Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 32 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Nedjelja. 27. maj 2018.

ture kako u vremenu u kojem

živimo, tako i za buduće gene-

racije - navodi se u čestitki.

Ističe se da su sigurni da će

Đukanović nastaviti sa jača-

njem zajedničkih projekata

započetih u vrijeme kada je

biopremijer.

,,U ime svih crnogorskih za-

jednica u Argentini, Boliviji,

Čileu,Meksiku,Paragvaju,Pe-

ruuiUrugvajukoristimoprili-

ku da Vam svi zajedno uputi-

mo zvanični poziv da nas kao

predsjednik Crne Gore posje-

titepočetkomdecembra2018.

godine kako bismo zajedno

proslavili 200 godina od dola-

ska prve crnogorske porodice

na ovaj kontinent, te tupriliku

iskoristili za novo kontinen-

talnookupljanjenašihorgani-

zacija, inauguraciju Crnogor-

ske kuće i da Vam iskažemo

svu zahvalnost koju osjećaju

Crnogorci koji žive u Latin-

skoj Americi“, zaključuje su u

čestitki.

R. P.

Crnogorske zajednice iz Latinske Amerike čestitale Đukanoviću

Garant daćeCrnaGora

ostati naš saveznik

Vasil Bodnar

lijansi,

oskve

To je rezultat uticaja agresije

Rusije, ali sdrugestranegrađa-

ni žele da se razvijaju demo-

kratskeinstitucijeunutardrža-

ve.

POBJEDA:

CrnaGorasepri-

družila sankcijama EU pro-

tiv Rusije nakon aneksije

Krima. Koliko je to bilo zna-

čajanozavašuzemlju?

BODNAR:

Pitanje sankcija je

i pitanje preživljavanja Ukra-

POBJEDA:

Ukrajinska crkva pruža podrškuCrnogorskoj

pravoslavnoj crkvi. UVašoj zemlji značajan je uticaj Ruske

crkve, a kod nas Srpske. Kako gledate na te probleme?

BODNAR:

Na području Ukrajine postoje tri pravoslavne

crkve - Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovskog patrijar-

hata, Ukrajinska pravoslavna crkva Kijevskog patrijarhata

i Ukrajinska autokefalna crkva. Sada pokušavamo da stvo-

rimo uslove da se te tri crkve objedine. Veoma je važno da

Ukrajinska pravoslavna crkva dobije tomos od carigradskog

patrijarha. U aprilu predsjednik Ukrajine i većinski dio epi-

skopa uputili su odgovarajući zahtjev carigradskompatrijar-

hu. Naglašavamda mi nikoga ne prisiljavamo na taj proces.

Ako hoće i dvije crkve da se ujedine u jednu, i to je u redu.

To je stvar religijskog dijaloga. Mi smo država odvojena od

crkve i ne možemo na to direktno da utičemo. Na crkvama je

da odluče kako će sarađivati. Iz našeg 26-godišnjeg iskustva

nezavisnosti smatramo da nije dobro kada se crkva kon-

troliše iz druge zemlje, ali isto tako u svakoj zemlji može biti

različita situacija i mogu odabrati kako da reaguju po ovom

pitanju. To treba da bude izbor većine stanovništva. U našoj

situaciji većina stanovništva podržava stvaranje autokefalne

ujedinjene crkve kao elementa nacionalnog identiteta.

Nijedobrokadasecrkva

kontrolišeizdrugezemlje

jine. Niko u Evropi neće da

ratuje sa Rusijom. Ali ako ne

postavimo neke okvire Rusiji,

njena agresivna politika će se

proširiti na region i naBalkan.

Sankcije sumirnimehanizam

za obuzdavanje Rusije i mi

smo jako zahvalni što ste soli-

darni sa nama. To nam je jako

važno i ove sankcije su priori-

tet naše vanjske politike.

