Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 32 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Nedjelja, 27. maj 2018.

Kultura

INTERVJU:

Miloš Karadaglić, gitarista

PODGORICA

Crnogorski

simfonijski orkestar, predvođen

maestromGrigorijemKraskom,

obradovao je sinoć brojnu pod-

goričkupubliku koncertom„Kla-

sika na trgu III“. Bizeova „Kar-

men“ (uvertira), Pučinijev Inter-

meco iz opere „Manon Lesko“,

Rosinijev „ViljemTel“ (uvertira),

Šostakovičeva Romansa iz ilma

„Obad“, muzika Bitlsa...samo su

neke odmelodija koje su odzva-

njale sinoć glavnimgradskim

trgom, sa lijepimpovodomda

se uz kvalitetnumuziku proslavi

12 godina od obnove crnogor-

skog suvereniteta. Na radost

svih (ispraćen ovacijama), kao

specijalni gost sa ansamblom je

na Trgu nezavisnosti nastupio

u svjetskimrazmjerama poznat

i priznat gitarista, podgoričko

dijete, Miloš Karadaglić.

Uoči koncerta, sa njim smo raz-

govarali o nastupu u rodnom

gradu, pauzi u karijeri koju je

morao napraviti zbog povrede

ruke, umjetničkomputu, Crnoj

Gori i budućimgitarskim izazo-

vima...

- S obziromna ambijent i povod,

ali i moju želju da klasičnu i kva-

litetnumuziku približim svim

ljudima u Crnoj Gori, potrudio

sam se da program za ovaj

koncert bude za sve ukuse. Spre-

mio sam sveobuhvatan kolaž

kompozicija, od Rodriga i dijela

iz njegovog čuvenog Koncerta

za gitaru i orkestar, preko dva

fantastična aranžmana Bitlsovih

pjesama, do poznatog klasika

španske gitare i Pjacolinog

„Libertanga“, koji je uvijek atrak-

tivan za završetak – kazao nam

je Karadaglić.

POBJEDA:

Kada svirate ukon-

certnoj dvorani, pretpostav-

ljate da suupublici ljudi koji

poznajuVašumuziku. Svirati

na gradskomtrgudrugačije

je, izmeđuostalog, i zbog

toga jer upublici budu i oni

koji Vas slušajuprvi put. Kako

se spremiti za jedanovakav

nastup? Čime privući ljude koji

nijesunavikli da slušajuklasič-

ne note?

KARADAGLIĆ:

Koncerti

ovoga tipa čine mi posebno

zadovoljstvo jer bude druga-

čiju energiju. Način na koji svi-

ram se mijenja, sve postaje

direktnije i mnogo izražajni-

je... Na otvorenom je i zvuk

drugačiji, a samim timpotpu-

no se mijenja i moj doživljaj

djela koja sviram. Svemu

tome najviše doprinosi ener-

gija prostora i ljudi koji su

preda mnom. Imam izoštren

unutrašnji mehanizam, pa mi

je već nakon prvog koraka na

sceni jasno sa kojom energijom

iz publike raspolažem. To je

neka vrsta unutrašnjeg senzo-

ra koji mi kazuje na čemu treba

da radim to veče. Jednostavno

je - treba kanalisati energiju i

samo prigrliti publiku kako bi

tokom izvođenja i ona učestvo-

vala u stvaranjumuzike. Zato

uvijek govorimda muzika poči-

nje da postoji tek onda kad se

izvodi na sceni.

POBJEDA

: S kakvimemoci-

jama izlazite predpublikuu

rodnomgradu?

KARADAGLIĆ:

To su koncerti

koje uvijek pamtim sa specijal-

nom emocijom. Umom životu

ne dešava se često da sviram

pred prijateljima, ljudima sa

kojima samodrastao, pred užom

i širomporodicom. Poseban je

to osjećaj. S druge strane, kroz

djetinjstvo i odrastanje ovdje

devedesetih godina glavni grad-

ski trg vezivao sa za neke teške

i ružne stvari koje su se tada

dešavale. Zato samneizmjer-

no srećan sada. Okupiti ljude

na ovom trgu zbog klasične

muzike i koncerta Crnogorskog

simfonijskog orkestra, koji

je izrastao u jako kvalite-

tan ansambl, za mene je pravi

znak da se stvari mijenjaju na

bolje. Neka bude da sam ide-

alista, ali zbilja vjerujemda je

muzika jezik svih nas. Rad, trud,

probe i ulaganja svihmuzičara

iz orkestra, kao i solista, na kraju

imaju smisla upravo zbog toga

štomi možemo da mijenjamo

atmosferu i uspijevamo da dopri-

nesemo društvu na način na

koji to niko drugi ne može. Jer,

kada se desi muzika i u vazduhu

se mijenja naelektrisanje. Svakim

nastupom tomi je sve više jasno.

POBJEDA:

Prije godinu i

pootkazali ste sve nastu-

pekakobiste sanirali zdravstve-

ni problemsa rukom, koji Vas je

mučioduže vrijeme. Kako sada

gledate na taj period i kakav

je osjećaj vratiti se na scenu

nakon 18mjeseci pauze?

