Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 32 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 28. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Visokok-

valitetankadar inajstroži

standardi koji seprimjenjuju

uMAputnicimagarantuju

komforno, sigurno i bezbjed-

noputovanje, ocijenio je iz-

vršnidirektorMontenegro

erlajnzaŽivkoBanjevićna

Meintens forumu2018.

(Maintenance forum)uBeo-

gradukojimjepredsjedavao.

Banjević je u izlaganju govorio

o organizaciji rada i sistemu

održavanjavazduhoplova,ata-

kođe je istakao izvanredne fi-

nansijske i komercijalne rezul-

tate MA u prva četiri mjeseca

ove godine. Najavio je i us-

pješnuljetnjusezonuukojojće

MA prevesti oko 360 hiljada

putnika.

Kako je saopšteno, forum ok-

uplja vodeće stručnjake iz

oblasti mašinstva, saobraćaja,

energetike,ekonomije,ekologi-

je i kontrole kvaliteta. Ujedno

pruža priliku za susrete emi-

nentnih privrednika iz regiona

sa naučnicima, istraživačima i

stručnjacima sa fakulteta.

U radu foruma učestvovao je

veliki broj stručnjaka, članova

akademskih zajednica i pred-

stavnika institucija iz cijelog

svijeta: Engleske, Njemačke,

Belgije, Rusije, Amerike, Kine,

Kanade, zemalja regiona i dru-

gihdržava.

Forumsepokazaokaoodlična

prilika za susret akademske

naučne zajednice i stručnjaka

iz privrede koji se bave održa-

vanjem tehničkih sistema kao

i upravljanjem sredstava –

„AssetManagement“.Učesni-

ci foruma su saglasni da treba

raditi na podizanju svijesti o

značaju upravljanja održa-

vanjem privrednih sistema i

sredstava rada u svijetlu

činjenice da digitalizacija

omogućavavelikiibrzinapre-

dak, a da se umnogimzemlja-

ma još nedovoljno ulaže u taj

segment.

R. P.

PODGORICA

-Nacrtomza-

konaoprivatnomjavnom

partnerstvu, koji jena javnoj

raspravi do 19. juna, predvi-

đeno je formiranje agencije

za investicije, koja ćeobjedi-

niti nadležnosti višedržav-

nihorgana, a sensatorDRI

drBranislavRadulovićkaže

da će to i druga rješenja iz

zakonaomogućiti cjelishod-

nije funkcionisanje sistema.

- Odluka Vlade da formira

agencijuza investicije i objedi-

ni nadležnosti više organa u

pravcu je realizacije preporu-

ke DRI iz nalaza o reviziji

uspjeha „Praćenje statusa i di-

namike investicionih projeka-

ta“, koja je završena i objavlje-

na jula 2014. Tadašnjom

revizijomutvrđenojedajekod

realizacije investicionih pro-

grama dolazilodopreklapanja

nadležnosti institucija u vrše-

nju poslova - u fazi planiranja,

raspisivanja tendera i realiza-

cije investicionog projekta...

Više budžetskih jedinica bilo

je uključeno u realizaciju istih

aktivnosti.Analizatadavažeće

normative pokazala je da po-

slovekoji seodnosena realiza-

ciju investicionih projekata i

unapređenje poslovnog ambi-

jenta obavljalo je šest budžet-

skih jedinica i to: Ministarstvo

ekonomije, Ministarstvo odr-

živog razvoja i turizma, Savjet

zaprivatizacijuprivredeistra-

na ulaganja, Agencija za pro-

mociju stranih direktnih inve-

sticija (MIPA), Sekretarijat za

razvojne projekte i Savjet za

unapređenje poslovnog ambi-

jenta, regulatornih i struktur-

nih reformi. Dodatno, tada se

ovim aktivnostima bavila i Di-

rekcija za razvoj malih i sred-

njih preduzeća i Investiciono-

razvojni fond - podsjeća

Radulović.

Nadrugoj strani kada jeupita-

njunadzor,kontrolaipraćenje

realizacijezaključenihugovo-

ra većina navedenih instituci-

jaupostupkurevizijeistaklaje

da za ta pitanja nije nadležna.

- Zbog toga se na neadekvatan

način vršila nazdorna – kon-

trolna funkcija. Rješenja sadr-

žana unacrtuzakona oprivat-

no-javnompartnerstvu, koji je

sada na javnoj raspravi, su u

pravcu realizacije preporuka

DRI i trebala bi da omoguće

cjelishodnije funkcionisanje

sistema. Prijesvegadaobezbi-

jede kvalitetan nadzor, kon-

trolu i praćenje realizacije za-

ključenihugovora, štodo sada

nije bio slučaj - smatra Radu-

lović.

