Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 32 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Nedjelja. 27. maj 2018.

Održan Balkanski forumna temu regionalne saradnje u turističkoj privredi

Boljominfrastrukturomdo razvoja turizma

PODGORICA

Zaunapre-

đenje turističkogproizvoda

regionapostojevelikemo-

gućnosti, apostojeće inicija-

tive i programi kojepodrža-

vaEvropskaunija stvaraju

preduslove zakomunikaciju

i saradnju, zaključeno jena

debati Balkanskog forumau

Podgorici.

Na debati pod nazivom ,,Iza-

zovi,šanseiperspektiveregio-

nalnesaradnjeuturizmu“oci-

jenjeno je da se ekonomska

moć ,,može proširiti preko re-

gionalnih turističkih inicijati-

vakojeslavekulturnonasljeđe

i različitost Balkana i jačanje

infrastrukture u regionu, što

povezuje pojedine zemlje“.

- Takve inicijative obezbijedi-

le bi finansijsku dobit u rural-

nim i urbanim sredinama ši-

rom regiona i ojačale veze

među ljudima. Balkanski regi-

on široko je priznat po svojim

impresivnimobalama, gastro-

nomskomnasljeđu,kulturnim

tradicijama i poljoprivrednim

proizvodima koji privlače sto-

tine hiljada posjetilaca svake

godine - saopštio je, u imeBal-

kan foruma, nikšićki Alfa cen-

tar.

Regionu je da bi iskoristio te

mogućnosti, kako je ocijenje-

no, potrebno bolje javno obra-

zovanje o potencijalnim kori-

stima zajedničkog turizma i

inicijativama koje su ekološki,

ekonomski i kulturnoodržive.

Na debati je zaključeno i da bi

poboljšanje regionalne infra-

strukture stvorilo uslove za

bolji regionalni turizam,

uključujući i saobraćajne lini-

jezaolakšanokretanje turista,

regionalne inicijative za obra-

zovanje i obuku, kao i lakše

prekograničnemigracije za li-

ca koja traže posao.

Cilj Balkanskog foruma je da

postane katalizator bliže regi-

onalne saradnje u razvoju tu-

rizma i infrastrukture, što će,

kako je navedeno, pomoći u

kreiranju vizije za regionalni

razvoj turizma ipromocijuza-

jedničkog kulturnog nasljeđa,

istovremenoslavećirazličitost

regiona.

Balkanski forumoregionalnoj

saradnji je međusektorska

platforma za unapređenje

održivog i participativnog ra-

zvoja. On promoviše resursno

efikasniji, zeleniji i konkuren-

tniji balkanski region koji se

zasniva na saradnji i različito-

sti.

Forum, kako je saopšteno, na-

mjerava da iskoristi jake stra-

ne regiona, kao i komparativ-

ne prednosti svake zemlje,

kako bi podstakao inovacije i

razvoj u okviru demokratskih

vrijednosti i vladavine prava.

Učesnicidebatebilisudržavni

sekretaruMinistarstvuodrži-

vograzvojaiturizmaCrneGo-

Prekoprojekta

„1000plus“ –

za isteparedo

višekvadrata

Za kredit od

50.000 eura

na 20 godina

otplate preko

projekta „1000

plus“ građanin

će na kraju

platiti 66.416

eura, dok će

preko poslovnih

banaka vratiti

više od 80.000

eura

PODGORICA

Kupovi-

nomstanauvrijednosti

od50.000eurana 20godi-

naprekoVladinogprojek-

ta ,,1000+“može seušte-

djeti 15.000eurauodnosu

na stambenekreditekoje

samostalnonudeposlov-

nebanke.Mnogi građani

suprinuđeni nakredit koji

direktnonudebanke jer

ne ispunjavajuuslove za

,,1000plus“.

Konkurs za građane za ku-

povinustanaprekoprojekta

,,1000 plus“ najavljen je za

drugu polovinu juna, a ka-

mata je 2,99 odsto. Kamata

kod poslovnih banaka za

stambene kredite kreće se

između5,5 i šest odsto, s tim

da ima ipromjenljivukoja je

vezana za euribor.

- Za kredit od 50.000 eura

na 20 godina otplate preko

,,1000plus“građaninćepla-

titi 66.416 eura, od čega je

kamata 16.256 eura. Mje-

sečna rata ćemubiti 276eu-

ra. Administrativna nakna-

da (obrada kredita 0,3

odsto) iznosiće 150 eura -

saopštili suPobjedi izMini-

starstva turizma i održivog

razvoja, prekokojegse i rea-

lizuje projekat ,,1000plus“.

Za isti iznosstambenogkre-

dita, odnosno 50.000 na 20

godina,sudećipokalkulato-

ruuErstebanci, recimo, kli-

jent će ukupno platiti

82.500 eura uz nominalnu

kamatnu stopuod 5,5 odsto,

odnosno efektivnu 5,78 od-

sto. Pored fiksne kamate, u

ovoj banci nude i promjen-

ljivu od 3,99 do 4,75 odsto

koja je vezana za 6- mjeseč-

ni euribor.Mjesečna rata za

ovaj kredit od 50.000 eura

biće 343 eura.

UNLBbanci, recimo, za isti

kredit, sudeći takođepokal-

kulatoru na njihovom sajtu,

uz kamatu od 5,99 odsto ra-

ta će biti 357 eura, što znači

da će klijent platiti na kraju

85.680 eura.

