Previous Page  8 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 32 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota. 26. maj 2018.

Društvo

HERCEGNOVI

–Polaganjem

cvijeća ispredzgradeherce-

gnovskogCentrabezbjednosti

juče jeobilježeno26godinaod

deportacijebosanskihizbjegli-

cakoji suspasodratapotražili

uCrnojGori, aonda isporuče-

ni vojsciRadovanaKaradžića i

RatkaMladića iubrzopotom

većinanjihpobijeni.

Memorijalno okupljanje u spo-

men žrtvama, 14 put, a deveti

ispred zgrade policije uHerceg

Novomorganizovale sunevladi-

ne organizacije - Akcija za ljud-

ska prava, Centar za građansko

obrazovanje i Centar za žensko i

mirovno obrazovanje „Anima“.

Podržao ih je i Savjet za građan-

skukontroluradapolicije.

Izvršna direktorica Akcije za

ljudska prava (HRA) Tea Gor-

janc-Prelević saopštila je da za-

htijevaju pravdu za žrtve zloči-

na, ustanovljavanje dana

sjećanja i gradnju spomenika na

mjestu sa koga su izbjeglice po-

slaneusmrt. Traže i daodgovor-

ni za ovaj zločin da budu krivič-

noprocesuirani.

Gorjanc-Prelevićjepodsjetilada

je jedna grupa uhapšenih izbje-

glicaautobusomizsabirnogcen-

tra u stanici policije u Herceg

Novomupućena25.majauKPD

Foča, te da je samo nekolicina

preživjelamučenjakojima suta-

mobili izloženi.

Dva dana kasnije, 27. maja 1992.

godine, druga grupa uhapšenih

izbjeglica je iz Herceg-Novog

sprovedena autobusomna teri-

toriju entiteta BiH - Republika

Srpskagdje su istogadanaubije-

ni. Još nijesupronađena sva tije-

la, niti sezna tačnomjestonjiho-

vogstradanja.

- Ne želimo da živimo u društvu

koje ne može da smogne snage

da jedan očigledan zločin pro-

glasizločinomiosudiga–kazala

jeGorjanc-Prelević.

TamaraMilašizCGOocijenilaje

da to što je Specijalno tužilaštvo

tokom 2015. godine pokrenulo

novu istragu i formiralo sedam

predmeta zbog krivičnih djela

kojaseodnosenaratnezločine,a

onda svih sedam 2017. odbacilo

ukazuje da nema istinske odluč-

nosti da se bori protiv nekažnji-

vosti ratnihzločina.

Nedžiba Bajrović, supruga stra-

dalogOsmanaBajrovića, poslala

je poruku predsjedniku i premi-

jeruCrneGore,kaoipredsjedni-

ku Skupštine Crne Gore da poč-

nu proces istrage kako bi

odgovorni za zločin koji se desio

1992. krivičnoodgovarali.

Osim organizatora memorijal-

nomokupljanju prisustvovali su

ipredsjednikopštinePlavOrhan

Šahmanović, predstavnici četiri

političke partije, kao i još dvije

nevladine organizacije „Mladi

Romi“ i „19“.

Ž.K.

PODGORICA

–Urenovira-

nojKlinici zaonkologiju i ra-

dioterapijumontirana jeno-

va gamakamera, vrijedna

741.444eura, kojomće, uz ra-

nijenabavljenu, pacijentima

biti omogućenavrhunska

medicinskausluga, a i neće

biti više liste čekanja zaove

procedure - kazao jeministar

zdravljaKenanHrapović.

On je juče na otvaranju novog

Centrazanuklearnumedicinu,

koji jepremještenurenoviranu

zgradu Klinike za onkologiju i

radioterapiju (posao u koji je

uloženo110.000eura) kazaoda

je ova gama kamera aparat naj-

novije generacije, te da je nje-

nom nabavkom ovaj segment

medicine zaokružen.

BEZBJEDNOST

-Ovimdobijajune samograđa-

ni, nego i zaposleni medicinski

radnici, doktori i ostalo medi-

cinsko osoblje – od kvaliteta

aparata i bezbjednosti rukova-

nja njima. Bitno je i da je sadaš-

nja dijagnostika mnogo više

unaprijeđena nego na aparatu

koji smo imali do sada – rekao

jeHrapović.

