Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 32 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 28. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Poreskaupra-

va je do sada donijela 750 rje-

šenja o ukidanju reprograma

poreskogdugačijaukupnavri-

jednostje30milionaeura.Pre-

ma ovimobveznicima, koji ni-

jesu poštovali obaveze iz

reprograma, započeto je pre-

duzimanjemjeraprinudnena-

plate, kazao je u intervjuu Po-

bjedi direktor Poreske uprave

MiomirM.Mugoša.

- Ukoliko rezultat ovih mjera

ne bude naplata kompletnog

poreskog duga, Poreska upra-

va će pristupiti krajnjoj mjeri,

a to je predlaganje otvaranja

stečajnog postupka prema

ovimporeskimdužnicima. To

će biti urađeno kada se za to

ispune zakonski razlozi propi-

sani članom 12 Zakona o

stečaju, a između ostalog

ukoliko stečajni dužnik ne

odgovori svojim novčanim

obavezama u roku od 45 dana

od dana dospjelosti obaveze, u

ovom slučaju od datuma

preduzimanjamjeraprinudne

naplateblokadomžiro računa.

To jedosadaučinjenoutri slu-

čaja - kažeMugoša.

On dodaje da će se te mjere

preduzimati u kontinuitetu,

pri čemu se pri donošenju od-

luka o predlaganju stečajnog

postupka vrši analiza svrsis-

hodnostitakvemjere,odnosno

vjerovatnoćedaće sena taj na-

čin zaista i naplatiti poreski

dug.

-Ovakvaanalizapodrazumije-

vautvrđivanjemogućih izvora

za naplatu poreskog potraži-

vanja, pri čemu će se najprije

pristupatinaplatipotraživanja

od onih lica kod kojih postoji

mogućnost naplate duga, u za-

visnosti da li istaposjedujupo-

kretnu i nepokretnu imovinu i

da li je ona opterećena založ-

nim pravom - objašnjava di-

rektor Poreske uprave.

POBJEDA:

Hoće li biti ispo-

štovanplannaplatepore-

skogdugau tekućoj godini

ilimožda imabojazni da

podbaci?

MUGOŠA:

Plan za upravljan-

je poreskim dugom napravili

smo na petogodišnjemokviru.

Njime je predviđeno postepe-

no smanjenje neizmirenih

poreskih obaveza primjenom

seta mjera, preporučenih od

strane međunarodnih eksper-

ata i Državne revizorske insti-

tucije, radi naplate što većeg

dijela naplativih potraživanja,

te oslobađanja poreskog kn-

jigovodstva onih potraživanja

koja je apsolutno nemoguće

naplatiti. Tokom prethodne

godine ove mjere dale su us-

pješne rezultate, imajući u vi-

duda jenivodospjelogporesk-

og duga smanjen za 123

miliona eura, od čega je samo

kroz reprogram obezbijeđeno

preko 24 miliona eura, te

očekujemo da će isti trend biti

nastavljen i u ovoj godini,

posebno imajući u vidu da je

servisiranje dospjelih repro-

gramiranih rata za sada na za-

dovoljavajućem nivou, te i da

se aktivnosti na sređivanju

analitičkih kartica i isknjiža-

vanju obaveza obveznika kod

kojih je stečajni postupak

okončan likvidacijom vrše u

kontinuitetu.

Svakako da dalje kretanje

poreskog duga zavisi i od ste-

pena poreske discipline ob-

veznika pri izmirivanju

tekućih obaveza, ali moram

naglasiti da i u tom dijelu

ulažemo maksimalne napore

daprimjenomsvihzakonom

propisanihmjera ne dozvo-

limo kumuliranje novog

poreskog duga.

POBJEDA:

Kakvunaplatu

poreskihprihodaočekujete

unarednimmjesecima te-

kuće godine?

MUGOŠA:

Ukoliko imamo u

vidu da smo tokomprva četiri

mjeseca tekuće godine napla-

tili bruto 319 miliona eura i

premašili plan za 27 miliona

eura, a ostvarenje iz prošle go-

dine za čak 39miliona eura - u

trećem kvartalu 2018. očeku-

jemo nastavak uspostavljenog

trenda uspješnog ostvarenja

naplatnog zadatka. Posebno s

osvrtom na najave turističkih

radnikada ćeovogodišnja ljet-

nja sezona biti rekordna po

broju turista, a samim tim i po

opsegu privredne aktivnosti.

