Previous Page  9 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 32 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota. 26. maj 2018.

Društvo/Hronika

PODGORICA

- Sa računaTe-

letonaFondacija „Budi hu-

man“donirala je 12.568eura

za liječenjemaleneEveVeli-

mirović, koja jeprvakorisni-

canjihovih sredstava.

KakosusaopštiliizFondacije,u

decembru 2015. Evi je otkriven

tumormozga i nakonoperacije

u Beogradu, u januaru 2016.

doktori su joj uspostavili mali-

gnu dijanozu, tada definisanu

kao anaplastični pilocistični

astrocitomWHOIII.

- Nažalost, redovna kontrola u

februaru 2018. pokazala je po-

vraćaj tumora na malommoz-

gu i Eva jemorala na hitno lije-

čenje u Francusku. Evino

liječenje podržao je francuski

institut Gustave Roussy gdje je

podvrgnuta specijalnoj ekspe-

rimentalnoj terapiji, aFondaci-

japomoglaradiobezbjeđivanja

smještaja u Francuskoj - poja-

snili suoni.

Kakosudodali, za liječenjema-

leneMašeBaošićnaklinici„Liv

hospital“ u Turskoj sakupljeno

je 34.000 eura, pa je akcija

uspješno okončana.

K.J.

PODGORICA

–IzUdruženja

pedijataraCrneGorereago-

vali supovodom, kakosuna-

veli, svečešćihneprimjerenih

komentaranadruštvenim

mrežama ipojedinimportali-

ma, ukojima imsespočitava

danesavjesnoobavljajuposao

poručujući javnostidatime

nećedoprinijetidabudubolji

ljekari.

Kakosunaveliusaopštenju,teš-

ko im je da se izbore s takvim

komentarima.

- Mi smo nečiji roditelji, tetke,

ujaci... i nečija djeca. Naš posao

nije kao ostali, većmnogo teži i

odgovorniji. I upleteni smo u

zdravljemalihživota i profesio-

nalnoiemotivno...jednooddru-

gog je neodvojivo. U ordinaciji,

noću na dežurstvu, uvijek bri-

nemo...ikaddamosveodsebe,a

pacijent je teško bolestan.... sa

zebnjom čekamo rezultate na-

ših odluka, donesenih nakon

dugog učenja, čitanja i promi-

šljanja. Neželjeni događaji i is-

hodi su dio našeg života i naše

„noćnemore“. Teško nam je da

izađemo na kraj s komentarima

u javnosti koji nikako ne dopri-

nose da budemo bolji u svom

poslu. Nažalost, nijesmo sve-

moćni, nijesmo gospodari živo-

ta i smrti. I dalje ćemo se truditi

da svoj posao obavljamo naj-

stručnije i najsavjesnije štomo-

žemo - saopštili suoni.

K.J.

zemlju

poslijeratnoj izgradnji iz pe-

pela podigle zemlju koje više

nema, ali koja je uživala u

svom vremenu veliki ugled u

svijetu - zapisala je, pored

ostalog, u knjizi utisaka dele-

gacija crnogorskih boraca i

antifašista.

R.D.

Položili nagrobJosipaBrozaTitavijenac sjećanja i poštovanja

ntru za nuklearnumedicinumontiran novi aparat

ameraključna

škaza liječenje

lihodkancera

našu kliniku je veoma značaj-

na, jer možemo preciznije da

odredimo koliko je proširena

bolest i njen stadijum, samim

tim se i liječenjemijenja i bude

efikasnije. Nije bitno samo da

dođemo do prave dijagnoze,

negoivremenskitokčekanjaza

određene procedure, te da će-

mo ovom opremom smanjiti

vrijeme čekanja i skratiti liste

čekanja – istakao jeTodorović.

Uskoro bi, kako je kazao, treba-

lo da nabave i novi linearni ak-

celerator – novi aparat za zra-

čenje.

-To je jednaodkapitalnihinve-

sticija Kliničkog centra, čime

ćemo ojačati Kliniku za onko-

logijuiradiologiju,asamimtim

i liječenje pacijenata – rekao je

Todorović.

