Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 36 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Hronika

Utorak, 29. maj 2018.

Braća Pavlović negirala umiješanost u ubistvo

Đorđa Borete i slučajne žrtve Dragana Zečevića

NEGIRAOOPTUŽBE:

IlijuPavlovićaprivodena saslušanje

, zaplijenjena droga vrijednosti dva i pomiliona eura

oroosumnjičeni

amakokaina

među kojima se nalazi i Damir

Meljović, uradila pasoše sa

lažnimpodacima. Prema pisa-

nju tog lista, Damir Meljović je

dao 16.000 eura za dobijanje

biometrijskih dokumenata.

Njegova dokumenta su bila na

ime Damira Veljovića.

M.Ž.

Optuženi:

Rafailovića

samvidiona30

metaraodzločina

PODGORICA

Ilija i Boško

Pavlovićnegirali su jučeu

Višemsudunavode izop-

tužnicekoja ih tereti da su

učestvovali u likvidaciji

ĐorđaBorete i slučajne žr-

tveDraganaZečevićau lo-

kalu„Trofej“uBudvi.

Osimbraće Pavlović, na optu-

ženičkoj klupi suMiljanBula-

tović i Vladimir Šmanja, dok

seuodsustvusudiVasilijuRa-

failoviću, Ratku Vušoviću i

Ivanu Cicmilu. Oni su u bjek-

stvu i za njima su raspisane

potjernice.

ORUŽJE

Ilija Pavlović kazao je juče da

od optuženih poznaje samo

Rafailovića jer su drugovi iz

djetinjstva. On je istakao i da

„priznajekrivičnodjelonedo-

zvoljeno držanje oružja i ek-

splozivnih materija i da je za

to spremanda odgovara“.

- Policija je tokom pretresa

pronašla moj pištolj koji sam

nabavio isključivo radi sop-

stvene bezbjednosti, jer sam

se nakon ubistva mog druga

MiroslavaĆetkovića 4. janua-

ra 2017. bojao za svoj život –

ispričao je IlijaPavlović.

Pištolj je nabavio jer, kako na-

vodi, nadležni ništa nijesu

preduzeli kada im se obraćao

zbog ugroženosti.

Onjekazaoidamujeprilikom

saslušanja specijalni tužilac

SađaČađenović prijetio.

- Ne budeš li mi odgovorio na

sljedeća pitanja, sljedeći put

ćemo se viđeti na uviđaju - re-

kao je Ilija Pavlović, konstatu-

jući da je tužilac „mislio na

njegovu smrt“.

Dodao je da mu je tužilac Ča-

đenović u svome obraćanju

kazao: ,,Znaš li tikojeSašaBo-

reta? Njegovi ljudi gađaće te

zoljom, kao što si ti htio neko-

ga“.

On je u odbrani ponovio da o

ubistvuBoretenemanikakvih

saznanja.

- Za ubistvo mi nije ništa po-

znato, a tog dana krenuo sam

dopošte, apo izlaskusamsreo

druga koji mi je kazao da je

Boreta ubijen. Uputio sam se

ka mjestu zločina. Dok sam

prilazio vidio samVasilija Ra-

failovića i Ognjena Kažane-

gru, ali kako u tom periodu

nijesam pričao sa Rafailovi-

ćem, okrenuo sam se, sjeo u

taksi i otišao - naveo je Pavlo-

vić,ističućidajeRafailovićbio

na 30metaraodmjesta gdje je

u tokubiouviđaj.

POLIGRAF

Ilija Pavlović je odgovarajući

na pitanje sutkinje Biljane

Uskoković kazao da je jedan

pištolj, polovično ispravan,

dobio na ime duga od 300 eu-

ra, a da je drugi sa gumenim

mecima bio u vlasništvu po-

kojnogĆetkovića.

Ispričao je da su ga sat nakon

zločina priveli inspektori na

saslušanje zbog sumnje da je

učestvovao u ubistvu Borete i

Zečevića.

- Zbog nasilničkihmetoda ta-

da sam odbio poligraf. Danas

bih dao sve na svijetu da sam

tadaprihvatiopoligraf–rekao

je IlijaPavlović.

Da je, kako kaže, imao veze sa

ovim zločinom sigurno ne bi

danas bio pred sudom i doka-

zivao svoju nevinost, već bi

bio sa ostalim članovima kri-

minalne grupe.

