Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 32 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Ponedjeljak. 28. maj 2018.

Vlast – opozicija

11:0

LOKALNI IZBORI:

Apsolutni trijumf Demokratske partije socij

PODGORICA

Demokrat-

skapartija socijalistaosvoji-

la je apsolutnuvlast u šest

opština–Podgorici, Bijelom

Polju, Danilovgradu, Pljev-

ljima, Šavniku i Žabljaku,

dokćeuBaru, Kolašinu, Go-

lubovcima i Plavu sa svojim

tradicionalnimkoalicionim

partnerimabiti uprilici da

formiravlast, pokazujupre-

liminarni rezultati izbora

koje suobjavili Centar za

monitoring i Centar zade-

mokratsku tranzicijuna

osnovu 100odstoobrađenog

uzorka.

Podaci CDT-a i CEMI-ja po-

kazuju da je pao ,,opozicioni

bastion“ uKolašinu jerDPS sa

svojimtradicionalnimpartne-

rima Socijaldemokratama i

grupom građana ,,Mikan i Šu-

le“ ima većinu.

DPS neće biti glavna stranka

vlasti jedino u Rožajama jer je

Bošnjačka stranka u tom gra-

du zadržala apsolutnu većinu.

Posebno impresivan rezultat

DPS je ostvarila u Podgorici,

Bijelom Polju, Pljevljima, Ža-

bljaku i Danilovgradu gdje su

postignuti najbolji rezultati u

posljednjih20godina.

Razlogazavelikozadovoljstvo

imaju i Socijaldemokrate, koje

su pobijedile na lokalnim iz-

borima u Plavu, u Podgorici

porasle duplo u odnosu na

parlamentarne izbore, a u Ba-

ru čak utrostručili sopstveni

rejting. Uz to, SD je jedina

stranka, osim DPS-a, koja je

uspjeladauđeusveparlamen-

te gdje su nastupali samostal-

no.

PODGORIČKI ŚEVER

UMAJU

Karakteristika izbora u Glav-

nomgradu jeste i relativno ni-

ska izlaznost od 64,2 odsto,

skoropetprocenatamanjene-

go na predsjedničkim izbori-

ma i gotovo 15 odsto u odnosu

na parlamentarne izbore.

Time je rezultatDemokratske

partije socijalista – koja je

izašlasalistomod65odstono-

vih imena i nosiocem, dr Iva-

nomVukovićem – još značaj-

niji.

Brojevi govore: DPS je nakon

nekoliko izbornih ciklusa po-

vratila apsolutnu vlast u Pod-

gorici jer je sa svojom koalici-

jomosvojila47,9odstoglasova

ili 32 mandata u parlamentu

Glavnog grada, koji broji 61

odborničkomjesto.

Premapreliminarnimpodaci-

ma iz DPS-a, vladajuća koali-

cija je osvojila 48.500 glasova,

što je nešto više u odnosu na

prošle parlamentarne i lokal-

ne izbore uz nižu izlaznost.

IuGradskojopštiniGolubovci

DPS je, od 32 odborničkamje-

sta, osvojila polovinu – 16, dok

je Demokratska Crna Gora

uzela devet, DF-SNP šest, a

Socijaldemokrate jedan man-

dat.

Zadovoljstvo nije krio nosilac

listeDPSdrIvanVuković, uni-

verzitetski profesor.

- Demokratska partija socijali-

staikoalicionipartneriostvari-

li su najbolji rezultat u Podgo-

rici od uvođenja višestranačja.

To je ubjedljiva potvrda kvali-

teta rada prethodne gradske

uprave i, jednako tako, dokaz

ispravnosti novog pristupa

DPS-a kad je kadrovska politi-

ka u pitanju – kaže dr Ivan Vu-

ković zaPobjedu.

On smatra da rezultati izbora

u jedanaest opština ukazuju

na potrebu promjena unutar

opozicije, koja doživljava, sa

istim ljudima, poraz za pora-

zom.

– Rezultat naše političke kon-

kurencije, kako uPodgorici, ta-

ko i u ostalim opštinama, ned-

vo smi s l eno upuću j e na

zaključak da je, na tom dijelu

naše političke scene, krajnje

vrijeme za sveobuhvatnu pro-

mjenu, odnosnonoviprogrami

nove ljude – ocijenio je Vuko-

vić.

Najjača opoziciona grupacija

uPodgorici je sada savezBeči-

ćeve i Abazovićeve stranke.

Koalicija Demokrate -Ura je

osvojila 25,5 odsto glasova ili

17mandata.

Nasuprot njima, koalicija DF-

SNP, čiji je nosilac bio Slaven

Radunović, doživjela je fija-

sko: osvojili su 12,3 odsto ili

osammandata.

Socijaldemokrate Ivana Braj-

ovića samostalno su osvojile

5,1 odsto glasova, udvostručili

su rejting i ,,zauzeli“ ili tri

mandata, dok je u parlament

poprincipuafirmativneakcije

ušla i Albanska alternativa sa

1,8 ili jednimmandatom.

