Previous Page  4 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 32 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 26. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Privredni

sudusvojio jeprigovorElek-

troprivredenaodlukuda se

privremenozabrani kupovi-

na akcijaRudnikauglja

Pljevlja. Usaopštenjuobjav-

ljenomjučena sajtuPri-

vrednog suda, navodi seda

seusvajaprigovorEPCG, a

samimtimukida rješenje

sudaod4.maja i predmet

vraćanaponovni postupak.

PredsjednikKomisije za

hartijeodvrijednostZoran

Đikanović jekazaoPobjedi

da je trgovina sa akcijama i

dalje stopirana, dok se služ-

beKomisijeneupoznaju sa

odlukomsuda i naosnovu

togadonesuodluku.

Privremena mjera je donijeta

4. maja i njome je zabranjena

kupovinaakcijaRudnikauglja

pocijeniod6,4eura,kojajeda-

ta 29. marta po osnovu javne

ponudeEPCG.

Kupovina akcija stopirana je

sveganekoliko sati prije isteka

krajnjeg roka za davanje pro-

dajnihnalogauCentralnojde-

pozitarnoj agenciji (CDA).

Odluku je, u cilju sprečavanja

nastanka eventualne nenado-

knadive štete, donijela sutki-

nja Nataša Bošković, na osno-

v u t u ž b e ma n j i n s k o g

akcionara EPCG, M&V Kom-

pani u vlasništvu Vasilija Mi-

ličkovića. M&V Kompani je

tražila da se poništi sporna

skupštinska odluka EPCG o

preuzimanju svih akcija Rud-

nika uglja.

Predsjednik Komisija za har-

tijeodvrijednostiZoranĐika-

nović saopštio je da su juče

dobili odluku suda.

- Ništa se nije promijenilo što

setičerješenjaKomisije idalje

jezaustavljeno

trgovanje.Mo-

ramo pročitati odluku suda i

izučitijeividjetištaćebitinaši

dalji koraci. Narednih dana

službeKomisijećeseupoznati

sa rješenjem i iz toga ćemo vi-

djeti što je sud sve zaključio,

pa ćemo znati koje korake mi

možemo ili ne možemo da

preuzmemo – kazao je Đika-

nović.

Prema njegovim riječima

službe Komisije razmotriće

štoznači najnovijaodlukaPri-

vrednog suda.

-Vrloažurnoćemoseodnositi

prematome,nećemočekati30

dana da bi odlučili, ali treba da

vidimo imamo li štodaodluči-

mo ili da i dalje čakamo što će

sud reći – rekao jeĐikanović.

Đikanović je naveo da se više

od 96 odsto akcionara Rudni-

ka prijavilo da proda svoje ak-

cijeEPCG.

- Kad će se obaviti trgovina to

ne bih sada spekulisao jer pre-

sudu nijesmo iščitali i izučili -

zaključio jeĐikanović.

EPCG je za sve akcije pripre-

mila 33 miliona eura, a Vlada,

italijanska kompanija A2A i

biznismen Aco Đukanović

imajupreko 80odsto akcija.

S.P.

Privredni sud usvojio prigovor Elektroprivrede i ukinuo rješenje od 4. maja

Kupovinaakcija

Rudnika i dalje

podembargom

TIVAT

Hotel Čedi sapet zv-

jezdicau turističkomnaselju

LušticaBayprve goste će

primiti 14. juladokće zvanič-

nootvaranjebiti 11. avgusta

kada ćebiti otvoreno iMari-

nanaselje. To je saopšteno

crnogorskimnovinarimakoji

su jučeposjetili ovoatraktiv-

no turističkonaselje.

Hotel raspolaže sa 111 soba, od

čega 51 hotelska i 60kondomi-

nijum soba. U hotelu će raditi

160zaposlenihainteresovanje

za kapacitete već je izraženo.

Prema riječimaDarenaGibso-

na, izvršnog direktora, u iz-

gradnjunaseljadosadjeulože-

no 140 mi l i ona eura , a

planirano jeda se svakenared-

ne godine uloži po 50miliona.

