Previous Page  3 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 32 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota. 26. maj 2018.

Politika

koju jeVladaHrvatskaupu-

tilaCrnoj Gori zahtijevajući

da se ,,Jadran“ vrati hrvat-

skimvlastima?Čiji je ,,Ja-

dran“?

BOŠKOVIĆ:

Više puta sam

sa kolegom iz Hrvatske raz-

govarao na tu temu. Pokušali

smo da dođemo do rješenja.

Međutim, to prevazilazi nad-

ležnosti Ministarstva odbra-

ne. To je državno pitanje i si-

guran sam da će se na

državnom nivou riješiti na

najbolji način. Dolaskomno-

ve Vlade Hrvatske to pitanje

se postavilo kao jedno od pi-

tanjakojemožeopteretiti od-

nose dvije države. Siguran

samda i uHrvatskoj i uCrnoj

Gori ima dovoljno pameti da

zajednički možemo riješiti,

ne samo pitanje ,,Jadrana“,

već i druga otvorena pitanja

koja postoje između dvije dr-

žave. Najvažnije je da ,,Ja-

dran“ bude od koristi svima.

,,Jadran“ nakon rekonstruk-

cije koja je napravljena od

2013. može još dugoda plovi i

dabudenaponosnesamoCr-

noj Gori već i čitavom regio-

nu.

Faktičko stanje je: brod ,,Ja-

dran“ je vlasništvo Crne Go-

re, odnosno mornanice VCG.

Nastaviće da ispunjava

osnovni zadatak - edukacija

studenata pomorske škole i

fakulteta, i oficira i podoficira

u VCG. Ne znam kome treba

da prijavljujemo bilo šta kad

plovi.

POBJEDA:

Kakoondaoče-

kujeteda spormožebiti ri-

ješen, nanivoudvijevlade?

BOŠKOVIĆ:

Postoje različiti

načini da se dvije vlade dogo-

vore. Postoji i arbitraža da se

utvrdi čiji je brod. Dokumen-

takoja ja imam, nedvosmisle-

no pokazuju da je brod ,,Ja-

dran“ crnogorsko vlasništvo,

međutim, nimininašekolege

izHrvatskenećemodozvoliti

da brod ,,Jadran“, ili neko

drugootvorenopitanje izme-

đuHrvatskeiCrneGorebude

prepreka na uspostavljanju

jošboljihbilateralnihodnosa.

POBJEDA:

Izgradnjapoli-

gonanaSinjajevini pret-

hodnihdana je izazvalave-

likepolemikeu javnosti, jer

jedannjendio tvrdi damo-

žedoći donarušavanja eko

sistemana tompodručju,

nakojemće seodoktobra

domaja izvoditi bojeva ga-

đanja, dokćeupreostalim

mjesecima takođebiti ak-

tivnosti vojske, kako sura-

nijekazali izvašegmini-

starstva. Nakoje aktivnosti

stemislili, i da li onemogu

poremetiti trenutnupri-

rodnuravnotežukao što se

tvrdi?

BOŠKOVIĆ:

Vojska perio-

dično vrši bojeva gađanja, ali

ima i druge svoje aktivnosti.

Zaartiljerijskagađanjapotre-

ban je poligon koji zadovolja-

va sve uslove i kriterijume -

o d b e z b j e dn o s n o g d o

veličine. OdlukomVlade de-

finisano je da se ta lokacija is-

pita i postavi kao poligon na

kojem bi se izvodila borbena

gađanja. Svjesni činjenice da

na tom poligonu postoje ka-

tuni koji sekoristeodmajado

oktobra, definisali smo kao

prioritet da se bojeva gađanja

izvode u periodu kada katuni

nijesu aktivni. Tokom ljeta

postoje druge aktivnosti koje

ne uključuju bojeva gađanja -

odmarševa,logorovanja,pre-

življavanja i druge aktivnosti

redovne obuke. Tobi se obav-

ljalo na tompoligonu, koji ni-

čim ne bi ugrožavao stanov-

ništvokojejeutimmjesecima

na katunima. Na tom prosto-

ru nekada je postojao vojni

poligon još od 70-ih godina.

