Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 32 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 27. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

Umarketin-

gu je sve teženaći klijente sa

kojima jeneophodnousta-

noviti povjerenje jer jeda-

nas sveukonkurenciji, oci-

jenio je jedanodvodećih

svjetskih strategau toj obla-

sti,MarkW. Schaeferna

konferenciji Spark.meuBe-

čićima.

Dvodnevna konferencija

Spark.me

počela je u hotelu

,,Mediteran“ u Bečićima, a

njenorganizator je kompanija

doMEn, agent registracije

crnogorskog nacionalnog in-

ternet domena. me, koja od

2013. godine jednom godišnje

organizuje susret lidera iz

poslovnog i svijetatehnologija

i inovacija.

Konferencija se održava pod

generalnim sponzorstvom

kompanijeM:tel.

Schaefer se, kako je saopštio

organizator, predstavio prez-

ent ac i j om pod naz i vom

„Budućnost marketinga si ti“ i

ukazao da ne postoji razlika

između državnih institucija i

kompanija, jer „ljudi su ljudi“.

- Najviše se bavim pružanjem

pomoći kompanijama oko nji-

hovihmarketinških strategija i

znam da ako nemate klijente,

nemate ni posao. Moramo

ustanoviti povjerenje, bez ob-

zirada li jeupitanjuosoba, vla-

da, preduzetnik ili kompanija,

jer je sve u tome. Tu sve počin-

je, a na nama je da nađemo

načindaustanovimopovjeren-

je sa ljudima kojima je stalo do

nas - predočio je Schaefer.

KlijentiSchaeferasustartapo-

vi, globalni brendovi kao što

su: Adidas, Cisco, Johnson &

Johnson, Dell, Pfizer i Vlada

Velike Britanije. Specijalista

za oblast marketinga i pisac

promotivnih sadržaja, kao

copywriter, koji je karijeru

posvetio proučavanju čime

brendovi mogu da zasluže

pažnju kupaca, Jon Burkhart,

ukazao je kako treba razmišl-

jati da bi se lakše povezali sa

ljudima.

Taj nagrađivani svjetski pre-

davač ocijenio je da

Spark.me

postoji radi povezivanjasa lju-

dima i da je ta konferencija

„kreirala vibraciju koja je

savršena za konekcije koje

vode nečemboljem“.

Digitalna influenserka u

oblasti visoke mode sa preko

sedam miliona pratilaca na

društvenim mrežama, inter-

net preduzetnica i tri puta

TEDx govornica, Xenia

Tchoumi, govorila je o snazi

povezivanja i istakla da se „ne

mora biti obavezno drugačiji

odostalih,većonoštojesteida

semora biti konzistentno“.

- Sve je u konstantnoj pov-

ezanosti i konzistentnosti i di-

jeljenju i kontaktu sa publi-

kom, ali i odabiru, načinukako

komunicirate svoj sadržaj koji

mora biti lijep - navela je

Tchoumi.

R.P.

U Bečićima počela konferencija

Spark.me

Susret lidera iz

poslovnog i svijeta

tehnologija i inovacija

MOJKOVAC

Direktor seo-

skeosnovne škole „Radomir

Rakočević“, uProšćenju,

Zoran Ilić, i ambasadorKine

uCrnoj Gori CuiDživei pot-

pisali su jučeuPodgorici

sporazumodonaciji poko-

jemće školau tommojko-

vačkomseludobiti napo-

klonnoveprozore i vrata.

- Prozori, a ima ih64, i vrata su

bili toliko dotrajali da je svaki

udar vjetra stizaouškolu i uči-

onice. Imali smo ranije pro-

blemesakrovomi fasadom, ali

je to uz podršku resornog mi-

nistarstva riješeno. Zahvalju-

jući donaciji Ambasade Kine,

ali i ličnomzalaganjugospodi-

na Cui Dživeija, riješićemo i

ovaj preostali problem i zna-

čajno povećati energetsku efi-

kasnost školske zgrade u kojoj

nastavu pohađaju 54 učenika.

