Previous Page  25 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 32 Next Page
Page Background

25

Pobjeda

Subota, 26. maj 2018.

Oglasi i obavještenja

Na osnovu člana 62 stav 1 Zakona o izmjenama i dopuna-

ma Zakona o javnim nabavkama (“Sl. list CG”, br. 42/11,

57/14, 28/15 i 42/17) Naručilac Crnogorski elektrodistribu-

tivni sistemDOOPodgorica – CEDIS, sa sjedištemu Pod-

gorici, ulica Ivana Milutinovića br. 12, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka usluga za potrebeCEDIS-a - Čišćenje i održava-

njehigijeneuposlovnim imagacinskimobjektimaCEDIS-a

na teritoriji Crne Gore, ukupne procijenjene vrijednosti sa

PDV-om, u iznosu od 157.300,00 €.

Tenderska dokumentacija broj 43/18 objavljena je na Por-

talu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

25.05.2018. godine.Ovlašćeno licezadavanje informacija

jeMirko Dedović, dipl. pravnik, telefon 020 408 366, e-ma-

il

[email protected]

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

(„Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11,

27/13 i 52/16), sekretarijat zaplaniranje i uređenjeprostora i zašti-

tu životne sredine Glavnog grada – Podgorica

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosilac projekta ‘’Čistoća’’ d.o.o., iz Podgorice, podnio za-

htjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja, za „Objekat komu-

nalne infrastrukture’’, na životnu sredinu, na urb. parceli broj 64,

blok 15, zona „C“ DUP „Servisno-skladišna zona“ - Izmjene i do-

pune, u Podgorici.

Zahtjev sapotrebnomdokumentacijomoplaniranomobjektubiće

dostupan javnosti u prostorijama Sekretarijata za planiranje i ure-

đenjeprostora i zaštituživotnesredine–Sektor zaživotnusredinu

i održivi razvoj, ul. Vuka Karadžića broj 41, kancelarija broj 2, sva-

kog radnog dana u terminu od 12 do 15 časova, u vremenskom

okviru od pet dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Primjedbe i mišljenja u pisanoj formi, mogu se dostaviti na adresu

ovog organa, kao i na e-mail

[email protected]

.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnnimnabavkama

( „Službeni list CG“,br.42/11 i 57/14 28/15 i 42/17 ) naruči-

lac Uprava za imovinu,Podgorica,Ul.Jovana Tomaševića

broj 2 oglašava:

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Uprava za imovinu pokreće otvoreni postupak objedinjene

javne nabavke za nabavku roba - kompjuterska oprema –

server i storage sistemi, za potrebe Ministarstva unutraš-

njihposlova ,ukupneprocijenjene vrijednosti 174.300,00€

bez uračunatog PDV-a (oslobodjeno plaćanja PDV-a) .

Tenderska dokumentacija br 37-0201/4269 objavljena je

naPortalu javnihnabavki naadresi

www.ujn.gov.me

. Dana

25.05.2018.godine. Lice za davanje informacija Bajko Vu-

čićević br.tel. 067 212 686 ,e-mail [email protected]

gov.me.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore sa sjedi-

štem u ulici Vaka Đurovića bb, Podgorica oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Medicinska sredstva (potrošni medicinski materijal i odgo-

varajuća oprema) iz oblasti laboratorije za određivanje bio-

hemijskih analiza, za potrebe Opštih bolnica u Baru, Ceti-

nju, Kotoru, BijelomPolju, Pljevljima, Nikšiću i Beranama.,

broj postupka 17/18, ukupne procijenjene vrijednosti sa

PDV-om 362.198,90€. Tenderska dokumentacija broj 09-

3806 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana 25.05.2018. godine. Lice za dava-

nje informacijaVinkaVukeljić, službenik za javnenabavke,

telefon 020 404 156, e-mail:

[email protected]

Mali oglasi

prodaja

PRODAJEM veliki izbor umjet-

ničkih slika, veoma povoljno,

može i razmjena za stari

novac, medalje, slike mogu za

apartmane, kolekcije i poklone.

Tel. 069/051-526

22

PRODAJEM vikendicu na

Veruši od 80m2 na placu od

380m2.Tel. 069/695-512

45

raZNo

PENZIONER 63 godine iz

Vojvodine želi upoznati

Albanku bez obaveza radi

braka.

Tel. 00381/65-6398518

11

PRODAJEMOPLAC936KVM

SAMONTAŽNOMKUĆOM

36KVMKODKUĆELJEŠKOVI

ĆAUMARDARIMA, LUŠTICA,

2,5KMODPLAŽEOBLATNO.

INFORMACIJENAMEIL

[email protected]

CENTAR lokal 415 m2 (sa sut) u

produžetku pješačke zone do

ulice Slobode i blizu Trga neza-

visnosti. Nov, savremen, pro-

stran sa visinama i velikim pri-

vatnimparkingom.

Prodajem a može zajedno i sa

apartmanom 133 m2 iznad lo-

kala.

Tel. 069/ 867-791

55

PORTO Montenegro – Tivat

apartman 137 m2 u rezidenciji

Taranaprvoj liniji.

Cijena 1,3milionaeura.

Tel. 069/227-059

56

STROGIcentarposlovniprostor

240 m2 sa suterenom od 167

m2samo30moduliceSlobode

i blizu banaka Sosijete ženerali,

Adiko, Hipotekarne i Zirat.

Nekorišćen, prostran, funkcio-

nalan sa privatnimparkingom.

Prodaja.

Tel. 069/871-452

57

OTČEPLJENJE kanalizacije

električnom sajlomWC šolja,

sudopera, kada, umivaonika i

šahti, dolazimodmah. Povolj-

no.Vukčević.Tel. 069/991-999 ,

067/000-008 , 068/654-474

18

Distributerskoj kompaniji iz

Podgoricepotrebnimagacin

ski radnici

Tel. 067/675-785

59

KUĆNI SERVIS

Odčepljenjekanalizacijeel.saj

lom, zamjenadotrajalihcijevi,

sve sitnepopravke.

Podgorica-Primorje. Tel

069/269-550 , 067/579-709

58

KUPUJEM stare pare, medalje,

bajonete, knjige, gramafonske

ploče, umjetničke slike i druge

starine.

Tel. 069/019-698 , 067/455-713

60

KLIMAservis Jovetić, prodaja,

ugradnja, servis,

gree-bergeu-multi sistem.

Tel. 069/499-344,

067/472-054

23

IZDAJEMnovnamješten jed-

nosoban stanuPodgorici.

Tel. 069/695-512

46

MORAČA-Starče48,710m2 1/1

plodnonavodnjava

se,struja,put,šuma

Tel.068/051-299,

068/760-377

62

SUPER lokacija,lokal

80m2,visoki suteren,pored

hramaBlok 5 cijenapoviđenju

068/760-377

63

PANONKI potrebanmenadžer

prodaje.

Tel. 069/012-289

66