Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 36 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Društvo/Hronika

Utorak, 29. maj 2018.

Domaće i međunarodne organizacije neće da komentarišu

skandaloznu objavuVijesti, upućuju novinarku na ombudsmana

Orav:

EUozbiljno

shvata svapitanjakoja

se tičuslobodemedija

PODGORICA

Očekujemo

da će crnogorskevlasti spro-

vesti brzu i adekvatnu istra-

guonapadunaOliveruLa-

kić, takoda se izvršioci i

nalogodavcimogudovesti

pred licepravde, odgovorio

je, izmeđuostalog, šefKan-

celarijeEvropskeunijeu

Podgorici AivoOravna

otvorenopismonovinarke

DnevnihnovinaKristine

Jerkov, koja je, nakon što je

dnevnikVijesti prenione-

tačnu informacijuda jeona

sakoleginicomNatašomRi-

so-Pajovićuredakciji ko-

mentarisalanapadnanovi-

narkuLakić i dovodeći taj

tračukontekst danjihdvije

znajuneke informacijeo

ovomnapaduugrozionjiho-

vu sigurnost.

Vijesti su prenijele i trač da je

jedna od njih kazala da je La-

kić trebalo da dobije metak u

glavuumjestounogu.

Jerkovjeotvorenopismoupu-

tila na 15 domaćih i međuna-

rodnih adresa, a Orav je odgo-

vorio i da su „nezavisni,

pluralistički i snažni mediji

kamen temeljac bilo kojeg de-

mokratskog društva, a EU ve-

oma ozbiljno shvata sva pita-

nja koja se tiču slobode

medija“.

Šef Delegacije EU nije direk-

tnoodgovorionaupitnovinar-

ke Jerkov o spornom tekstu

dnevnika Vijesti, već je citirao

izjavuportparolkeEU.

- Kako je portparol EU Maja

Kocijančić izjavilauodgovoru

napitanjaPinkMoizvještava-

nju dnevnog lista Vijesti, slo-

boda izražavanja i mediji su

jednaod temeljnihvrijednosti

Evropske unije i ključni ele-

ment procesa pridruživanja

Crne Gore Evropskoj uniji –

napisao je on.

JerkovsuodgovoriliiizBIRN-

a, navodeći da oni nijesu „or-

ganizacijazakampanju“,alisu

se „povremeno pridružili

kampanjama za slobodu dru-

gihmedija“.

Predsjednik Etičke mreže no-

vinaraEjdanVajt takođe jeod-

govorio Jerkov, navodeći da

cijeni njenu zabrinutost, upu-

ćujući je da direktno podnese

žalbuombudsmanuVijesti.

- Naša uloga je promocija sa-

moregulacije, dobre uprave i

etikeunovinarstvukroz obra-

zovanje.Vijesti susvjesnesvo-

jeodgovornostidasepoštenoi

Urednica hronike u Dnevnim

novinama Nataša Pajović

juče je u svojstvu građanke

dala izjavu u Višemdržav-

nom tužilaštvu, a poziv je

dobila u petak od tužiteljke

Suzane Milić, kako bi saop-

štila ima li kakvih saznanja

o napadu na novinarku ND

Vijesti Oliveru Lakić i da li je

komentarisala njeno ranjava-

nje onako kako su to Vijesti

objavile, da je „trebalo gađati

u glavu, ne u nogu“.

Pajović je kazala tužiteljki da

joj nije jasno zašto je pozva-

na, da nema nikakvih sazna-

nja o napadu na novinarku

Vijesti i da nikada ne bi izgo-

vorila monstruoznu rečenicu

da je Lakić trebalo ubiti, kako

su joj to pokušale podmetnuti

Vijesti objavljujući njenu i

fotogra iju novinarke Kristine

Jerkov, uz naslov „Trebalo je

u glavu“.

- Tužiteljka Milić je saopštila

da sampozvana u svojstvu

građanina, a po prijavi Olive-

re Lakić koja je procijenila da

imamneka saznanja. Rekla

samono što je istina - da

nemamnikakvih saznanja

i da sumi Vijesti nacrtale

metu i da mi nije jasno zašto

sampozvana u tužilaštvo. Na

pitanje da li sam izjavila kako

joj je „trebalo pucati u glavu“,

odgovorila samda samnor-

malna osoba, majka dvoje

djece i da nikad tako nešto ne

bihmogla da izgovorim. Tuži-

teljka me, takođe, pitala i što

je, pomommišljenju, razlog

za objavljivanje spornog

teksta u Vijestima, odnosno

zašto sumene i moju kolegi-

nicu doveli u kontekst napa-

da na Oliveru Lakić. Odgovo-

rila samono štomislim – da

bi pravili od sebe žrtve. I

dalje mi nije jasno zašto sam

pozvana. Sve ovo doživlja-

vam kao još jedno crtanje

mete meni i mojoj porodici i

mediju u kojem radim – kaza-

la je Pobjedi Nataša Pajović.