Optuženi Šmanja i Bulatović

ostali su pri navodima odbra-

ne date na početku suđenja, i

ponovilidanepriznajukrivič-

na djela za koja se terete.

Optuženi Boško Pavlović ne-

giraojekrivičnadjela,dodaju-

ći da nije član ni jedne krimi-

nalne organizacije.

Prema navodima iz optužnog

akta, braća Pavlović počinila

sukrivičnadjelastvaranjekri-

minalne organizacije, teško

ubistvo i nedozvoljeno drža-

njeoružja. Premanalazima iz

istrage, osnovano se sumnja

da je uloga braće Pavlović bila

da pruže logističku podršku

ubicama. Bulatović i Šmanja

su, kakosenavodiuaktuTuži-

laštva, omogućili ubicama da

počine likvidaciju i pomogli

imda pobjegnu.

Vasilije Rafailović i Miljan

Bulatović označeni sukaoor-

ganizatori kriminalne grupe

koja je likvidiralaBoretuiZe-

čevića.

M. L.

Odgođeno suđenje Vladu

Zmajeviću, optuženom

za ratne zločine

Novićnije

mogaoda

svjedoči

PODGORICA

Suđenje Nik-

šićaninu Vladu Zmajeviću,

optuženom za ratne zločine

protiv civila na Kosovu, juče

je u podgoričkomVišem sudu

odgođeno za 26. jun jer iskaz

nije mogao da dâ svjedok

Damir Nović.

Sudija Dragoje Jović kazao je

da sa svjedokomnijesumogli

da uspostave vezu video lin-

kom.

Zmajević se tereti da je kao

dobrovoljac 1999. godine u

selu Žegra kod Gnjilana uče-

stvovao u ubistvu sedam ljudi,

pet muškaraca i dvije žene.

Zmajević se u pritvoru nalazi

od juna prošle godine. Do sada

su saslušani svjedoci Danijel

Čolić i Fitimi Hazirij.

Čolić je kazao da je bio starje-

šina grupe kojoj je pripadao

Zmajević i da se okrivljeni

ponašao normalno sve dok

nije zadužio oružje i ubio

čobanina. Hazirij je ispričao da

je kao dječak bio očevidac ubi-

stva njegovih stričeva Ćazima

Hazirija i Mijazima Idrizija.

Prema navodima optužnice,

Zmajević se tereti da je na

pragu kuće ubio dva brata

Miljazima i Ćazima iz automat-

ske puške. Potom je, prema

stavu Tužilaštva, ušao u kuću i

ubio Ćazimovu suprugu Ćami-

lju. Udarao ju je nožempo glavi

i nakon toga u nju ispalio rafal

iz automatske puške. Iz njihove

kuće je, kako se navodi u aktu

Tužilaštva, ukrao zlatni prsten

i minđuše, upaljač, daljinski

upravljač za televizor, punjač

za mobilni, futrolu za naočare,

tabakeru. Zmajević je tokom

dosadašnjeg postupka negirao

krivicu.

M. L.

SaprivođenjaZmajevića

njičenog koji se tereti da je učestvovao u pripremanju ubistva Zekovića

Lješnjakostajeupritvoru

danebi ponoviodjelo

okolnosti koje ukazuju da bi

okrivljeni ukoliko bi se našao

na slobodi dovršio pokušano

krivično djelo – piše u rješenju

Apelacionog suda.

Kako se navodi u odluci ove

instance,Lješnjakjeosnovano

sumnjiv da je bio član krimi-

nalneorganizacije čiji je zada-

tak bio da fizički obezbjeđuje

Stevana Stamatovića, za kojeg

se osnovano sumnja da je or-

ganizator kriminalne grupe.

- Osnovano se sumnja da je

trebalo da postupa po uput-

stvima i naredbama S. S., skla-

dištiičuvaoružje,eksplozivna

sredstva i eksplozivne napra-

ve i postavlja ih ispod vozila

radi izvršenja krivičnih djela,

a koja osnovana sumnja proi-

zilazi iz dokaza na kojima se

zasnivaoptužnicaSpecijalnog

tužilaštva - navodi se u rješe-

njuSuda.

Specijalno tužilaštvo Deletića

i Lješnjaka tereti za stvaranje

kriminalneorganizacije,teško

ubistvo u pokušaju i nedozvo-

ljeno držanje oružja i eksplo-

zivnihmaterija.