KARADAGLIĆ:

Izaći na scenu

poslije svega što samproživio

u protekle dvije godine jeste kao

ostvarenje sna. To je i nova šansa

i novi početak, jer samu jednom

momentu zaista mislio da nika-

da više neću svirati. Ogromna

količina tenzije i stresa napravila

je umojoj desnoj šaci neprirodan

osjećaj, a urođena tvrdogla-

vost (koja mi je uvijek u karijeri

i životu bila korisna) zamalomi

se obila o glavu. Zbog te tvrdo-

glavosti nijesam shvatao pod

kolikim stresom sambio neko-

liko godina unazad i koliko sam

do velike slave zapravo

došao naglo i nedovoljno spre-

man na tolike zahtjeve publike i

društva. Novi albumi i projekti

skoro svake godine, stotine kon-

cerata širom svijeta, svako drugo

veče pred 2.000 ljudi, veli-

ka očekivanja i - ja u svemu tome

sam, sa svojih 10 prstiju i šest

žica. Sve je moralo stići na napla-

tu. Kada se prisjetim, problem

sa rukom kulminirao je onda

kad samprofesionalno ostvario

sve snove. Dječačka maštanja o

koncertima u velikimdvorana-

ma, o snimljenimdiskovima itd.

u tommomentumog života

postali su realnost. Nešto sasvim

normalno i uobičajeno. Upravo

tada ponestalo je „goriva“ i

organizam je odlučio da nađe

način da se zaštiti od tolikog

iscrpljivanja. Nakon svih terapija

i brojnih doktora shvatio sam

da je rješenje umeni. Najteže

je u životu suočiti se sa sobom

i svojim strahovima. Kada u

ovakvim ključnimmomentima

uspijete da pobijedite sebe, vje-

rujte mi, to je mnogo veći uspjeh

nego ijedan koncert koji sam svi-

rao ili nagrada koju samdobio.

POBJEDA:

Povratkomna

muzičku scenu, uz koncerte,

vjerujemda će uslijediti i novi

umjetnički izazovi?

KARADAGLIĆ:

U februa-

ru sampočeo sa intenzivni-

jim koncertnim aktivnosti-

ma. Raspored samnapravio

relaksirano kako bih se poste-

peno vratio u „formu“, jer svaki

koncert zahtijeva veliki izički

trud i napor. Međutim, sada

samušao u fazu kada koncer-

ti postaju sve učestaliji i preda

mnom su veliki nastupi. Zapravo,

dva dana nakon koncerta u Pod-

gorici nastupiću u Koventriju,

pred 20.000 ljudi takođe na veli-

koj otvorenoj sceni. Koncert će

biti uživo prenošen na TV-u, na

BBC-ju i na radiju. Da, to jeste

veliki izazov i nešto za štomuzi-

čar treba da bude u top formi.

POBJEDA:

UpravoBBC-

ijevMusicMagazine svrstao

vas je u šest najboljihgitarista

proteklog vijeka koji suobliko-

vali zvuk klasične gitare. Mora

biti specijalanosjećaj naći se u

društvu velikana poput Vašeg

uzoraAndresa Segovije, pa

DžonaVilijamsa, Džulijana

Brima... Jeste li očekivali da

ćete takomladi biti na ovako

elitnoj listi?

KARADAGLIĆ:

Od

onih samumjetnika koji se

nikad nijesumogli „pohvaliti“

velikom skromnošću. Ali, ta moja

neskromnost nije bila vezana za

svakodnevne stvari, već za oče-

kivanja onog najboljeg od sebe

Izaći na scenu poslije svega što

samproživio u protekle dvije

godine jeste kao ostvarenje sna.

To je i nova šansa i novi početak,

jer samu jednommomentu zaista

mislio da nikada više neću svirati...

Najteže je u životu suočiti se

sa sobom i svojim

strahovima.

Kada u ključnim

momentima

uspijete da

pobijedite sebe,

to jemnogo veći

uspjeh nego ijedan

koncert koji sam

svirao ili nagrada koju

samdobio

M. BABOVIĆ

Ponovo ima

krila, vratila

mojamuzi

Samopratiteunutraš

ineupoređujtesesa

POBJEDA:

Strastveni ste pri-

stalicamuzičkogobrazovanja

i djelujete kaopokrovitelj

Mayor of London Fund for

YoungMusicians i Awards for

YoungMusicians. Šta biste

savjetovalimladimgitaristi-

ma uCrnoj Gori, koji tek stu-

pajuna profesionalni gitarski

put?

KARADAGLIĆ:

Da se nikad ne

upoređuju sa drugima. Da prate

svoj unutrašnji glas jer svako

od nas ima jedinstven izraz i

emociju. Treba slijediti ideju

sopstvenog postojanja, koja se

ne vezuje ni za koga. Svako ima

svoj put i ako smo dovoljno

MUZIKAJESMISAOMOG

POSTOJANJA:

MilošKaradaglić

ANDY EARL