Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 32 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

CrnomGorom

Ponedjeljak. 28. maj 2018.

U okviru projekta „Priroda zove, jamorampoći“ održani edukativni programi na Lovćenu

Cetinjski gimnazijalci

na radionici izbotanike

CETINJE

Na Lovćenu je u

sklopu projekta ,,Priroda me

zove, ja morampoći“ održana

prva radionica – čas biologije

u prirodi. Riječ je o radionica-

ma edukativnog karaktera,

namijenjenim učenicima

osnovnih i srednjih škola koje

su pokrenuli Turistička orga-

nizacija prijestonice i NP

Lovćen i Nacionalni parkovi

CrneGore.

Dobrodošlicu ispred Nacio-

nalnog parka Lovćen za dva-

desetak učesnika poželjela je

biologAnaUskoković.

Partneri radionice su NVO

Lynx, Gimnazija Cetinje i JU

,,LovćenBečići“.

IvanaJovović izTurističkeor-

ganizacije prijestonice navela

je da je u saradnji sa NP Crne

Gore realizovana prva radio-

nica iz oblasti botanike.

- Radionice su namijenjene

učenicimaosnovnihi srednjih

škola, a na ovoj prvoj učestvo-

vali su učenici prvog razreda

Gimnazije Cetinje sa profeso-

romPetrom Špadijerom – ka-

zala je Jovović.

Gosti predavači tokom radio-

nicebile sudr SnežanaVuksa-

nović i dr SnežanaDragićević.

Osim predavanja realizovana

jeipraktičnanastavauprirodi.

Učesnici su bili u prilici da se

upoznaju sa ekosistemima, ali

i danaučekakopravilnoda sa-

kupljajubiljke.

J.Đ.

Predsjednici mjesnih zajednica Ostros i Bar III o realizovanim i planiranimprojektima

ZaleđegradapodRumijom

dobijapažnjukojuzaslužuje

BAR

Barskozaleđepo-

sljednjihgodinadobijapa-

žnjukojuzaslužuje - ula-

ganjeu infrastrukturu i

nastojanjeda sekvalitet ži-

votamještanapodignena

viši nivodajuodlične re-

zultate, saglasni supred-

sjednicimjesnihzajednica

Ostros i Bar IIINaserKra-

ja iDejanŠkerović.

Ostros je područje u kojem

su realizovani brojni projek-

ti. Među najvažnijima su,

kaže predsjednik istoimene

MZ Naser Kraja, ulaganja u

asfaltiranje i sanaciju putne

infrastrukture.

- Ucilju nesmetanog odvija-

nja saobraćajauovomdijelu

grada urađeno je betonira-

njeputaodArdolićadoMar-

šića, puta za Donje Curovi-

će, puta za Ljekperiće,

potom betoniranje puta za

Tafoviće i dio puta za Ćurja-

ne, kao i sanacija udarnih

rupa krozmjesnu zajednicu

- navodi Kraja.

TURIZAM

Realizacijom projekta iz-

gradnje panoramske rute

,,Između dvije čarobne oba-

le“sasedamvidikovaca-od-

morišta u atraktivnom zale-

đu opštine Bar značajno se

doprinijelo poboljšanju tu-

rističke ponude. Vidikovci

su izgrađeni na potezu od

Virpazara,prekoSutormana

do Ostrosa, odakle se pruža

impresivan pogled na neis-

crpneprirodneljepoteituri-

stičke atrakcije razuđene

barske opštine u Godinju,

Donjim Murićima, Livari-

ma, Stegvašu, Tuđemilima,

Sutormanu i Limljanima.

- Intenzivno se radi na otvaranju

dva nova granična prelaza izme-

đu dvije države, na lokalitetima

Ckla i Zoganje. Važno je napome-

nuti da je riječ o jednom kopne-

nom i jednom vodenomprelazu,

koji će znatno rasteretiti Sukobin,

naročito umjesecima ljetnje turi-

stičke sezone - kaže Naser Kraja.

Novigranični

prelazina

lokacijama

CklaiZoganje

Izgradnjompano-

ramske rute ,,Između

dvije čarobne obale“

sa sedamvidikovaca

prirodne ljepoteOs-

trosa pristupačnije su

turistima

Intenzivno se radilo na una-

pređenju razvoja seoskog tu-

rizma na području Crmnice,

kroz obnovu starih seoskih

kuća i plasiranje autentičnih

domaćihproizvoda.

- Opština je u protekle četiri

godine opredijelila 1.370.000

eura za podsticanje razvoja

poljoprivrede i ruralne infra-

strukture kroz pomoći za vo-

dosnabdijevanje na bezvod-

nompodručju i proizvodnju u

plastenicima, kao i unapređe-

nje stočarstva, pčelarstva, vi-

nogradarstva, maslinarstva,

voćarstva i organske proi-

zvodnje - navodi Kraja.

