Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 32 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Tema

Nedjelja. 27. maj 2018.

Sjever nemavelikihhotela

Izbor najčešće pada na hotel ,,Bečići“ i ,,Korale“ u Sutomoru jer, kako tvrde

direktori osnovnih škola, zadovoljavaju sve uslove. A to jemogućnost da

prime veliki broj djece, posjeduju ograđena dvorišta, sportske terene, blizu

su plaže i nude adekvatan i siguran izbor hrane

PODGORICA

Podgoričke

osnovne škole, zbogograni-

čenih smještajnihkapaciteta

hotelaudrugimdjelovima

zemlje, za izvođenje školeu

prirodi gotovo isključivobi-

rajuPrimorje. Izboruviše

od90odsto slučajevapada

nahotel ,,Bečići“ i ,,Korale“u

Sutomoru, koji, kako tvrde

direktori osnovnih škola, za-

dovoljavaju sveneophodne

uslove, tražene i prethodno

sprovedenomtenderskom

procedurom. Ato jemoguć-

nost daprimeveliki broj dje-

ce, posjedujuograđenadvo-

rišta, sportske terene, blizu

suplaže i nude adekvatan i

siguran izborhrane.

- Velika smo škola i ne odgova-

raju nammali hoteli ili odma-

ralištakojaimajukapacitet100

ležajeva ili slično. Bitno je da

grupumožemodasmjestimou

jednomhotelu i to uslovljava i

izbormjesta. Za sada smo ško-

lu u prirodi realizovali u Beči-

ćima/Rafailovićima, Sutomo-

ru, Tivtu i Čanju. U svakom

slučaju, Primorje je privlačno

za djecu iz naših krajeva – isti-

če direktor Osnovne škole

,,Oktoih“VukićKonjević.

I direktorice osnovnih škola

,,Štampar Makarije“ i ,,Mak-

simGorki“, Milica Stanković i

Snežana Irić navode da je iz-

bormjestazaizvođenješkoleu

prirodi i u slučaju njihovih

školauslovljenistimfaktorom.

- To su do sada bili isključivo

Bečići i Sutomore. Roditelji su

upoznati da objekata sa tako

velikim smještajnimkapacite-

tima u drugim gradovima ne-

ma. Na sjeveru mi, nažalost,

nemamoobjekat koji bimogao

da primi djecu u grupama od

oko 160. I kada ih u devetom

razreduvodimonaekskurziju,

npr. Žabljak, oni su u tom slu-

čaju smješteni u po tri hotela,

pričemutihotelinezadovolja-

vaju uslove koje tražimo za

izvođenje škole u prirodi, sop-

stvena dvorišta, sportske tere-

ne i sl. –navodi Irić.

Pomenuti fakori, kako se čini,

uslovljavaju, ograničavaju i

profilišubrojmjestakojedjeca

mogu upoznati kroz realizaci-

ju škole u prirodi, ali to, kako

navode naši sagovornici, ni u

jednom smislu ne umanjuje

Škola u prirodi ,,Cetinje

jedna priča“ je namijenjena

učenicima VII razreda.

Program je izradio Zavod

za školstvo i jedinstven je

za sve škole u Crnoj Gori.

Finansira ga Ministarstvo

prosvjete i obavezan je za

sve učenike.

- Cilj je da se učenici upo-

znaju sa istorijom, kultu-

rom i tradicijomCrne Gore

u autentičnom ambijentu i

da kod njih razvije svijest o

nacionalnom, kulturnom,

jezičkom i vjerskom iden-

titetu i osjećaj pripadnosti

zajednici. Kroz ovaj pro-

gramučenici se, takođe,

upoznaju i sa raznovr-

snošću ekosistema dva

nacionalna parka (Lovćen i

Skadarsko jezero), a aktiv-

nostima u velikoj prirodnoj

laboratoriji produbljuju

ekološku svijest, razvijaju

ljubav prema prirodi i

Crnoj Gori kao ekološkoj

državi – navodi se u smjer-

nicama za izradu progra-

ma i organizaciju škole

u prirodi, koje je izradio

Zavod za školstvo.

Cetinje

jednapriča

Rekreativni dio škole u prirodi, smatraju

direktori, primaran je i od posebne važnosti.

Tako direktorica Stanković primjećuje da ,,su

majke uspavale svoju djecu“ i da upravo iz tih

razloga akcenat u okviru škole u prirodi treba

staviti na rekreaciju i igru.