IzKliničkog centra su saopštili

da je dijagnostika na novom

aparatu počela 15. maja i obja-

snili suda je „upitanjuhibridni

aparat, što znači da ima gama

kameru i pridruženi nisko-do-

zni CT što omogućava bolju lo-

kalizaciju anatomskih promje-

na“.

- Uodnosu na raniji aparat, do-

bijaseukvalitetuprikaza(bolja

lokalizacija promjene), što

omogućavavelikukoristusvim

metodama dijagnostike i kod

svih procedura – napisano je u

saopštenju.

Direktor Klinike za onkologiju

drVladimirTodorovićnaglasio

je da su maligne bolesti danas

globalan problem, te da postoji

značajanporastbrojapacijenta

sa kancerom, pa i u našoj drža-

vi.

KAPITALNE INVESTICIJE

- Zbog togamoramo da radimo

na prevenciji, dijagnostici i te-

rapiji.Nabavkanoveopremeza

PODGORICA

-Delegacija

SUBNOR-a i antifašistaCrne

Gore, ukojoj subiliAnkaPe-

trovaVojvodić,BranislavaVi-

dojevaŽarković,Aleksandra-

SašaBebovaBrajović, Stevan

Radunović iVlatkoSekulović,

posjetila je, povodomDana

mladosti,KućucvijećauSrbiji

uBeograduipoložilanagrob

JosipaBrozaTitavijenacsje-

ćanja ipoštovanja.

- Ovo je dan koji se više ne sla-

vi, ali ostaje dan sjećanja na

slavnu prošlost na generacije

koje su izvojevale slobodu i u

Sjećanjena jedn

ODGOVORNE IZVESTINASUD:

MemorijalnookupljanjeuHercegNovom

DelegacijaSUBNOR-a i antifašistaCrneGore

Žrtvezaslužuju

dansjećanja i

spomenobilježje

Obilježena godišnjica deportacije izbjeglica

Centar zanuklearnumedicinu

UC

Gama

pod

obolj

Nabavka nove opreme za našu kliniku

je veoma značajna, jer možemo

preciznije da odredimo koliko je

proširena bolest i njen stadijum,

samim timse i liječenjemijenja i bude

e kasnije - istakao je direktor Klinike

za onkologiju dr Vladimir Todorović

PODGORICA

-Višedržavno

tužilaštvouPodgorici tražilo

jeodUpravepolicijedapri-

kupi informacijeuokviru

istragekoja jeotvorenau slu-

čaju smrti četvorogodišnjeg

dječakaA. K. izNikšića, na-

kon što jenjegovamajka sa-

opštilada jedijeteumrlo

zbogneadekvatnog liječenja

u Institutuzabolesti djece

Kliničkog centraCrneGore

uPodgorici.

-UVišemdržavnomtužilaštvu

u Podgorici u toku je izviđaj

povodom smrti četvorogodiš-

njeg dječaka A. K. iz Nikšića i

odUprave policije zahtijevano

je prikupljanje potrebnih oba-

vještenja od većeg broja osoba,

kao i pribavljanje medicinske

dokumentacije koja će biti

predmetvještačenja-saopštila

jeCdM-uvišadržavnatužitelj-

kaLepaMedenica.

Premanjenimriječima,predu-

zećese idrugeneophodnerad-

nje za kojima se ukaže potreba

tokom postupka, a sve radi

utvrđivanja svih činjenica i

okolnosti koje su od značaja za

ovaj slučaj.

Dječak je preminuo u Beogra-

du, na Institutu za majku i de-

te, nakon što, kako tvrdi njego-

va majka, ljekari u bolnici u

Nikšiću i Institutu za bolesti

djeceuPodgorici višeod15da-

na nijesu uspjeli da mu spušte

visoku temperaturu i postave

dijagnozu.

Dječakovamajka objavila je na

svomprofilu na Fejsbuku hro-

nologiju dešavanja, pod nazi-

vom „jedna rutinska radna ne-

djelja doktorke u Podgorici i

krvničkaborbazaživotmajke i

djeteta“.

Napisala je da je dijete zbog vi-

soke temperature u nikšićku

bolnicu povela 13. aprila, oda-

kle su ih poslije sedam dana,

20. aprila uputili uPodgoricu.