Zbog toga će PU sve dostupne

resurse usmjeriti u pravcu su-

zbijanja sive ekonomije i na-

plate poreskihprihoda.

POBJEDA:

Ukojimkom-

panijama je trenutno ins-

pekcijskakontrola i zbog

čega?

MUGOŠA:

Imajući u vidu da

je turistička sezona na pragu,

već smo počeli sa intenzivnim

kontrolamaporeskihobvezni-

ka, a inspekcijski nadzor biće

naročito pojačan tokom ljet-

njihmjeseci, posebno imajući

u vidu veliki broj obveznika

koji sezonski obavlja djelat-

nost zbog čega je kasnije teško

naplatiti obaveze od istih.

Osim redovnih kontrola ko-

jomse analizira sveobuhvatno

poslovanjeobveznikaiprovje-

re osnovanosti poreskog kre-

ditapozahtjevimazapovraćaj

istog, redovne provjere evi-

dentiranja prometa preko po-

reskih registar kasa, zapošlja-

vanja radnika, uplate dnevnih

pazara i poštovanja pravila

blagajničkogmaksimuma.

Fokus aktivnosti je na pore-

skimobveznicima kodkojih je

ranije uočen nizak stepen po-

reske discipline, ali su svakako

nadzorom obuhvaćeni i ured-

ni poreski obveznici.

Iskoristiću priliku da poreske

obveznike podsjetim na oba-

vezu urednog prijavljivanja i

plaćanja poreskih obaveza,

kao i da će se svaki oblik nele-

galnog poslovanja neselektiv-

no sankcionisati, primjenom

zakonom propisanih mjera,

koje uključuju i zabranu obav-

ljanja djelatnosti u skladu sa

članom 88 Zakona o poreskoj

administraciji.

POBJEDA:

Uposljednjevri-

jeme smouprilici sve češće

da čitamo izvještajeoprija-

vama zbogmilionskihutaja

poreza. Imate li grubuproc-

jenukoliko se godišnjeutaji

poreza?

MUGOŠA:

Poreske prevare, a

naročito one u oblasti poreza

na dodatu vrijednost, pred-

stavljajujedanodnajvećihrizi-

ka za poštovanje poreskihpro-

pisane samouCrnojGori, već i

u svim zemljama Evrope i svi-

jeta,kojeimajuuređenijepore-

ske sisteme i veći stepen pore-

ske discipline od nas. Makro i

mikro finansijskim analizama

baviseMinistarstvofinansija,a

Poreska uprava nadležna je za

detekciju pojedinačnih sluča-

jeva, koji često nose i krivičnu

odgovornost, zbog čega blisko

sarađuje sa Upravom carina,

policijom, Tužilaštvom, Upra-

vom za sprečavanje pranja

novcaiAgencijomzasprečava-

nje korupcije...

Imajući u vidu da su prevarne

šeme najčešće vrlo napredno

osmišljene, te da ponekad ima-

ju i međunarodni karakter, de-

tekcijainjihovodokazivanjeuz

materijalno-pravne dokaze (i

vršenje mnogobrojnih bočnih

kontrola) nije jednostavno.

Zbog toga je potrebno dalje ja-

čanje naših kapaciteta, kako

povećanjem broja poreskih in-

spektora, tako i njihovom edu-

kacijom uovoj oblastiuzemlji i

inostranstvu.

Mira POPOVIĆ MILOVIĆ

INTERVJU:

Miomir M. Mugoša, direktor Poreske uprave

Dosadaukinuto

750rješenjao

reprogramuduga

Ukoliko kroz prinudnu naplatu ne

bude naplaćen kompletan poreski

dug, Poreska uprava će pristupiti

krajnjoj mjeri, a to je predlaganje

otvaranja stečajnog postupka

POBJEDA:

Kada će biti vidni prvi efekti

projektaModernizacija poreske admi-

nistracije?

