Previous Page  5 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 32 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 26. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Žabljak je

jednoodnajvećihgradilištau

Crnoj Gori gdje će seotvarati

nova radnamjesta i stvarati

novavrijednost zadržavu -

ocijenio jepremijerDuško

Markovićnakonobilaska ra-

dovanadionici putado ski-

jalištaSavinKuk.

OnjesaopštiodasenaŽabljaku

realizuju kapitalni infrastuk-

turni projekti koji imaju cilj da

taj nesporni crnogorski resurs

pretvore u novu vrijednost i za

taj kraj, i za cijeluCrnuGoru.

-Trenutno senaŽabljaku troši

preko 16 miliona eura na ra-

zličitu kapitalnu infrastruktu-

ru. Ovdje smo sada na dionici

puta odkilometar i dvjesta koji

treba da obezbijedi kvalitetniji

pristup skijalištu Savin Kuk.

Biće završen za dva i pomjese-

ca. Nastavljamo i već su

započeti radovi na novom

parking - kazao jeMarković.

Pored tog projekta, kako je

dodao, na Žabljaku se pri-

premaju uslovi za početak

gradnje novog rizorta, hotela

sa pet zvjezdica vrijednog 25

miliona.

Premijer obišao gradilište puta do skijališta Savin Kuk

Marković: Žabljakće i narednih

godinabiti velikogradilište

- Žabljak je i danas, ali verujem

i u narednih nekoliko godina

veliko gradilište, jedno od na-

jvećih gradilišta u Crnoj Gori.

Ovdje će ljudi imati nove pri-

likezasebe,ovdjećemootvara-

ti nova radna mjesta i stvarati

novuvrijednostzanašudržavu

- kazao jeMarković.

On j e pohva l i o l oka l nu

samoupravu koja, kako je na-

veo, zajedno sa Vladom inten-

zivno i svakoga dana stvara

pretpostavke za neki novi pro-

jekat i nekunovu investiciju.

- Zaista sam radostan sa onim

što sam imao priliku da vidim

danas ovdje - kazao jeMarkov-

ić.

Ukupna vrijednost projekta

izgradnje dionice puta do ski-

jališta, kako je saopšteno iz

Vlade, iznosi oko 320 hiljada

eura.

- Glavni izvođač, Intermost iz

Podgorice, je nakon dobijenih

svih potrebnih dozvola od op-

štine i Nacionalnih parkova,

prije desetak dana punim in-

tenzitetomušao u posao, tako

da se završetak radova očeku-

je prije planiranog roka od tri

mjeseca-kažeseusaopštenju.

M.P.M.

PODGORICA

Elektropri-

vreda, Bemaks i kompanija

Voli trejd supoprihodima,

dobiti i brojuzaposlenihu

prošloj godini bili lideri uka-

tegoriji velikihpreduzeća,

pokazali surezultati projek-

ta 100najvećihuCrnoj Gori.

Osnivač BI konsaltinga, pro-

vajdera poslovnih informacija

RatkoNikolić, juče jenazavrš-

noj konferenciji za novinare,

nakon četvoromjesečne kam-

panje, predstavio listu 25 pre-

duzećakojasuosvojilaprizna-

n j a p o d e f i n i s a n i m

kategorijama.

On je rekao da su, na bazi pre-

datih finansijskih izvještaja za

prošlu godinu, rangirana mi-

kro, mala, srednja i velika pre-

duzećapoprihodima, profitu i

broju zaposlenih.

- Ukategoriji velikih preduze-

ćaEPCGje lider poprihodima

koji suuprošloj godini iznosili

276,16 miliona eura. Po dobiti

je prvorangirani Bemaks sa

20,9 miliona eura, a po broju

zaposlenih Voli trejd, koji je u

prošloj godini imao 1,87 hilja-

da radnika - kazao jeNikolić.

Onjesaopštiodaje,ukategori-

ji srednjih preduzeća, podgo-

ričkaNeregelia lider popriho-

dima koji su u prošloj godini

iznosili 56,24miliona eura, po

dobiti kompanijaGradirMon-

tenegro sa 7,78 miliona, a po

broju zaposlenih Tabako S

pres sa 825.

U kategoriji malih preduzeća

KarlsbergMontenegro je lider

poprihodima, koji suuprošloj

godini iznosli 13,17 miliona,

dok jeprvorangirana podobiti

podgorička firma Domen sa

2,26 miliona eura. Lider po

broju zaposlenih u toj katego-

riji je Sekjuritas Montenegro

sa 517.

Nikolić jenaveoda jeukatego-

riji mikro preduzeća prvoran-

girana po prihodima firma

BWA iz Tivta, koja se bavi

uslugama u pomorskom sao-

braćaju.Onajeuprošlojgodini

ostvarila prihode od 3,95 mili-

ona eura.