On podsjeća da su se poslovi

koji suseodnosili na realizaci-

ju i sprovođenje politike stra-

nih ulaganja u Crnoj Gori na-

lazili u nadležnosti Agencije

za prestrukturiranje privrede

i strana ulaganja, koja je uki-

nuta 2009. godine, kada dio

njenih poslova preuzima di-

rektoratuokviruMinistarstva

ekonomije.

DRI je, kaže Radulović, svoje-

vremeno,izmeđuostalog,pre-

poručila Vladi da preispita

model upravljanja investicio-

nim projektima i da formira

agenciju za investicije, koja bi

preuzela nadležnosti većine

postojećih organa i ojačala

prije svega nadzornu i kon-

trolnu funkciju.

- U 2017. Vlada je ukinula Sa-

vjet za unapređenje poslov-

nog ambijenta, regulatornih i

strukturnih reformi, koji se,

kao vrlo brojno tijelo i samo-

stalnapotrošačkajedinica,po-

kazao nefunkcionalno, što je i

potvrdio revizorski nalaz iz

2016. sa negativnim mišlje-

njem na učinkovitost ovog ti-

jela. Revizija Sekretarijata za

razvojene projekte, koju je

sprovela DRI u 2014, utvrdila

jedadržava treba sistemski da

definiše odgovarajuće pro-

gramsko rješenje koje bi omo-

gućilo vođenje baze podataka

investicionih projekata, obje-

dini evidencije neophodne za

tačno i blagovremeno praće-

nje statusa i dinamike realiza-

cije ovih projekata, utvrdi in-

formacije koje treba da sadrži

dosijeo investicionomprojek-

tu i način njihovog vođenja i

čuvanja, uredno vodi, inter-

nim aktima definisane, regi-

stre izvršenihobaveza iz inve-

sticionih ugovora - kaže

Radulović.

On predlaže da bi za određeni

broj planiranih investicija tre-

balo sagledati njihov uticajina

održivi razvoj ekonomije i

smanjiti rizik od privatizacio-

nih ugovora kod kojih dolazi

do kašnjenja u realizaciji.

- Dio ovih aktivnosti sada se

precizira u nacrtu zakona o

privatno-javnom partnerstvu

i delegirajunovoj agenciji koja

bi trebala preuzeti centralnu

ulogu u njihovom ostvariva-

nju - kažeRadulović.

M.P.M.

Senator DRI dr Branislav Radulović o prijedlogu da se formira objedinjena agencija za investicije

Odgovarajući na pitanje

koje su, po njegovoj pro-

cjeni, manjkavosti predlo-

ženog zakona, Radulović

kaže da bi predlagač

zakona trebao da pre-

ispita odredbu (član 13

stav 3) o obavezi da se

agencija registruje u

Centralnom registru pri-

vrednih subjekata (CRPS),

s obziromda ona po nači-

nu osnivanja, ustrojstvu i

funkcionisanju nema niti

jedan elemenat privred-

nog društva.

- Nova agencija, koja

preuzima nadležnosti

državnih organa koji se

ukidaju, je po svimobi-

lježjima entitet javnog

sektora koji se inansira iz

budžeta, a njeni zaposle-

ni su u statusu državnih

službenika i namještenika

- objašnjava on.

U CRPS se, podsjeća,

registruju samo pravna

lica koja obavljaju pri-

vrednu djelatnost (član

81 Zakona o privrednim

društvima).

- Kako se agencija ne

osniva za obavljanje

privredne djelatnosti kao

DOO ili AD, to treba izbje-

ći rješenja koja potencijal-

no proizvode konfuziju u

pogledu njenog statusa,

tj. da li je entitet javnog

i realnog sektora - ističe

Radulović.

Preispitati

registraciju

uCRPS

Put dobolje

kontrole

ugovora

Rješenja iz nacrta zakona o privatno-

javnompartnerstvu su u pravcu

realizacije preporuka DRI i trebalo

bi da omoguće cjelishodnije

funkcionisanje sistema - prije svega da

obezbijede kvalitetan nadzor, kontrolu

i praćenje realizacije zaključenih

ugovora, što do sada nije bio slučaj

o

Izvršni direktor MA predsjedavao stručnim forumomo održavanju vazduhoplova

Banjevićnajavio360.000

putnikau ljetnjoj sezoni

ŽivkoBanjević

Državna revizorska institucija

Branislav

Radulović