Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 32 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Ponedjeljak, 28. maj 2018.

Hronika/Društvo

PODGORICA

-Glavni i od-

govorni urednik lista ,,Dan“

DuškoJovanovićubijen je

prije 14godina ispred redak-

cije togmedija.

Jovanović je ubijen oko pono-

ći 27. maja 2004. godine, kada

je u njega, iz „golfa 3“, pucano

upokretu.

Iz Društva profesionalnih no-

vinara Crne Gore saopštili su

da jeubistvoJovanovića jedna

od ,,sramnih mrlja na obrazu

državeCrneGore“.

- Šta je Državno tužilaštvo

uradilo sa preporukama Ko-

misijezaistragenapadanano-

vinare,štajebilosasvjedokom

koji jebio spremanda govori o

zločinu nad urednikom „Da-

na“, da li sutužiociuzeli izjavu

ili su ga odbacili kao nerele-

vantnog iako je bio pouzdan u

jednomdrugomslučaju–piše

u saopštenju.

Kakonavode,porodicastrada-

log novinara ima pravo na za-

dovoljenje pravde, a nje nema

sve dok je jedan saizvršilac

pokrićezaubicu, nalogodavca

imotiv likvidacije.

ZaučešćeuubistvuJovanovića

pravosnažno je osuđen Damir

Mandić na 19 godina zatvora.

Premanavodimaprvostepene

presude, nesumnjivo je utvr-

đeno da je Mandić „po dogo-

voru i ranije razrađenom pla-

nu sa, za sada, nepoznatom

osobomsa umišljajem lišio ži-

vota Jovanovića“.

Duško Jovanović je ubijen u

momentu kada je sjeo u svoj

automobil „pežo 406“, koji je

bio parkiran preko puta re-

dakcije.

Sutkinja Vesna Moštrokol je

naveladaubicenijesuna tome

stale, već su nastavile sa palj-

bom, ali prema MiloraduMi-

roviću, koji je bioparkiranpo-

red Jovanovića za kojeg je

radio kao obezbjeđenje. Iako

je tomprilikom iz automatske

puške ispaljeno 16 projektila,

Mirović nije pogođen.

Sud je utvrdio da je Mandić

„od početka bio uključen u

planiranjeubistvaJovanovića,

te da je u njegovoj realizaciji

učestvovao kupovinom „golfa

3“ i zatamnjivanjemstakalana

tom automobilu“. Dio plana,

kako je rečeno, bila je i nabav-

ka dvije automatske puške i

municije.

- Učešćemu kupovini oružja i

nabavci vozila i prisustvom u

vozilu kritične večeri, prema

ocjeni vijeća, optuženi jeznat-

no doprinio izvršenju ubistva.

Optuženi se saglasio sa djelo-

vanjemostalih članova grupe.

Mandić je postupao sa direk-

tnim umišljajem - navodi se u

obrazloženjupresude.

M. L.

TIVAT/HERCEGNOVI

- Pro-

jekat rekonstrukcijeostrva

Lastavica sa tvrđavomMa-

mula, koji realizujekompani-

jaOHMMamulaCrnaGora,

možebiti buduća tačkau

evropskoj kulturnoj ruti

,,Forte cultura“, ocijenili su

stručnjaci za fortifikacionu

baštinukoji suuokvirupilot

studijske ture za eskperte

Evrope tokomove sedmice

boravili uCrnoj Gori.

KakojesaopštenoizOHMMa-

mula, turu organizuje dr ing.

Hans-Rudolf Nojman, pot-

predsjednik regionalnog udru-

ženja ECCOFORT (Evropski

centar za saradnju za fortifika-

cionubaštinu) i članICOMOS-

a za Njemačku, a u Crnoj Gori

domaćin evropskim eksperti-

ma jeNVOEkspeditio iz Koto-

ra. Dvanaest učesnika ture su

stručnjaci za tvrđave i članovi

različitih nacionalnih udruže-

nja za tvrđave u Njemačkoj,

Švajcarskoj, Holandiji, Belgiji i

Ukrajini.

-Grupa je tokomkrstarenja za-

livom obišla ostrvo Lastavica

na kojoj je tvrđava Mamula i

imala priliku da vidi postojeće

stanjezgrada i prirodnogokru-

ženja. Nakon upoznavanja sa

planovima imaketombudućeg

izgleda ostrva i tvrđave u pro-

storijama kompanije OHM

Mamula,članovigrupedivilisu

se pažljivom planiranju cjelo-

kupnog projekta, pogotovo re-

verzibilnošću novih arhitek-

tonskih konstrukcija. Nova,

adekvatna funkcija stare tvrđa-

ve uvijek je garancija za očuva-

nje istorijske baštine. Ono što

jeste i ostaje je da će stara gra-

đevinska struktura biti prepo-

znatljiva.Grupajebilaimpresi-

onirana svim istraživanjima

koja su obavljena prije početka

restauracijezgrade,jerpažljivo

istraživanje i planiranje poma-

žuda seuštede vrijeme i novac.

Takođe, grupa je izrazila nadu

da će svi memorijalni aspekti

koji proizlaze iz tužne istorije

Drugogsvjetskog ratabiti uzeti

uobzir. Projekat ostrvaMamu-

la može biti buduća tačka u

evropskoj kulturnoj ruti Forte

cultura, ukoliko bude moguće

razmotriti sveplaniraneaspek-

te u predstojećoj realizaciji

projekta. Članovi studijske

grupe pohvalili su činjenicu da

će tvrđava, čak i nakon završet-

ka svoje nove funkcije, biti

otvorena za javnost i dostupna

svima -prenio jeutiskečlanova

grupe dr Nojman, navodi Ma-

gna.

