Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 32 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Nedjelja. 27. maj 2018.

Pejovićunagrada

„Transformator godine“

PODGORICA

Bivšimini-

star evropskihposlovaAlek-

sandarAndrijaPejovićdo-

bitnik jenagrade

„Transformator godine“ ko-

judodjeljujeJadranski sa-

vjet zadoprinos urazvoju

misli i idejebudućnosti lide-

rauregionuJugoistočne

Evrope.

U Ljubljani je, u petak, povo-

dompetogodišnjice osnivanja

Jadranskog savjeta, organizo-

vana druga konferencija na-

m i j e n j e n a b u d u ć n o s t i

„Beyond 4.0“, na kojoj su na-

građene najuspješnije vlade,

kompanije i pojedinci u regio-

nu u oblasti modernizacije,

digitalizacijeipostizanjastan-

darda četvrte industrijske re-

volucije.

Pejović je, primajući nagradu,

rekao da region mora pristići

države naprednih tehnologija

kako se ne bi još više proširio

postojeći jaz.

On je naglasio da upravo pro-

ces evropske integracije nudi

okvirzadigitalizacijuimoder-

nizaciju, ali i da regija mora

iznaći dodatne kreativne me-

hanizme za povezivanje dr-

žavne uprave i biznisa služeći

senajboljimprimjerimaizsvi-

jeta.

Nagrada ,,Transformator go-

dine“ za doprinos u razvoju

misli i ideje budućnosti dodi-

jeljena je i Vladi Slovenije,

Elektrotehničkom fakultetu

Niš, Poslovnoj školiCoutrugli,

medijskoj kući N1, prenose

agencije.

Predsjednik Vlade Slovenije

Miro Cerar ukazao je na zna-

čaj digitalizacije i povezivanja

Balkana saEUukontekstuza-

ključaka Samira uSofiji.

KopredsjednikJadranskogsa-

vjeta Dejan Novaković nagla-

sio je da je Jadranski savjet

značajan za bolje povezivanje

regije sa tehnologijama kao

što su blokčejn ili cirkularna

ekonomija.

R.P.

reDamirDavidović,direktori-

ca Turističke organizacije

KotorAnaNivesRadović, član

OdboradirektoraBalkanforu-

ma Aleksandar Dedović, glav-

na i odgovorna urednica ma-

gazina ,,Caffe Montenegro“

Sanja Golubović, PR marke-

ting menadžer u hotelu ,,Cen-

tre Ville“Milo Radonjić, a pu-

tem video-linka predsjednik

Balkania iz Skoplja Vlado Sr-

binovski i osnivač agencije

Balkan Natural adventure iz

PrištineVirtet Gacaferi.

Inicijativa The Balkan forum

lansirana je na prvom godiš-

njem sastanku ovog foruma

koji je održanu februaru2013.

godine uSolunuuGrčkoj.

Forum je okupio oko 50 uče-

snika, lidera iz civilnog druš-

tva, akademske zajednice i

vlasti iz Albanije, Bosne i Her-

cegovine, Hrvatske, Makedo-

nije,Grčke,Kosova,CrneGore

i Srbije.

R.P.

GORANĐUKIĆ

Kupovina preko ,,1000

plus“, što je namijenjeno

rješavanju stambenih

potreba mladih bračnih

parova, je dobar pro-

jekat. To bi trebalo da

poboljša i demografsku

strukturu.

MIROSLAV

JANKOVIĆ

Kamata od 2,99 odsto

je mnogo niža nego kod

banaka kod kojih nije

ispod 4,6 odsto plus tro-

šak obrade kredita. Ko

ima stalni posao, projekat

,,1000 plus“ je dobra

šansa. Bolje je otplaćivati

svoj stan preko ovog

kredita nego plaćati kiriju

nekome.

GORICA

VUKOSLAVOVIĆ

Kamata je niža nego kod

banaka, što znači da su

bolji uslovi kredita. Ko

može, odnosno ispunjava

uslove to treba da iskori-

sti. Bitno je samo da se ne

kasni sa otplatom kredita

da se stan ne bi izgubio.

VELIMIRPOPOVIĆ

Kamata je povoljnija nego

kod banaka. Mladi koji

imaju stalan posao to bi

trebalo da iskoriste. Tre-

balo bi takođe motivisati

mlade ljude da se vraćaju

na selo, da obrađuju

zemlju. U Crnoj Gori ima

48 sela bez ijednog sta-

novnika. Biće ih i više ako

ovako nastavimo.

Anketa

Pored ubjedljivo najpovoljnijih uslova na tržištu koji se ogleda-

ju kroz povoljnu kamatnu stopu, kao i kroz smanjenje drugih

troškova prilikomodobravanja dugoročnih hipotekarnih

kredita, Čanović ističe da su i u ovoj fazi ostvarili saradnju

sa Notarskom komoromCrne Gore, te će korisnici projekta

,,Hiljadu plus“ imati niže cijene prilikom sastavljanja notarskih

akata.

- Takođe, kroz saradnju sa osiguravajućimdruštvima obezbi-

jedili smo dodatne popuste kako za životno, tako i za neživot-

no osiguranje - poručio je Čanović.

