Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 32 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 27. maj 2018.

Intervju

PODGORICA

– Stanovnici

SAD i dalje su glavni podno-

sioci međunarodnih prijava

patenata, Azija čini oko 49

odsto svih podnesenihmeđu-

narodnih prijava patenata

u poređenju sa 27,7 odsto u

2007. godini, uz Kinu koja je

sada drugi po veličini podno-

silac, i uz Evropu i Sjevernu

Ameriku od kojih svaka čini

četvrtinu svih PCT prijava.

To je, u intervjuu Pobjedi

kazao generalni direktor

Svjetske organizacije za

intelektualnu svojinu (WIPO)

Fransis Gari, ističući da je u

sve većemporastu tražnja za

pravima intelektualne svojine

širom svijeta proteklih godi-

na, te da je bila viša od stope

svjetskog ekonomskog rasta,

što ukazuje na sve značajniju

ulogu intelektualne svojine u

svjetskoj ekonomiji.

POBJEDA: Što spada udjelo-

krug Svjetske organizacije

za intelektualnu svojinu

(WIPO) i koje sunjene nad-

ležnosti?

GARI:

Intelektualna svojina se

odnosi na kreacije uma, kao

što su pronalasci, kreativni

radovi, simboli koji potpoma-

žu brendiranju i dizajn koji

se odnosi na izgled i osjećaj

proizvoda koje svakodnev-

no koristimo, kao što su

mobilni telefoni. Ove kreacije

predstavljaju sve važniju

komponentumeđunarodne

trgovinske, kulturne i eko-

nomske djelatnosti - posebno

u našoj savremenoj ekonomiji

znanja, u kojoj vrijednost sve

više prenose inovacije i kre-

ativnost. Prava intelektualne

svojine – uključujući i patente,

žigove, industrijski dizajn,

oznake porijekla i autorsko

pravo – imaju vrijednost

inovacija, stvarajući sigurno

okruženje za ulaganje u ino-

Generalni direktor Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) Fransis Gari

POBJEDA: Kakobiste ocijenili okvir inte-

lektualne svojine uCrnoj Gori i njen ino-

vativni kapacitet?

GARI:

Iako geografski mala država, Crna

Gora ima veliki potencijal u oblasti inovacija

i kreativnosti. Mnogo se može ostvariti od

e ikasnog sistema intelektualne svojine,

a država već ima veoma dobar okvir. Sa

zadovoljstvom ćemo proširiti saradnju sa

CrnomGoromu razvoju i sprovođenju

nove nacionalne strategije intelektualne

svojine, čiji je cilj još veće unapređenje

e ikasnosti sistema za dobrobit svih zain-

teresovanih strana. U Globalnom indeksu

inovacija 2017, Crna Gora zauzima 48. mje-

sto (u odnosu na 51. mjesto u 2016. godini),

i jedna je od nekoliko ekonomija sa višim

srednjimprihodommeđu prvih 50 ekono-

mija. Prikazuje prednosti u oblastima kao

što su e-učešće, lakoća dobijanja kredita,

kapitalizacija tržišta, uvoz usluga iz oblasti

informaciono-komunikacionih tehnologija,

neto priliv stranih direktnih investicija i

potrošnja računarskog softvera. Crna Gora

se smatra e ikasnim inovatorom i državom

koja ostvaruje inovacije.

CrnaGoraimavelikipotencijal

uoblasti inovacijaikreativnosti

vacije i pružajući pravni okvir

za trgovinu u intelektualnoj

sferi. Intelektualna svojina

obezbjeđuje da pojedinci i pre-

duzeća imaju koristi od svoje

kreativnosti i inovacija. WIPO

predstavlja globalnu arenu u

kojoj naša 191. država članica i

druge zainteresovane strane

pregovaraju o standardima i

pravilima intelektualne svoji-

ne. Sekretarijat WIPO-a pruža

podršku inovatorima u zaštiti

i unapređenju njihovog rada

širom svijeta upravljanjem

globalnimuslugama podnoše-

nja prijava za patente, žigove,

industrijski dizajn i druge alate

intelektualne svojine. Sekretari-

jat WIPO-a, u okviru programa

rada uspostavljenih od naših

država članica, promoviše

partnerstva za razvoj i pruža

tehničke savjete državama

koje teže ostvarivanju koristi

od globalnog sistema intelek-

tualne svojine. U suštini, WIPO,

kao specijalizovana agencija

Ujedinjenih nacija, sa sjedi-

štemu Ženevi, radi na obe-

zbjeđivanju uravnoteženog i

djelotvornogmeđunarodnog

sistema intelektualne svojine

koji omogućava inovativnost i

kreativnost za dobrobit svih.