Dolaskom vojske na to mje-

sto,značajnobiseunaprijedi-

li infrastrukturni i potencijali

ovogpodručja-napravilibise

putevi i za potrebe vojske i za

potrebe stanovništva. Vodo-

snadbijevanje bi bilo značaj-

no unaprijeđeno, jer znamo

da veliki broj katuna nema ri-

ješeno topitanje. I treće, turi-

stički potencijali bi bili zna-

čajno valorizovani na taj

način.Razumijembojazanali

ne razumijemneargumento-

vanenapade, koji suprijesve-

ga politički instruisani. Neke

opštinesupozitivnoreagova-

le, to su Šavnik i Mojkovac.

Nažalost, u Kolašinu nema-

mo čak ni volju da budemo

saslušani.

POBJEDA:

Mislite li da to

imaveze sapolitikom?

BOŠKOVIĆ:

Apsolutno, ima

veze sa politkom. Nastaviće-

mo da dokazujemo da je to

apsolutno bezbjedno, da ne

može da naruši eko sistem i

životnu sredinu. Danas se pet

puta više eksploziva potroši

na proboj auto puta Podgori-

ca - Mateševo, nego što bi se

godišnje trošilo prilikom bo-

jevih gađanja. Nećemo do-

zvoliti ni to da zaustavimo

razvoj vojske i države, aneće-

modozvoliti ni konfrontaciju

sa mještanima. Nastavićemo

daimobjašnjavamodajetoza

njihovo dobro i da nikako ne

može da naruši niti eko si-

stem, niti ekologiju, a poseb-

no ne izvorišta vode na Savi-

nim vodama. To je državna

imovina, i država može na

svojoj imovini da gradi shod-

no zakonima i potrebama.

Međutim, država neće nijed-

nom akcijomnarušiti životni

sklad, a pogotovo napraviti

neku akciju koja bi uznemiri-

la ili se konfrontirala sa mje-

štanima tihpodručja.

POBJEDA:

Kadabi poligon

mogaopočeti da sekoristi?

BOŠKOVIĆ:

Kad Vlada do-

nese konačnu odluku. Vlada

još nije donijela konačnu od-

luku. Najvažnije je da mi ne

planiramo tamo ništa da gra-

dimo. Dakle mi taj poligon

možemoodmahdakoristimo.

POBJEDA:

Prošlenedjelje

stepotpisali dokument o

prihvatanjuprvih 12NATO

standarda. Na šta seodnosi

tih 12 standarda i šta tokon-

kretnoznači zaCrnuGoru?

BOŠKOVIĆ:

Crna Gora po-

lako, stvaranjem unutrašnje

pravne tekovine dovodi se na

nivo kakav je u zapadnoj

Evropi. Stvaraju se uslovi za

sve te standarde koji se treba-

ju primjenjivati u našoj drža-

vi. To su standardi koji semo-

rajuubudućeimplementirati.

Samo članstvo uNATO je po-

diglo potencijale naše privre-

de. Imamo toliki porast za-

h t j eva za kod i f i kac i j u

proizvoda iuslugadabimogli

da budu konkurentni na NA-

TO tržištu, i time stvaramo

bolju bazu u samoj Crnoj Go-

ri. Jer sve te naše kompanije

koje su ograničene na terito-

rijuCrne Gore izuzetno su li-

mitirane za razvoj i rast, a on-

da samim tim i upitne za

održanje. Ovim proširiva-

njemmogu učestvovati na tr-

žištu 29 zemalja i dobijaju

nesagledive mogućnosti za

budući razvoj i rast. Upravo

ovih12standardakadajeupi-

tanju vojska Crne Gore, defi-

niše naše obaveze da imple-

metniramo u budućnosti u

običnim sferama, bilo da su u

pitanju vojska ili Ministar-

stvo.

JovanaĐURIŠIĆ

PODGORICA

–SavjetAgen-

cijezaantikorupcijuutvrdio

jena jučerašnjoj sjednicida je

direktorASKSretenRadonjić

uzakonskomrokupodnioIz-

vještaj oprihodima i imovini

za2017. godinu, ida jetaj izvje-

štaj formalno-pravnopravil-

nopopunjen.