Zaradnaaparatu, kako jesaop-

štenoizKliničkogcentra,obav-

ljena je obuka medicinskog

osoblja, a zbog uvođenja novih

metoda (nuklearna kardiologi-

ja) predviđena je dodatna edu-

kacija medicinskog osoblja u

nekom od regionalnih centara

za nuklearnumedicinu gdje će

steći znanja za praktičan rad.

J. B.

U Centru za nuklearnumedi-

cinu, kako je saopšteno iz

Kliničkog centra, lani je insta-

liran i novi ultazvučni aparat

sa dvije sonde, koji će se

koristiti za preglede štitaste i

paraštitaste žlijezde i limfnih

čvorova, kao i za punkcije

štitaste žlijezde.

- Zahvaljujući ovom apa-

ratu, vrijednom 18.375

eura, pacijenti će moći da

obavljaju preglede štitaste

i paraštitaste žlijezde kod

ljekara u Centru za nuklear-

numedicinu, a ne samo kod

endokrinologa. Na ovaj način

omogućeno je rasterećenje

specijalista endokrinologa

– naglasili su iz Kliničkog

centra.

Noviultrazvučniaparatzapregledeštitaste

iparaštitastežlijezdei limfnihčvorova

Oglasilo se Udruženje pedijatara

Ljekari negodujuzbog

neprimjerenihkomentara

na računnjihovog rada

Fondacija „Budi human“ nastavlja da pomaže djeci

Evaprvakorisnica

sredstavaTeletona

PLJEVLJA

- PremijerDuško

Markovićporučio je jučeda

državaneće žaliti ni resurse

ni novcada stanunaput kri-

minalnimobračunima, kao i

da ćeuostvarivanju tog cilja

koristiti sva raspoloživa

sredstvakojapripadaju jed-

nomdemokratskomdruštvu

dabi onobilobezbjedno i si-

gurno.

-Uradićemosve,alibašsveštoje

neophodno da Crna Gora bude

sigurna, da svaki građanin i sva-

ka porodica budu bezbjedni.

Vjerujem da ćete u narednim

danima svjedočiti o tomnašem

pristupu i odluci Vlade, u sva-

komsmislu - rekao jeMarković

uPljevljima odgovarajući napi-

tanja novinara, da li će biti uve-

dene nove mjere kako bi be-

zbjednostgrađanabilanavišem

nivou.

Premanjegovimriječima,Vlada

„neće žaliti angažovanje ljud-

skih resursa koje nemamo, ne-

ćemo žaliti novca, koji nam je

potreban da ovom izazovu sta-

nemonakraj“.

- Ali, takođe, nećemo bježati ni

ododgovornosti zanemanje re-

zultata. Dakle, želim da jasno

saopštimda je kriminal staona-

spramdržave, bezobzirana too

kojim se kriminalnimgrupama

radi, da li se radi o jednoj ili tre-

ćoj, da li se radi o kriminalnim

grupama izCrneGore i regiona

ili Amerike i Evrope - oni sada

imaju problemsa državom. Dr-

žavaćetajproblemriješiti,kori-

steći sva moguća raspoloživa

sredstva koja pripadaju jednom

demokratskom društvu da bi

ono bilo bezbjedno i sigurno -

zaključio jeMarković.

Napitanjeda li ćebiti zatražena

pomoć službi iz inostranstva u

borbisakriminalom,premijerje

naveo da nalogodavci likvidaci-

ja u Crnoj Gori sjede na evrop-

skim adresama i da će od ino-

stranih agencija, „od evropskih

partnera tražiti da rade zajedno

s nama jer ovo nije samo doma-

ći, već širi problem“.

Prije pet dana u Podgorici ubi-

jen je vlasnik diskoteke „Bigl“

Miodrag Migi Kruščić (49) iz

Podgorice. Ubica mu je prišao

dok je sjedio sa novinarkomVi-

jesti JelenomJovanović u bašti

lokala „Palata“ na Staromaero-

dromu.

A.S.

