Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 32 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 27. maj 2018.

Hronika/Društvo

PODGORICA

Nedavno se

beogradskimulicama te-

renskimvozilomprovozao

crnogorski državljanin sa

registarskomoznakomPG-

Nerad i privukaopažnju

srpskihmedija, portala i

čitalaca…Vlasnikvozila

jedna jeod4.889osobakoje

suuposljednjihdeset godi-

na izabraleda registarskim

tablicama ,,daju lični pe-

čat“.

Za atrakciju, koja je za temu

izabrala ,,poslovičnu lije-

nost“, bilo je potrebno da vla-

snik izdvoji 600 eura. Toliko

je, naime, zvanična tarifakoju

je država propisala za svakog

koželisvogčetvorotočkašada

markira tablicama po želji.

Želja ima raznih, kao i kombi-

nacijabrojeva i slova, znanih i

neznanih poruka, manje ili

više štosnih oznaka koje pri-

mjećujemo u saobraćaju. Li-

miti postoje, ne dozvoljava se

upotreba uvredljivih riječi.

Prema podacima Ministar-

stvaunutrašnjihposlova,cije-

na obrasca putem kojeg se

traže registarske tablice za

motorno vozilo košta 10 eura,

a za motocikl i teški tricikl

šesteura,dokzatablicenako-

joj je ličnu oznaku vozila iza-

brao vlasnik treba izdvojiti

600 eura za motorno vozilo,

odnosno 200 eura za moto-

cikl, teški tricikl, moped, laki

tricikl i laki četvorocikl.

REKORD

Kako je saopšteno Pobjedi iz

Ministarstva unutrašnjih po-

slova, lične oznake vozila iz-

daju se od 22. septembra

2008. godine, kada je bilo 430

zainteresovanih.Narednego-

dine bilo je čak 724 ličnih

oznaka vozila, a 2010. godine

274. Nešto manji porast zabi-

lježen je 2011. kada su se 294

osobe odlučile za lične ozna-

ke vozila, dok ih je 2012. bilo

238.

U 2013. godini njih 280 regi-

strovali su svoja vozila sa lič-

nimoznakama, 2014. čak 693,

a2015. godine 165.U2016. go-

dini za ličnu oznaku na regi-

straciji odlučile su se 142 oso-

be, a 2017. godine rekordnih

1.100, dok je ove do sada to

izabralo 549.

IzMUP-a sunaveli da se lične

oznake na vozilima najčešće

odnose na imena/nazive fi-

zičkih ili pravnih lica.

Oni supojasnili da sena istom

registarskom području ne

mogu odrediti dvije iste lične

oznakevozila,sačimeslužbe-

nik upoznaje stranku prili-

kom podnošenja zahtjeva,

kako bi izabrala alternativu.

PRAVILA

Dodaju da lična oznaka po

izboru vlasnika vozila ne

može sadržati skraćenice

CG ili MN, koja se određuje

za vozila u svojini države,

kao ni skraćenice državnih

organa, diplomatskih i kon-

zularnih predstavništava,

misija stranih država i pred-

stavništava međunarodnih

organizacija, kao ni slovnu

oznaku TX koju na registar-

skim tablicama imaju mo-

torna vozila kojima se obav-

lja taksi prevoz.

-Tablicanemože sadržati ni

naziv država, a po sadržaju

ne može biti provokativna,

pogrdna ili da je njena upo-

treba suprotna moralnim i

etičkimpravilima, te bi takvi

zahtjevi strankebili odbijeni

–naveli su izMUP-a.

KUPUS

U praksi, sve zavisi od ideja

vlasnika. Neki žele istaći fir-

mu, kako bi vozilo bilo lakše

prepoznatljivo, drugima je u

fokusu prosto bahatost ili nji-

ma znana konotacija… Tako

će vas u saobraćaju mimoići

oznake sa vlastitim imenima

ili tablice sa dodacima: ,,ce-

zar“, ,,tata

, ali i ,,kupus“…

Čuveni ,,reno četiri“ sa tom

oznakom je svojevremeno

plijenio pažnju Podgoričana.

Navodno je vozilo služilo za

prevoz povrća.

A.G.

Za deset godina ličnu oznaku na vozilima odabralo 4.889 osoba

Lične oznake ne

mogu sadržati

skraćenice CG ili MN,

kao ni skraćenice

državnih organa,

diplomatskih

predstavništava,

misija stranih država

i predstavništava

međunarodnih

organizacija, kao ni

slovnu oznaku TX

Za tablicepo

želji 600eura

ULCINJ -

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj su, postupajući

shodno operativnoj informaciji, prekjuče pronašli 20 kilograma

skanka. Kako se navodi u saopštenju, skank je pronađen u torbi

koja je bila sakrivena na jednoj lokaciji umjestu Zelenovići u blizini

Vladimira.

- U torbi se nalazilo 20 pakovanja sa po jednim kilogramommateri-

je tamnozelene boje za koju se sumnja da je opojna droga marihua-

na tipa skank – saopšteno je.

O pronalasku droge obaviješteni su policijski službenici Odsjeka za

borbu droge kao i viši državni tužilac u Podgorici.

Policija radi na identi ikovanju osobe koja je sakrila torbu sa skan-

kom. Skank će biti upućen u Forenzički centar radi vještačenja.