POBJEDA:

Crna Gora je bila

na meti Rusije, njihovog

otvorenog miješanja u naša

unutrašnja pitanja, ali i na

meti njihovih bezbjedno-

snih službi. Uspješno

smoseodbranili.Koli-

ko je, prema Vašoj ocjeni,

ruski uticaj i daljeprisutan

na ovimprostorima i zašto

je Rusiji u tolikoj mjeri va-

žan Balkan, samim tim i

CrnaGora?

BODNAR:

Ne želimda ko-

mentarišem unutrašnje

stvari drugih zemalja. Ali

mogu da kažem da Rusija

negativno utiče na Balkan

jer stalno pokušava da de-

stabilizuje region. To je tra-

dicionalna politika ekspan-

zije Rusije i potrebna im je

zapreživljavanje.Činimi se

da na sadašnju politiku Ru-

sije utiču neke stare kon-

cepcije iz19. vijeka.Oni žele

da promijene svijet prema

svojim željama koje se ne

razvijajuuskladusavreme-

nom. Imamo „Ruski mir“

(državna ruska fondacija),

preko koga podržavaju Ru-

se u inostranstvu da desta-

bilizuju druge zemlje. To je

podrška različitim radikal-

nim organizacijama u dru-

gim zemljama. Agresivna

propaganda, korišćenje ne-

kih spinovanih i lažnih in-

formacija. Pokušavaju da

stvoresukobe izmeđurazli-

čitihnacionalnosti.

POBJEDA:

I Crna Gora i

Ukrajina na putu sa ka

Evropskoj uniji. Koliko je

značajna razmjena isku-

stava na polju primjene

evropskihstandarda i koli-

ko možemo da naučimo

jedni oddrugih?

BODNAR:

Evropski izbor

je razlog što su Ukrajinci

umirali 2014. godine. Za nas

evropske integracije nijesu

samo riječi nego i potreba,

prijesvegazbogagresijeRu-

sije.Ukrajinski narod, ne sa-

monašavlada, želi evropske

integracije. Sada idemoubr-

zanim korakom. Prošle go-

dine nam je odobren bezvi-

zni režim, stupio jena snagu

Ugovoroasocijaciji, ali sene

zaustavljamona tome. Osje-

ćamo pozitivne signale iz

Brisela i spremnost na nove

oblike saradnje, a do prije

godinu dana to nije bio slu-

čaj. Zato su vaša iskustva,

kaodržavekandidata, veo-

ma važna, jer i mi želimo

toda postignemo.

N.KOVAČEVIĆ

kacija. Oblast turizma nam

je jako zanimljiva jer skoro

60.000 Ukrajinaca svake

godine odmara u Crnoj Gori.

Kako bi pojačali turističku

razmjenu, treba da pojačamo

saradnju na nivou vlada.

Nažalost, u posljednje vrije-

me bila je usporena dinamika

ekonomskih kontakata zbog

rata u Ukrajini prije svega.

Sada pokušavamo da obno-

vimo tu saradnju. Postoje

potencijali u energetskoj

sferi, a čini mi se da ima pro-

stora za saradnju na polju

poljopriverde. Malo Ukrajina-

ca poznaje crnogorsko vino

i treba da se bolje upoznaju.

I mnoge druge ideje treba

realizovati.

PODGORICA

Crnogorske

zajedniceuArgentini, Boli-

viji, Čileu,Meksiku, Para-

gvaju, Peruu iUrugvaju

uputile supredsjednikuCr-

neGoreMiluĐukanoviću

zajedničkučestitkupovo-

domstupanjana tudužnost i

pozivzaposjetukrajem

2018. godine, kadaobilježa-

vaju200godinaoddolaska

prve crnogorskeporodice

na taj kontinent.

