Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 32 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Nedjelja. 27. maj 2018.

PODGORICA

Udeset crnogorskih opština i Golubov-

cima danas se održavaju izbori.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da gla-

sačko pravo ima 306.722 građana.

Na izborima u Podgorici učestvovaće koalicija Demo-

kratske partije socijalista (DPS), Bošnjačke stranke (BS),

Liberalne partije (LP), Demokratske unije Albanaca i

Crnogorske, zatim koalicija Demokratskog fronta (DF) i

Socijalističke narodne partije (SNP), kao i Srpska koalicija.

Na izborima će u koaliciji nastupiti i Demokratska Crna

Gora i Građanski pokret Ura, kao i Socijaldemokratska

partija (SDP), Demos i slobodni građani.

U izbornoj trci biće i Grupa građana Saša Mijović, Ujedi-

njena Crna Gora (UCG), Albanska alternativa (AA), Socijal-

demokrate (SD) i Prava Crna Gora.

Na izborima u Golubovcima učestvovaće DPS, Građanski

savez, UCG i SD, kao i koalicije DF i SNP i Demokrate i Ura.

Na izborima u Šavniku učestvovaće DPS - SD, Srpska

koalicija, a zajednički će nastupiti SNP i DF, kao i Demo-

krate i Ura. Za odbornička mjesta u žabljačkom lokalnom

parlamentu boriće se Demokratska Crna Gora i koalicije

DF SNP i DPS SD. Na izborima u Baru učestvovaće šest

partija, dvije grupe građana i tri koalicije. Samostalno će

nastupiti DPS, Prava Crna Gora, SDP, SD, Demos i BS, a u

koaliciji Demokrate i Ura, DF i SNP, i Demokratski savez

Albanaca i Demokratska partija.

Kao grupa građana kandidovale su se liste „Reforma za

Bar“ i „Radomir Cakan Novaković – BiramBar“.

Na izborima u Plavu u koaliciji će nastupiti DF i SNP, dok

će samostalno izaći SD, DPS, AA, Demokratska Crna Gora,

BS, SDP, Stranka pravde i promjena i Grupa građana

„BiramPlav“.

Za odbornička mjesta u rožajskomparlamentu boriće se

DPS, SDP, SD, Demokrate, Ura, Pokret za promjene (PZP),

Stranka pravde i pomirenja (SPP) i BS.

Na izborima u Pljevljima učestvovaće koalicije Demo-

kratska narodna partija (DNP), Pokret za Pljevlja i Prava

Crna Gora, Nova srpska demokratija (NSD) – SNP – PZP,

i DPS – SD - BS. U izbornoj trci biće i Demokratska Crna

Gora i Građanski savez „Pljevlja svima“.

Na izborima u Danilovgradu nastupiće četiri koalicije, i to:

Demokrate i Ura, NSD i PZP, DNP, SNP i Jugoslovenska

komunistička partija Crne Gore, DPS i LP. Za učešće u

lokalnomparlamentu samostalno će se boriti Socijalde-

mokrate, SNP i Prava Crna Gora. Na izborima u Bijelom

Polju učestvovaće Srpska koalicija, SDP, Ujedinjena, DF,

SNP, Savez za pomirenje. U koaliciji će nastupiti Demo-

krate i Ura, Crnogorska i SPP i DPS, BS i SD.

Za vlast u Kolašinu boriće se pet političkih partija: DPS,

SDP, SD, Demokrate, Ujedinjena Crna Gora, koalicija DF

i SNP i Grupa građana ,,Šule i Mikan sa građanima za

Kolašin“.

Na izborima u Podgorici glasačko pravo ima 134.991 gra-

đanin, a u Golubovcima, opštini u okviru Glavnog grada,

11.948. Biračko pravo u Šavniku ima 1.723 građana, u

Žabljaku 3.101, u Baru 38.235, u Plavu 9.145, u Pljevljima

26.037, u Rožajama 22.037, u Danilovgradu 12.752, u Bije-

lomPolju 40.235 i Kolašinu 6.518.