Govorećiorazvojnimpotenci-

jalima, on ističeda je imajući u

vidu da sumladi najbolji kapi-

tal i budućnost grada, opština

u protekle četiri godine sti-

pendirala najtalentovanije

studente u ukupnom iznosu

od125.275eura.Nastavljena je

i lijepa tradicija nagrađivanja

dobitnika Luče A i B, a prvaci-

ma sa područja Bara darivani

su kompleti knjiga. Obezbije-

đen je i prevoz za učenike iz

ruralnih područja opštine -

ističe predsjednikMZOstros.

Opština u saradnji sa JUCen-

tar za socijalni rad za opštine

Bar i Ulcinj, Crvenimkrstom i

drugim humanitarnim orga-

nizacijama brine o najugrože-

nijimkategorijama stanovniš-

tva tako što izdvaja znatna

sredstva za socijalnu i dječju

zaštitu kroz naknade za novo-

rođeno dijete, pomoć u kući i

jednokratne novčane pomoći.

- Uspostavljena je autobuska

linija (dva puta nedjeljno - po-

nedjeljkom i petkom) na rela-

ciji Bar –Ostros –Đuravci. Sa-

nirana je stara zgrada mjesne

zajednice u centru Ostrosa i

javna rasvjeta… Urađena je i

sanacija potpornog zida na lo-

kaciji Veliki Ostros dužine 97

metara – kažeKraja.

On ističeda jeTurska agencija

za razvoj TIKA uradila be-

splatan projekat za vodosnab-

dijevanje Krajine koji čeka re-

alizaciju.

BAR III

Mjesna zajednica Bar III obu-

hvatapovršinuod96ha saoko

2. 200 stanovnika. Dejan Ške-

rović kaže da je među najvaž-

nijim projektima koji su to-

kom protekle četiri godine

realizovaninapodručjuteMZ

izgradnja primarne kanaliza-

cione infrastrukture u dužini

od oko 1.900 metara u Ulici

kraljice Jelene Anžujske, u

Ulici beogradskoj i dijelu Uli-

cePetraVojvodića.

- Nakon izgradnje kanalizaci-

onemreže, oveulicesuasfalti-

rane u punoj širini, sa čime su

dobijene bezbjednije i savre-

menije saobraćajnice. U pro-

teklečetiri godine suasfaltira-

ne i Ulice majora Milovana

Mećikukića i Ulica trgovačka.

Pored infrastrukturnogulaga-

nja, uskladusaDUP,,Topolica

IV“ počelo se sa privođenjem

prostoranamjeni, odnosno iz-

gradnji stambeno poslovnih

objekata-zgrada i prostorako-

ji će biti namijenjeni poslova-

nju-prodaji, štobi podrazumi-

jevaloiotvaranjenovihradnih

mjesta - navodi Škerović.

PrioritetMZBar III jesteotva-

ranje novih radnih mjesta, le-

galizacijaizgrađenihobjekatai

uređenja prostora u skladu

planskimdokumentima.

- Osim toga, predstoji rekon-

strukcija trotoara duž novoas-

faltirane Beogradske ulice,

rješavanje saobraćajniog ula-

za u naselje Sokolana, kao i

mnogidrugiprojektisakojima

će naselje biti infrastrukturno

uređeno - kaže Škerović.

,,PRVOBORAC“

Premanjegovimriječima, jed-

no od najvećih neriješenih pi-

tanja, a za koja su pokrenute

aktivnosti, su pitanje rješava-

nja kanalizacije u zgradama

Prvoborca i izlivanje korita

potoka poredUlice bjeliške.

-Lokalnaupravajepokrenu-

la aktivnosti u tom pravcu,

pri čemu će se izgradnjom

primarne kanalizacione

mreže stvoritimogućnost za

izradu projektne dokumen-

tacije, a kasnije i izgradnju

sekundarne kanalizacione

mreže umanjimbočnimuli-

cama - objašnjava Škerović.

On ističe da građaniMZBar

IIIodlokalneupraveočeku-

ju da i ubuduće nastavi sa

ulaganjima i uređenjem

prostora, čime će se podići

kvalitet života, a od značaja

je i što kvalitetno komunal-

no uređenje i moderna in-

frastruktura uslovljavaju i

rast cijena nekretnina. Ške-

rović procjenjuje da je ta

mjesna zajednica neiskori-

šćeni potencijal gradaBara i

predstavlja mogućnost za

širenje užeg centra grada,

što potvrđuje i sam naziv

planskog dokumenta - ,,To-

polica IV“.

V.KNEŽEVIĆ VUČIĆEVIĆ

Kraja:

Opština je u protekle četiri godine opredijelila

1,37miliona eura za podsticanje razvoja poljoprivrede

i seoske infrastrukture.

Škerović:

MZ Bar III predstavlja

neiskorišćeni potencijal opštine i mogućnost za širenje

užeg centra grada

Pogledna

krajinski

arhipelag

Bar

Časuprirodi