju da se nakon poraza

na parlamentarnim i pred-

sjedničkim izborima vrati na

političku senu.

Ipak, ,,majka svih bitaka“ - ka-

ko suuopoziciji nazvani izbo-

ri uPodgorici - završena jekao

,,majka svihporaza“. Konačan

rezultat umandatima 36:25za

stranke vladajuće koalicije

najbolje odslikava razmjere

katastrofalnog poraza opozi-

cije. Uprocentima taj odnos je

54,5:46,5. Samo godinu i po

dana ranije na parlamentar-

nimizborimaodnosjebioobr-

nut, opozicija je imala pred-

nostodosamhiljadaglasovaili

gotovo sedamprocenata.

DPS je sa širom listomosvojio

gotovo 48 odsto glasova ili 32

mandata, što je trimandata vi-

še nego na prošlim lokalnim

izborima.Opozicija jesaosvo-

jenih 25mandata u odnosu na

prošle lokalne izbore izgubila

čak 20odstomandata.

DPS jeuapsolutnimbrojkama

osvojila 48.043 glasova, što je

respektabilanrezultat imajući

uviduznačajnonižu izlaznost

od šest procenata u odnosu na

prošle lokalne, četiri odsto u

odnosuna predsjedničke i čak

15 odsto u odnosu na parla-

mentarne.

Daleko iza ostala je koalicija

Demokrate-Ura, sa osvojenih

26.032 glasova. Bečić i Abazo-

vić su ipak laki luzeri. Poraže-

ni su od Đukanovićevog save-

za, ali su dobili jednu internu

bitku: nakonneđeljepostali su

dominantan faktor u opoziciji

nadmašivši duplo koaliciju

DF-SNPkoja je osvojila 12.291

glasova.

Odličan rezultat ostvarile su

Socijaldemokrate sa osvoje-

nih 5,1 odsto ili nešto preko

5.122 glasova. U lokalni parla-

ment ušla jeAlbanska alterna-

tiva sa osvojenih 1,47 odsto.

Ispodcenzusa jeza sadaostala

koalicija SDP-Demos sa osvo-

jenih 2.985 glasova. Dubina

pada Krivokapića i ekipe još je

uočljivijaakoseznadajepred-

sjednička kandidatkinja te

stranke Draginja Vuksanović

osvojila gotovo 8.700glasova.

Ukoliko u ponovnom prebro-

javanju glasova i namaknu tih

nedostajućih 37 glasova (!) u

SDP-u će morati da analizira-

ju: gdje je nestalo 5.700 glaso-

va,dalisutozaistabilipodrža-

vaoci Socijaldemokratske

partije ili tek jednokratni gla-

sači.

Rezultati izbora u 11 opština potvrdili trendove:

dominacija vladajućeg

saveza, uspon koalicije Demokrate-Ura, rasulo ostalih oponenata vlasti

ANALIZA

Majski śever za

debakl opozicije

SlavljeuštabuDPS-a

I.BOŽOVIĆ