Previous Page  6 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 32 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 26. maj 2018.

Ekonomija

Predstavnici Vlade, PKCG, IRF-a potpisali sporazumo nastavku projekta

,,Domaći ukusi“ u

hotelima i restoranima

PODGORICA

- Predstavnici

Privrednekomore, Vlade,

Nacionalne turističkeorga-

nizacije i Investiciono-raz-

vojnog fondapotpisali su

juče sporazumo saradnji,

kojimje započet projekat

,,Domaći ukusi“, sa ciljem

uključivanja i turističke

privredeupromociju i bolji

plasmancrnogorskihproiz-

voda i usluga. Ovaj projekat

jenastavak, odnosnodruga

fazaprojekta ,,Kupujmo

domaće“, koji jeprijedva

mjesecapokrenulaVladau

saradnji saPKCG, proiz-

vođačima i trgovačkimlanci-

ma.

Predsjednik PKCG Vlastimir

Golubović naveo je da je cilj da

stvorimo ambijent koji će do-

datno afirmisati domaće

proizvođače i njihove proiz-

vodena domaćemturističkom

tržištu.

Povezanost

- Nedovoljna povezanost

domaćih proizvođača sa ho-

telijerima i ugostiteljima,

neadekvatne marketinške ak-

tivnosti i inovativnapromocija

predstavljaju osnovne uzroke

nedovoljne komercijalizacije

domaćih proizvoda. Naš cilj je

dakroz fazuprojekta ,,Domaći

ukusi“ povežemo poljop-

rivredne proizvođače i preh-

rambenuindustrijusaturistič-

kom p r i v r e dom i k r o z

dostupnost kvalitetnih, raz-

novrsnih i svježih domaćih

proizvoda obogatimo posto-

jeću gastro ponudu u turistič-

komproizvodu– kazao jeGol-

ubović u restoranu Jezero,

kompanijePlantaža naVranji-

ni, gdje je organizovan susret

domaćih proizvođača, ho-

telijera i restoratera.

Prema njegovim riječima na

ovaj način motivisaće se po-

jedinci i kompanije da proiz-

vode kvalitetnije i prepoznatl-

jive proizvode, kao i skrenuti

pažnja stranih turista na bo-

gatu i raznoliku tradiciju

autentičnih crnogorskih

proizvoda i ojačati povjerenje

potrošačaudomaćuproizvod-

nju.

- Uprkos dokazanomkvalitetu

domaći proizvodi su i daljene-

dovoljnozastupljeniulokalnoj

turističkoj ponudi, pa ovom

fazom projekta želimo ojačati

saradnju domaćih proiz-

vođača sa turističkom privre-

dom, jer turisti traže, prepoz-

naju i cijeneautentični domaći

proizvod–naglasio jeGolubo-

vić.

U turistički najrazvijenijim

zemljama autentični domaći

proizvodi predstavljaju resurs

koji unapređuje imidž desti-

nacijeipromovišelokalnukul-

turu i tradiciju.

- Saradnja turizma i poljop-

rivrede je partnerstvo u kojem

dobijaju svi i zbog toga ovaj

projekatnijejednostranainici-

jativa već način da kroz veću

ponudu domaćih proizvoda

stvaramo sadržajno bogat tur-

istički proizvod i unapređuje-

mo upravljanje agro-turis-

tičkim resursima – poručio je

Golubović.

On smatra da svaki građanin

mora biti svjestan činjenice da

kupovinomdomaćeg proizvo-

da direktno pomaže domaćeg

proizvođača i doprinosi jača-

njudomaće ekonomije.

-

Nužno je da se u svakomod nas

probudi zdravi ekonomski patri

-

otizam oličen u svijesti da kupu

-

jemo, kad god i gdje je to mo

-

guće, kvalitetne i cjenovno

konkurentne proizvode koji su

proizvedeni u Crnoj Gori. Time

direktno doprinosimo boljim

ekonomskimrezultatima zemlje,

čuvamo naša radna mjesta i krei

-

ramo nove perspektive generaci

-

jama koje dolaze – istakao je

Golubović.

Potpredsjednik Vlade i ministar

poljoprivrede Milutin Simović

ukazao je zašto se juče započet

projekat ,,Domaći ukusi“.

- Ne slučajno domaći i ne slučaj

-

no danas, na početku jedne nove

rekordne turističke sezone. Crnu

Goru su prepoznali turisti po bo

-

gatoj turističkoj ponudi, a biće

sve više prepoznata i po našim

domaćim ukusima – kazao je Si

-

mović.

