Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 32 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 28. maj 2018.

Svijet

BEOGRAD

-Ako sudbude

efikasno funkcionisao, tek

početkomsljedeće godine

možemoočekivati pravo-

snažnupresuduzaubistvo

BrisaTatona, rekao jeMilan

Antonijević, pravnik izJU-

KOM-a (Jugoslovenskogko-

mitetapravnika) Pobjedi.

SMANJENJEKAZNI

Taton je 17. septembra2009. go-

dine brutalnopretučenukafiću

ucentruBeograda,a12danana-

kon toga je umro. On je u Beo-

grad došao sa namjerom da

bodri Tuluzj koji je igrao protiv

Partizanaipredutakmicujesje-

dio u kafiću sa drugom na

Obilićevom vencu. Međutim,

huligani koji subili navijači Par-

tizana prvo su počeli da imdo-

bacuju jer su stranci, kasnije su

ih tukli, Tatona su bacili na bet-

on,dokjenjegovdrugpobjegao.

Opstrukcijaadvokataodbranei

optuženih, odugovlačenje pos-

tupka, nedolazak na suđenja,

traženje novog sudskog vijeća

je obilježilo ovaj postupak.

Skoro svim optuženim iz ovog

procesakaznesuprepolovljene

u drugostepenom postupku, a

posebno je interesantno da se

optuženi Dejan Puzigaća

zamonašio dok je trajao pos-

tupak i da se sada zove Sava.

Puzigaća je šest godina bio

neuhvatljiv za pravosuđe i u

odsustvu je osuđen prvo na 32

godine, zatim mu je kazna

umanjena na 14 godina, da bi

mu prošle sedmice smanjena

na 12 godina zatvora na šta ima

pravo žalbe.

Prema medijskim objavama,

Puzigaća se zamonašio u rus-

kom manastiru na Tajlandu i

služio je u Grčkoj čije vlasti su

ga i isporučile Srbiji. On na

suđenje dolazi u monaškoj

odori, sa vezanom kosom i du-

gombradom.

NjegovkolegaĐorđePrelić jeu

odsustvuosuđenprvona35go-

dina zatvora, kazna mu je

smanjena na 15 godina, a ne-

davnomu jeumanjenanadeset

godina zatvora. On je takođe

bio u bjekstvu. Španija ga je

2014. godine izručila Srbiji.

Roditelji Brisa Tatona, koji

prate suđenja, su u čudu šta se

dešava u srpskom pravosuđu.

Prema riječima Antonijevića,

porodica se nije bavila visinom

kazne.

–Oni dolaze izzemljeukojoj je

nemoguće da postupak ovako

dugo traje – kaže Antonijević

napominjućidareakcijepravo-

suđa nijesu adekvatne.

ODSUSTVOPREVENCIJE

– Potpuno je iznenađujuće da

vi jedan postupak ne možete

privesti kraju poslije toliko go-

dina sa tolikom medijskom

pažnjom. Visinu kazne ne bih

komentarisao, ali sama kazna i

raspon u kojem je mogla da

bude izrečena treba da prati

efikasan i brz postupak da bi

imala funkcijuprevencije – ob-

jašnjava Antonijević i ukazuje

da kazna koja se izriče nakon

desetgodinanemaefekatkažn-

javanja jer su njeni počinioci

sada drugi ljudi.

– U javnost se šalje poruka da

izvršavajući ovakva krivična

djela navijačke grupe imaju

zaštitu. To je više izrugivanje

pravdi nego dolazak do pravde.

Sama visina kazne nije presud-

na, ali pokazuje kakva je opšta

kaznenapolitika. Ona jeuSrbi-

ji zaista blaga. Veoma rijetko

imate neke kazne koje idu ka

najvišem rasponu, a u donjoj

trećini onoga što je propisano

imate većinu kazni koje se iz-

riču. To, naravno, ne treba gle-

dati kao poziv za izricanje teže

kaznenegopozivda sedođedo

pravosnažnepresude,dasezna

kako i na koji način se država

obračunala sa onima koji su na

brutalan način izvršili krivično

djelo i pokušavaju da izbjegnu

pravdu time skrivanjem. Zašto

bi država bila blagonaklona –

pita seAntonijević.

Na pitanje kada možemo da

očekujemo pravosnažnu pre-

sudu, Antonijević ironično

kaže da se evropska perspekti-

va Srbije pominje 2025.godine

i da se nada da će do tada ovaj

postupak biti okončan.

– Šalu na stranu, sve je previše

ozbiljno da bi unosili neku

neozbiljnost. Sigurno tokom

ove godine mi nećemo imati

pravosnažnu presudu, jer prvo

treba poslati žalbe, onda ih

obrađuje sud, pa početkom

2019.godinemožemoočekivati

da se postupak okonča ako sud

bude funkcionisao efikasno –

kaže naš sagovornik ističući da

je uslov za sve pomenuto

odsustvo opstrukcije.

ODGOVORNOST

Sada je sva odgovornost na

drugostepenom sudu gdje više

nema mogućnosti za otvaranje

rasprave. Međutim, najveći

problem ovog postupka je

odsustvo odgovornosti za vri-

jeme i slanje signala huligani-

ma da su djela počinjena iz

mržnjene samo slabokažnjiva,

već senapravdučekanajmanje

deceniju.

–Ovajpostupakgovoridasvako

možebitimetahuligana i daoni

mogu da ugroze bilo koga ko je

drugačiji od njih. Recimo, dru-

gačijeg seksualnogopredjeljen-

ja, ali mogu da napadnu i djecu

koja sjede na ulicama – objašn-

java Antonijević precizirajući

da ako napadate nekog samo

zbog toga što je drugačiji od vas

jezapravozločin izmržnje.