Građanski savez za promjene,

koalicija koju čini Socijalde-

mokratska partija Ranka Kri-

vokapića i Demos Miodraga

Lekića, prema podacima

CDT-aiCEMI-ja,saosvojenih

2,9 odsto glasova nijesu ušli u

lokalni parlament Glavnog

grada. Koalicija Demokrata i

Ure je osvojila oko 26.000 gla-

sova, koalicija DF-SNP oko

12.500, a Socijaldemokrate

5.200glasova.

TIHOSLAVLJE

UDemokratskojpartiji socija-

lista jemirno i bezvelikepom-

pe dočekana ubjedljiva pobje-

da uGlavnomgradu.

Poslanik i kandidat za odbor-

nikaMilošNikolić jenovinari-

mau izbornomštabukazaoda

je DPS sa koalicionimpartne-

rimauPodgorici,naosnovu95

odstoobrađenogbiračkogma-

terijala, osvojila 32 mandata,

te da je apsolutni pobjednik

ovih izbora.

– Ovo je jedna od najubjedlji-

vijih pobjeda koju smo ostva-

rili u posljednjih 20 godina u

Podgorici i potvrda svega što

smo govorili u ovoj i kampanji

zapredsjedničkeizbore–daje

nerealan optimizamopozicije

da će slaviti u Glavnomgradu.

Naprotiv – istakao jeNikolić.

Kada se saberumandati DPS-

asamandatimatradicionalnih

koalicionih partnera, istakao

jeNikolić,dolazisedobroja36

mandata naspram25 opozici-

onih.

–Mislimdaseiovimrezultati-

ma demonstrira iracionalna

nada opozicije da će slaviti u

Podgoriciidasmoovakvimre-

zultatom apsolutno još jed-

nom legitimisali ovaj izborni

rezultatkakouPodgorici, tako

i u drugimopštinama, kao i na

predsjedničkim izborima –

poručio jeNikolić.

KOLAŠINSKI OBRT

U Kolašinu, gradu koji je do

sada bio jedanod stožera opo-

zicije,DPSnaosnovu96odsto

prebrojanih glasova, ima 14

mandata, DF-SNP i Demo-

kratska Crna Gora po šest, ko-

alicija „Šule iMikan“ i Socijal-

demokrate po dva, SDP jedan

mandat.

–DPS je uKolašinuuspjela da

se vrati kao centralna snaga

nove vlasti koja će, nadam se,

adekvatnije upravljati Kolaši-

nomnego što je to do sada bio

slučaj sa opozicionim partija-

ma – rekao jeNikolić.

IuDanilovgradujeDPSostva-

rilaapsolutnupobjedu:osvoji-

li su 18 mandata, DCG-Ura

sedam, Narodna koalicija tri,

Nova srpska demokratija i So-

cijaldemokrate po dva, Prava

CrnaGora i SDPpo jedan.

UBarujeDPSosvojila14man-

data, Socijaldemokrate osam,

Demokratska Crna Gora četi-

ri,Pokretgrađana„BiramBar“

pet, SDP i DF po dva, Prava

CrnaGora i Bošnjačka stranka

po jedan. Drugim riječima:

DPS jepopravila ,,skor“ zadva

mandata, a Socijaldemokrate

koje je uBarupredvodioMićo

Orlandić su čak utrostručile

rezultat.

- Više je nego jasno da će DPS

bez ikakvih poteškoća sa svo-

jim tradicionalnim koalicio-

nim partnerima formirati

vlast – rekao jeNikolić.

Nekoliko desetina simpatize-

raDPS-a okupilo se oko 22 sa-

ta ispred izbornog štaba parti-

je, sa crnogorskimzastavama i

slikama partijskog lideraMila

Đukanovića, kakobi proslavili

trijumf na lokalnimizborima.

Nije, međutim, bilo predviđe-

no zajedničko slavlje unutar

nekadašnje zgrade Vlade, što

jebio slučaj naprethodnimiz-

borima, već su se brojne pri-

stalice DPS-a morale zadovo-

ljiti srdačnim zagrljajima sa

nosiocem liste za Podgoricu

IvanomVukovićemi jošneko-

likopartijskih funkcionera.

BEČIĆ I ABAZOVIĆ

NEĆEPROTESTE

Lider Demokratske Crne Go-

re Aleksa Bečić zadovoljan je

rezultatomkoji je Koalicija za

21. vijek ostvarila na jučeraš-

njim lokalnim izborima. Ipak,

Razloga za veliko

zadovoljstvo imaju

i Socijaldemokrate

koje supobijedile na

lokalnim izborima u

Plavu, uPodgorici po-

rasle duplouodnosu

na parlamentrane

izbore, a uBaru čak

utrotručili sopstveni

rejting

Slavljeucentrali DPS

Preliminarni rezultati uPodgorici

I. BOŽOVIĆ