Previous Page  7 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 32 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 26. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

–Crnogorski

penzioneri dobili suonlajn

medij,

penzioneri.me

gdje se

mogu informisati o svimte-

mama značajnimzanjihovu

populaciju,međusobnuko-

munikacijuna forumu i on-

lajnčatu.

Prema riječima kreatorke i PR-

a projektaMilene Čavić, portal

penzioneri.me

dio je šireg pro-

jekta „Senior Net“ koji ima cilj

da poveže penzionere u Crnoj

Gori kroz edukacije za korišće-

nje internet tehnologija, orga-

nizaciju događaja za seniore,

obezbjeđivanjepovoljnostipri-

likomkupovine roba i usluga.

- Zakonske regulative u vezi

penzija i penzionera, teme

zdravlja i zdravstvena njega i

ustanove, zdravi stilovi životau

trećem dobu, starački domovi,

generacijski jaz, odnosi sa dje-

com i unucima, reportaže i pri-

če o pojedincima, intervjui sa

relevantnim donosiocima od-

luka iz oblasti penzija i zdrav-

stvenenjegepenzionera,popu-

sti i akcije, hobiji i posao, ljubav

u trećem dobu – teme su na

ovoj vebplatformi i uonlajnza-

jednici trećeg doba - kazala je

Čavić.

Ona je istakla da u Crnoj Gori

ima 130.000 penzionera, ali

manji broj je društveno akti-

van.

R.D.

Svjedočenje publiciste i istraživača po tužbi novinarki Monitora protiv Pobjede

Više je nego licemjerno tražiti da se nama sudi, po navedenoj sudskoj

praksi, a objavljivati ovakvu naslovnu stranu (pokazujući naslovnicu

Monitora na kojoj je naslikana ovca, a piše „Otpor stoko“) – rekao je, pored

ostalog, Šemsudin Radončić na jučerašnjem ročištu

PODGORICA

– Novinar,

publicista i scenarista

Šemsudin Šeki Radončić

juče je uOsnovnomsudu

dao iskaz, uprocesupo

tužbi novinarki Milke

Tadić-Mijović i Milene

Perović-Korać zbognavod-

nihuvreda u tekstovima u

državnoj Pobjedi, i kazao

da je sa kolegomMarkom

Vešovićemnapisaodoku-

mentarni roman „Miško

Kesedžija i njegove bize“

kakobi odgovorili na „naj-

monstruoznije bljuvotine

koje nedjeljnikMonitor“

izniona njihov račun.

Za sadašnju direktoricu

Centra za istraživačko novi-

narstvo Tadić-Mijović i njenu

koleginicu, urednicu Moni-

tora Perović-Korać, sporna

je čitava serija tekstova koji

su objavljivani u državnoj

Pobjedi od juna 2011. do apri-

la 2012, pa su zbog „uvreda

i govora mržnje“ podnijele

tužbu protiv Podjede, njenog

tadašnjeg glavnog urednika

Srđana Kusovca i države.

PUNAKANCELARIJA

- Tužilje su rekle da smo

krivi jer smo ih uporedili sa

stokom. Zapravo je Milka

Nakon suđenja Šemsudin Radončić je novinarima rekao

da mu je drago što je uspio da poslije dužeg vremena na

„jednomjesto dovede viđene predstavnike medijske ma ije

u Crnoj Gori, na čelu sa likom knjige MiodragomMiškom

Perovićem“.

- U sudnicu su došli svi junaci naše knjige „Miško Kesedžija i

njegove bize“ - rekao je Radončić.

Rekao je kako su „pokazali svoje lice nevaspitanimdobaci-

vanjima, upadicama i smijehom“ u sudnici.

Tvrdi i da je Perović njegovo svjedočenje prekinuo svojom

upadicom „jer zna da bih iznio sve gadosti koje su pisali“.

- Ja sammu odgovorio da je špijun, jer me privodio u svoj

stan da me isljeđuje Vukašin Maraš, što Perović nije negirao

- rekao je Radončić.