TužilaštvosaslušavaloPajović!

otvoreno postupa sa legiti-

mnim pritužbama zbog novi-

narstva, tako da nastavite i

predočite svoje brige ombud-

smanu–napisao jeVajt.

I predsjednica Sindikata me-

dija Crne Gore i članica komi-

sije koja se bavi istragama slu-

čajeva napada na novinare

Marijana Camović odgovorila

jeJerkov, navodeći daćeseza-

ložitidase temeljno ispitada li

joj je nakon pisanja Vijesti

ugrožena bezbjednost.

- Vas molim da sarađujete sa

komisijom i nadležnim orga-

nima i dostavite eventualne

dokaze koji opravdavaju taj

strah i na taj načinnampomo-

gnete - napisala je Camović,

poredostalog.

Savjetovala je Jerkov da se

obrati i ombudsmanu Vijesti

kakobi ukazalananeprofesi-

onalan odnos tog medija na

koji je Jerkov upozorila u

svompismu.

Jerkov jeprošlesedmicedobi-

la odgovor i od ombudsmana

Šućka Bakovića, kao i od Am-

basade SAD u Crnoj Gori, a

prethodno i od predsjednika

Komisije za praćenje napada

na novinare i imovinu medija

NikoleMarkovića, koji je oba-

vijestiodaćenjenslučajstaviti

na razmatranje na prvoj na-

rednoj sjednici.Odgovorila joj

je i OliveraNikolić iz Instituta

za medije, navodeći da se ova

organizacija „prevashodno

bavi edukacijomnovinara“, te

da „nijesu relevantni za dava-

njemišljenja ovimpovodom“.

Ombudsmanjekazaoda jeveć

zatražio od Uprave policije da

preduzmumjerekakobiobez-

bijedili sigurnost Jerkov.

Iz Ambasade SAD, službenik

za odnose sa javnošću Džef

Adlernaveojedaonipratesta-

nje slobodemedija u našoj ze-

mlji, kao i dabudnoprate i tek-

stove vezane za napad na

OliveruLakić, pa i tekstuVije-

stimaobjavljen16.majanako-

ji je ukazala Jerkov.

Ona je u pismu istakla da je

zbog smišljene laži Vijesti po-

stala meta i da je sada u opa-

snosti da bude izložena kako

profesionalnim, tako i fizič-

kimnapadima.

- Što se već dešavalo pojedin-

cima o kojima je Nezavisni

dnevnik„Vijesti“nasličanna-

činpisao–upozorila je ona.

K. J.-K.K.

AivoOrav

NaslovnicaVijesti

FRANCUSKA:

Uhapšena grupa crnogorskih državljan

Meljović i još čet

za šverc69kilog

PARIZ

Kotoranin Damir

Meljović uhapšen je sa četvo-

ro crnogorskih državljana

u Francuskoj, nakon što je

policija u njihovom automo-

bilu pronašla 69 kilograma

kokaina, vrijednosti oko dva i

pomiliona eura - potvrđeno je

Pobjedi iz više izvora.

Kako prenosi francuski list

„Poan“ (Le Point), policija je

zaustavila automobil, kojim su

se uhapšeni vraćali iz Španije,

i nakon nekoliko sati pretre-

sa pronašla 69 kilograma

kokaina u pakovanjima od po

kilogramu tajnombunkeru u

vozilu. Među uhapšenima je

vođa kriminalne grupe i jedna

žena. Nakon akcije pretrese-

ne su kuće osumnjičenih, u

kojima je francuska policija

zaplijenila četiri luksuzna

automobila, dva skupocjena

sata i 40.000 eura. Kako piše

„Poan“ ta crnogorska grupa

je bila u fokusu istražitelja

jer je bila veoma aktivna u

Parizu, Španiji i na Balkanu.

Očekuje se i da nadležni zapli-

jene nekretnine vrijedne oko

500.000 eura, koje su, kako

se sumnja, uhapšeni stekli kri-

minalnim aktivnostima. Damir

Meljović je, prema evidenciji

bezbjednosnih službi, član

kavačke grupe. Podsjećamo,

krajemdecembra prošle godi-

ne na Jutjubu je postavljen

petnaestominutni snimak sa

detaljnim informacijama o

„kavačkom klanu“ – vođi ove

grupe Radoju Zviceru i njenim

članovima. Kao visokopozi-

cionirani članovi ove krimi-

nalne organizacije pominju

se i Slobodan Kašćelan, Igor

Božović, Predrag Knežević,

Davorin Baltić, Dragan Kneže-

vić, Damir Meljović, Vladimir

Roganović i Milan Vujotić.

U tom snimku koji je nakon

mjesec i po uklonjen sa

Jutjuba bilo je navedeno da

Zvicer i Knežević koriste lažne

identitete. Tragom tih infor-

macija istražitelji su krenuli sa

provjerama, ali do danas nije

utvrđeno ko je napravio dosje

o kavačkoj grupi. „Blic“ je 26.

oktobra prošle godine objavio

da je grupa iz Srbije za troji-

cu članova kavačkog klana,

Na Cetinju oduzeta droga i pištolj

CETINJE

Cetinjska policija u

prethodnomperiodu kontroli-

sala je 28 bezbjednosno intere-

santnih osoba i od njih oduzela

kokain, marihuanu i pištolj.

