Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 36 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 29. maj 2018.

CrnomGorom

NIKŠIĆ:

Predsjednik Osnovnog suda saopštio da je rma ,,Grading” uzurpirala državnu imovinu

Vujačić: Gradeći višespratnicu

potkopali temeljezgrade suda

INVESTITORTVRDI DARADI POPROJEKTU:

Objekat ,,Grading“ uzograduOsnovnog suda

DVAMJESECAČEKAJUODGOVOR:

KućaporodiceŠkurić

Sagovornici Pobjede objaš-

njavaju da na osnovu zapo-

četih radova i „3D“ prikaza

budućeg objekta nijesu

sigurni da li je objekat na

bezbjednoj i zakonski propi-

sanoj udaljenosti od parcela

koje ga okružuju.

Sporna je, kažu, i spratnost

objekta.

- Na tabli koja stoji na

gradilištu piše „Vp+4

sprata+potkrovlje“ a 3D

prikaz ima osam etaža sa

prozorima. Ima još spornih

pitanja kao što je hoće li će

ova višespratnica u strogom

centru grada imati trotoare,

zelene površine, hoće li

njeni stanari biti uz naše pro-

zore – kaže Stanislava Škurić

u ime komšija.

Kolikoće

bitispratova,

gdjesu

trotoari

Još 1. maja

primijetio samda

rma ,,Grading”

devastira

zemljište

koje pripada

ograđenom

dvorištu

Osnovnog suda.

Informisao sam

Upravu policije

o postojanju

osnovane sumnje

da je na štetu

države počinjeno

krivično djelo

– kaže Vukota

Vujačić

NIKŠIĆ

– Gradnjomviše-

spratniceu strogomcentru

grada firma „Grading“, vla-

sništvoMilivojaBožovića,

uzurpiradržavnu imovinu.

OgradaobjektaOsnovnog

sudapraktično jeostalau

vazduhu, jer su se građevin-

skemašine, angažovanena

iskopima temeljadubokih

nekolikometara, potkopale

ispodzeleneoaze i parkinga

koji koristi ta institucija -

kaže

predsjedniksudaVu-

kotaVujačić.

On je o tome juče informisao

medije.

PRIJAVA

- Još 1.majaprimijetio samda

izvođač radova devastira ze-

Druga strana u ovoj priči, investitor Milivoje

Božović, tvrdi da sve radi po projektu.

- Gradimo po revidovanomprojektu i na

osnovu dobijene građevinske dozvole. Sve je

u skladu sa detaljnimurbanističkimplanom

opštine, dobro se vide sve granice unutar

urbanističke parcele. Objekat ima parametre,

ne odstupamo ni milimetar od projekata

za koji smo dobili dozvolu. Sada se grade

podzemne garaže i iskopi sumalo širi zbog

postavljanja izolacije. Prizemlje i cijela zgrada

biće uži, tačno se zna s koliko procenata može

da se zauzme objektomparcela i na osnovu

toga je dobijena građevinska dozvola. Geome-

tarskimpremjerom treba da se utvrdi stvarna

granica između Osnovnog suda i parcele na

kojoj gradimo. Postojeća metalna ograda nije

mjerilo, već ona može biti na imovini ,,Gradin-

ga“ ili suda – kaže Božović.

Prema njegovim riječima, nijesu se ogriješili ni

o privatnu imovinu.

- Ni tu se nijesmo ogriješili, neka pozovu geo-

metra i utvrde koje su stvarne granice. Mi nije-

smo pogriješili i nijesmo ludi da nešto pravimo

na svoju štetu. Svi će morati da se suoče sa

sopstvenimproblemom - kazao je Božović.

On dodaje da će ,,eventualno devastirana

okolna dvorišta i saobraćajnica, koja je izu-

zetno frekventna, biti vraćena u prvobitno

stanje“.

Božović:Neodstupamoodprojekta

mljišnu površinu koja pripa-

da ograđenom dvorištu

Osnovnog suda i istog dana

obavijestio je Upravu policije

o postojanju osnovane sum-

nje da je na štetu države Crne

Gore počinjeno krivično dje-

lo. Tri dana kasnije obavije-

stio sam i zaštitnika imovin-

sko-pravnih interesa Crne

Gore sa zahtjevomda se zuz-

mu na odgovarajući način,

kako bi državna imovina bila

sačuvana i sa molbom da se

nadležnomsudupodneseod-

govarajući prijedlog za obe-

zbjeđenjedokaza.Obavijestio

sam i sekretarijat za inspek-

cijski nadzor opštine, ali su

me obavijestili da moju inici-

jativu i Zapisnik o izvršenom

inspekcijskom pregledu pro-

slijedim nadležnom Mini-

starstvu - govori Vujačić.