Popustizanotareiosiguranja

S obziromna to, kako dodaje,

da je veliko interesovanje ka-

ko fizičkih, tako i pravnih lica

čija pretežna djelatnost nije

građenje novih objekata, on

navodi dokumentaciju koju

trebadadostave, a to je: izvod

izkatastranepokretnosti, po-

nuda i izjava o učešću, plan

dispozicije i fotografije stana,

a za objekte za koje je građe-

vinskadozvolaizdataprije16.

oktobra 2013. godine - izvje-

štaj ovlašćenog lica da obje-

kat ispunjava minimalne za-

htjeveenergetskeefikasnosti.

- Spisak ovlašćenih lica koja

vršeenergetskepreglede, kao

i ostale informacije koje se ti-

čuovogprojekta,mogusena-

ći na sajtu www.1000plus.

me.

Takođe, bitno je napomenuti

da ova licamogu ponuditi sa-

mo izgrađene individualne

stambene objekte - kaže Ča-

nović.

DOKUMENTACIJA

I USLOVI

Onnaglašava da je interesova-

nje građana za projekat veliko

idasesvakodnevnointeresuju

pa su na sajtu www.1000plus.

me postavili spisak dokumen-

tacije koja će biti potrebna,

kao i forme izjava i saglasnosti

koje se traže tomdokumenta-

cijom.

- Kako zbog velikog intereso-

vanja i obima posla, tako i

zbog otklanjanja eventualnih

nedoumica građana u vezi sa

ispunjavanjemuslovazauče-

šćeuprojektu,planiranojeda

se ubrzo aktivira i kol centar,

gdje će građanimoći da dobi-

ju sve informacije - istakao je

Čanović.

A, dabi građanimogli dauče-

stvuju u projektu 1000+, Ča-

nović naglašava damorajuda

ispunjavaju određene uslove,

a tosu: crnogorskodržavljan-

stvo i prebivalištena teritoriji

Crne Gore, da podnosilac za-

htjevanemausvojinistambe-

ni objekat ili nemaususvojini

više od jedne trećine ukupne

površine stambenog objekta

u Crnoj Gori, u posljednje tri

godine od dana podnošenja

zahtjeva za dodjelu dugoroč-

nog hipotekarnog kredita

(ovaj uslov važi i za sve ostale

članova domaćinstva), da je

podnosilac zahtjeva kreditno

sposoban u smislu opštih

uslova kreditne sposobnosti

odabrane komercijalne ban-

ke i da zadovoljava kriteriju-

me u pogledu visine kumula-

tivnih primanja (600 eura za

podnosioca zahtjeva, 420

eura za svakog drugog puno-

ljetnog člana domaćinstva i

300 eura za svakog maloljet-

nog člana domaćinstva).

NadaKOVAČEVIĆ

MiraPOPOVIĆ MILOVIĆ

Kako zbog velikog

interesovanja i obima

posla, tako i zbog ot-

klanjanja eventualnih

nedoumica građana u

vezi sa ispunjavanjem

uslova za učešće u

projektu, planirano je

da se ubrzo aktivira i kol

centar, gdje će građani

moći da dobiju sve

informacije - istakao je

Čanović

NaMožuri postavljeno

osamvjetrogeneratora

PODGORICA

Prvi vjetro-

generatori nabrduMožura,

koje senalazi na teritoriji

opštinaUlcinj i Bar, već su se

zavrtjeli, ado sada ih jepo-

stavljenoosam.

- Prema informacijama koje

smo dobili od investitora na

Možuri, do sada je instalirano

osamvjetrogeneratora, čijepo-

stavljanje se odvija planiranom

dinamikom, dok je u narednih

mjesec planirana izgradnja i

postavljanje trafostanice koja

će služiti za priključenje na

mrežu-kazalisuzaCdMizMi-

nistarstva ekonomije.

Prva inovativna ,,pametna tur-

bina“ koristi ekskluzivnu teh-

nologiju pametne kontrole, si-

stem za stručnu analizu

podataka i deterministički al-

goritam, zasnovan na pouzda-

nosti.

Efikasna kombinacija i pri-

mjena različitih tehnologija

omogućila je turbini da preci-

zno određuje svoj status i

spoljne uslove u životnoj sre-

dini. To turbini obezbjeđuje

da uvijek funkcioniše na opti-

malnomnivou, kakozamaksi-

malnu proizvodnju energije,

tako i za rok trajanja.

-Detaljanidobroorganizovan

planzazaštituživotnesredine

biće striktnoprimjenjivan. On

uključuje upravljanje otpa-

dom i opasnim materijama,

kontrolu buke, upravljanje

saobraćajem… Projekat neće

obezbijediti crnogorskomna-

rodusamoekološkijuenergiju

vjetra, veććestvoriti i novutu-

rističku znamenitost - ističe

investitor, državna kompanija

saMalteEnemalta plc.

Podsjećamo, na osnovu ugovo-

ra, država Crna Gora je dala u

zakupinvestitoruzemljištepo-

vršine 548.443 metra kvadrat-

na, kojesenalazi usvojini drža-

ve, na kojem je predviđena

izgradnja vjetroparka sa 23 ge-

neratora ukupne snage 46 me-

gavata. Ukupna vrijednost in-

vesticije procijenjena je na 87

miliona eura, od čega je investi-

tor do sada uložio oko 45milio-

na eura. Prema svimsvjetskim

analizama, vjetroelektrane

nemaju nijedan štetni uticaj

na turizamneke države, već je

u nekimmjestima zabilježen

porast broja turista koji obila-

ze lokalitete na kojima su po-

stavljene.

R. P.

PoglednaDelta siti

AleksandarAndrijaPejović

Poglednavjetroelektranu