Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 32 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Ponedjeljak. 28. maj 2018.

lista i stranaka vladajuće koalicije, SD sve jači, krah DF-a i SDP-a

DPS-uapsolutnavlast uBijelom

Polju, Pljevljima, Danilovgradu,

Šavniku i Žabljaku

BIJELOPOLJE

Na lokalnim izborima u BijelomPolju

lista koalicije DPS – BS – SD „Za dobro

građana Bijelog Polja - Milo Đukanović“

dobila je povjerenje 58,7 odsto građa-

na ove opštine koji su izašli na izbore.

Ova koalicija će imati apsolutnu vlast u

lokalnomparlamentu sa 25 odborničkih

mjesta.

Demokratskom frontu povjerenje je

ukazalo svega 9,3 odsto Bjelopoljaca, pa

će imati samo tri mandata.

Za koaliciju „Aleksa Bečić - Dritan Aba-

zović - Bijelo Polje za 21. vijek“ glasalo je

8,3 odsto građana ovog grada s pravom

glasa pa će i oni imati tri odbornika. Po

tri odbornička mjesta imaće i Socijali-

stička narodna partija i SDP.

Ujedinjena Crna Gora - Goran Danilović

sa 3,9 odsto glasova imaće jedno odbor-

ničkomjesto u parlamentu Bijelog Polja.

Cenzus nijesu ispunile Srpska koalicija -

Slavko Fuštić, Savez za pomirenje - Sve-

tislav Perišić i lista ,,Za naš grad Bijelo

Polje - Crnogorska i SPP“.

Na izborima u BijelomPolju umaju

2014. godine DPS je osvojila 19manda-

ta, SNP sedam, SDP i DF po pet, a Boš-

njačka stranka dva mandata.

Predsjednik opštine Petar Smolović

kazao je da je Demokratska partija

socijalista osvojila 25 od 38 odborničkih

mjesta.

– Osvojili smo dva mandata više nego

na prethodnim lokalnim izborima. Bilje-

žimo konstantan rast. Bitno je da već od

sjutra nastavimo realizaciju kapitalnih

projekata koji će dovesti do novih rad-

nihmjesta – naveo je Smolović.

DANILOVGRAD

U danilovgradskomparlamentu od 33

odbornička mjesta, poslije nedjeljnih

izbora, izborna lista DPS-a „Za dobro

građana Danilovgrada – Pobjednički!

Milo Đukanović“ imaće 18mandata.

Za ovu listu glasalo je 51,8 odsto Dani-

lovgrađana s pravomglasa.

Koaliciona lista „Aleksa Bečić - Dritan

Abazović - Danilovgrad za 21. vijek“

dobila je 19,6 odsto glasova i imaće šest

mandata.

Narodna koalicija - Časno za Dani-

lovgrad dobila je 8,4 odsto glasova i

imaće tri mandata, dok će po dva man-

data imati Nova srpska demokratija

- Pokret za promjene i Socijaldemokra-

te - Ivan Brajović, a po jedanmandat

imaće lista „Marko Milačić - Za pravi

Danilovgrad - Prava Crna Gora“ i SDP.

PLJEVLJA

U Pljevljima koaliciona lista Demokrat-

ske partije socijalista i Bošnjačke stran-

ke imaće u lokalnomparlamentu nakon

nedjeljnih izbora 19mandata, što je za

dva odbornička mjesta više nego nakon

izbora prije četiri godine. Za ovu izbornu

listu koja nosi naziv „Za dobro građana

Pljevalja - Pobjednički! Milo Đukanović“

glasalo je 53,3 odsto Pljevljaka koji su

iskoristili svoje biračko pravo.

Izborna lista „Aleksa Bečić - Demokra-

te - pobjede a ne podjele“ dobila je 19,9

odsto glasova i osvojila sedammanda-

ta, koalicija NSD – SNP – PZP imala je 13,6

odsto glasova i imaće pet odbornika,

dok će lista ,,Za spas Pljevalja“ sa 11,4

odsto glasova imati četiri mjesta u lokal-

nomparlamentu. U lokalnu skupštinu

ni jednog odbornika neće imati izborna

lista ,,Pljevlja svima - dr Adnan Hadžio-

smanović“ jer je dobila samo 1,8 odsto

glasova.

Nakon izbora prije četiri godine u

pljevaljskomparlamentu SDP je imao

jednog odbornika, koalicija SNP i Pokret

za Pljevlja deset odborničkihmjesta, a

Demokratski front sedam.