POBJEDA: Ukojojmjeri se

daje na važnosti intelektual-

noj svojini? Utisak je, posljed-

njihgodina sve više?

GARI:

Postojalo je jasno i sve

veće interesovanje i zahtjevi

za intelektualnom svojinom,

pošto se znanje, tehnologija i

kreativni radovi premještaju u

centar savremene ekonomije i s

obziromna to da vlade reaguju

usmjeravanjem ekonomskih

strategija ka inovacijama i

kreativnosti. Intelektualna

svojina je glavna komponenta

uspješnih inovativnih sistema

i prosperitetnih okruženja za

kreativne industrije. Očigledno

je u sve većemporastu tra-

žnja za pravima intelektualne

svojine širom svijeta proteklih

godina - koja je bila viša od

stope svjetskog ekonomskog

rasta, naglašavajući sve zna-

čajniju ulogu intelektualne

svojine u svjetskoj ekonomiji.

Primjećujemo i promjenu ino-

vativnog pejzaža, u kojem je

došlo do značajnog rasta azij-

skog udjela umeđunarodnim

patentnimprijavama.

POBJEDA: Kakve su se to

velike promjene posljednjih

godina dogodile ukreativnim

industrijama?

GARI:

Kreativne industrije se

u velikoj mjeri razvijaju nakon

aktuelnih ogromnih pritisaka

koji se odnose na razvoj inter-

neta i sada korisnici imaju prili-

ku da uživaju u najširim slobo-

dama u izboru načina pristupa

ilmovima, muzici i knjigama.

U ovomprocesu prilagođa-

vanja, poslovni modeli su se

postepeno preusmjeravali sa

tržišta zasnovanog na prodaji,

odnosno na prenosu vlasništva

na monetizaciju pristupa. Na

primjer, ljudi su u velikoj mjeri

prestali da kupuju kompakt

diskove te muziku slušaju na

onlajn striming servisima poput

Spotify, Apple Musici Deezer.

Isto se može reći i za ilmsku

industriju, u kojoj DVD-jevi

zastarijevaju i sve su popularniji

novi servisi poput Net lixa –

koji se razvijaju od distribucije

ilmova i televizijskih serija i

mnogo ulažu u kreiranje novog

sadržaja koji posjeduju i ne

moraju da drugačije licenciraju

za različita tržišta.

POBJEDA: Na koji načinWIPO

pruža pomoć inovatorima i

stvaraocima?

GARI:

WIPO upravlja sa nekoli-

ko globalnih sistema intelektu-

alne svojine – uključujući paten-

te, žigove, industrijski dizajn

i oznake porijekla – koji olak-

šavaju prijavljivanje za zaštitu

intelektualne svojine u više od

jedne države. Više od 90 odsto

POBJEDA: Bili ste uCrnoj Gori ranije. Kakve utiske

nosite?

GARI:

U Crnoj Gori samboravio prilikom službene posje-

te u julu 2015. godine i imao sam čast da se sastanem sa

NjegovomEkselencijomg-dinomMilomĐukanovićem,

tadašnjimpredsjednikomVlade Crne Gore. Imali smo

veoma konstruktivan razgovor o bliskoj saradnji Crne

Gore i WIPO-a, kao i o značaju intelektualne svojine kao

pokretaču ekonomskog rasta. Tokomputovanja, divio

sam se bogatom kulturnomnasljeđu i ambijentu Cetinja,

Muzeju kralja Nikole i Narodnommuzeju u Vladinom

domu. Jednog dana ću ponovo doći i imati priliku da

vidim čuveni Kotor ili Budvu sa obližnjim Svetim Stefa-

nom. Umojoj kolekciji vina nalazi se i vaše vino „vranac“,

koje je oznaka porijekla registrovana u Lisabonskom

sistemuWIPO-a, a koji je zaštićen i putemmeđunarodnog

žigovnog sistema, kojim administrira WIPO.