Mi ćemo ubrzo raspisati ten-

der za izvođača radova i oda-

brati najboljuponudu, tako da

ćemonarednu školskugodinu

što se objekta tiče, zahvaljuju-

ći ovoj pomoći Kine, dočekati

potpuno spremni - rekao je

Ilić.

Dogovorena donacija kineske

ambasade školi u Prošćenju

nije ni prva ni jedina koja je sa

te adrese stigla u mojkovački

kraj. Prošlegodinezamijenjen

je krovni pokrivač na seoskoj

školi u Lepencu i rekonstrui-

san glavni parking u centru

grada. Ta dva projekta je sa

150.000 eura finansirala Am-

basadaKine uCrnoj Gori.

R.Ć.

Još jedna donacija Ambasade KineMojkovcu

ŠkolauProšćenju

dobijaprozore i vrata

UJadranuviše

od30vrstaajkula

PODGORICA

Crno-

gorskodruštvoeko-

loga tokomtri po-

sljednje godine

sprovodi pro-

jekat istraži-

vanja ajkula

uokvirucr-

nogorskog

teritorijal-

nogmora.

Kako je zaPo-

bjedu kazao

Ilija Ćetković iz

C r n o g o r s k o g

društva ekologa, u

Jadranu je zabilježeno

nešto više od 30 vrsta mor-

skihpasa ili ajkula.

- Ove životinje su prisutne u

svjetskimmorima više od 400

miliona godina i predstavljaju

značajnu predatorsku kom-

ponentu mora, koja reguliše

brojnostdrugihvrstariba. Ve-

ćinaovihvrsta je svojimživot-

nim aktivnostima vezana za

morskodno, dokostataknase-

ljava pelagijal – otvoreno mo-

re –kazao jeĆetković.

VRSTE

Po pravilu, kako objašnjava,

vrste koje žive na dnu su

uglavnommanje veličine i ne-

ke od njih su veoma značajne

za ribarstvo sa komercijalne

tačke gledišta.

-Među njima su najpoznatiji i

najčešći kostelj i pas pena ili

pešikan. Prema podacima za

2010. godinu, u svijetu se ulo-

vilo 1,41 miliona tona ajkula,

što kada se podijeli sa prosječ-

nomtežinomjedinki, daje po-

datak od 97 miliona jedinki

ovihvrstaza samo jednugodi-

nu. Kostelji i pešikani su u ra-

nijem periodu bili relativno

česti u ulovima crnogorskih

kočara, ali i onihkoji lovemre-

žama stajaćicama – kazao je

Ćetković dodajući da se danas

brojnost ovih vrsta značajno

smanjila usljed prevelikog ri-

bolovnog pritiska koji karak-

teriše čitavMediteran.

- Zato se ove vrste vode kao

ugrožene u Mediteranu od

strane Internacionalne unije

zazaštituprirode.Zbognjiho-

vog sve izraženijeg nestajanja

iz naših voda, na gubitku su i

ribarstvo i priroda – kaže Ćet-

ković.

OnnapominjedauCrnojGori

Kako objašnjava Ćetković,

ajkule imaju bitnu ulogu u odr-

žavanjumorskog ekosistema

zdravim što se odražava kroz

njihovu ishranu.

- Primarni plijen ajkula su

starije, bolesne i slabe jedinke

drugih riba. Ovo se kosi sa

uobičajenimmišljenjemda su

one u konstantnoj trci za aktiv-

nimplijenom. Uklanjajući ova-

kve jedinke, ajkule održavaju

populacije drugih riba zdravim

i drže ih na onoj brojnosti koja je stabilna za ekosistem. Pored

toga ajkule se hrane i mrtvimorganizmima, pa predstavljaju

značajne čistače mora – naglašava naš sagovornik.