- Za sinove i kćeri CrneGore u

Latinskoj Americi, početak

Vašeg mandata je povod veli-

koj sreći jer nam osnažuje

uvjerenje da će pitanje našeg

očuvanja i odnosa sa starom

domovinombiti još prisutnije

u državnoj politici Crne Gore,

jer su Vaša dosadašnja zalaga-

nja i podrška bili i nastavljaju

biti od suštinske važnosti uhi-

ljadugodišnjoj slobodarskoj

borbi za očuvanje crnogor-

skog identiteta. Želimo da

znatedastezasvenasapsolut-

nigarantdaćeCrnaGorainje-

ne institucije biti i ostati naši

saveznici u teškoj, ali časnoj

borbi za očuvanje našeg iden-

titeta i širenje crnogorske kul-

MiloĐukanović

PODGORICA

CrnaGora

nema razlogadabudeneza-

dovoljna zaključcima samita

uSofiji. EUjeobećalaveće

investicijeuregion i novi sa-

mit 2020. uHrvatskoj i to je

veomadobravijest - kaže

generalni sekretar Savjeta

za regionalnu saradnjuGo-

ranSvilanović.

Komentarišućiočekivanjapo-

jedinih članica, poput Albani-

je, da će biti dati vremenski

okviri i datumi, Svilanović ka-

žeda je i prije samita izBrisela

naglašeno da ovo neće biti sa-

mit proširenja, već samit po-

vezivanja.

-Da podsjetim, prvi ovakav sa-

mit je bio u Solunu prije 15 go-

dina. I poslije toliko vremena

EU je odlučna da nastavi da

investira u Balkan i to nije do-

vedeno u pitanje. Proširenje

jeste dovedeno u kontekst

unutrašnjih promjena uUniji i

Evropljani su sami sebi zadali

cilj da do 2025. godine razmo-

tre unutrašnju organizaciju u

ovim novim okolnostima. I da

ondautimprocesimaostajeda

se vidi šta, kako, sa kim i kojim

redom će biti novih ulazaka.

Svi mi ćemo pojedinačno stići

pred vrata Unije. Veliko hvala

Bugarima, napravili su veliki

posaoijakojebitnodaseušlou

zaključke da će biti novi veliki

samit tokom hrvatskog pred-

sjedavanja. Iako nema velike

odluke o proširenju, postoji

mala odluka da sada nećemo

čekati još 15 godina do novog

samita. Što se tičenastavkapo-

većanog investiranja u region,

Generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju

o porukama samita EU – Zapadni Balkan u So ji

Svilanović:

Nemate

razlogazanezadovoljstvo

Evropljani su

sami sebi zadali

cilj da do 2025.

godine razmotre

unutrašnju

organizaciju u ovim

novimokolnostima.

I da onda u tim

procesima ostaje

da se vidi što, kako,

sa kim i kojim

redomće biti novih

ulazaka - kaže

Svilanović

o tome je postignuta velika sa-

glasnost - kaže Svilanović.

Komentarišući zaštouEUpo-

stoji zamor od proširenja, Svi-

lanović je kazao da su dobre

vijesti iz regiona prijeko po-

trebne.

- Svaka vijest iz regiona stvara

sliku o nama. To što Albanija

nije dobila datum za početak

pregovora je posljedica lošeg

pi-arakojisedešavasaorgani-

zovanim kriminalom, sa mi-

grantima uFrancuskoj koji su

porijeklom iz Albanije i te vi-

jesti tamo imaju toliko snažan

odjek da poslije toga vi teško

možete da privolite drugu

stranu da vas sasluša. U tom

slučaju je poslata snažna ne-

gativna slika i mnogo dobrih

vijesti mora da dođe nakon

toga da bi se slika poboljšala.

Isto tako napad na novinarku

uCrnojGori jedramatičnolo-

ša vijest, koja je pokvarila sli-

ku o Crnoj Gori koja je bila

odlična. Ako neko nije impre-

sioniran da primi nekog dru-

gog u svoj klub, dovoljan je i

jedan razlog protiv da ga pot-

punorazuvjeri -kažeSvilano-

vić.

M. JOVIĆEVIĆ

GoranSvilanović