Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 32 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Društvo

Ponedjeljak. 28. maj 2018.

PODGORICA

Ukupno 15

primjedbi evidentirano je

ove sedmiceuokvirukampa-

nje ,,Budi odgovoran“, ali nije

izrečenanijednanovčanaka-

zna.

Inspektori, kako je saopšteno,

nijesumogli da obave kontrolu

farme Pričelje, prijavljene da

radi bez odobrenja, jer se obje-

kat ne nalazi na navedenoj

adresi. Od 15 prijava, koliko je

evidentirano od ponedjeljka,

14 nije dobilo odgovor, a odno-

silesusenaradzapraznikebez

odgovarajuće nadoknade, ne-

izdavanje fiskalnih računa, rad

na crno, korišćenje službenih

automobila u privatne svrhe,

nepropisno parkiranje, termi-

nal za klađenje koji nije prijav-

ljen, nelegalnu gradnju, ugro-

žavan j e bezb j ednos t i u

saobraćaju, rupe na ulici, ogra-

du uz putni pojas i lokal koji

stolicama i stolovima blokira

parking. Kampanju ,,Budi od-

govoran“ krajem decembra

2013. godine pokrenuli suMi-

nistarstvo finansija i Kancela-

rija Programa Ujedinjenih na-

cija za razvoj (UNDP) u Crnoj

Gorisciljemdadoprinesejača-

nju svijesti javnosti i većem

uključivanju građana u borbu

protiv sive ekonomije.

Projekat omogućava građani-

madajednostavnoibrzoukažu

nanepravilnosti,poputneizda-

vanja fiskalnih računa, rada na

crno ili kršenja potrošačkih

pravaipomognunadležnimin-

stitucijama da se što uspješnije

izbore sa sivom ekonomijom.

Građanima su ostavljene na

raspolaganjetriopcije,daprija-

ve uočene nepravilnosti putem

mobilne aplikacije Budi odgo-

voran, web sajtawww.budiod-

govoran.me

i kol centara Pore-

ske uprave na broj 19707 ili

Upraveza inspekcijskeposlove

080555 555.

R. P.

Konkurs za upis u srednje škole biće raspisan polovinom juna

Bićemjestaza sve

polumaturante

Broj upisnihmjesta u konkursu, prema riječimaMilice Lekić, određuje se

na osnovu prijedloga škola, mišljenja i preporuka Zavoda za zapošljavanje,

broja učenika koji u pojedinimopštinama završavaju osnovnu školu i

analiza rezultata upisa prethodnih godina

PODGORICA

U50 sred-

njih školaunašoj državi sre-

dinomjunabiće raspisanpr-

vi rokzaupis uprvi razred, a

mjesta ćebiti za sve svršene

osnovce, odnosnozaoko

7.400polumaturanata, kaza-

la je zaPobjeduportparolka

MinistarstvaprosvjeteMili-

caLekić.

Ovegodinepolumaturanata je

manje u odnosu na lani, kada

ih je bilo oko 7.800.

Konkurs za drugi upisni rok,

avgustovski, bićeraspisan, kao

i do sada, u julu.

- Javnost će o rokovima biti na

vrijeme obaviještena putem

sredstavajavnoginformisanja,

a sve informacije moći će se

naći i na veb straniciMinistar-

stva prosvjete – naglasila je

Lekić.

BROJMJESTA

Broj upisnihmjesta u konkur-

su, prema njenim riječima,

određuje se na osnovu prijed-

loga škola, mišljenja i prepo-

ruka Zavoda za zapošljavanje,

brojaučenikakojiupojedinim

opštinama završavaju osnov-

nu školu i analiza rezultata

upisa prethodnihgodina.

Lekić je za naš list naglasila da će biti

mjesta za sve svršene osnovce, ali da

po pitanju „težine“ upisa u bilo koju od

škola ili opšte kvali ikacije o zahtjev-

nosti smjera ne treba davati opšte

stavove.

- Broj upisnihmjesta, kao što je već

rečeno, planira se tako što se uzima

u obzir realno interesovanje učenika,

koje se potom „preklapa“ sa procije-

njenim zahtjevima tržišta i tenden-

cijama razvoja pojedinih djelatnosti

- rekla je Lekić i dodala da je „težina

upisa“ pitanje koje zavisi od svakog

učenika ponaosob, njegovih intereso-

vanja, sklonosti, prethodnog uspjeha

i slično.

Učenici, kako je naglasila, treba da se

uz pomoć najbližih informišu o zahtje-

vima za upis u određenu školu, o tome

kakve mogućnosti nude programi

stručnog ili gimnazijskog obrazovanja,

te da realno sagledaju svoje sklonosti i

želje i na osnovu svega toga biraju.

Učenicinaosnovusklonosti iželjadaodaberusrednjuškolu

- Ističemo da je u konkursu za

upis učenika u srednje škole,

za svaku od opština, broj upi-

snihmjesta veći od broja uče-

nika koji završavaju osnovnu

školu–kazala jeLekić.

Tako je, kako je objasnila na

primjeru prošle godine, broj

svršenih osnovaca bio oko

7.800,alijebrojupisnihmjesta

iznosio više od8.000.