Čistemore

ne postoji nijedan segment

morskog ribarstva koji ciljano

izlovljava ajkule.

- Međutim, one se nalaze u

ulovima i dijele se na one ko-

mercijalno interesantne i one

koje to nijesu. Meso komerci-

jalnih vrsta je prilično cijenje-

no i traženo, pa se samim tim i

prodaje po relativno visokim

cijenama. Iz ovih razloga, nji-

hovim nestajanjem, ribari i

drugi akteri koji učestvuju u

trgovini morskim organizmi-

ma direktno trpe ekonomske

gubitke – istakao jeĆetković.

Kako je dodao, da bi se ribo-

lovni pritisak regulisao što je

višemoguće, potrebno je pod-

sticati puštanje nedoraslih je-

dinki komercijalnih vrsta, ali i

oslobađanje onih koje to nije-

su.

-Moguće jemodifikovati neke

od ribolovnih alata tako da se

smanji prilov ajkula, na pri-

mjerdefinisati tipoveudicana

parangalima. Pravilnom pri-

mjenom ovakvih mjera obez-

bijedili bi se benefiti kako za

prirodu, tako i za ekonomiju

ribarstva –kažeĆetković.

NAPADI

Veliki broj građana, kako na-

glašava, sa iznenađenjem gle-

da na činjenicu da su ajkule

uobičajeni stanovnici našeg

mora i da se, ukoliko ste u re-

dovnom kontaktu sa istim,

mogu ponekad i sresti. Mo-

gućnost za susret sa ajkulom

na našim plažama postoji, ali

je veoma mala. Možemo se

sjetiti slučaja iz 2015. godine

kada se na plaži kod Herceg

Novog nasukala jedinka mor-

skog psa modrulja, koju su tu-

risti i mještani vratili nepovri-

jeđenuu vodu.

-Manje vrste koje jedva pre-

laze metar dužine se obično

Zbog sve

izraženijeg

nestajanja

ajkula iz

naših voda,

na gubitku su

i ribarstvo i

priroda – kaže

Ćetković

smatraju mladunčadima

krupnijih vrsta ajkula i često

bivaju ubijene bez ikakve

potrebe. Iako su fatalni su-

sreti ljudi sa ajkulama na

svjetskomnivouzanemarlji-

vomali, a iporedvelikekam-

panje koja se vodi za očuva-

nje ovih riba, često se poziva

na njihovo ubijanje. Suprot-

no tome, mali broj ljudi se

zapita štobismonapravili od

prirodeakobi se izgubile sve

vrste koje su potencijalno

opasne po čovjeka, uključu-

jući i zmije, razne vrste sisa-

ra, insekata i drugih životi-

nja –naglašavaĆetković.

Podaci ISAF-a (Internacio-

nalnebazenapadaajkulako-

ja se vodi od 1958. godine) za

2017. godinu pokazuju samo

pet napada sa smrtnimisho-

dom u cijelom svijetu, dok

godišnji prosjek iznosi šest

fatalnihnapada.

- Napadi ajkula se dijele na

isprovocirane i neisprovoci-

rane. Isprovociranim se

smatraju oni koji se događa-

juprilikomhranjenja ajkula,

pokušaja da se ona otkači sa

udice i slično i čine određen

dio ukupnog broja napada –

objašnjavaĆetković.

Projekat istraživanja koji

sprovodi Crnogorsko druš-

tvo ekologa bavi se priku-

pljanjem podataka o inte-

r a k c i j ama a j k u l a s a

crnogorskim ribarstvom,

kao i njihovoj rasprostranje-

nosti i prisutnosti u našim

vodama. Istraživanje je fi-

nansirala fondacija The

Rufford Foundation iz Veli-

keBritanije.

N.K.

IlijaĆetković

Ulovajkula i ražaumrežama

stajaćicama

Paspena - pešikan

ŠkolauProšćenju

Detalj sakonferencije

Istraživanje Crnogorskog društva ekologa