Reagovao je, kaže, Zaštitnik

imovinsko-pravnih interesa i

formirao je predmet.

-Reagovala je i policija koja je

sačinila zapisnik o uviđaju i

foto- elaborat, i o svemu je

obaviješten državni tužilac u

ODT- uŽeljko Pejović. Ume-

đuvremenu, obavijestio sam i

Direktorat za inspekcijske

poslove i licenciranje u resor-

nomMinistarstvu, predsjed-

nicu Vrhovnog suda Vesnu

Medenicu, pa juče i ministra

PavlaRadulovića – ispričao je

Vujačić.

PROJEKAT

Prema njegovim riječima, ja-

sno se vidi kako će dio nove

višespratnice jednim uglom

zahvatiti i prostor na kome se

nalazi ograda, pa i dio parcele

kojapripadaOsnovnomsudu.

-Tražio sam od ministra Ra-

dulovića da se utvrdi da li je

revidovani glavniprojekat, po

kome se sada izvode građe-

vinskiradovi,urađenirevido-

van u skladu sa urbanističko-

tehničkim uslovima – kaže

Vujačić.

Ra.P.

Pomoć nadležnih traže i mještani kojima

je „Grading“ komšija. Stanislava Škurić

navodi da se 4. aprila obratila republičkoj

Građevinskoj inspekciji, koja radi u okviru

Ministarstva održivog razvoja i turizma.

-Istog dana elektronskompoštomdobila

samodgovor, da je predmet zaveden i

proslijeđen inspektorki na postupanje.

Poslije mjesec, ponovo sampisala, među-

tim, tek sredinomovogmjeseca došli su

inspektori i samo su razgovarali sa inve-

stitorom. Kako sam shvatila i tada su došli

po pritužbi Osnovnog suda. Na insistiranje,

jedna od tih inspektorki kazala mi je da ne

mogu dobiti u pisanoj formi njihovomišlje-

nje, te da su došli samo da provjere da li

se odstupa od glavnog projekta, a on je

prošao proceduru Direkcije za planiranje

prostora i urbanizam. Navodno, sve je bilo

po planu, ali prema našoj kući nije obez-

bijeđeno gradilište, potkopan je naš plac,

devastirana nam je imovina, oteto pravo

na privatnost, a da i ne govorim kako

majstori vršljaju oko kuće, kako su razvalili

ogradu između naše imovine i suda, kolika

je buka... Ne znam kako je mogao dobiti

građevinsku dozvolu ako nije tražio našu

saglasnost i kako je moguće da ispod linije

razgraničenja građevinske mašine kopaju,

pa naša kuća ostaje kao pečurka – priča

Škurić. Nezadovoljno saopštava da otkako

su radovi počeli, njena kuća podrhtava kao

da je zemljotres.

- Kako da mi „obični smrtnici“ riješimo

problem kad je nemoćan sud čiju imovinu

Božović takođe, uzurpira – kaže Škurić.

Škurić:Štodaradeobičnismrtnicikadjesudnemoćan

VukotaVujačić

BUDVA:

KampanjaMinistarstva prosvjete

Prezentacija stručnih

školačetiri opštine

BUDVA

-Velikaprezentacijasrednjihstručnihškolabićeodrža-

na danas u 13 sati ispred Srednje mješovite škole ,,Danilo Kiš“.

Iz Ministarstva prosvjete saopšteno je da će ponudu redstaviti

srednje stručne škole Budve, Herceg Novog, Tivta i Bara. Govo-

riće Veljko Tomić, direktor direktorata za srednje obrazovanje,

DuškoRajković,direktorCentrazastručnoobrazovanje,Nevena

Vlačić, pomoćnica direktora srednje stručne škole ,,DaniloKiš“.

Prezentacija se održava u sklopu kampanje Ministarstva pro-

svjetepodnazivom ,,Stručno jeključno! Zaposli se, zaradi i sebe

izgradi“.

T.Č.

BIJELOPOLJE

-Radnici predu-

zeća „Lim“ započeli suuređenje

zelenihpovršinaugradu.

RukovodilacČistoćeSenadPačariz

saopštio jedaćenovosezonskocvi-

jećeivišegodišnjerastinjebitizasa-

đeno u gradskomparku, a u nared-

nim danima biće sazađene i

preostale zelene površine sa uku-

pno7.000sadnicasadnogmaterija-

la.

Građani će po završetku posla do-

biti zelenu površinu, modernije

uređeno dječje igralište sa novim

rekvizitima, tartan staze i površinu

za rekreaciju na gradskom stadio-

nu koji će biti urađeni po najnovi-

jimstandardima.

M.N.

,,Lim“ uređujezelenepovršine

BIJELO POLJE