Kako se navodi u saopštenju

policije, na osnovu operativnih

saznanja u naselju Medovina

kontrolisano je vozilo u kojem

su se nalazili V. M. (30) i Š. D.

(23). Od V. M. oduzeta je mari-

huana i jedna kesica u kojoj je,

kako se sumnja, bio kokain.

O događaju je obaviješten

tužilac u Višemdržavnom

tužilaštvu u Podgorici koji će

se nakon vještačenja izjasniti o

kvali ikaciji dijela.

Takođe, u naselju Donji kraj

kod Č. M. (51) sa Cetinja prona-

đen je pištolj „CZ 99“ kalibra 9

milimetara.

- Službenici Odjeljenja bezbjed-

nosti Cetinje su, postupajući

po planskimpreventivnim

aktivnostima, sa akcentomna

kontrolu bezbjednosno inte-

resantnih lica oduzeli 34 pred-

meta – navodi se u saopštenju

policije.

C. H.

SLUČAJ CARINE:

Počinje suđenje

bivšemgradonačelniku Podgorice

Mugošadanas

iznosi odbranu

PODGORICA

Suđenje biv-

šemgradonačelniku Podgo-

riceMiomiruMugoši, kojeg

Tužilaštvo tereti da je u slu-

čaju „Carine“ oštetio državnu

kasu za višemilionski iznos,

počinje danas pred sutkinjom

VesnomPean.

Prema navodima optužnog

akta, Mugoša je kao grado-

načelnik iskoristio službeni

položaj i bez sprovedenog

postupka javnih nabavki

donio odluku o prenosu prava

korišćenja gradskog građe-

vinskog zemljišta na kompani-

ju ,,Carine“.

Na kompaniju ,,Carine“

prepisane su dvije parcele

od 8.000 i 7.000metara

kvadratnih, uz novčanu

nadoknadu od 165 eura po

metru kvadratnom, iako se

„prenos prava na gradskom

građevinskom zemljištu nije

mogao izvršiti neposrednom

pogodbom“.

Procedura je, prema stavu

istražitelja, nalagala javni

poziv kroz postupak javnog

nadmetanja koji je regulisan

uredbomVlade.

Specijalno državno tužilaštvo

je više mjeseci provjeravalo

ugovore opštine i irme ,,Cari-

ne“ iz 2007. godine.

Tužiteljka Sanja Jovićević je

prilikom razmatranja osnova-

nosti optužnice kazala da su

osnovani svi navodi iz optuž-

nog akta.

S druge strane, advokati Mitar

Mugoša i Predrag Đolević,

koji zastupaju Mugošu, naveli

su da optužnica treba da se

odbaci jer je neosnovano

donijeta naredba o sprovođe-

nu istrage.

Mugoša je početkom septem-

bra dao izjavu tužiocu, ali je

tada u svojstvu građanina obja-

snio kako je došlo do ugovora

opštine sa „Carinama“.

M. L.

MiomirMugoša

Odluka suda u slučaju osu

PODGORICA

MilanuLješ-

njaku (30) izPodgoricekoji

jeoptuženda jebiočlangru-

pekoja jepripremalaubi-

stvoRadojiceZekovićapro-

dužen jepritvor - odluku je

donioApelacioni sud.

Prema navodima optužnice,

na čelu grupe je Stevan Sta-

matović koji je u bjekstvu i za

njimsucrnogorske vlasti ras-

pisale potjernicu. Ostali ča-

novi su Đorđije Božović (27),

DejanDeletić(25), StefanBa-

lević (25) i Aleksandar Bojo-

vić(24)koji sebranesaslobo-

de.

-Na osnovu činjenica utvđenih

upostupku, koje jeprvostepeni

sudcijeniopojedinačno i ume-

đusobnoj povezanosti, izvodi

se zaključak da su ispunjeni

materijalno i procesno pravni

uslovikojiopravdavajuzadrža-

vanjeokrivljenogM.Lj.idaljeu

pritvoru. Postoji osnovana

sumnja da je okrivljeni izvršio

krivična djela koja su mu stav-

ljena na teret i uz to da postoje

Nastavljeno suđenje optuž

Mitrović t

PODGORICA

Pregleda-

njemsnimaka izuzetih savi-

deo-nadzorapumpeuReže-

vićima i kućeŠpadijera, juče

jenastavljano suđenjeMar-

kuMitroviću, koji jeoptu-

ženda je 26. septembra 2015.

godinenaPaštrovačkoj gori

ubioJovaJovanovića.

Za jedan snimak, sa kuće Špa-

dijera, optuženi je tvrdio da

prikazuje njega sa suprugom.

Kontrolisano28sumnjivihosoba