Procjene

Ministar turizma Pavle Radu-

lović naveo je da je suština tu-

rizma povezivanje ostalih pri-

vrednihgranauCrnojGori.On

je podsjetio da je učešće turiz-

ma u BDP-u u prošloj godini

dostiglo oko 23 odsto.

- Procjene su shodno trendovi-

ma rastakoje imamoda ćeuče-

šćeturizmaunarednihdesetak

godina dostići i do 30 odsto

BDP-a. I ovo je broj koji poka-

zujeogromnušansuprirodnog

povezivanja turizma sa poljo-

privredom–smatraRadulović.

Predsjednik odbora direktora

IRF-aZoranVukčevićkazao je

da kupujući domaći proizvod

prije svega ulažemo u buduć-

nost države.

- Kupujući domaći proizvod

podstičemoekonomski razvoj,

utičemo na povećanje naših

plata i penzija, podržavamo

otvaranje novih radnihmjesta

i zato je izuzetno važno da

iskoristimo sve mehanizme i

instrumente kako bi uticali na

podizanje svijesti o značaju

kupovine domaćih proizvoda

– rekao jeVukčević.

S.P.

PODGORICA

-Hipotekar-

nabanka jeotvorilanovu

poslovnicuu tržnomcentru

Delta siti naosnovamano-

vogkonceptabankarstva,

podnazivomBank&šop.

- Hipotekarna banka nudi ko-

motniji i brži način obavljanja

svih bankarskih aktivnosti i

transakcija za građane i pre-

duzeća uz najavu skorog us-

postavljanja najsavremenijeg

redomata koji će čekanje u re-

dovima svesti na najmanju

moguću mjeru i u potpunosti

gaprilagoditipotrebamaklije-

nata - navodi se u saopštenju.

Iz banke objašnjavaju da kli-

jenti neće morati da čekaju u

redu već će dobiti SMS u tre-

nutku kada su dva klijenta is-

pred njih. Klijent će u svakom

trenutku moći i da provjeri

slanjemSMS-a koliko je klije-

nata isprednjega.

PovodomotvaranjaBank&šop

filijale na otvorenom prosto-

Spoljnotrgovinska

razmjena za četiri

mjeseca 851,6miliona

Uvezena roba

vrijedna

722, a izvezena

129miliona

PODGORICA

-Ukupna

spoljnotrgovinska robna

razmjenaCrneGore zapr-

va četirimjeseca, prema

preliminarnimpodacima

Monstata, iznosila je851,6

miliona eura, što je 12,9

odstovišeuodnosuna isti

periodprošle godine.

Iz Monstata je saopšteno da

je izvezena roba vrijedna

129,2miliona eura, što je 14,3

odsto više u odnosu na up-

oredni period. Uvoz je bio

viši 12,7 odsto i iznosio je

722,4miliona eura.

-Pokrivenostuvoza izvozom

iznosila je 17,9 odsto i veća je

uodnosunaistiperiodprošle

godine - navodi se u saop-

štenju.

S.P.

Hipotekarna banka proširuje poslovanje

Otvorili poslovnicuuDelti

PODGORICA

- Energets-

ka efikasnost (EE) se sma-

traprimarnimener-

getskimresursom, jer je

konkurentna, isplativa i

širokodostupna zato je

njenopovećanjeključni

prioritet nacionalnih i ev-

ropskihpolitika. S timu

vezi, investicijeu sektor

energetske efikasnosti

imaju trend rasta i u svi-

jetu i uCrnoj Gori.

Finansiranje u energetski

efikasna rješenja omoguća-

vaju i evropski projekti, a

jedan od njih je Trust EPC

South European initiative.

PrivrednakomoraCrneGo-

re i Laboratorija za obnovl-

jive i održive energetske

sisteme Tehničkog univer-

zitet sa Krita, pod pokrovi-

teljstvom pomenutog pro-

jekta, i uz podršku Unije

privrednih komora Grčke,

nedavnosuorganizovalesk-

up o podsticanju ulaganja u

energetsku efikasnost u ok-

viru tercijarnog sektora

kroz ugovore o energets-

komučinku.

Stavroula Tournaki, viši ek-

spert za Upravljanje ev-

ropskim projektima sa

pomenutog univerziteta, je

navela da je energetska efi-

kasnost jedan od glavnih

stubova Evropske komisije,

ali i nacionalnih vlada. Sa-

opštila je da u Evropskoj

uniji zgrade troše najviše

energije, čak 40 odsto. Riječ

je o starimobjektima od ko-

jih je 70 odsto neefikasno.