C. H.

Akcija ulcinjske policije umjestu Zelenovići

Pronađeno20

kilograma skanka

ULCINJ

Sloboda izražava-

nja, kao jednood temeljnih

ljudskihprava i osnov sva-

koggrađanskog i demokrat-

skogdruštva, s razlogomje

izazovza svedruštvene su-

bjekte, ocijenio jeministar

za ljudska imanjinskaprava

MehmedZenkanaotvara-

nju 11. Crnogorskihmedij-

skihdijaloga,međunarod-

nognaučnog skupakoji se

održavauUlcinju.

Na skupu koji se bavi temom

medija i manjina, standardi-

ma, praksama i njihovim kul-

turološkim aspektima tokom

dvodnevnog rada, učesnici će

imati prilikudačuju i razmije-

ne stručnamišljenja opedeset

naučnih radova koji će biti

predstavljeni dozavršetkado-

gađaja, saopšteno je iz Mini-

starstvaza ljudska imanjinska

prava.

Kako je navedeno, ministar

Zenka jepohvalionamjeruor-

ganizatora da se bavi temom,

uz ocjenu da je kreiranje jav-

nih politika za slobodan i neo-

metan rad medija jedan od

važnih zadataka savremenih

demokratijakojima teži iCrna

Gora.

- Zenka je istakao daCrnaGo-

ra gradi kvalitetne i iskrene

odnose sa svimzemljama, po-

sebno onimiz susjedstva. Pre-

ma njegovim riječima, to je

čvrsta osnova evropske bu-

dućnosti. Ovogodišnju temu

crnogorskihmedijskih dijalo-

gaZenka jeocijeniokaokultu-

rološku, demokratsku i iza-

z o v n u u sm i s l u d a j e

postavljena široko, te da će

izlagačiiučesniciimatipriliku

da daju svoja viđenja brojnih

radova koji su u programu

konferencije – navodi se u sa-

opštenjuMinistarstva.

Očekivanje ministra Zenke je

da će, kako jenavedeno, ,,tema

oplemeniti dosadašnja nauč-

na i stručna znanja, otkriti no-

ve vidike i dodatno osnažiti

odnosmedija premamanjina-

ma“, ujedno i da će usvojeni

zaključci doprinijeti jačanju

medijske kulture.

Učesnike skupa, koji jeokupio

80stručnjaka i naučnika izCr-

ne Gore i inostranstva, po-

zdravio je i predsjednik Orga-

nizacionog odbora Mimo

Drašković i predsjednikopšti-

neUlcinj LjoroNrekić.

R.P.

UUlcinju počeli 11. Crnogorski medijski dijalozi

Zenka:

Slobodan i neometan

radmedijaosnovademokratije

Zajednička akcija austrijske i srpske policije

Uhapšencrnogorski

državljaninzbog

švercadroge

PODGORICA

U zajednič-

koj akciji pripadnika policija

Srbije i Austrije uhapšeno je

26 osoba osumnjičenih za

trgovinu narkoticima, među

kojima je i crnogorski držav-

ljanin.

Kako je saopštio MUP Srbije,

na teritoriji Austrije uhapše-

na su 24 državljanina Srbije,

jedan austrijski i jedan crno-

gorski državljanin.

Saradnjompolicija ove dvije

zemlje otkriveno je 14 labora-

torija za uzgoj marihuane u

vještačkimuslovima i zaplije-

njena je velika količina narko-

tika.

C. H.

PODGORICA

NikolaBa-

jčetić, članpredsjedništva

PZP-a, uložiće žalbunapre-

suduOsnovnog sudapovo-

domnjegove tužbe zanakna-

dunematerijalne štete

nastalenaprotestimaDF-au

oktobru2015. godine.

On je u saoštenju dostavljen-

om medijima naveo da će se

njegov pravni zastupnik žaliti

višoj instanci jer je tužbeni

zahtjev djelimičnousvojen.

- U presudi stoji da je sud

djelimično usvojio tužbeni

zahtjev, pa mi je umjesto

traženih 6.300 eura na ime

pretrpljenih fizičkih bolova,

pretrpljenog straha i na ime

duševnihbolova zbogpovrede

časti i ugleda, dosuđenanema-

terijalna šteta od 3.500 eura –

naveo jeBajčetić.

Kazaojedaseupresudinavodi

da je utvrđeno da su policijski

službenici u tom slučaju pre-

koračili svoja ovlašćenja.

-Upostupkujenesumnjivout-

vrđeno da su prilikom lišenja

slobode tužioca policijski

službenici prekomjerno prim-

ijenili fizičku silu prema

njemu i zlostavljali ga nečov-

ječnim i ponižavajućim pos-

tupanjem i da su primijenili

siluvećuodonekoja jebila ap-

solutno neophodna – naveo je

Bajčetić.

Pojasnio jedaupresudipišeda

su policijski službenici svojim

postupanjemprekršili član 28

Ustava Crne Gore, ali i etički

kodeks i član 3 Evropske kon-

vencije.

-Tužilacnijepružaootpor već

se nalazio u bespomoćnom

pognutom položaju, glavom

prema asfaltu i rukama pokri-

vajući glavusanamjeromda se

zaštiti od udaraca. Tom prili-

kom je zadobio više od 11 uda-

raca po čitavom tijelu - piše u

obrazloženju.

Bajčetićjekazaodaprvostepe-

na parnična presuda Osnov-

nog suda može predstavljati

minimalnu satisfakciju za dal-

je procese povodom ovog

slučaja.

A.G.

Član predsjedništva PZP-a najavio žalbu na

presudu zbog prebijanja na protestima DF-a

Bajčetiću3.500eura

zbogpretrpljenihbolova

i povrijeđenogugleda

NikolaBajčetić

MehmedZenka

MUPCrneGore

Hamer sa ličnomoznakom