Previous Page  24 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 32 Next Page
Page Background

24

Pobjeda

Subota, 26. maj 2018.

Oglasi i obavještenja

JAVNI KONKURS ZASUFINANSIRANJE PROIZVODNJE

KINEMATOGRAFSKIHDJELA

Naosnovučlanova4 i 14Zakonaokinematografiji (“Službeni list CrneGore”,

br. 42/15) i člana 2 Pravila o postupku, načinu i kriterijumima za sprovođenje

konkursa o sufinansiranju kinematografskih djela, usvojenih od Savjeta JU

Filmski centar na sjednici održanoj 07. 03. 2018. godine, JU Filmski centar

Crne Gore (u daljem tekstu: ‘’Centar’’), raspisuje Javni konkurs za dodjelu

sredstava za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela u sljedećim

kategorijama:

- Kratkometražni i dugometražni igrani filmovi;

- Kratkometražni i dugometražni dokumentarni filmovi;

- Razvoj projekta;

- Razvoj scenarija.

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica upisana u registar privrednih

subjekata u Crnoj Gori za obavljanje kinematografskih djelatnosti, kojima je

osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela, a koja moraju biti

upisana u registar najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa.

Pravna lica mogu prijaviti samo po jedan projekat u svakoj od objavljenih

kategorija, osim u kategoriji razvoja projekta u kojoj se mogu prijaviti najviše

dva projekta.

Nakonkurs koji seodnosi na razvoj scenarija, pravoučešća imaju fizička lica,

državljani Crne Gore – autori filmskog scenarija.

Pravo učešća na konkursu za razvoj scenarija nemaju fizička lica koja su

dobitnici sredstava po prethodnom konkursu u navedenoj kategoriji.

Jedan projekat može biti prijavljen samo u jednoj od ponuđenih kategorija.

Registracija korisnika i prijave na konkurse vrse se putem internet stranice

Centra na

www.fccg.me

. Pristup prijavama je moguć tek nakon uspješno iz-

vršene registracije korisnika.

Odluku o rezultatima konkursa, na prijedlog Komisije, donosi Savjet u roku

od 7 dana od dana dostavljanja prijedloga.

Centar je u obavezi da objavi rezultate konkursa na svojoj internet stranici u

roku od 3 dana od dana donošenja odluke.

Prijave na konkurse su otvorene do utorka, 26. juna 2018. godine do 12h.

Za sve dodatne informacije o konkursima i načinu prijavljivanja, zaintereso-

vani se mogu obratiti Filmskom centru putem e-mail adresa:

[email protected]

i

[email protected]

.