Radončić:Dragomi

jedasammedijsku

mafijudoveousudnicu

Ročišteprekinutozbog

dobacivanjaPerovića

Tadić-Mijović ta koja je čitavu

naciju nazvala ovcama i to

je fašizam. Ona je uproredila

građane Crne Gore sa ovcama

koje sumedicinski dokazano

najgluplje životinje na svijetu.

Više je nego licemjerno tražiti

da se nama sudi, po navedenoj

sudskoj praksi, a objavljivati

ovakvu naslovnu stranu

(pokazujući naslovnu stranu

Monitora na kojoj je naslikana

ovca, a piše „Otpor stoko“).

Da je Monitor ozbiljna novina

nakon ovakve naslovne strane

vlasnik Miodrag Miško Perović

trebalo je da smijeni direktoricu

i glavnog urednika ili čak da raz-

misli o varijanti da ukine novinu

- rekao je Radončić u iskazu.

Apsurdnomu je da se Tadić-

Mijović žali na Vešovićeve

stilske igure, koje je ranije

uzdizala.

- Dokazao sam kako su stilske

igure, hiperbole, ironija, sarkaz-

mi i metaforičko izražavanje

u našoj knjizi „Miško Kesedži i

njegove bize“, zbog koje Pobje-

du i tadašnjeg urednika Srđana

Kusovca tuže Milka Tadić i

Milena Perović, mnogo blaže

od onih koje je Marko Vešović

nekada pisao u Monitoru, a

objavljivala tadašnja direktorica

Milka Tadić i govorila da je to

„strastveno, sočno i produhov-

ljenomuško pisanje“ - kazao je

Radončić.

Kancelarija sudije Dragana Šće-

povića bila je mala za publiku

zainteresovanu da čuju Radon-

čićev iskaz. Pojedini su dobaci-

vali i ometali suđenje.

Ročištu su juče, pored ostalih,

prisustvovali direktor kocerna

koji izdaje Vijesti Željko Iva-

nović, glavni urednik Mihailo

Jovović, kao i vlasnik Monitora

Miodrag Miško Perović, te

urednik ovog nedjeljnika Esad

Kočan i novinar Zoran Radu-

lović.

ETIKETE

Govoreći o etiketama koje mu

je „lijepio“ Monitor, Radončić

je juče u sudnici kazao da

su, između ostalog, u ovom

nedjeljniku napisali: „Šeki ti si

prodana duša“. Miodrag Pero-

vić je na to, iz publike, proko-

mentarisao: „Što jes, jes“.

Nakon što je Perović to doba-

cio, a sudija nije reagovao,

advokat Pobjede Nikola Marti-

nović zatražio je izuzeće sudije

Šćepovića i rekao da je neču-

veno što je izostala reakcija.

- Nijesam čuo da je to rekao

- branio se sudija Dragan Šće-

pović.

Nakon Martinovićevog zahtje-

va pretres je odgođen na neo-

dređeno vrijeme.

K. J.

Naslovna stranaMonitora

Šeki Radončić

NaMinistarskoj konferenciji u Parizu pohvaljena Crna Gora

Uspješnaprimjena

Bolonjskedeklaracije

PODGORICA

-CrnaGora je,

kako jeocijenjenonamini-

starskoj konferenciji oviso-

komobrazovanjuuParizu,

uspješno implementirala

principBolonjskedeklaracije

i dobilavisokuocjenu, saop-

šteno je izMinistarstvapro-

svjete.

Na ministarskoj konferenciji o

visokomobrazovanju u Parizu,

ministri zemalja evropskog

prostora visokog obrazovanja

usvojili su Komunike, doku-

ment koji daje smjernice za da-

lju primjenu Bolonjske dekla-

racije. Kako je saopšteno, jedna

od osnovnih poruka Komuni-

kea je da će se raditi na auto-

matskompriznavanjuuporedi-

vih kvalifikacija visokog

obrazovanja u svim zemljama

koje su potpisnice Deklaracije.