Premijer poručio da će država uraditi sve da stane na put

kriminalnimobračunima

Marković: Kriminalne

grupe sada imaju

problemsadržavom

PODGORICA

–SutkinjaSu-

zanaMugoša29.majarazma-

traćeoptužnicuprotivbivšeg

predsjednikabarskeopštine i

vlasnikapreduzećaZIB Žar-

kaPavićevićaokrivljenogda

jezloupotrebomslužbenog

položaja2011. godineuposlo-

vima izgradnjestambenopo-

slovnogprostoraPoštuCrne

Goreoštetioza2.200.000eu-

ra.

Osimnjeganaoptužnici su i ne-

kadašnjaizvršnadirektorkaPa-

vićevićeve firme Zavod za iz-

gradnjuBara,DanijelaKrković,

i procjenitelj Rafael Vreteničić.

Specijalno tužilaštvo pokrenu-

lo je istragu nakon što je Pošta

CrneGorepodnijelatužbupro-

tiv Zavoda za izgradnju Bara u

stečaju, koji je bio u vlasništvu

ŽarkaPavićevića,ibarskekom-

panije USEFA jer nijesu ispo-

štovali ugovor o zajedničkoj iz-

gradnji stambeno-poslovnog

prostora.

Ugovorom koji je potpisan je

2008. godine Pošta Crne Gore

je uložila državno zemljište u

barskomnaseljuTopolica kako

bi zauzvrat dobila 30 odsto od

izgrađenog stambeno-poslov-

nog prostora, odnosno građe-

vinsku nekretninu čija najma-

nja vrijednost mora da iznosi

4.300.000 eura.

Pošta je zemljište uložila uz sa-

glasnostMinistarstava finansija

i telekomunikacija.

Međutim, krajem 2011. godine

ZIBuvodiuposaoruskogbizni-

smena ArturaDžahalova sa ko-

jim sklapa ugovor o zajednič-

kom ulaganju, o čemu nije

obavijestiomenadžmentPošte.

Džahalov je tada ZIB-u uplatio

4.200.000euradazavršiizgrad-

njuspormezgrade.

Premapisanjumedija,ZIBjedo

početka 2013. godine izgradio

oko 45 odsto dogovorenog

objekta, a sredinom iste godine

Atlas banka je podnijela Pri-

vrednom sudu u Podgorici pri-

jedlog za uvođenje stečaja u toj

kompaniji zbog duga od

800.000eura.

Samo 60 dana prije otvaranja

stečaja, početkom septembra

2013. godine, Pavićević aktivu

ZIB-a prenosi na kompaniju

USEFA pa i investicioni proje-

kat izgradnje stambeno poslov-

nog prostora u barskomnaselju

Topolica. ZIB, kojem su ostali

samominusi, 6. novembra2013.

godineušao jeustečaj.

M.L.

ARHIVA POBJEDE

Zakazana kontrola optužnice okrivljenima za zloupotrebu položaja

Pavićević i Krković

29.majapredsudom

ANDRIJEVICA

- Sedamnae-

stogodišnjiD. S. izAndrijevice

uhapšen je u četvrtak veče

zbog sumnje da je nožem na-

srnuona sugrađaninaN. G.

Maloljetnik je sugrađaninu

naniopovredekojenijesuopa-

sne po život.

Osumnjičeni je saslušan u po-

liciji i protivnjega jepodnijeta

prijava zbog sumnje da je po-

činio krivično djelo ubistvo u

pokušaju.

C.H.

BIJELOPOLJE

–BeranacMo-

mirĐukić (28) osuđen jena četi-

ri i pogodine zatvora jer jepo-

kušaodaubijeKenana

Sujkovića 21. oktobraprošle go-

dineuBeranama.

PresudujeizrekaosudijaVišegsu-

da u Bijelom Polju Vukomir Boš-

ković.

Đukić se teretio za teško ubistvo u

pokušaju i nedozvoljeno držanje

oružja.

Prema navodima iz optužnice,

Đukić se tereti da je u Beranama

ispodautomobilaSujkovićaposta-

vio eksplozivnunapravu.

C.H.

Osumnjičen

zaranjavanje

sugrađanina

Četiri i pogodinezatvora

zbogpodmetanjaeksploziva

Uhapšenmladić

iz Andrijevice

BIJELO POLJE: PresudaMomiru Đukiću

Pavićevićdolazi uViši sud

Viši suduBijelomPolju

DuškoMarković