Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 32 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 28. maj 2018.

Politika

PODGORICA

- LjiljanaMa-

nojlović izPodgoricenajavi-

la je jučeda ćepodnijeti kri-

vičnuprijavuprotivSlavena

Radunovića, izbornekomisi-

jenanjenombiračkommje-

stu imedijakoji suobjavili

njenu fotografiju.

Njena fotografija sa ličnekarte

i pasoša objavljena je juče na

FB profilu Radunovića, a po-

tom i na portalu Vijesti kao

„teška nepravilnost na birač-

kommjestu“. Potom su to uči-

nili i portali Kolektiv i Volim

Podgoricu.

- Podnijeću krivičnu prijavu

protivSlavenaRadunovića, iz-

borne komisije koja je bila na

mom biračkom mjestu i svih

medijakoji suobjavilimojufo-

tografiju, među njima su Vije-

sti, Kolektiv, Volim Podgoricu

- kazala je Ljiljana za Antenu

M.

Njen brat Željko Perović juče

je pošao da iskoristi biračko

pravo i podnese zahtjev da bi

njegovoj sestri bilo omoguće-

noda glasa putempisma.

-Otišao samna biračkomjesto

79A, donio zahtjev koji je pot-

pisalamoja sestra.Ona jebole-

sna, imamelanominesmijeda

se izlaže suncu, a htjela je da

iskoristi svoje biračko pravo.

Pošao sam sa zahtjevom i nje-

nom ličnom kartom koja je

izvađena 2010, a fotografija

koja se pojavila u bazi je foto-

grafija od prošle godine - priča

Željko i dodaje da je, nakon što

se pojavila fotografija, nastala

pometnja.

Onjerekaodasučlanoviodbo-

ra odmah saopštili da to nije

ista osoba i ne može da joj se

omogući da glasa.

- Prišla je ženska osoba iz ko-

misije, fotografisala ličnu kar-

tuifotografijukojasepokazala

u bazi. Ja sam to dozvolio, jer

sammislio da im treba radi in-

ternog konsultovanja ili da bi

je poslali nekom višem tijelu

na konsultaciju. Ja sam pret-

postavio da je ta novija foto-

grafija iz pasoša i rekao samda

mogu da odemdo kuće da do-

nesem pasoš i uvjerim ih da je

to ista osoba. To sam i uradio i

dozvoljeno joj je glasanje - ka-

zao jePerović.

Uvjeren je da je njegovoj sestri

prekršeno pravo na zaštitu lič-

nih podataka i ljudskih prava i

da je najodgovorniji za to Sla-

venRadunović.

– Smatramo da je za sve to

upravo najodgovorniji čovjek

koji je pretendent na funkciju

gradonačelnika Podgorice i

zatoćemogatužiti!Podnijeće-

mo krivičnu prijavu i protiv

svih medija koji su to objavili.

Tužićemo kompletnu komisi-

ju pa neka oni utvrđuju ko je

slikao i ko je slao i kome. Poku-

šavao samda stupimukontakt

sa Vijestima. Kada sam im tra-

žio da uklone fotografiju i pi-

taozaštonijesudošliilipozvali

da provjere je li to istina, reče-

nomi je samoda oni na to ima-

jupravo- kazao jePerović.

R.P.

PODGORICA

-Upravapolicije saopštila je sinoćda je tokom

izbornogdana, shodno trenutnimpodacima, prijavljen21

događaj uopštinamaukojima seodržavaju lokalni izbori. U

Podgorici jeprijavljeno 12, uBijelomPoljučetiri, uBarudva,

auPljevljima, Rožajama i uKolašinupo jedandogađaj.

- Službenici Uprave policije su postupili po svakoj prijavi i pre-

duzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti. U najvećem broju

slučajevaslužbenicipolicijesuizašlinalicemjestagdjesuobavi-

li službene mjere i radnje. Sa događajima za koje je postojala

potreba upoznati su i nadležni tužioci. Najviše prijava odnosilo

senanavodnu tzv. kupovinu ličnihkarata (pet slučajeva), prijet-

nje i izazivanjena tučunabiračkommjestu(tri slučaja), onemo-

gućavanje glasanja (dva slučaja) i neovlašćeno snimanje i fo-

tografisanje (dva slučaja).

Od ostalih prijavljenih slučajeva, u UP su izdvojili događaj na

Koniku gdje su aktivisti koalicije Ure i Demokrata oko 10.45

časova policiji prijavili fizički napadna njihod strane više lica.

- Policijski službenici su preduzeli mjere i radnje na rasvjetlja-

vanju tog događaja i uzete su izjave od ovih lica. Policija je iden-

tifikovala jednoodlicanakojesuprijaviociukazalikaomogućeg

izvršioca i od tog lica je uzeta izjava. O svemu je obaviješten na-

dležni tužilac kojem su dostavljeni spisi prikupljeni tokom

dosadašnjegpostupanjapolicije. Policijski službenici nastavlja-

ju aktivnosti na raduuovompredmetu - navode izUP.

Najavili su da će, u vezi sa svim prijavljenim događajima, pre-

duzimati dalje mjere i radnje u slučajevima u kojima tužilac

naloži postupanje, odnosno ocijeni da ima elemenata krivičnog

djela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

R.P.