- Istovremeno gradimo neo-

phodnuinfrastrukturu,puteve,

vodovodne, kanalizacione i

sisteme napajanja, telekomu-

nikacija i slično. Naši trenutni

planovi podrazumijevaju nas-

tavak razvoja našeg izvrsnog

terena za golf, kao i početak

gradnje u naselju Central –

budućem centru grada Luštica

Bay. Izgradnja prvih zgrada će

početiuoktobruibićezavršene

sljedeće godine – rekao je Gib-

son.

Generalni menadžer hotela

MarkDiRuiter jekazaoda jeza

avgusthotel većprodao60pos-

to kapaciteta, a dobre najave su

i za septembar.

- Očekujemo odličnu prvu go-

dinu i ubijeđeni smo da je Čedi

odličan dodatak postojećoj

ponudi hotela ovog područja.

Hotel će otvoriti vrata za prve

goste 14. jula i mi smo veoma

zadovoljni što je to dan nakon

velikog nacionalnog praznika

–kazao jeDi Ruiter.

Prema riječima dizajn me-

nadžerke Luštica Develop-

ment Marije Pantović, enteri-

jer hotela radila je renomirana

kompanija GG & Grace Inter-

national sa sjedištem u Rimu,

Kairu i Dubaiju, dok je arhitek-

tonsko rješenje hotela radio

TVS studio iz Atlante (SAD). U

glavnojmarinitokomovogljeta

biće otvoreno i najmanje 90

odsto maloprodajnog i komer-

cijalnog prostora ukupne

površine od oko 1.500 metara

kvadratnih.Uponudi ćebiti ra-

zličiti sadržaji, uključujući ad-

ministrativne poslove i usluge

u vezi sa marinom (posredo-

vanje, prodaja, usluge, prodaja

nautičke opreme), restorani i

kafići, prodavnice odjeće i

opreme za domaćinstvo,

zlatara, kozmetički salon, pro-

davnice kozmetičkih proizvo-

da, galerija, prodaja nekretni-

na, zdravstveni centar i

supermarket.

Uz otvaranje marine, naselja

Marina i prvog hotela, na-

jznačajnija aktivnost jeste

početak izgradnje naselja Cen-

tral, administrativnog i centra

gradaLušticaBay.NaseljeCen-

tral prostiraće se na 240.000

metarakvadratnihporedmjes-

ta Radovići i predstavljaće

središte zajednice grada Lušti-

caBay.

N.K.

Crnogorski novinari juče posjetili Lušticu Bay

Hotel ,,Čedi“ primiće

prvegoste 14. jula

PODGORICA

- Vlada neće

produžavati rok za legalizaciju

bespravno izgrađenih objekata,

saopštio je ministar održivog

razvoja i turizma Pavle Radulović.

On je siguran u uspjeh projekta

legalizcije iako je broj zahtjeva

za legalizacijumanji nego što je

Vlada očekivala. Građani su dužni

da do 15. jula prijave nadležnim

institucijama ukoliko su gradili ili

nadogradili svoju nekretninu bez

dozvole.

- Proces legalizacije neće biti pro-

dužavan iz jednostavnog razloga,

što smo ostavili dovoljno vreme-

na i jako kvalitetno iskomunicirali

ovu priču – kazao je Radulović

juče novinarima, na Vranjini,

nakon susreta domaćih proiz-

vođača, hotelijera i restoratera.

Prema njegovim riječima povo-

domprojekta legalizacije Mini-

starstvo je organizovalo krug

javnih rasprava i praktično su,

kako kaže, obišli svako selo u

Crnoj Gori. On je najvio da uskoro

kreću sa novom rundom javnih

rasprava.

- Jer ljudi ne razumiju, ne morate

vi potpuno legalizovat objekat

do 14. jula dovoljno je da se pri-

javite za legalizaciju, a onda teče

formalno pravni proces, tako da

vjerujemda će jedan ozbiljan broj

ljudi prijavti i nakon ove druge

runde javnih rasprava kad pono-

vo dobiju prave informacije.

On smatra da će proces legali-

zacije uspjeti iako je broj prijava

manji od očekivanog.