R. P.

INTERVJU:

Zamjenikministra vanjskih poslova Ukrajine

Ne želimda komentarišemunutrašnje stvari drugih

zemalja. Ali mogu da kažemda Rusija negativno utiče na

Balkan jer stalno pokušava da destabilizuje region. Crna

Gora je bila ugrožena odMoskve kroz pokušaj državnog

udara i nadamse da će to biti najgore što će se desiti

vašoj državi sa ruske strane – rekao je Vasil Bodnar

Odkada steu

oslabio jeuticaj

PODGORICA

NATOne

znači samovojno save-

zništvonego je i civiliza-

cijski izbor razvoja jedne

države, aRusijapokušava

prekopojedinih trećihze-

malja, koje sučlaniceAli-

janse, da spriječi naše

zbližavanje saovomorga-

nizacijomi zbog toganam

jeod izuzetnevažnosti

iskustvoCrneGore, kazao

jeu intervjuuPobjedi za-

mjenikministravanjskih

poslovaUkrajineVasil

Bodnar.

Istakao je da jeUkrajini po-

trebnapodrškanašezemlje,

posebno u svjetlu činjenice

da je Rusija pokušala da

spriječi i ulazak Crne Gore

uNATO.

- U tom smislu, Ukrajina i

Crna Gora imaju zajednič-

ke izazove. Za vas je to bilo

aktuelno zbog pokušaja dr-

žavnog udara iza kojeg je

stajalaRusija, ami smo i da-

nas u ratu sa Rusijom na

istoku naše države – rekao

je on.

POBJEDA:

Smatrate li da

se Crna Gora samim ula-

skomu NATO zaštitila od

ruskoguticaja?

BODNAR:

Sigurno je da

uticaj Rusije neće biti tako

veliknakonulaska uNATO.

Ulaskom u NATO može se

doći do sigurnosti i unutar

zemlje, ne samo zbog spolj-

nih uticaja. Vi ste bili ugro-

ženi odRusije kroz pokušaj

državnog udara i nadam se

daće tobiti najgore štoće se

ubuduće desiti vašoj državi

odove zemlje.

POBJEDA:

U kojoj mjeri

očekujete podršku naše

zemljenaputukaAlijansii

pribojavate li se da će Ru-

sija pokušati da spriječi

vaš put?

BODNAR:

Imali smo vrlo

uspješne razgovore sa crno-

gorskim kolegama na tu te-

mu. Nama je značajno isku-

stvo svake zemlje koja se

priključila NATO savezu, na-

ročito iskustvo novih zemalja

članica kao što je Crna Gora i

njeno iskustvo u pregovorima.

To nam je važno sa stanovišta

unutrašnje bezbjednosti jer,

kao što jepoznato,mi smome-

ta ruske agresije. Članstvo u

NATOne znači samovojno sa-

vezništvo, nego i civilizacijski

izbor države. Zato nam je važ-

no da se zbližavamo sa drugim

zemljamakoje sučlanice save-

za. Rusija pokušava da preko

pojedinih trećih zemalja, koje

su članice NATO-a, spriječi

naše zbližavanje sa Alijansom.

U tom smislu Ukrajina i Crna

Gora imaju zajedničke izazo-

ve. Za vas je to bilo aktuelno

zbogpokušajadržavnogudara

iza kojeg je stajala Rusija, a mi

smo i danas u ratu sa Rusijom

na istokunaše države.

POBJEDA:

Ima li u ukrajin-

skoj javnosti podjela po pita-

njučlanstvadržaveuNATO-

u?

BODNAR:

Više od 50 odsto

naših stanovnika daje podršku

pridruživanju NATO savezu.

POBJEDA:

Na kom je nivou

ekonomska saradnja naše

dvije zemlje?

BODNAR:

Puno smo razgo-

vali o ekonomskoj saradnji.

Ranije smo sklopili ugovor o

slobodnoj trgovini. Nažalost,

ne koristimo sve instrumente

tog ugovora. Dogovorili smo

organizaciju susreta bizni-

smena koji će se najvjero-

vatnije održati u Kijevu kako

bi pojačali saradnju. Još se

dogovaramo o prioritetnim

smjernicama. Problem je i

to što još nemamo direktne

avio linije između naše dvije

zemlje, osim čartera za vrije-

me turističke sezone, što nije

dovoljno, što sprečava ne

samo ekonomsku saradnju,

nego i druge oblike komuni-

Vasil Bodnar

Potrebnadirektnaaviolinija

Građani biraju

udeset opština

i Golubovcima

građana ima glasačko pra-

vo - saopšteno je izMini-

starstva unutrašnjih

poslova

306.722

Danas se održavaju lokalni izbori

Kremlj