Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 32 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 28. maj 2018.

Hronika

PODGORICA

– Novinarka

Televizije Crne Gore Dijana

Drašković i vozač RTCGVasi-

lijeBoričić lakše supovrijeđe-

ni u saobraćajnomudesu, juče

oko 16 sati na putu Podgorica

–Kolašin, kod tunela 27.

Drašković i Boričić su krenuli

uKolašinda izvještavajusa lo-

kalnih izbora.

Oni sunakonukazane pomoći

otpušteni na kućno liječenje.

Uviđaj je obavila policija i na-

kon okončane istrage biće po-

znato kako je došlodoudesa.

C.H.

PODGORICA

- Potraga zaMustafomDemirijem, koji jepri-

je četiri dananestaoposlijekupanjauCijevni, i juče jebila

bezuspješna, pišeStandard.

Ronioci su i juče pretraživali korito rijeke Cijevna, ali nijesu

našli Demirija.

-Nema ni danas ništa. Pretražili smo korito rijeke do vodopada.

Pravimopauzudabismoplanirali daljupretragu- rekao jeStan-

dardu direktor Regionalnog ronilačkog centra Bijela Veselin

Mijajlović.

C.H.

PODGORICA

–Suđenje

MarkuMitroviću, koji jeop-

tuženda je 26. septembra

2015. godinenaPaštrovač-

koj gori ubioJovaJovanovi-

ća, nastavlja sedanas pred

Višimsudom. Proces vodi

sudijaPredragTabaš.

Mitrović je na ranijempretre-

su kazao da psihički ne može

višedaizdržipritvorisuđenje.

On je ranije negiraoubistvo.

Prema navodima optužnice,

onseteretida je26. septembra

2015. godine na Paštrovačkoj

goriuvozilu,,renosenik“umi-

šljajno ubio Jovanovića ispa-

livši šestmetaka unjega.

Mitrović je uhapšen u naselju

Podličak.

M. L.

PODGORICA

–Apelacio-

ni sud4. juna razmatraće

presuduMašanuČoguri-

ću, optuženomzaubistvo

braćeDanijela iDavorina

Ćulafića.

PrvostepenompresudomČo-

gurić je osuđen na trinaest i

po godina zatvora.

Prema navodima optužnice,

Čogurić se tereti da je braću

Ćulafić usmrtio sa tri hica is-

paljenim iz revolvera u kafe-

baru „Moskva“ u podgorič-

kom naselju Stari aerodrom,

15. februara2014. oko 14časo-

va. Sadvahicauglavui grudni

koš ubio jeDanijela, dok je je-

dan hitac ispalio u grudi Da-

vorina.

C.H.

PODGORICA

-Ministar-

stvounutrašnjihposlova iz-

dalo jeodpočetka godinedo

polovinemajaokodevet hi-

ljadadozvola zaprivremeni

boravak i rad, što je 10,4od-

stomanjeuodnosuna isti

periodprošle godine.

Iz Ministarstva je saopšteno

da je za isti prošlogodišnji pe-

riod izdato 10.050 dozvola za

zapošljavanje.

- To je, dakle, u odnosu na

prošlu godinu, manje skoro

1.050dozvola- rekli suagenci-

jiMina biznis izMUP-a.

Najveći broj stranaca kojima

suizdate tedozvolesu, kakose

dodaje, državljani Srbije i Bo-

sne iHercegovine.

- Najviše dozvola u tomperio-

du jeudjelatnostima izoblasti

građevinarstva, ugostiteljstva

i ostalih uslužnih djelatnosti -

precizirali su izMUP-a.

Vlada je za ovu godinu utvrdi-

la skoro 18.190 dozvola za pri-

vremeni boravak i rad strana-

ca.

Odukupnog broja, raspoređe-

no je 13.190dozvola, dok jepet

hiljadaizdvojenoutakozvanoj

rezervi kojeMinistarstvo rada

i socijalnog staranja može do-

datno rasporediti za pojedine

namjene, u skladu sa potreba-

ma tržištarada inazahtjevZa-

voda za zapošljavanje.

R. P.

PODGORICA

–Uposljednja

dvamjesecauPodgorici su

sedogodila tri bombaškana-

pada i dvaoružana, koji su,

premapolicijskimevidenci-

jama, nastavakobračuna

dva suprotstavljenakotor-

skaklana– škaljarskog i ka-

vačkog.

Stradale su tri osobe, koje su,

kako istražitelji tvrde, bile

upleteneukriminalneposlove

ove dvije grupacije i jedna slu-

čajna žrtva.

Prijepet danaubijen je vlasnik

diskoteke„Bigl“MiodragMigi

Kruščić (49) iz Podgorice, dok

je sjedio sa novinarkomVijesti

Jelenom Jovanović u lokalu

„Palata“ na Starom aerodro-

mu. Obučen u crno, ubica je

kroz obližnji portun dotrčao

do njihovog stola, uperio pi-

štolj i ispalio devet projektila.