Odlučeno je da se naknadno

sprovede postupak potpune

provjere podataka iz Izvještaja.

Savjet nije raspravljao o zahtje-

vu za smjenu predsjednika

Agencije Sretena Radonića, jer

inicijativa VanjeMarković-Ća-

lović, kako je objašnjeno, nije

sadržala formalne razloge da bi

bilauvrštenaudnevni red.

-Nijedostavljenadokumentaci-

janaosnovukojebismorasprav-

ljali otoj inicijativi.Nijesunave-

deni ni razlozi koji su zakonom

prepoznati kao razlozi za razr-

ješenje direktora Agencije, niti

su dostavljeni dokazi i argu-

menti –kazala jeGorankaVuči-

nić, predsjednicaSavjetaASK.

Vučinić je ocijenila da je inicija-

tiva neozbiljna i da predstavlja

vid nipodaštavanja Agencije i

članova Savjeta. Ćalović-Mar-

ković,kojajejedinaglasaladase

o njenomprijedlogu raspravlja,

ali i napustila sjednicu nakon

svogizlaganja,kazalajedajeini-

cijativu podnijela na osnovu iz-

vještajaEvropskekomisijeuko-

jem je navedeno da se mora

omogućiti da ASK radi nezavi-

snoodbilokakvoguticaja, obez-

bijeditimaksimalnutransparen-

tnostiintegritet,nepristrasnosti

odgovornost rukovodstvaAgen-

cije.

Ona je rekla da bi Radonjić tre-

balo da bude razriješen jer „ne-

marezultatauključnimoblasti-

ma i nijednog funkcionera za

kojeg jeotrkivenoda jeukonfli-

ku interesa ili da je nezakonito

stekao imovinu“, te da je „više

putapristrasnoieksplicitnopo-

državoDPS“.

Direktor ASK Sreten Radonjić

kazao je da nastup Ćalović-

Marković smatra „završnom

konvecijompolitičkihsubjekata

koje ona ovdje predstavlja i zlo-

upotrebusjednicaSavjeta“.

Radonjić je dodao da podržava

svaku inicijativu koja se odnosi

nanjegov ili razrješenječlanova

Savjeta, ali samo ukoliko je u

skladusazakonom.

I.K.

PODGORICA

-Agencija za

elektronskemedije apelovala

jena elektronskemedijekoji

emitujuprogramuCrnoj Go-

ri, dapoštujupredizbornu ti-

šinu, uoči glasanjaunedjelju

udeset crnogorskihopština i

Golubovcima.

Izborna tišina uoči izbora u

Podgorici, Golubovcima, Šav-

niku, Žabljaku, Baru, Plavu,

Pljevljima, Rožajama, Dani-

lovgradu, BijelomPolju i Kola-

šinu,nastupilajesinoćuponoć.

- AEMapeluje na sve elektron-

ske medije i elektronske publi-

kacije da poštuju predizbornu

tišinu kako bi doprinijeli

atmosferi tolerancije i uspješ-

nom sprovođenju izbornog

procesa u Crnoj Gori, kaže se u

saopštenjuAEM-a.

Iz Agencije su objasnili da za

vrijeme predizborne tišine nije

dozvoljenomedijsko predstav-

ljanje podnosilaca izbornih li-

sta i kandidata sa izbornih lista.

Navodi se i da nije dozvoljeno i

političko oglašavanje, objavlji-

vanje procjene rezultata glasa-

nja, slogana ili simbola kandi-

data.

Nije dozvoljeno i objavljivanje

rezultata ispitivanja javnog

mnjenja, drugih istraživanja i

analiza u vezi sa opredjelje-

njembiračaupogleduprocjene

rezultata izbora.

Ističe se da će, imajući u vidu

dostupnost TVprograma iz re-

giona posredstvom različitih

kablovskih platformi, AEM

pratiti da li se u sadržajima tih

emitera krši predizborna tiši-

na.