Bojović se tereti za stvaranje

kriminalne organizacije i ne-

legalno držanje oružja, dok se

Baleviću i Božoviću na teret

stavlja učešće u kriminalnoj

organizaciji.

Stamatovića,kojislovizavođu

ove kriminalne grupe, policija

dovodi u vezu sa škaljarskim

kriminalnimklanom.

Zeković, čiju je likvidaciju na-

vodno planirala Stamatoviće-

va grupa, blizak je kavačkom

kriminalnom klanu. Radojica

Zeković je iz zatvora, gdje slu-

ži sedamnaestogodišnju ka-

znu za dvostruko ubistvo i ra-

njavanje, izašao na vikend

odsustvo.

M. L.

MilanLješnjak

nomza ubistvo Jova Jovanovića

rdi da jena snimkusa suprugom

Međutim, tužiteljka Suzana

Milić je kazala da se te dvije

osobe ,,vide samo na blic i da se

nemožezaključitičaknikogsu

pola“. Na izjavu tužiteljke Mi-

lićreagovaojebranilacoptuže-

nog, advokat Zoran Piperović,

navodeći da ako su se pojavili

na blic ne znači da nijesu tuda

prošli u realnomvremenu.

-Neznamkakobi senekousu-

dio da u sekunde mjeri preci-

znost vremena nadzornih ka-

mera - kazao jePiperović.

Prigovoru su se pridružili i

drugi branilacDaniloMićović

i optuženiMitrović.

- To što na jednoj kameri, kod

kuće Željka Mitrovića, poka-

zuje 21:21 sat, a na objektu

Špadijera koja je u blizini po-

kazuje drugačije vrijeme, ni-

šta ne znači. Često se dešava

da kamere nemaju podešeno

tačno vrijeme ili ga uopšte ne-

maju. Fakat je da je Marko sa

suprugom prošao ovuda od

svoje kuće i kasnije se vratio,

štosuikamerezabilježile-do-

dao jeMićović.

OptuženiMitrović jekazaoda

upravcuPržnanije imaokuda

drugo proći osim pored kuće

Špadijera.

- Jasno je da je sve učinjeno da

se moj prolazak na kameri ne

zabilježi - dodao jeMitrović.

Na jučerašnjem pretresu pre-

gledani su i snimci kamera sa

pumpe uReževićima.

Na jednom od video-zapisa vi-

djelo sebijelovozilozakojeTo-

mo Jovanović, brat pokojnog

Jovanovića, nije mogao da se

izjasni da li je to ,,reno senik“.

-Vozilo liči na ,,renosenik“, ali

ne mogu da tvrdim sto posto -

naveo je Jovanović.

S druge strane, advokati od-

brane tvrdili su da je jasno da

se radi o vozilu ,,reno senik“,

te i da bi vještaci mogli reći o

kojemautomobilu je riječ.

- Ovaj događaj desio se na Pa-

štrovačkoj gori, u vozilu ,,reno

senik“, a ne postoji drugi put

osim ovoga da se dođe do Pa-

štrovačkegore-kazaojeadvo-

katMićović.

Optuženi Mitrović pridružio

se prigovorima advokata, isti-

čući da su ,,snimci nejasni i da

ne zna kako nijesu mogli biti

jasniji“.

Mitrović je na ranijempretre-

su kazao da psihički ne može

višedaizdržipritvorisuđenje.

On je ranije negiraoubistvo.

Prema navodima optužnice,

onseteretida je26. septembra

2015. godine na Paštrovačkoj

goriuvozilu,,renosenik“umi-

šljajno ubio Jovanovića ispa-

livši šestmetaka unjega.

Mitrović je uhapšen u naselju

Podličak. Suđenje se nastavlja

11. juna.

M. L.

SaprivođenjaMitrovića

DragoslavMiloradović likvidiran na Karaburmi

Ubijenkum

LukeBojovića

BEOGRAD

Dragoslav Miloradović (43), kumLuke Bojovića, ubi-

jen je sinoć ispred svoje autoperionice na Karaburmi. Kako pre-

nose srpski mediji, Miloradović je ubijen oko 20 sati i 30minuta,

kada je na njega pucano sa motora u pokretu. Ubice su nakon

likvidacije zapalile motor. Miloradović je, prema pisanju Blica, bio

poznat policiji, a protiv njega su podnošene krivične prijave zbog

falsi ikovanja dokumenata i nedozvoljenog držanja oružja.

C. H.

DamirMeljović

Ilustracija

Sa jedneod

ranijihakcija