Podsjećajući da su se u ovom

decenijskom procesu kazne

mogle izreći i onima koji op-

struirajupostupak,Antonijević

kaže da se sudije na to ne

odlučuju često, ali i da previše

povlađuju onima koji zloupo-

trebljavaju sistem.

– Imamo sve dokaze i skoro

deset godina ne možemo doći

do presude. To je sramota. Po

novom zakonu imate mo-

gućnost da pokrenete pos-

tupak zbog kršenja suđenja u

razumnom roku, ali zašto bi

država Srbija plaćala penale iz

budžetazato štonekonemože

da okonča predmet u prim-

jerenom roku – zaključio je

Antonijević.

V. CVEJIĆ

SANA

-Najmanje 150 ljudi poginulo jeprethodnihdanau

žestokimsukobimaprovladinih snaga i šiitskihpobunje-

nikauJemenu, saopštili suzvaničnici.

Vladine snage pokušavaju da preuzmu od pobunjenika

oblasti dužzapadneobale, dokkoalicione snagepredvođene

Saudijskom Arabijom gađaju pozicije pobunjenika u sje-

verozapadnoj provinciji Sada.

Najmanje četvoro civila je poginulo, a desetakpovrijeđenou

nedjeljuuvazdušnomudarukoalicionih snagapredvođenih

Saudijskom Arabijom na prijestonicu Jemena, saopštili su

jemenski bezbjednosni zvaničnici, prenosi AP.

JemenjetrigodineuratusašiitskimpobunjenicimaHutima,

koji kontrolišu znatandio sjevernog Jemena i Sanu.

Međunarodna koalicija predvođena SaudijskomArabijom

vodi rat protivHuta s ciljempovrataka na vlast međunarod-

nopriznate vlade.

Predmet o ubistvu francuskog navijača Brisa Tatona devet godina u srpskompravosuđu

Pravosnažnapresuda

tek sljedećegodine

Skoro svim

optuženim iz

ovog procesa

kazne su

prepolovljene u

drugostepenom

postupku, a

interesantno je

da se optuženi

zamonašio

dok je trajao

postupak

- Ovaj proces je sramota

pravosuđa. Ne radi se

ovdje o stranomdržavlja-

ninu, već o najbrutalnijem

ubistvu za koje se zna ko

su počinioci, a još uvijek

imate ovakav predmet. To

je zabrinjavajuće i građani-

ma se šalje poruka da nije-

su sigurni i da u ovakvim

postupcima pravda može

da bude odlagana. Ovo

zaista jeste erozija pravde,

umanjivanje ozbiljnosti

države koja se bori protiv

nasilja, huligana i svega

onoga što ugrožava sve

nas – kaže Antonijević.

Sramota

SEUL

- PredsjednikJužne

KorejeMunDžae In izjavio

je jučeda je lider Sjeverne

KorejeKimDžongUn tokom

njihovog sastankau subotu

ponovioposvećenost potpu-

noj denuklearizacijiKorej-

skogpoluostrva.

Kim Džong Un složio se da

samit sa američkim predsjed-

nikomDonaldom Trapom 12.

juna u Singapuru treba da

bude uspješan, navodi se u sa-

opštenju predsjednika Južne

Koreje, koje jeprenijeladržav-

na agencijaKCNA.

Lider Sjeverne Koreje ipak ni-

jesigurandaliVašingtonmože

dagarantujestabilnostnjegov-

om režimu, dodaje se u saop-

štenju.

- Kimbrine o tome da li njego-

va zemlja može pouzdano da

vjeruje obećanjima SAD da će

okončatineprijateljskeodnose

- rekao je južnokorejski preds-

jednik.

Mun Džae In je rekao da je sa

sjevernokorejskim liderom

imao,,otvorenrazgovor“idaje

KimDžong Un izrazio čvrstu

volju u pregovorima o istorijs-

komsamitu.

On je pozvao na saradnju kako

biseuspostaviomehanizamza

trajni i održivi mir i otvaranje

noveerepomirenja i jedinstva.

Lideri Sjeverne i JužneKoreje

prekjuče suse iznenada sastali

upograničnomgraduudemil-

itarizovanoj zoni između te

dvije zemlje.

Američki predsjednik Donald

Tramp izjavio je sinoć da

pregovori o planiranom sami-

tuSADiSjeverneKorejeuSin-

gapuru teku ,,veoma, veoma

dobro“.

Tramp je rekao novinarima da

SAD još razmatraju 12. jun kao

datum samita američkog

predsjednika s liderom Sje-

verne Koreje KimDžong Un-

om.

Bijelakuća jeusubotusaopšti-

la da će njen tim ovog vikenda

otputovati u Singapur da bi ra-

dio na logistici mogućeg sas-

tankaTrampa i Una.

Tramp je ranije otkazao samit

sa sjevernokorejskim liderom

KimDžong Unomplaniran za

12. jun u Singapuru, navodeći

kao razlog ,,strahovit gnjev i

otvorenoneprijateljstvo“ u sa-

opštenju Sjeverne Koreje od

srijede.

Tramp je potom ipak ostavio

mogućnost novog sastanka,

rekavši da čeka da li će Kim

ponovo pokrenuti ,,konstruk-

tivni dijalog“.

KimDžongUnposvećen

potpunoj denuklearizaciji

Predsjednik Južne KorejeMun Džae In uvjeren da njegov sjevernokorejski kolega želi mir

Jemen: Poginulo

najmanje 150 ljudi

MilanAntonijević

Sa jednogodsuđenjazaubistvoBrisaTatona

MunDžae In i KimDžongUn