„Vranac“diokolekcije

naših prihoda dolazi od usluga

koje pružamo direktno poslov-

nom sektoru, a najveći dio tih

prihoda generiše međunarod-

ni patentni sistem (poznat kao

ugovor o saradnji u oblasti

patenata). Sa ovimglobalnim

sistemima intelektualne svoji-

ne, pronalazači mogu podnijeti

jednu prijavu, na jednom jezi-

ku sa jednim setomnaknada, u

pojedinačnimdržavama širom

svijeta. Ovim se umanjuju troš-

kovi a povećava e ikasnost.

POBJEDA: Gdje bilježite naj-

više inovacija?

GARI:

Inovacije se dešavaju

svuda, iako je u posljednjih

nekoliko godina došlo do

nekih zanimljivih promjena.

Oko 243.500međunarodnih

patentnih prijava je podnijeto

WIPO-u putemPCT-a samo

tokom 2017. godine – osma

uzastopna godina rasta tokom

40-godišnjeg servisa. Među

najznačajnijim trendovima

tokomproteklih godina vidjeli

smo promjenu u geogra iji

otkrića. Iako su stanovnici

SAD i dalje glavni podnosioci

međunarodnih prijava patena-

ta, Azija sada čini oko 49 odsto

svih podnesenihmeđunarod-

nih prijava patenata u pore-

đenju sa 27,7 odsto u 2007.

godini, uz Kinu koja je sada

drugi po veličini podnosilac, i

uz Evropu i Sjevernu Ameriku

od kojih svaka čini četvrtinu

svih PCT prijava. Spisak ključ-

nih korporativnih podnosilaca

obuhvata sedampreduzeća

iz Azije, dva iz SAD-a i jedno iz

Evrope. Takomožemo vidjeti

jasno pomjeranje inovacija ka

Aziji, naročito Kini, Japanu i

Republici Koreji.

POBJEDA: Na komnivou je

saradnjaWIPO-a saCrnom

Gorom?

GARI:

WIPO i Crna Gora

imaju odličan odnos. Država

je strana potpisnica većine

međunarodnih ugovora koji-

ma upravlja WIPO (23 od 26).

WIPO i Zavod za intelektualnu

svojinu Crne Gore, koji ruko-

vodi svimpitanjima koja se

odnose na intelektualnu svo-

jinu u zemlji, sarađuju po pita-

nju niza aktivnosti, uključujući

tehničku pomoć, izgradnju

kapaciteta i razvoj ljudskih

resursa. Veoma sam zadovo-

ljan nivoom saradnje između

WIPO-a i Zavoda za intelek-

tualnu svojinu Crne Gore i

radujem se daljemunapre-

đenju ovog odličnog odnosa.

Koristimovu priliku da česti-

tam Zavodu za intelektualnu

svojinu Crne Gore 10 godina

izvrsnog rada na daljemuna-

pređenju IP sistema u Crnoj

Gori i da istovremeno izrazim

uvjeravanje da ćeWIPO

nastaviti da unapređuje našu

saradnju. Posebno sam zado-

voljan još više unaprijeđenom

saradnjomu 2018. godini, sa

mnogo projekata koji su u

toku, uključujući saradnju u

izradi Zakona o autorskom

pravu u Crnoj Gori, kao i u

izradi nove nacionalne strate-

gije intelektualne svojine.

K. KRSMANOVIĆ

Centarmoderne

ekonomije

postajuznanje

i tehnologija

FransisGari

Sekretarijat WIPO-a pruža podršku inovatorima u zaštiti i

unapređenju njihovog rada širomsvijeta upravljanjemglobalnim

uslugama podnošenja prijava za patente, žigove, industrijski

dizajn i druge alate intelektualne svojine – kazao je Fransis Gari

EMMANUEL BERROD WIPO