- Broj prijava jeste manji nego što

smo očekivali, ali je bilo nekih sit-

nih administrativnih problema, ali

ogroman broj prijava je na ovjeri

u katastru. Tako da one brojke

koje imamo kao zvanične u opšti-

nama, to je inalni čin prijave za

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović poručio

Vladanećeprodužavati rokza

PODGORICA

Za gradnjuau-

toputa, najvećeg infrastruk-

turnogprojektau istoriji Crne

Gore, čija je gradnjapočelapri-

je tri godine, do sada jeutroše-

no390miliona eura, pokazuju

podaciMinistarstva saobraća-

ja. IzovogVladinog resora i

kompanijeCRBC, koja jeglavni

izvođač radove, poručujuda se

radovi trenutno izvodeduž

čitave traseprioritetnedionice

autoputa, odSmokovcado

Mateševa.

- Tokom 2015. godine izvođaču

radova su isplaćene dvije rate

avansa, u ukupnom iznosu od

161,9 miliona eura, u 2016. je za

izvođenje pripremnih radova,

projektovanje i izvođenje dijela

trajnihradovaplaćeniznosod9,2

milionaeura, dok jeutokuprošle

godine isplaćeno 176,3 miliona

eura. Ove godine je zaključno sa

mjesecommartomuzvođaču ra-

dova plaćen ukupan iznos od

42,3 miliona eura – saopšteno je

Pobjedi iz Ministarstva sao-

braćaja.

PREKO200MILIONA

Predstavnici Ministarstva su

podsjetili da je Zakonom o

budžetuzaovugodinuzaplaćan-

je kompaniji CRBC planiran

iznos od 199,27miliona eura.

- Ali Zakon ostavlja mogućnost

da se isplate vrše do nivoa real-

izacije. Prema procjenama iz-

vođača radova plaćeni iznos za

obim stvarno izvedenih radova

na terenu, u skladu sa definisa-

nom metodologijom mjerenja

elemenatazaplaćanje,utokuove

Duž čitave trase najvećeg infrastrukturnog projekta u

Naautoput

dosad

potrošeno

390miliona

Očekujemo da u ovoj godini budu

probijeni svi tuneli i započete sve

rasponske konstrukcije namostovima.

Tunel Vjeternik biće probijen već

narednogmjeseca, dok proboj tunela

Kosman očekujemo krajemavgusta,

naveli su iz CRBC

PODGORICA

CrnaGorabi

trebalodanastavi sprovođenje

srednjeročne strategije fiskal-

nekonsolidacije i smanji javnu

potrošnjunaplate i penzije,

ocijenjeno jena godišnjem

Ekonomskomi finansijskom

dijalogu izmeđuEUi zemalja

ZapadnogBalkana i Turskeko-

ji je jučeodržanuBriselu.

Dogovoreno jedareformskemjere

za Crnu Goru uključuju i obezbje-

đivanje odgovarajuće budžetske

alokacijekakobi senosilesanepla-

niranimfiskalnimodstupanjima.

- Crna Gora se takođe složila da

izradi sveobuhvatni akcioni plan

zaširokopojasniinternetkakobise

ubrzalo širenje širokopojasnog

pristupa i pripremio plan za pove-

ćanje investicija u istraživanje i ra-

zvoj - navodi se u saopštenjuDele-

gacijeEUuCrnoj Gori.

Usaglašeno je da se nastavi sa pu-

nim otvaranjem željezničkog trži-

šta, gdje je potrebno da Crna Gora

uspostavi nezavisno i efikasno že-

ljezničko regulatorno i bezbjedo-

nosno tijelo, da se ojača makro-

prudencijalna politika Centralne

banke.

IzDelegacije EU je saopšteno da

je dogovoreno da se nastavi ra-

zvoj pravnog okvira koji je uskla-

đen sa pravnom tekovinom EU

za dodjelu koncesija i javno-pri-

vatnog partnerstva.

- Zbog visoke nezaposlenosti u

zemlji, Crna Gora se složila da

poboljšapokrivenost i efikasnost

svojihaktivnihpolitikatržištara-

Ekonomski i nansijski dijalog EU, Zapadnog B

Nastaviti sa fiskal

LušticaBay

ZoranĐikanović