- Po dobiti je u toj kategoriji li-

der barska kompanija Kapris,

koja pruža pomorske usluge i

kojajediovećegsistemasasje-

dištem u Sloveniji. Ona je u

prošloj godini imala dobit od

278,28 hiljada eura. Po broju

zaposlenih lider je Halo taksi

Podgorica sa 82 radnika - pre-

cizirao jeNikolić.

On je rekaoda je, uokvirupro-

jekta, napravljena i analiza 12

privrednih grana, u okviru ko-

jih su najuspješniji rangirani

poprihodima.

- U sektoru trgovine lider je

Voli trejd sa ostvarenh 209,04

miliona euraprihodauprošloj

godini.Usektoruhotelijerstva

prvorangirana je Hotelska

grupa Budvanska rivijera sa

20,96 miliona eura prihoda, u

sektoru upravljanje nekretni-

namaDeltaMsa 11,27miliona,

a u sektoru revizije i računo-

vodstva Deloite sa 956,46 hi-

ljadaeuraprihoda - saopštio je

Nikolić.

Usektorugrađevinarstvalider

po prihodima je kompanija

Bemaks sa 87,86 miliona eura,

u sektoru hrane i pića Meso-

promet Bijelo Polje sa 55,94

miliona, u sektoru ostala proi-

zvodnjaipreradaprvorangira-

ni je Rudnik uglja sa 42,44mi-

l i o n a , a u s e k t o r u

telekomunikacije Crnogorski

Telekomsa 86,39miliona.

Nikolićjenaveodajeusektoru

informacionih tehnologija

(IT) prvorangirana po priho-

dima u prošloj godini kompa-

nija Komtrejd distribušn Pod-

gorica sa 19,7miliona eura.

-Usektorunaftnihderivata li-

derjeJugopetrolsaostvarenih

136,26miliona eura, u sektoru

farmacije Apoteke Crne Gore

Montefarmsa 59,3miliona, au

sektoru medicinskih usluga

Institut „Simo Milošević“ sa

10,6miliona euraprihoda - ka-

zao jeNikolić.

S.P.

U okviru projekta 100 najvećih u Crnoj Gori rangirane najbolje kompanije

EPCG, Bemaks i Voli lideri u

kategoriji velikihpreduzeća

egalizaciju

legalizaciju, i te brojke jako puno

varaju – tvrdi Radulović.

On navodi da ljudi u Crnoj Gori

čekaju zadnji trenutak za prijav-

ljivanje, tako da će, kako je rekao,

vjerovatno doći do zagušenja u

katastrima.

- Ali očekujemo da katastar pola-

ko privede kraju te aktivnosti, jer

se administrativno pojačao. Ima

još mjesec i po dana vremena

za prijavu, nije tomalo vremena.

Problem je bio suštinski što je

jedna tema koja je stvarno život-

na bila do te mjere vulgarizovana

i politizovana da smo najmanje o

njoj pričali mi koji smo je osmislili

– rekao je Radulović.

On je naveo da će objekti koji se

ne legalizuju biti opterećeni ,,dra-

konskim, ogromnim taksama“.

S. P.

godine, bi trebao biti iznad 200

miliona eura eura – kazali su iz

Ministarstva.

UkompanijiCRBCzadovoljni su

do sada postignutim.

-Razlogza tonalazimoučinjeni-

ci da su teški građevinski radovi,

poput iskopa tunela, fundiranja i

betoniranja stubova mostova,

kaoinasipiiusjeciuzavršnoj fazi

–kazali su izCRBC.

Prema podacima Ministarstva i

CRBC od ukupno 16 tunela, ra-

dovi se izvode na 15 tunela.

-Završenojepreko86odstoisko-

pa i primarne podgrade (oko 30

kilometara), kao i 28 odsto

sekundarne obloge u tunelima.

Bitan i interesantan podatak je-

ste da na postojećojmreži držav-

nihputevaCrneGore postoji 159

tunela ukupne dužine 23,5 km,

što govori o zahtjevnosti i znača-

ju ove dionice autoputa – naveli

supredstavniciMinistarstva.

Oni su podsjetili da je u prethod-

nomperiodu završen proboj de-

vet tunela Mrke, Klopot, Vilac,

Malatrava,Mrkikrš, Jabučkikrš,

Suka, Pajkov vir i Preslo.