MUGOŠA:

Projekat ,,Reforma poreske

administracije u Crnoj Gori“, koji se inan-

sira kroz kreditni aranžman sa Svjetskom

bankom, započet je početkomove godine,

a realizacija više aktivnosti već je u toku.

Implementacija projekta planirana je u

više faza, pa će efekti projekta biti vidlji-

vi po završetku svake faze, počevši od

modernizacije pojedinačnih poslovnih

procesa, pa do nabavke integrisanog

informacionog sistema, kao inalnog pro-

izvoda koji će Poreska uprava dobiti kroz

projekat.

Studija izvodljivosti vezana za implemen-

taciju sistema elektronske iskalizacije, čija

je izrada naknadno obuhvaćena projek-

tom, će biti završena sredinom juna, kako

bi Vlada i Ministarstvo inansija na osnovu

rezultata donijeli odluku o uvođenju nave-

denog sistema i izradi pravnog okvira za

njegovu primjenu.

Strategijaelektronskefiskalizacijesredinomjuna

POBJEDA:

Da li je zaustavljenogomilanje, odnosno

povećavanje duga iz obaveza uovoj godini? Da li se

IOPPDobrasci dostavljajuna vrijeme?

MUGOŠA:

Činjenica da rast naplate prihoda bilježimo kod

svih poreskih oblika, a naročito kod onih ključnih – poreza

na dodatu vrijednost, poreza na dobit i poreza i doprinosa

za obavezno socijalno osiguranje ide u prilog našimnapori-

ma da zaustavimo povećanje poreskog duga, odnosno da,

osim tekućih, obezbijedimo i naplatu zaostalih potraživanja.

Kada je u pitanju prijavljivanje i izmirivanje obaveza vezanih

za zarade zaposlenih, moram kazati da uprkos činjenici da

smo za prethodna četiri mjeseca naplatili ukupno gotovo

186miliona eura po osnovu poreza i doprinosa na zarade,

što je 16miliona eura više nego u istomperiodu prošle godi-

ne, dosta prostora za unapređenje poreske discipline i dalje

postoji, imajući u vidu da značajan broj obveznika kasni s

podnošenjem IOPPD obrazaca, a primjetna je i pojava ispla-

te zarada ili dijela zarada na ruke.

Zbog toga posebno kontrolišemo ovaj segment rada obve-

znika, pri čemumoramo imati u vidu da je za uspješno otkri-

vanje i sankcionisanje nepravilnosti u dijelu prijavljivanja

i plaćanja poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, osim

uvida u knjigovodstvenu evidenciju i novčane

tokove, neophodna i saradnja samih zaposle-

nih, koji mogu potvrditi da li je u određenom

periodu došlo do isplate zarada od strane

poslodavaca.

Primjetnaisplatazarada

ilidijelazaradanaruke

POBJEDA:

Koje opštine i državna

preduzeća ne poštujuobaveze iz

reprograma?

MUGOŠA:

Većina opština i lokal-

nih preduzeća redovno servisiraju

obaveze dospjele kroz reprogram

odobren 2015. godine od strane

Ministarstva inansija i reprogram

odobren u 2017. godini primjenom Zakona o

reprogramu, ali je kod određenih opština, poput Ulcinja,

Pljevalja, Bijelog Polja i prijestonice Cetinje, evidentnomanje

ili veće kašnjenje s uplatom tekućih obaveza, zbog čega su

iste bile predmet mjera prinudne naplate.

Opštine sa najvećim stepenomporeske discipline su Glavni

grad Podgorica, Tivat, Herceg Novi, Kotor, Plužine, Gusinje

i Petnjica koje nijesu ni ušle u reprogram 2015, kao i opštine

Nikšić, Budva i Bar kojima je odobren reprogramporeskog

duga od strane Ministarstva inansija (2015), ali koje redovno

servisiraju sve dospjele reprogramirane i tekuće obaveze.

KasneUlcinj,

Pljevlja,Bijelo

PoljeiCetinje

319

miliona eura na-

platili tokomprva

četirimjeseca

tekuće godine i

premašili plan za

27miliona eura

MiomirM.Mugoša

ZgradaPoreskeuprave