Glavni cilj ove posjete evrop-

skih stručnjaka je otvaranje

istorijskih utvrđenja u Crnoj

Gori za razvoj turizma i bolje

promovisanje na evropskom

nivou.

Prema saopštenju Ekspeditia,

posjeta je dio studijske ture iz-

među Sarajeva i Podgorice radi

upoznavanja sa različitim vr-

stama utvrđenja, razmjene

profesionalnih iskustava izme-

đu kolega profesionalaca, raz-

matranja buduće saradnje, po-

sebno sa zainteresovanim

ljudima iz tri balkanske zemlje

idrugihevropskihzemalja,kao

i podnošenja prijedloga i raz-

matranje mogućnosti za proši-

renje Evropske kulturne rute

na JugoistočnuEvropu.

Kako se navodi, rekonstrukcija

tvrđaveMamula i ostrva plani-

rasekrozglavniprojekatkojise

trenutno izrađuje u skladu sa

prethodno izdatim konzerva-

torskim i urbanističko-tehnič-

kimuslovima i najvišimmeđu-

narodnim standardima zaštite

životne sredine, uz maksimal-

noočuvanjeoriginalnefiziono-

mije predjela i svih zatečenih

elemenata utvrđenog kom-

pleksa.

Planom restauracije i konzer-

vacijom dobiće se „boutique“

hotel&spa visoke klase sa 33

sobe,memorijalnimuzej, četiri

ugostiteljska objekta, bazeni,

klub za vodene sportove na ne-

motorni pogon sa neophod-

nominfrastrukturom.

Sve dosadašnje pripremne ak-

tivnosti na ostrvu Lastavica i

tvrđavi Mamula urađene su uz

konsultacije sa nadležnim in-

stitucijama, čiji predstavnici su

u potpunosti informisani o sta-

tusu i izradi tehničke doku-

mentacije i boravili su na ostr-

vu u r a z l i č i t im f a z ama

istraživanja koje sprovodi me-

đunarodni stručni tim kompa-

nije OHMMamula Montene-

gro.

R.P.

M.BABOVIĆ

Četrnaest godina od ubistva vlasnika i glavnog i odgovornog

urednika lista „Dan“ Duška Jovanovića

Nijesuotkriveni

nalogodavci i

izvršioci zločina

Evropski eksperti za forti kacionu baštinu obišli ostrvo Lastavica sa tvrđavom

RekonstruisanaMamula tačka

uevropskoj kulturnoj ruti

una „škaljaraca“ i „kavačana“

mrt

zločin – ubijen je Dražen Ča-

đenović iz Podgorice, koji je

nekada bio blizak sa braćom

Roganović izHercegNovog sa

kojima je bio optužen za ubi-

stvo navijača „Crvene zvezde“

MarkaVesnića. Za ubistvoVe-

snića odgovarao je samo Duš-

ko Roganović, koji je odslužio

osam godina zatvora. Braća

Roganović, prema evidencija-

ma policije, slove za visokopo-

zicionirane članove kavačke

grupe.

Međutim, došlo je, kako tvrde

istražitelji, do mimoilaženja

nekadašnjihpajtosa iČađeno-

vić se priklonio „škaljarcima“.

Dobro obaviješteni izvori na-

vode da je Čađenović posljed-

njih dana bio u društvu sa čla-

novima ove grupe i strahovao

za život. Vozio je blindiran

automobil, ali i pored toga,

ubice su našle način da ga li-

kvidiraju. Eksploziv velike ra-

zorne moći postavile su ispod

automobila kao i GPS i daljin-

skimaktivirale napravudok je

bio u podzemnoj garaži na

Rimskomtrgu.

DvadanaposlijeubistvaČađe-

novića, u podne, u centru Pod-

gorice, naočigled brojnih svje-

doka ubijeni suMiloš Šaković

(31) i slučajna žrtva Radivoje

Jovanović (41) izPodgorice.

Koliko je ubica bio hladnokr-

van govori i činjenica da je

uperiopištolj uŠakovića upri-

sustvunjegoveporodice,prija-

telja i brojnih gostiju lokala

„Forma“.

Kakojepolicijanezvaničnosa-

opštila, Šaković je bio blizak

kavačkom klanu i u sukobu sa

bratom od strica Minjom Ša-

kovićem, koji je blizak „ška-

ljarcima“. Samo dva dana na-

konzločinapolicija jeuhapsila

braću Predraga i Janka Vuka-

dinovića iz Podgorice zbog

sumnjeda sunabavili automo-

bil koji jekorišćenulikvidaciji,

doksenjihov sugrađaninMar-

koJovanović tereti da jedirek-

tniegzekutorizanjimsetraga.

Zatišje između ova dva klana

nije potrajalo ni mjesec. Već

21. maja ubijen je Miodrag

Kruščić.

Izvori iz bezbjednosnih službi

navode da su organizatori ove

dvije ozloglašene kriminalne

grupeodavnonapustili zemlju

inesmetanosekrećupoevrop-

skim državama. Većina njih,

prema operativnim saznanji-

ma istražitelja, senalazi uŠpa-

niji i u kontaktu su sa saradni-

cima.

Za vođe škaljarskog klana

označeni su Igor Dedović i Jo-

vica Vukotić, dok kavački

predvode Radoje Zvicer i Slo-

bodanKašćelan.

A.GAGOVIĆ

a

Čađenovića

Miloš Šaković

DraženČađenović

MjestoubistvaDuška Jovanovića

ZgradaMUP-a

Evropski eksperti posjetiliMamulu

Planomrestauracije i

konzervacijomdobiće

se „boutique“ hotel&spa

visoke klase sa 33 sobe,

memorijalnimuzej...