ŠAVNIK

Demokratska partija socijalista osvojila

je apsolutnu vlast na lokalnim izborima

u Šavniku.

Za izbornu listu DPS-a „Za dobro

građana Šavnika - Pobjednički! Milo

Đukanović“ glasalo je 63,1 odsto Šavni-

čana. To im je omogućilo 19mandata.

Podsjetimo, prije četiri godine DPS je na

izborima nastupio u koaliciji sa SDP-om

i u Skupštini opštine Šavnik imali su 17

mandata.

U ovoj opštini koalicija SNP – DF osvo-

jila je 23,9 odsto glasova, pa će na lokal-

nim izborima imati sedammandata. Na

lokalnim izborima 2014. godine SNP je

nastupio samostalno i imao osamman-

data, dok je DF osvojio pet odborničkih

mjesta.

Za izbornu listu „Aleksa Bečić - Demo-

kate - pobjede, a ne podjele“

glasalo je13,2 odsto glasača, pa će ova

koalicija imati četiri odbornička mjesta

u lokalnomparlamentu.

ŽABLJAK

Apsolutnu pobjedu na lokalnim izbori-

ma za popunu žabljačkog parlamenta

zabilježila je Demokratska partija soci-

jalista.

Izborna lista DPS-a „Za dobro građana

Žabljaka. Pobjednički! Milo Đukano-

vić“ osvojila je glasove 55,7 odsto

birača izašlih na izbore. Tako će ova

partija i dalje vršiti vlast u ovoj opštini

jer će u Skupštini opštine imati 18

mandata.

Koalicija Demokratski front - Socijalistič-

ka narodna partija je dobila 22,6 odsto

glasova i sedammandata, a izborna

lista „Aleksa Bečić - Demokrate - pobje-

de a ne podjele“ 21,6 odsto glasova i

šest odborničkihmjesta.

Na Žabljaku koalicija DPS SDP 2014.

godine osvojila je 17 mandata, SNP

osam, DF pet, a Pozitivna jedan.

BAR

Demokratska partija socijalista pojedi-

načno je najjača stranka u Baru. DPS je

u ovomprimorskomgradu, na osnovu

obrađenih 96 odsto biračkihmjesta,

osvojila nepunih 34,4 odsto glasova.

Izborna lista „Za dobro građana Bara

Pobjednički! DPS - Milo Đukanović“ u

Skupštini opštine Bar imaće 14 odbor-

ničkihmjesta, pa će sa tradicionalnim

partnerom Socijaldemokratama, koji

će imati osamodbornika, imati većinu i

ponovo vršiti vlast u Baru.

Lista grupe građana Radomir Novako-

vić Cakan dobila je 12,4 odsto glasova i

imaće pet odborničkihmjesta, dok će

koalicija „Aleksa Bečić - Dritan Abazović

- Bar za 21. vijek“ sa 11,4 odsto glasova

imati četiri mandata, a SDP i koalicija

Demokratski front – Socijalistička narod-

na partija imaće po dva odbornika. Po

jedno odborničkomjesto imaće Boš-

njačka stranka i Prava Crna Gora.

Cenzus nijesu ispunili Demos, Reforma

za Bar i koalicija Albanci za Bar (DS u

CG/LD). Na izborima u Baru 2014. godi-

ne DPS je osvojila13 mandata, Demo-

kratski front devet, a SDP osam. SNP je

dobila tri mandata, Pozitivna dva, Koa-

licija Bošnjaci, Muslimani, Albanci dva,

dok Barska lista i Liberalna partija nijesu

prešle cenzus.

KOLAŠIN

Demokratska partija socijalista na

nedjeljnim izborima napravila je ogro-

man korak ka preuzimanju vlasti u ovoj

opštini. Izborna lista „Za dobro građana

Kolašina - Pobjednički! Milo Đukanović“

dobila je 39 odsto glasova i 13 odbor-

ničkihmjesta, pa će sa Grupombirača

„Šule i Mikan zajedno sa građanima

Kolašina“, koji imaju tri mandata,

i Socijaldemokratama, koje su osvojile

dva odbornička mjesta, imati apsolutnu

većinu.

Opozicione partije koje su protekle četi-

ri godine vladale ovimgradomnijesu

dobro prošle na ovim izborima. Demo-

krate će imati šest, koalicija Demokrat-

ski front - Socijalistička narodna partija

pet, a Socijaldemokratska partija dva

odbornička mjesta. U parlament nije

ušla Ujedinjena Crna Gora - Goran Dani-

lović.