- Tačan broj upisnih mjesta

znaće se kada se raspiše kon-

kurs. No, svakako da možemo

saopštiti da ove godine osnov-

nu školu završava oko 7.400

učenika i biće mjesta za sve

njih u srednjim školama – na-

glasila jeLekić.

Pri određivanju broja upisnih

mjesta uvažavaju se i, kako je

navela, preporuke iz strateš-

kih dokumenata u kojima su

definisani prioritetni pravci

razvoja, kao što su turizam i

ugostiteljstvo, energetika, po-

ljoprivreda, saobraćaj.

INTERESOVANJA

Prethodnihgodina, kako je re-

kla, priličnointeresovanjevla-

dalo je za programe iz oblasti

ekonomije, medicine, saobra-

ćaja i turizma.

-Uočavaseirastinteresovanja

zaprogrameizoblastielektro-

tehnike – energetiku, elektro-

niku, računare… Učenici se

interesuju i za programe iz

oblasti ugostiteljstva, građevi-

ne, poljoprivrede i prerade

hrane –navela jeLekić.

Gimnazije su, prema njenim

riječima, svakako predmet in-

teresovanja učenika.

- No, kada je riječ o stručnim

školama, drago nam je što do-

lazi do određenih pomjeranja

idaseučenici višeneorjentišu

samo na administrativne

smjerove – rekla jeLekić.

Srednje stručne škole su, na-

glasila je, sjajan potencijal za

akumuliranje upotrebljivih

znanja i razvoj vještina koje

daju veće mogućnosti zapo-

šljavanja, ali, ukoliko se toželi,

može se i nastaviti sa obrazo-

vanjem.

- Često govorimo o tome da

srednje stručne škole sada

upisuju i odlični đaci, koji

osvajaju nagrade na takmiče-

njima i koji fokusiranje na

upotrebljiva i praktična zna-

nja iz jedne oblasti ne smatra-

ju preprekom, već prednošću

Prethodnih godina

prilično intereso-

vanje vladalo je za

programe iz oblasti

ekonomije, medicine,

saobraćaja i turizma

Zanati su samomali

dio ponude srednjih

stručnih škola, koje će

sjutra poredodličnih

kuvara, pekara i slično

iznjedriti i arhitek-

tonske i građevinske

tehničare, elektroničare

i programere,

mehatroničare, mlade

IT stručnjake i tako

dalje, navela je Lekić

– istakla jeLekić.

UMinistarstvu prosvjete, ka-

kojerekla, cijeneda jesanivoa

pojedinca sasvim kvalitetan

izbor ona škola u kojoj se uče-

nik obrazuje za zanimanja i

poslove koji su traženi na trži-

štu.

- A sa nivoa svakog društva

usklađivanje kadrova koji se

proizvode sa situacijomna tr-

žištu jeste prioritet. Pri tome,

vrlo nam je stalo da prenese-

močinjenicuda srednje struč-

ne škole i naša kampanja za

upis u te škole ne znači dehu-

manizaciju obrazovanja ili

usmjeravanje svih mladih na

isključivozanatska zanimanja

– rekla jeLekić.

SREDNJE STRUČNE

ŠKOLE

Kaoprvo, kako je navela, svaki

posao i svaka vrsta obrazova-

nja može se dovesti na vrhun-

ski nivo ako se radi sa preda-

nošću i interesovanjem.

- Vrhunski profesionalci proi-

stiču podjednako iz gimnazija

i stručnih škola – kazala je Le-

kić.

Kaodrugo, premanjenimrije-

čima, važno je istaći da su za-

nati samo mali dio ponude

srednjih stručnih škola, koje

će „sjutra“ pored odličnih ku-

vara, pekara i sličnoiznjedriti i

arhitektonske i građevinske

tehničare, elektroničare i pro-

gramere, mehatroničare, mla-

de ITstručnjake i takodalje.

- I treće, ali ne manje važno –

učenici su nakon srednje

stručneškolespremnidatraže

zaposlenje na tržištu ili pak

mogu pokušati da pokrenu

sopstveni biznis, ali se podra-

zumijevada,ukolikopoželeda

nastave obrazovanje, imaju

prohodnost prema srodnim

fakultetima – istakla jeLekić.

Pitanje stručnih škola je, pre-

manjenimriječima,vrlosloje-

vito i „njegovim pojednostav-

ljivanjem kroz predrasude ne

činimo dobro nikome, a po-

sebnone djeci“.

- Da ne govorimo o tome da

smo u okviru stručnih skola

pokrenuli sistem dualnog ob-

razovanja, odnosno paralel-

nog učenja u školi i rada kod

poslodavca, ukoji jeprošlego-

dine bilouključeno 100poslo-

davaca, a za septembar ih ima

zainteresovanih još toliko.

Isto važi i za učenike – sa oko

280 koliko ih je u dualnom si-

stemu bilo ove godine, očeku-

jemo skok za skoro još toliko,

odnosnoodseptembraočeku-

jemo oko 500 đaka – poručila

jeLekić.

J. BEHAROVIĆ

MilicaLekić

Gimnazija „SlobodanŠkerović“

Evidentirano 15 slučajeva siveekonomije

Kampanja „Budi odgovoran“ u saradnji sa građanima daje dobre rezultate