-Odukupno19mostovaradovise

izvode na 18 mostova. Radovi na

izgradnjimostaMoračica, koji bi

trebalo da bude jedan od pre-

poznatljivih simbola projekta,

odvijaju se planiranom dinami-

kom. S obzirom na nepovoljne

vremenske uslove koji su bili

prvihmjeseci ove godine, sa poč-

etkom ljepšeg vremena intenzi-

virani su radovi duž cijele tase i

očekivanja su da će povećanjem

broja radnika, opreme i mehani-

zacijeovadionicaautoputapred-

stavljati sliku potpuno aktivnog

gradilišta – rekli su predstvnici

Ministarstva.

Predstavnici kompanije CRBC

očekujuprobojdvanajzahtjevni-

ja tunela unarednimmjesecima.

- Tunel Vjeternik biće probijen

već narednog mjeseca, dok pro-

boj tunela Kosman očekujemo

krajem avgusta. Paralelno, odvi-

jaju se obimne pripreme i po-

rudžbina materijala za elektro-

mašinske instalacije u tunelima,

što je sljedeća faza – naveli su iz

CRBC.

Oni sudodali da sunamostuMo-

račica počeli izgradnju raspon-

ske konstrukcije i podsjetili da je

od početka godine izveden nulti

segment na svimstubovimaMo-

račice, štojebioveomazahtjevan

posao. Prema njihovim riječima

među građevinski izazovnijim

mostovima su još i Jabuka i Uvač

4, smješteni na sekciji Jabuka,

Kolašin.

-Izgradnjaovadvamostajetako-

đe u poodmakloj fazi i njihove

završetke očekujemo krajemove

ipočetkomnarednegodine.Oče-

kujemo da u ovoj godini budu

probijeni svi tuneli i započetesve

rasponske konstrukcije na mo-

stovima –poručili su izCRBC.

ROKOVI

Gradnja prioritetne dionice

Smokovac – Uvač – Mateševo,

dugačke 41 kilometar, počela je

11. maja 2015. godine, od kada

kreće rok od četiri godine za za-

vršetak radova.

- Menadžement kompanije

CRBCnajavio jedaćeangažovati

sve raspoložive resurse na način

koji ćeomogućiti realizacijupro-

jekta u ugovorenom roku, a

vodeći računa da se nadoknadi

početno kašnjenje u pripremi

projektne dokumentacije zbog

izvođačevog nepoznavanja

primjenjivih domaćih i ev-

ropskih propisa, procedura i

standarda, a što se kasnije posl-

jedično odrazilo i na dinamiku

izvođenjaradovanaterenu–rek-

li supredstavniciMinistarstva.

Oni navode da su svjesni da je

produženje roka realizacije in-

frastrukturnih projekata danas

gotovo uobičajena pojava i kod

projekata mnogo manje vrijed-

nosti kako u Crnoj Gori, tako i u

svijetu.

- Jer se primarno u vidu ima nji-

hova kapitalna vrijednost i

značaj, međutim angažovanje

dodatnih ljudskih resursa i meh-

anizacije, prema riječima me-

nadžmentaCRBCpojačaćedina-

miku izvođenja radova na cijeloj

trasi–poručilisuizMinistarstva.

Izgradnja autoputa koštaće

državu 809 miliona eura. Od ki-

neske Eksim banke pozajmljena

su944milionadolarana20godi-

na, sa kamatom od dva odsto, uz

grejs periodod šest godina.

S.POPOVIĆ

storiji Crne Gore izvode se intenzivni radovi

Iz CRBC navode da je na izgradnji atuoputa sada angažovano više

od 3.300 radnika.

- Taj broj će se u narednih nekolikomjeseci povećati za još neko-

liko stotina. Kad je broj podizvođača u pitanju, njih je sada više od

100 – precizirali su predstavnici CRBC-a.

Natrasi3.300radnika

da, njihovu koordinaciju sa šema-

ma socijalne pomoći i poveća upis

ustručno i visokoobrazovanjeko-

je odgovara potrebama tržišta ra-

da - navodi se u saopštenju.

Partneri sa Zapadnog Balkana i

Turske usvojili su zaključke za-

snovane na Programima ekonom-

skihreformi idogovorili sedapro-

dubljuju ekonomske i socijalne

reformeuciljupoboljšanjaekono-

mije i jačanja konkurentnosti i in-

kluzivnog rasta.

Potpredsjednik EK nadležan za

euro i socijalni dijalog, Valdis

Dombrovskis, koji je takođe za-

dužen za finansijsku stabilnost,

finansijskeusluge i tržištekapita-

la, rekao je da su programi eko-

nomskih reformi i današnji dija-

log na visokom nivou tu da

pomognu partnerskimzemljama

da pokrenu ambicioznije refor-

me.

M.P.M.

lkana i Turske

mkonsolidacijom

Most Moračica

PavleRadulović

Premijer naŽabljaku

Saprezentacijeprojekta