- AEM skreće pažnju kablov-

skim operatorima da vode ra-

čuna o poštovanju navedenih

odredbi posredstvom medija

koji nijesu iz Crne Gore, jer će

svako kršenje rezultirati odlu-

komda se bez odlaganja otklo-

ne nepravilnosti i onemogući

dalje emitovanje eventualno

spornih kanala, navodi se u sa-

opštenju.

Iz AEM su kazali da će 24 časa

dnevno, vršiti monitoring rada

svihmedija i kablovskihopera-

tora iz Crne Gore i svako krše-

nje zakona sankcionisati u

okviru ustanovljenih ovlašće-

nja regulatora.

R.P.

otivisana

izgradnji

poligona

POBJEDA:

Kada se

može očekivati isporu-

ka preostala dva heli-

koptera koje jeVojska

kupila odkanadske

kompanije i da li posto-

je još neki planovi za

modernizaciju crnogor-

ske vojske?

BOŠKOVIĆ:

Ugovorom

je de inisano da dva nova

helikoptera treba da sti-

gnu u oktobru ove godi-

ne. Imamo informaciju da

će taj rok biti ispoštovan,

ali najvažnije je da će u

ovoj godini biti u opera-

tivnoj upotrebi Vojske

Crne Gore.

Sljedeći prioritet su lako-

oklopna vozila za opre-

manje naših pješadijskih

četa. Vodimo razgovore

sa našimpartnerima da

nađemo rješenje koje je

sa više aspekata najbolje

za Crnu Goru. Suguran

samda nećemo naprviti

greške kada je oprema

crnogorske vojske u

pitanju.

Takođe, još jedan važan

segment na kojem radi-

mo je socijalna i stambe-

na problematika zaposle-

nih u vojsci i Ministarsvu.

Počeli smo izgrandju

prve stambene zgrade u

Danilovgradu. Sredstava

za tu zgradu su opredije-

ljena u budžetu za 2018.

godinu. Druga zgrada

koju planiramo da gra-

dimo od iduće godine je

Zagorič u Podgorici. Na

taj način značajno ćemo

rasteretiti pripadnike

vojske i Minsitarstva. I

kad to pitanje riješimo

možemo sa ponosom

reći da smo učinili dosta

za pripadnike vojske i

Ministarstva.

Dvanova

helikoptera

uoktobru

rane uVladi Crne Gore

Savjet Agencije za antikorupciju

utvrdio da je direktor ASK

u zakonskom roku podnio

Izvještaj o prihodima i imovini

Savjet nije

raspravljao o

zahtjevu za smjenu

predsjednika

Agencije Sretena

Radonjića, jer

inicijativa Vanje

Marković-Ćalović,

kako je objašnjeno,

nije sadržala

formalne razloge

da bi bila uvrštena

u dnevni red

Elektronskimediji da

poštujupredizbornu tišinu

Apel Agencije za elektronskemedije uoči lokalnih izbora

PODGORICA

-Povodomodr-

žavanjapredstojećihlokalnih

izborauCrnojGori, vrhovni

državni tužilacIvicaStanko-

vićdostavio jeuputstvoruko-

vodiocimadaseusvakomtu-

žilaštvu, ugradovimau

kojimasuraspisani izbori, u

tokuizbornogdana, pousta-

ljenoj proceduri, organizuju

dežurstva, kakobi seuslučaju

eventualnihprijavakrivičnih

djelaprotiv izbornihprava

pravovremenoreagovalo.

- Vrhovni državni tužilac pod-

sjetio je rukovodioce na značaj

proaktivnog pristupa u radudr-

žavnihtužilaca i naobavezuDr-

žavnog tužilaštva da svakod-

nevno djeluje isključivo u

skladu sa Ustavom i zakonom,

kako prije, tako tokom i poslije

izbornog dana, saopšteno je iz

VDT-a.

R.P.

VanjaMarković-Ćalović

SretenRadonjić

Tužilaštvospremno

za izborni dan

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković dostavio je

uputstvo rukovodiocima povodom lokalanih izbora

Bezrasprave

osmjeni

Radonjića