LjiljanaManojlović iz Podgorice najavila krivičnu prijavu protiv Slavena Radunovića, izborne komisije i ,,Vijesti“

Porodicaušoku

zbogkršenjaprava

Dobili 21 prijavu i

postupili posvakoj

PLAV,ROŽAJE

-Socijalde-

mokratesupobijedilena lo-

kalnimizborimauPlavusa

osvojenih28,2odstoglasova,

pokazujurezultatiCentraza

monitoring i istraživanja.

Partijakojupredvodi IvanBra-

jovićimaćeuovojopštinidevet

mandata.

Na osnovu 100 odsto obrađe-

nog biračkog tijela, Bošnjačka

stranka osvojila je 20,3 odsto

glasova, pa će joj pripasti se-

dammandata u lokalnompar-

lamentu. Demokratska partija

socijalistaosvojila je 19,7odsto,

pa će imati šest odborničkih

mjesta.

Za Socijaldemokratskupartiju

glasalo je deset odsto građana

Plavakoji su izašli nanedjeljne

izbore i imaće tri odbornička

mjesta, isto tolikoće imati i ko-

alicija Demokratskog fronta i

Socijalističke narodne partije

za koju je glasalo 8,5 odsto

građana.

Po jednog odbornika imaće

Albanska alternativa, Grupa

birača ,,Biram Plav“ i Demo-

kratska Crna Gora. U parla-

ment nijeušlaStrankapravde i

pomirenja.

Biračko pravo u Plavu imalo je

9.145građana.

Na izborima 2014. godineDPS

u Plavu osvojila je 11 mandata,

BS osam, a SDP sedam. Dva

mandata osvojili su SNP i DF,

dok je jedan mandat osvojila

Građanska inicijativa.

Bošnjačkastrankapobijedilaje

nalokalnimizborimauRožaja-

ma saosvojenih50,8odstogla-

sova, pokazuju rezultati Cen-

trazamonitoringiistraživanja.

Bošnjačkastrankaimaćeuovoj

opštini 19odborničkihmjesta.

Demokratska partija socijali-

staosvojilaje27,8odstoglasova

iulokalnomparlamentuimaće

deset odborničkihmjesta.

Za Socijaldemokrate glasalo je

12,1 odsto pa će imati četiri

mandata. U lokalni parlament

ušla je Socijaldemokratska

partija,kojujepodržalo4,2od-

stograđana, pa će imati jednog

odbornika.

BiračkopravouRožajamaima-

lo je22.037građana.

Prije četiri godine na lokalnim

izborimauRožajamaBošnjač-

kastrankaosvojilaje17manda-

ta,DPS–12,SDP–četiri,aBoš-

njačka demokratska stranka

jedan.

Z.D.

Socijaldemokrate

najjačeuPlavu, BS

prvauRožajama

Izvršna direktorica Centra za monitoring i istraživanje Niko-

leta Tomović kazala je da je više od 800 posmatrača te NVO

zabilježilomanje nepravilnosti u odnosu na predsjedničke

izbore i prethodne izborne procese.

- Najčešće nepravilnosti bile su povreda tajnosti glasanja,

neurednost biračkog spiska, slučajevi prisustva propagan-

dnogmaterijala na biračkimmjestima, neadekvatna obu-

čenost članova biračkih odbora, davanje duplih glasačkih

listića, nekoliko slučajeva glasnog izgovaranja imena birača,

korišćenje mobilnih telefona na biralištima - istakla je Tomo-

vić na konferenciji za medije.

Ona je podsjetila da je CEMI oštro osudio nasilje, posebno

slučajeve u Podgorici i Pljevljima, te pozvao nadležne orga-

ne da reaguju.

CEMI:Manjenepravilnosti

negonaranijimizborima

Rezultati lokalnih izbora u sjevernimopštinama

Saopštenje Uprave policije

Sporni post naFBpro luSlavenaRadunovića

Predsjednik Socijalde-

mokrata Ivan Brajović

poručio je da je prezado-

voljan rezultatima koje je

njegova partija ostvarila

na održanim lokalnim

izborima.

-Građani su napravili

mudre odluke, prepoznali

su važnost lokalnih izbo-

ra i dali povjerenje ozbilj-

nim, iskusnim, mudrim i

dosljednim ljudima. Ono

što smo priželjkivali i

sanjali kad smo osnovali

partiju – da ćemo imati

odbornike u svim lokal-

nim sredinama – to danas

nema niko semDPS-a i

SD-a. To je veliki uspjeh.

Na svakombiralištu zabi-

lježili smo sjajne rezultate

- istakao je Brajović.

Nosilac liste te partije

na izborima u Podgori-

ci Đorđe Suhih ocijenio

je da je izborni dan pro-

tekao u demokratskoj

atmosferi. On se zahvalio

glasačima, rekavši da su

pokazali da cijene ono što

je SD uradio.

-Bavili smo se sobom,

a ne drugima i ponudili

ono što smo uradili i što

planiramo da uradimo“,

naglasio je Suhih.

Brajović:

Građani

sumudro

odlučili