Na izborima u Kolašinu prije četiri godi-

ne DPS je osvojila deset odborničkih

mandata, DF osam, SNP sedam, a Grupa

građana i koalicija ,,Evropsko lice Kolaši-

na“ po tri mandata.

Z. D.

DPS i koali-

cioni partneri

ostvarili su

najbolji rezultat

uPodgorici oduvođenja

višestranačja. To je ubjedlji-

va potvrda kvaliteta rada

prethodne gradske uprave

i, jednako tako, dokaz is-

pravnosti novog pristupa

DPS-a kad je kadrovska

politika upitanju- kaže Ivan

Vuković za Pobjedu

izrazio je žaljenje zbog niske

izlaznosti i lošeg izbornog re-

zultata ostatka opozicije.

- Vidjeli smo najveću apsti-

nenciju u Podgorici. Vjerovat-

no ćemo doći do više razloga

zašto je to tako. Prvi je zamo-

renost od izbora. Drugo, defi-

nitivno je da se osjetio uticaj

predsjedničkih izbora. Treće,

ovoga puta bio je značajno ve-

ći pritisak na zaposlene u lo-

kalnim samoupravama. Če-

tvrto, očito je da smo imali

apstinenciju i jednog dijela

birača opozicije koji su bili

motivisani u nekim prethod-

nimprocesima-kazaojeBečić

na konferenciji za medije na-

kon jučerašnjih izbora.

Kako je dodao, iako su Demo-

krate zabilježile dobar rezul-

tat, nijesu zadovoljni.

- Nijesmo zadovoljni, ali mo-

žemo reći da smo vodili odlič-

nu kampanju - kazao je on.

Dodao je ida jeCrnaGora,Ko-

alicijomza 21. vijek dobila ne-

što što je evropska i građanska

alternativa.

Na pitanje da li će poput DF i

SNPodbiti daprizna rezultate

jučerašnjihizbora,Bečićjeka-

zao da u Crnoj Gori nema slo-

bodnih i fer izbora.

-To jenašaporuka, ni jedni iz-

bori ne mogu biti priznati jer

ihorganizujuzarobljene insti-

tucije. Nevezano za rezultat,

ovo nema veze sa matemati-

kom, nego sa ambijentom u

kojem se organizuju izbori -

rekao jeBečić. Dodao je i da sa

DF i SNP neće ići na proteste

koje je ova koalicija najavila.

- Ne smatram da kolege koje

su provele kampanju napada-

jući nas zaslužuju komentar.

Naslušao sam se njihovih

predloga. Nije suština u pred-

lozima ni kada birate način ni

kadabiratenekimetoddemo-

kratskog pritiska. Suština je

da li to radite iskreno, da li ste

iskreni opozicionari, da li one

druge ljude koji su partneri u

opoziciji gledate kao ljude sa

kojima želite da dođete do ci-

lja ili nešto drugo - rekao je

Bečić.

LiderUreDritanAbazovićka-

zao je da su DPS do pobjede

doveli ,,kriminalci koji su ko-

rumpirani od strane DPS-a, i

struktura unutar države, to je

najveći problem, jer ovdje ne

pobjeđujupartije“.

- Mi smo uspjeli da dobijemo

borbu rezultatom na koji sam

jako ponosan i da dobijemo

borbu sa konkurencijom. Iz-

gubili smo borbu sa kriminal-

cima po raznim gradovima

naročitouPodgorici.Koalicija

za 21.vijek je pokazala da je

građanska alternativa mogla

da osvoji jednu trećinu birač-

kog tijela - kazao jeAbazović.

DF POZIVA

NAPROTESTE

Koalicija koju čineDemokrat-

ski front iSocijalističkanarod-

na partija ne priznaje rezulta-

te lokalnih izbora i pozivaju

opozicione partije koje su

osvojile najviše glasova da or-

ganizuju proteste, saopštio je

poslanik Fronta Jovan Vuču-

rović.

- DF-SNP, zbog svega što je

pratilo izborni dan, ne mogu

priznati rezultate ovih izbora.

Pozivamo opozicione stranke

koje su osvojile najviše glaso-

va, da organizuju proteste, a

mi ćemo im se pridružiti. Da

smo na njihovommjestumi bi

to uradili – naveo je Vučuro-

vić.