Ogroman je potencijal da se

u ovoj oblasti postignu ušt-

ede i do 50 odsto, smatra

ona.

Postoje novi alati za finan-

siranje usluga iz oblasti en-

ergetske efikasnosti, ocijen-

io je Teoharis Coutsos,

vanredni profesor Tehničk-

og univerziteta Krit, koji

ima 25 godina iskustva u

oblastiodrživihenergetskih

sistema. U vezi sa porastom

investicija u sektor ener-

getske efikasnosti pomenuo

jedasuti trendoviprisutniu

cijelomsvijetu kao i uCrnoj

Gori. Važno je, smatra on,

što

jeubankarstvusmanjen

nivo rizika za investicije u

energetsku efikasnost. Ban-

ke novac, uložen u ovu

oblast, vraćaju za

šest

godi-

na,

što

je za njih prihvatlji-

vo.

Teoharis Coutsos je podsje-

tio da je Evropska komisija

14. maja 2018. donijela novu

direktivu o zgradama u ko-

joj je posebno tretirana nji-

hova EE. To znači, rekao je

on, da

će

90 odsto zgrada

biti obuhvaćeno projektom

unapređenja EE. Planirano

je, takođe, i da seautomobil-

skaindustrija,građevinarst-

vo, turizam, bankarstvo i

druge privredne grane

obuhvate energetskom efi-

kasnošću. Profesor je zakl-

jučio da nam je energetska

efikasnost potrebna da bi

komforno

živjeli

ali je in-

sistiraoinaracionalnomko-

rišćenju energetskih resur-

sa.

Na skupu je o implementa-

ciji politike energetske efi-

kasnosti u Crnoj Gori sa

osvrtom na, kako je rekao,

veoma važnu aktivnost

energetskih usluga, govorio

Božidar Pavlović, Ministar-

stvo ekonomije.

Pavlović je ukazao da je

pravni osnov za ovu oblast

Zakon o efikasnomkorišće-

njuenergije koji je stupiona

snagu2014.godine.Ovajdo-

kument je pisan, kako je re-

kao, u skladu sa osnovnim

direktivama energetske efi-

kasnosti sakojimsmouoba-

vezi da se harmonizujemo

kroz proces pristupanja EU

i kroz članstvo u Energet-

skoj zajednici.

Direktive,napominjePavlo-

vić, se tičuenergetske efika-

snosti u zgradama, u ozna-

čavanjuproizvodakojiutiču

na potrošnju energije i us-

postavljanjuzahtjevazaeko

dizajn, dok se puna harmo-

nizacija postiže usvajanjem

podzakonskih akata. Naveo

je da je naša država donijela

40-tak propisa kojim se bli-

že uređuju pojedini ele-

menti od važnosti za imple-

ment ac i j u energe t ske

efikasnosti.

Prema njegovim riječima

Zakonomje regulisanopru-

žanje energetskih usluga,

kao tržišneaktivnosti zapo-

većanje EE, odnosno sma-

njenje troškova po osnovu

korišćenja energije.

Naveo je da smo u saradnji

sa EBRD razvili tri modela

ugovora o energetskom

učinku: za zgrade, za siste-

me vodosnabdijevanja i jav-

nu rasvjetu.

Za pilot projekte su odabra-

ni sistemi javne rasvjete pa

je, u saradnji sa lokalnimsa-

moupravama, identifikova-

nodapostojemogućnostiza

unapređenje efikasnosti

krozESCOprojekte.

Na skupu je rečeno da

PrivrednakomoraCrneGo-

re kontinuirano sprovodi

aktivnosti za snaženje i

široku primjenu energetske

efikasnosti kao i razvoj

ekološke svijesti u privredi,

jer ove oblasti donose

značajne benefite za uk-

upan ekonomski razvoj.

Podsticanje ulaganja u energetsku efikasnost

Energijumoramo

štedjeti, ali i stvarati

ru, Hipotekarna banka je

obezbijedila 100 poklon karti-

ca od deset eura, odnosno

Premijum gift, za prvih 100

klijenata koji otvore račun, to

jeste aktiviraju neku od mno-

gobrojnihuslugaHipotekarne

banke u novom Bank&šop

prostoruuDelta sitiju.

- Bank&šop šalter će biti ot-

vorenza sve sadašnje i buduće

klijentebanke, svakogdanaod

deset do 22 sata u skladu sa

radnimvremenomDelta sitija

- precizira se u saopštenju.

M.P.M.

NovootvorenaposlovnicaHipotekarnebanke

Degustacijadomaćihproizvoda