-Nama su djeca uspavana, majke ih do četvrte

godine voze u kolicima, u školu ih dovoze

autima, za ruku do ulaza. Pojedini ne umiju

da potrče, da skoče, a pokret aktivira mozak,

dijete je stvoreno da se igra i u blatu i u pije-

sku. Smatramda tokom cijelog tog boravka

djeca treba da budu isključivo napolju i pre-

puštena izičkim aktivnostima upravo iz razlo-

ga što umnogim školama, pa i u našoj, ne

možete da imorganizujete nastavu izičkog

vaspitanja u tim nižimuzrastima zbog pre-

bukiranosti. I onda je bitno da tokomovakvih

dana djeca igraju, skaču, takmiče se, druže i

razvijaju kolektivni duh – istakla je Stanković.

Akcenatstavljennarekreacijui igru

Osnovna škola ,,MaksimGorki“ ove godine za učenike osmog

razreda organizovala je boravak u hotelu ,,Onogošt“ i obila-

zak Nikšića i okoline.

- Išli su na dvije noći, tri dana i kod njih je škola u prirodi kon-

cipirana na malo drugačiji

način. Imaju cjelodnevne

aktivnosti obilaska Nikšića

i okoline, obišli su Pivski

manastir, etno selo Monte-

negro, jezera, Slano i Krupac,

Sabornu crkvu Svetog Vasi-

lija Ostroškog, Crkvu Svetih

apostola Petra i Pavla, Nikšić-

ki bedem, Vučje, Carev most,

Hidrocentralu Perućica,

Manastir Ždrebaonik. Ekskur-

zija je koštala 86 eura – kaza-

la je Irić.

Učeniciosmograzreda

boraviliuNikšiću

oduševljenje učenika koji se

svake godine u velikom broju

odazivaju ovom vidu organi-

zovanog vaspitno obrazovnog

rada.Grupesubrojneibrojpo-

laznika u slučaju ,,Štampar

Makarija“sepribližavacifriod

900učenika.

NEMAPRIMJEDBI

Smjernice za izraduprograma

i organizaciju škole u prirodi

propisuje Zavod za školstvo,

dok je cio dalji proces u ruka-

ma osnovnih škola pojedinač-

no. Izbornajpovoljnijegponu-

đača, tj. agencije koja će voditi

školu u prirodi i hotela gdje će

djecabiti smještenadiosu ten-

derske procedure.

- Tenderom se preciziraju svi

važni uslovi - cijena, rokovi i

uslovi plaćanja, termini pola-

zaka, da hotel mora da sadrži

sportske terene, prostor za svu

djecu, prostor za rad i rekrea-

ciju, obavezaagencijedaobez-

bijedi ljekarskinadzor24časa,

dovoljan i adekvatan broj ani-

matora i rekreatora... Do sada

nijesmoimalinijednonegativ-

no iskustvo, ni jedno trovanje,

ni jednu značajnijuprimjedbu

roditelja – ističeKonjević.

U ovom procesu škola ,,Mak-

simGorki“ sprovodi i dodatnu

aktivnost u junu, nakon zavr-

šeneškoleuprirodi,anketiraju

se roditelji u vezi naredne koja

ćebiti realizovana sljedećego-

dine.

-Ponudimoimnekolikoopcija.

Roditelji izaberu. Jedno pita-

nje je da li su saglasni da se ide,

jer se škola u prirodi ne može

realizovati ako dvije trećine

učenika nije zainteresovano, a

drugopitanje jedestinacija, šta

bi voljeli da vide – objašnjava

Irić.

Cifra koju roditelji treba da iz-

dvojezaovuaktivnostjeokvir-

nooko120,130eurauzmoguć-

nost plaćanja u više rata i uz

predviđene popuste ukoliko iz

jedneporodiceuškoluprirode

ide više djece. Cijena je uslov-

ljena i brojem dana u toku ko-

jih se realizuje škola u prirodi,

automdijelujeodprošlegodi-

ne došlo i do nekih izmjena.

Kako navodi Irić, ove godine

godišnjim planom rada za ra-

zredenakondrugog,planirano

je izvođenje škole u prirodi u

trajanju od četiri noćenja, pet

dana, dok su u njihovoj školi

odlukom nastavničkog vijeća

ukinuli školu prirode za prvi i

drugi razred, tj. realizovaće je

kroz jednodnevne izlete.

- Ove godine odlučili smo da

prvi i drugi razred ne idu jer je

tu došlo do izmjena. Odlukom

Ministarstva predviđeno je tri

dana, odnosno dvije noći (ra-

nije je bilo do pet dana, pa su

išli tri noći, četiri dana) a to je

zaprvi i drugi razredveliki na-

por. Djeca su mala i taman ih

raspakujete i sredite, vi se već

vraćate. Takođe, prethodne

dvije godine stariji razredi su

išli tri noćenja, četiri dana i to

se pokazalo kao bolje, jer pet

dana je dug boravak, djeca se

premore –objasnila je Irić.