Kako tvrde izvori bliski istrazi

koji suvišeputapregledali sni-

makovog zločina, Kruščić nije

imao šanse da izbjegne smrt.

Jovanovićjevidjelaubicukako

dotrčava,spištoljemiimprovi-

zovanom silikonskom ma-

skom, upozorila Kruščića, ali

onnijeuspiodapobjegne.Ubi-

ca je bio dovoljno blizu i u

znatnoj prednosti.

Način na koji je izvedena ova

likvidacija istražiteljima uka-

zujedaseradioplaćeniku.Isto

kao i u prethodnim zločinima,

koji su „odrađeni“ po istom

scenariju i isključivo s jednim

motivom–da dođudonovca.

Kako tvrde izvori iz bezbjed-

nosnih službi, operativna sa-

znanja ukazuju da su sve likvi-

dacije unaprijed plaćene, a

članovi ostavljeni naulici da se

za novac koji su dobili snađu

kako da to realizuju. To potvr-

đuju i drski obračuni usredda-

na, naočigled brojnih svjedo-

ka, među kojima je bilo i djece,

a i slučajnihžrtava.

Kruščić je bio vlasnik diskote-

ke ,,Bigl“, na koju je prije samo

dva mjeseca i sedam dana ba-

čena eksplozivnanaprava. Da-

nas je jasno da se radilo o upo-

zorenju, iako je on to negirao i

tvrdio da ne zna ko bi mogao

biti počinilac tog napada.

Tada jezaPobjedukazaodane

zna ko stoji izanapada i da vje-

ruje da će državne institucije

naći počinioca.

Ipak, više izvora iz istrage na-

vode da je u nekoliko navrata

štitio „škaljarce“ za koje je ra-

dio.

Samo dva dana nakon eksplo-

zije u ,,Biglu“, 16. marta, ek-

splozivnomnapravomrazore-

najeoptičarskaradnja„Oko“u

samom centru grada, ispod

stadiona Budućnosti, čiji vla-

snici su porodicaMarijaMilo-

ševića, za kojim policija traga

zbog sumnje da je ubio Ceti-

njanina Radomira Đuričkovi-

ća.

Te dvije eksplozije bile su svo-

jevrsnanajavadadvaklanane-

će stati samo na upozorenjima

i da će biti žrtava na obje stra-

ne.

Milošević je bio u zatvoru šest

godina zbog ubistva Andrije

Mijovića 29. juna 2002. uBud-

vi. Ubistvu je prethodio obra-

čun iz marta 2001. godine, ka-

da su Luka Bokan i Mijović

napaliMiloševića, koji je i tada

pucaonaMijovića.

Miloševića istražitelji opera-

tivno dovode u vezu sa još ne-

kimkrivičnimdjelima, ali čvr-

stihdokaza za tonema.

Ono u što su bezbjednosne

službe sigurne je daMilošević

uživa povjerenje „kavačana“ i

da im je blizak. On je u bjek-

stvu, ali kako istražitelji kažu,

„imaju određena operativna

saznanja o njegovom kreta-

nju.“

Samo desetak dana kasnije –

29. marta dogodio se stravičan

Udes na putu Podgorica – Kolašin

OštećenovoziloekipeRTCG

Lakše povrijeđeni

novinarka i vozač RTCG

FOTO RTCG

I.BOŽOVIĆ

Nastavljena potraga zaMustafomDemirijem

Ronioci bezuspješno

pretraživali korito

Nastavak suđenja za ubistvo Jova Jovanovića

Mitrovićdanas

predsudom

Razmatranje presude optuženomza dvostruko ubistvo

Čogurić4. junapred

Apelacionimsudom

Čogurićaprivodena saslušanje

Podaci Ministarstva unutrašnjih poslova

Izdatookohiljadumanjedozvola

zaprivremeni boravak i rad

MAFIJAŠKI RAT:

U posljednja dvamjeseca dogodilo se pet obra

Kadklanovi siju

Samo dva dana nakon

eksplozije u ,,Biglu“, 16.

marta, eksplozivnom

napravom razorena

je optičarska radnja

„Oko“ u samomcentru

grada, ispod stadiona

Budućnosti, čiji vlasnici

su porodicaMarija

Miloševića, za kojim

policija traga zbog sumnje

da je ubio Cetinjanina

Radomira Đuričkovića.

Te dvije eksplozije bile su

svojevrsna najava da dva

klana neće stati samo na

upozorenjima i da će biti

žrtava na obje strane

KRUŠČIĆUBIJENNAOČIGLEDBROJNIHPROLAZNIKA:

Sauviđaja

SamjestaubistvaŠakovića i Jovanovi

EKSPLOZIVAKTIVIRANDALJINSKIMUPRAVLJAČEM:

Samjestaubistva

MiodragMigi Kruščić