Onajeutojobjaviposebnouka-

zala na ponašanje jedne dok-

torke u Institutu za bolesti dje-

ce, uz tvrdnjeda sepremanjoj i

njenomdjetetu,odnijelanepri-

mjereno i neprofesionalno.

U ponedeljak 30. aprila, majka

i dijete suhitnoupućeni uBeo-

grad, gdje je dječak, na Institu-

tu za majku i dete, preminuo

nedugo pošto je hospitalizo-

van.

Iz Kliničkog centra Crne Gore

saopštili su ranije da su „u toku

djetetovog boravka u Institutu

urađene sve neophodne dija-

gnostičkeprocedure, a terapija

je bila određena na osnovu kli-

ničkog pregleda i rezultata di-

jagnostičkih procedura, u pr-

vom redu punktata kostne

srži“.

- Na osnovu toka bolesti i vri-

jednosti analiza dobijenih iz

dijagnostičkih procedura po-

stavljena je sumnja na rijetko

oboljenje dijela imunog siste-

ma, koje se razvija, najčešće

kao autoimuni odgovor na

određeni agens. Obavljena je

konsultacija sa ljekarima iz In-

stituta za majku i dete na No-

vomBeogradu i dogovorenpri-

jem radi nastavka ispitivanja i

daljeg liječenja, te je 30. aprila

upućeno u Beograd – saopšte-

nu je izKliničkog centra.

J.B.

Tužilaštvo prikuplja dokumentaciju u slučaju smrti dječaka iz Nikšića

Naloženo i vještačenje

medicinskedokumentacije

Institut zabolesti djece

PODGORICA

–Udruženje

mladih sahendikepomCrne

Goreposlalo jeMinistarstvu

prosvjeteprijedloge i suge-

stije za izmjenupravilnikao

kriterijumima, načinu, uslo-

vima i visini naknade za

ostvarivanjepravana smje-

štaj i ishranuudomu, stu-

dentski kredit, stipendiju i

participacijuprevoza.

- Izmjenama i dopunama pra-

vilnika studentima s invalidi-

tetom bilo bi omogućeno da

konkurišu za smještaj udomu,

nanačinkojimće seomogućiti

primjenaprincipaafirmativne

akcije u proceduri dodjele

smještaja.Predloženojeostva-

rivanje prava na smještaj u do-

mu bez obzira na broj ostvare-

nih bodova, jer osobe s

invaliditetomnailaze na veliki

broj barijera tokom visokog

obrazovanja koje ih, između

ostalog, ograničavaju u ostva-

rivanju prava na pristupačan

smještaj „prilagođen“ njiho-

vomživotnomstandardu–ka-

zali su izUMHCG,

Prijedlogomizmjena i dopuna

pravilnika definisano je i da,

kakojenavedenousaopštenju,

studenti s invaliditetommogu

ostvariti pravo na studentski

kredit i stipendiju po principu

afirmativne akcije.

-Tobi sepozitivnoodrazilona

poboljšanje njihovog materi-

jalnog stanja, kao i na omogu-

ćavanje finansiranja servisa

podrške koji su imneophodni,

asistemimnepruža–naglasili

su izUMHCG.

Prijedlogompravilnikadefini-

sano je i da, kako je istaknuto,

studenti s invaliditetomostva-

rujustudentskikredituuveća-

nomiznosu, sobziromna toda

osobe s invaliditetom imaju

dodatne troškove kada je u pi-

tanju svakodnevni život.

- Treba priznati i pravona par-

ticipaciju prevoza u prigrad-

skomimeđugradskomsaobra-

ćaju, s obzirom na to da ne

postoji dostupan javni prevoz

zastudentesinvaliditetomida

su oni često onemogućeni da

se slobodno kreću zbog arhi-

tektonskih i drugih barijera –

rekli su izUMHCG.

Oni supredložili i potpisivanje

memoranduma o saradnji iz-

međuMinistarstva prosvjete i

UMHCG.

J.B.

Iz UMHCG pisali Ministarstvu prosvjete

Predložiliprimjenu

afirmativneakcije

VladimirTodorović

GORANZLATKOVIĆ