Škola u prirodi, kako navode

naši sagovornici, predviđa da

učenici u toku boravka dobiju

priliku da upoznaju mjesto i

okolinuukojoj borave. Tako se

naagendipodgoričkihosnova-

ca nađu Luka Bar, Stari Bar,

šetnja do Budve bečićkom ri-

vom ili posjeta starom odma-

ralištu u Sutomoru. Kako su

osnovci ,,Oktoiha“ imali prili-

ku da borave i u Tivtu, dijapa-

zon onoga što su imali prilike

da vide je širi. Konjević ističe

da prilikom boravka u zalivu

škola organizuje posjete bro-

dom svim važnijim kulturnim

i vjerskimobjektimaBoke, kao

i posjetu Kotoru i novoizgra-

đenomPortoMontenegru.

BOGATPROGRAM

Kako je to definisano smjerni-

camakojeuvezi sa relizacijom

škole u prirodi propisuje Za-

vod za školstvo, ona treba da

uključi i nastavu na otvore-

nom, kako realizaciju nastav-

nog programa, tako i učenje u

prirodnomokruženju.Nastav-

niprogramse,kakonavodiuči-

teljica Osnovne škole ,,Štam-

parMakarije“BrankaVidović,

najvećim dijelom realizuje uz

korišćenje nastavnih listića.

- Prije nego što odemo, preda-

mo plan i ako ujutro imamo

aktivnosti saanimatorima, po-

podne je nastava koja se pre-

težno izvodi uz korišćenje na-

stavnih listića. Obično je u

pitanju utvrđivanje gradiva.

Tako smo iz društva učili de-

taljno o Starom Baru, pa smo

sve topovezali i svakakosubo-

lje razumjeli ono o čemu smo

učili - navodi Vidović.

Ona primjećuje da djecu u naj-

većojmjeri zaokuplja i odušev-

ljava druženje i na zanimljiv

način osmišljene aktivnosti,

dok im izbor mjesta u kome će

serealizovatiškolauprirodini-

je odpresudne važnosti.

- To sam primijetila i u razgo-

voru sa roditeljima i učenici-

ma. Istakla bih da animatori i

rekreatori u cijelom procesu

imajuogromnuulogu. Ove go-

dine organizovali su sportske

aktivnosti, učili su elemente iz

fudbala, košarke, rukometa,

odbojke.Osimtogaorganizuju

se kvizovi, zabave, izvođenje

koreografija, igre u pijesku. To

je ono što ih oduševljava – na-

glasila jeVidović.

Škole, kako objašnjavaju di-

rektori, iz bezbjednosnih ra-

zloga ograničavaju ili gotovo

zabranjujukonzumiranje hra-

ne van hotelskih smještaja.

Međutim, dešava se da se ova

obaveza ne ispoštuje do kraja.

- Upravo zato prošle godine

imali smo jednu neželjenu si-

tuaciju i djeca su pokupila sto-

mačnivirus.Uhotelimajehra-

na kon t ro l i s ana i z a t o

insistiramo da se djeci ne šalje

džeparac, ni hrana, ali ipak

propusta bude – objasnila je

direktorica Osnovne škole

,,Štampar Makarije“ Milica

Stanković.

I.KRUNIĆ

Najčešće zamjerke roditelja

su, kako primjećuju direk-

tori, u vezi sa cijenama koje

predviđaju škole u prirodi,

kao i speci ičnost razlike u

cijeni za tri, odnosno četiri

noćenja.

- Ove godine bilo je malo

pritužbi od roditelja zašto je

cijena za tri dana 89 eura, a

za pet dana 139 eura. Među-

tim, agencija jednakomora

da plati prevoz i za tri dana

i za pet dana i to je uslovilo

tu cijenu – ističe Stanković.

Takođe, kako navodi Konje-

vić, autobuski prevoz se

računa ne kao cijena karte

do određenogmjesta, već

je uračunata cijena autobu-

sa koji je iznajmljen na dan

i prirodno je da ona bude

veća.

Zamjerke

roditelja

PITALI SMO:

Zašto se sve škole u prirodi

podgoričkih osnovaca godinama

organizuju u istimobjektima na Primorju

MilicaStanković

Snežana Irić

VukićKonjević

Hotel ,,Bečići“

Hotel ,,Korali“ uSutomoru

Grupe subrojne i broj

polaznika u slučaju

,,ŠtamparMakarija“

se približava cifri od

900učenika