On je rekao da seDF sve vrije-

mezalagaozajedinstvoopozi-

cije, smatrajući to jedinimna-

činom da se sruši „kriminalni

režim“.

-Pozivali smo idasenerasipa-

ju glasovi na male stranke. Mi

nijesmo zadovoljni rezultati-

ma ovih izbora i DF će ih pa-

žljivo analizirati i donositi od-

luke. DF-SNP niko ne može

pokolebati. Nastavljamo bor-

nu za slobodnu Crnu Goru i

očekujemo da se tako ponaša i

ostatak opozicije – naveo je

Vučurović i poručio da je DF

uvijek spreman da izađe na

ulicu.

Ocijenio je i da DF bilježi sla-

biji rezultat na lokalnimu od-

nosuna državne izbore.

- To se pokazalo i 2016. godine

u Kotoru i Budvi. Neka ispad-

ne tako da DF nije podešen na

lokalne izbore. Ufokusu subi-

le druge teme. Uzeo bih pri-

mjer iz Bara gdje je izvjesni

Cakan (Radomir Novaković)

osvojio značajan broj glasova

na priči o nekim nebitnim te-

mama, poput kanalizacionih

cijevi i slično - naveo je Vuču-

rović i istakao kako su i ovaj

izborni cikljusobilježilipritis-

ci i malverzacije vladajuće

partije.

- Nakon ustoličenja Mila Đu-

kanovića očekivali smo da će

DPS dodati gas, ali su oni pre-

vazišli i ta očekivanja. Vidjeli

smoda su spremni na sve. Ovo

nijesu bili izbori već tortura

nad građanima – zaključio je

Vučurović.

On je jedini predstavnik koali-

cije „Sve za moj grad“ koji se

obratio novinarima nakon

prebrojavanjaglasova.Nosilac

liste Slaven Radulović sinoć

nijebiou izbornomštabukoa-

licije i nije se oglašavao nakon

objavljivanja rezultata izbora.

SDP DEMOS

TRAŽEPROMJENE

Građanski savez za promjene

pozvao je opozicione partije

da, nakon završenih lokalnih

izbora, preispitaju svoje poli-

tičkodjelovanje.

NosilaclisteGSPzaPodgoricu

Ivan Vujović, koji se na konfe-

renciji za novinare pojavio u

društvu Tine Raičević iz De-

mosa, saopštio je da opozicio-

ne partije u globalu nijesu za-

držale prednost koju su imale

na izborimaprijedvijegodine.

-Cjelokupna opozicija treba

da preispita svoje političko

djelovanje i da ga prilagodi

onome što supotrebe opozici-

onih birača, koji su, načinom

na koji su glasali, pokazali da

ima dosta prostora za pobolj-

šanje opozicione politike - re-

kao jeVujović.

NikoodlideraSDP-aiDemosa

nijesesinoćpojavioprednovi-

narima upres sali.

DONOVIH IZBORA

LokalnimizborimauPodgori-

ci završen jedugi ciklus izbora

koji su posljednjih skoro 12

mjeseci potresali crnogorsku

političku scenu.

Nakonpredsjedničke pobjede

Mila Đukanovića, vladajući

savez predvođen Demokrat-

skom partijom socijalista na-

stavio je niz izbornih pobjeda:

posebno je impresivan rezul-

tat DPS ostvarila u Podgorici,

Bijelom Polju, Pljevljima, Ža-

bljaku i Danilovgradu gdje su

postignuti najbolji rezultati u

posljednjih 20 godina. Najve-

ći gubitnici su Demokratski

front i Krivokapićeva SDP ko-

jačaknećeniućiuparlamente

Podgorice i Pljevalja.

Jedino koalicija Demokrata i

Ure može biti zadovoljna re-

zultatom – postali su najjača

opoziciona snaga, ali bez mo-

gućnosti da išta promijene u

dogledno vrijeme.

Na kraju izbornog dana, u

emisijama na elektronskim

medijima, spekulisalo se sa

opcijomdaćeseDemokratska

partija socijalista, na krilima

uspjeha, odlučiti na organiza-

ciju vanrednih parlamentar-

nih izbora do kraja godine.

Činjenica je, međutim, da na-

kon27.majaopozicijakoja jeu

seriji izbornih neuspjeha više

nema političkog kapaciteta da

izdejstvuje takvumogućnost.

I.K Đ.Ć.-J.Đ.-D.Đ.

SlavljeuOODPSBar