NaKonferencijijeprezentovan

Bolonja implementacioni iz-

vještaj 2018, kojidajekompara-

tivni pregled primjene Bolonj-

ske deklaracije u svih 48

zemalja.

Crnogorskudelegacijupredvo-

di direktorica Direktorata za

visoko obrazovanje Mubera

Kurpejović, a na skupu je i rek-

tor Univerziteta Crne Gore

prof. drDaniloNikolić.

MuberaKurpejovićgovorilanakonferenciji uParizu

Kako je saopšteno, Kurpejović

je govorila o predloženom cr-

nogorskom zakonu o akadem-

skom integritetu koji se nalazi

na javnoj raspravi, a očekuje se

da bude dodatni garant zaštite

akademskih vrijednosti i po-

štovanja etičkog kodeksa.

-Obrazovni sistemjemjestona

kome se moraju promovisati

demokratske vrijednosti i etič-

ka načela i to smo prepoznali

kao jedan od prioriteta – rekla

je ona.

Na konferenciji je, kako se na-

vodi, konstatovano da postoje

varijacije u primjeni principa

Bolonjskedeklaracije,tedatre-

baraditinadaljojharmonizaci-

ji unutar evropskog prostora

visokog obrazovanja. U tom

kontekstu, kako kažu, istaknu-

to je da je potrebno uložiti na-

pore za dosljednu primjenu

trocikličnog sistema studija

(osnovne, master i doktorske

studije) i primjenu Lisabonske

konvencijeopriznavanjukvali-

fikacija stečenih u inostran-

stvu. Na konferenciji je odo-

bren i inovirani dodatak

diplomi, dokument koji zemlje

izdajuuzdiplomu, a koji sadrži

detaljne informacije poput

onih o ocjenama, broju steče-

nihECTSkredita i slično i time

omogućava detaljno i uporedi-

voprepoznavanjekvalifikacija.

Osimtoga,podržanajedigitali-

zacija dodatka diplomi.

R.D.

Penzioneri dobili portal

Vlada osnovala Savjet za zaštitu životinja

Dakovićpredsjednica

PODGORICA

–Vlada jena

sjednici učetvrtakosnovala

Savjet za zaštituživotinja

radi, kako jeobrazloženo,

praćenja razvojanaučnih i

stručnih saznanjanaovom

području i predlaganjanači-

napoboljšanja zaštite.

Za predsjednicu je izabrana

vršiteljka dužnosti direktorke

Uprave za bezbjednost hrane,

veterinu i fitosanitarne poslo-

veVesnaDaković.

Kako je navedeno u odluci,

ovo tijelo osnovano je i „zbog

davanja stručnih mišljenja po

pitanjimaetike i zaštiteživoti-

nja u postupcima upotrebe ži-

votinja za eksperimente“.

- Savjet čine predsjednik i šest

članova,kojiseimenujunape-

riododpet godina–precizira-

no je u članu2 odluke.

Za članove su izabrani pred-

sjednik Veterinarske komore,

vlasnik veterinarske ambu-

lante„DrRalević“RatkoRale-

vić, vlasnik veterinarske am-

bul ante „Popov i ć“ Ivan

Popović, vlasnik veterinarske

ambulante „Montvet“ Pre-

drag Stojović, NVO aktivistki-

nja u Mreži za zaštitu pasa i

mačaka u Crnoj Gori Svetlana

Manojlović, načelnik Odjelje-

nja za savjetodavne poslove u

oblasti stočarstva uMinistar-

stvu poljoprivrede i ruralnog

razvoja Gojko Babović, kao i

pomoćnica direktora za sek-

tor veterine u Upravi za be-

zbjednost hrane, veterinu i fi-

tosanitarne poslove Sunčica

Boljević.

- Savjet, u skladu sa potreba-

ma, za pojedine oblasti svog

djelovanja može angažovati

pojedine stručnjake za odre-

đenapitanja,odnosnozadatke

od značaja za radSavjeta –na-

vedeno je u članu 3 odluke.

Članovi Savjeta i angažovani

stručnjaci imaju pravo na na-

knadu.

J.B.

VesnaDaković