NAJNIŽAKAMATA

Na sajtovima banaka, me-

đutim, stoji ,,ograda“ da je

kalkulator isključivo infor-

mativnog karaktera i da se

ne može koristiti u druge

svrhe.

- Unosom iznosa i roka ot-

plate kredita možete pri-

bližnoizračunati iznosanu-

iteta - odnosno rate - navodi

seupojašnjenjukalkulatora

na sajtovima banaka.

Banke, kaoi građevinskefir-

me su, podsjetimo, uključe-

Koje su prednosti konkursa za rješenje stambenog pitanja građana uz podršku Vlade

- Maksimalno dozvoljenomjesečno zaduženje je do 50 odsto

mjesečnih primanja. Kreditna sposobnost može biti uvećana

udruživanjem sredstava članova porodice, tj. učestvovanjem

pored podnosioca zahtjeva i kreditno sposobnog sudužnika -

napominje Čanović.

Iznos prosječne rate za kredit je, dodaje on, na nivou prosječ-

ne rente za stan.

- Ovo je idealna prilika da građani riješe stambeno pitanje i

mjesečno odvajaju sredstva kojima će otplaćivati svoj stan -

kaže Čanović.

Ratado50odstoprimanja

ne uprojekat ,,hiljaduplus“.

Kako je Pobjedi objasnio ge-

neralni direktor Direktorata

za razvoj stanovanja Marko

Čanović, glavna prednost

projekta ,,1000 plus“ je naj-

nižafiksnakamatnastopana

tržištukoja iznosi2,99odsto.

- Tu je i niz drugihpovoljno-

sti koje se ogledaju u nižim

troškovima obrade kredita

od 0,3 odsto, nižimcijenama

usluga notara kao i cijenama

životnog osiguranja i osigu-

ranja imovine u odnosu na

tržišne cijene – objašnjava

on.

Što se tiče cijene kvadrata s

obziromna to da je javni po-

ziv za investiture, fizička i

pravna lica kao ponuđače

stanova u toku, teknakon što

se završi i izvrši uvid/kon-

trola u pristigle ponude i

obradepodaci,moći ćemoda

saopštimo kolika je prosječ-

na cijena stana u novograd-

nji, a kolika u starogradnji.

- Ono što je definisano jav-

nimpozivomjestemaksimal-

na cijena po kvadratu, koja

može biti ponuđena kroz

projekat 1000+, a to je 1.100

eura - precizirao jeČanović.

Javni poziv za građane koji

žele da kupe stan u ovogodiš-

njem, trećem projektu ,,Hi-

ljadu plus“ biće raspisan u

drugoj polovini juna, a Čano-

vić ističe da je završen javni

pozivzakomercijalnebanke i

da se još čeka završetak jav-

nog poziva za investitore i fi-

zičkaipravnalica–ponuđače

stambenihobjekata.

- Nakon toga pravimo konač-

nu listu ponuđenih stanova i

raspisaće se javni poziv za

građane, koji je prema planu

implementacije projekta

predviđen da se raspiše u

drugoj polovini juna ove go-

dine - kazao jeČanović.

Bankekojesuseprijavile iko-

je ispunjavaju uslove predvi-

đene javnimpozivom su: So-

sijete ženerale Montenegro

banka, NLB, Crnogorska ko-

mercijalna banka, Lovćen

banka i Erste banka.

Banke koje su dio ovog pro-

jekta imaju rasprostranjenu

mrežu filijala u svimopština-

ma Crne Gore, tako da će za-

interesovani građani moći

blagovremeno da apliciraju

za povoljni hipotekarni kre-

ditugradovimaukojimažive.

- Porednavedenihuslovakoji

su morali da budu ispunjeni,

kreativnost banaka se ogleda

u raznim povoljnostima koje

su pripremile za korisnike

projekta ,,Hiljaduplus“, ana-

ročito se odnose na životno

riziko osiguranje. S obzirom

da su korisnici projekta gra-

đani sa srednjim i nižim pri-

manjima, te da troškovi osi-

guranja života predstavljaju

dodatno opterećenje za nji-

hov budžet, neke od banaka

će nuditi: osiguranje na 40

odsto, odnosno 50 odsto

iznosa kredita, dodatne po-

puste koji su predviđeni kroz

partnersku saradnju između

određenih banaka i osigura-

vajućih kuća. Neke banke i

neće tražiti riziko osiguranje

kao sredstvo obezbjeđenja -

naglašavaČanović.

Banke su, kako je dodao, pri-

premile i gotovinske kredite

po povoljnim uslovima, koji

su namijenjeni korisnicima

za opremanje svojih novih

domova.

Naš sagovornik podsjeća da

je javni poziv za investitore i

fizičkaipravnalica–ponuđa-

čestambenihobjekatautoku,

nakon čega će znati u kojim

gradovima i na kojim lokaci-

jama će biti ponuđeni stano-

vi.

- Veliko je interesovanje svih

potencijalnih učesnika koji

će se naći kao ponuđači sta-

nova, asobziromdasustano-

vi iz starogradnje novitet u

ovoj faziprojekta, očekujemo

da će ova faza biti ujedno i

najuspješnija do sada, kako

po pitanju broja stanova koji

ćebiti uponudi, tako i pobro-

ju opština u kojim će stanovi

biti ponuđeni. Očekujemo da

će ova novina doprinijeti da

građani u sjevernom dijelu

Crne Gore, gdje je manja za-

stupljenost izgradnje novih

objekata,moćidariješestam-

benopitanje - ističeČanović.

MarkoČanović

Sa foruma