Previous Page  23 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 32 Next Page
Page Background

23

Pobjeda

Subota, 26. maj 2018.

Oglasi i obavještenja

Naosnovučlana13Zakonaoprocjeniuticajanaživotnusredinu(“Službeni listRCG”,broj

80/05 i“Službeni listCG”,broj40/10,73/10,40/11,27/13 i52/16),Sekretarijatzauređenje

prostora Opštine Pljevlja-Odjeljenje za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da jenosiocuprojekta,KrstonijevićPredragu izPljevalja,seloČestin,donijetoRješenjebr.

353-UpI-78/2018-6 od 18.05.2018.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena

uticaja na životnu sredinu za projekat “Poljoprivredno gazdinstvo-farma za uzgoj ovaca

(kapaciteta 52mjesta)”, na kat. parcelama u okviru LN 172 KOGradac, Opština Pljevlja.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu utvr-

đeno je,uzimajućiuobzirraspoloživudokumentaciju ipodatkeokarakteristikamaprojek-

ta i predmetne lokacije, važeće tehničke normative i standarde propisane za ovu vrstu

objekata, kao i mjere zaštite životne sredine utvrđene ovim Rješenjem, da se ne očekuju

negativni uticaji na segmente životne sredine u toku izvođenja i korišćenja predmetnog

projekta.

Nosilac projekta, Krstonijević Predragu iz Pljevalja, selo Čestin, dužan je da u slučaju

prenamjeneprojekta iliproširenjakapacitetaprojekta“Poljoprivrednogazdinstvo-farmaza

uzgoj ovaca (kapaciteta 52 mjesta)”, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje

o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Pljevlja u

rokuod15danaoddanaprijemaobavještenjao izdavanjurješenja iliobjavljivanjaobavje-

štenja u dnevnom listu koje izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog

projekta, a preko ovog organa.“

HTP “ULCINJSKARIVIJERA”AD

Broj:507

Ulcinj,24.05.2018. god.

OBAVJEŠTENJEOSAZIVANJU

SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu čl.39 i 40 Zakona o privrednimdruštvima ( Sl. list CG br. 6/02,

17/07, 40/11 ), čl. 30 Statuta HTP “Ulcinjska rivijera”AD i Odluke Odbora

direktora br. 502/1 od 18.05.2018. god., saziva se :

PONOVNAVANREDNASKUPŠTINAAKCIONARA

HTP “ULCINJSKARIVIJERA”ADULCINJ

Za dan13.06.2018. god. u prostorijama hotela “BojanaLux”na Adi

Bojani,Gornji Štoj,Ulcinj sa početkom u 13h.

Za ponovnu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1.Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti Korporaciji “Ka-

risma Hotels Adriatic Montenegro”,kao Zakupcu kompexa “Ulcinjska Ri-

vijera” na Velikoj plaži,da izvrši refinansiranje kredita “Ulcinjske Rivijere”

prema Atlas banci AD Podgorica i Investiciono-razvojnom fondu Crne

Gore i nakon toga uspostavi hipoteku prvog reda na hotelima “Bellevue” i

“Olympic” (koji su predmet zakupa)u korist banke koja će kreditirati Za-

kupca.

2.Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizorske kuće u svojstvu

ovlašćenog kontrolora,čiji je zadatak da utvrdi činjenično stanje u vezi

realizacije ugovora o kupoprodaji hotela “Mediteran” br.1171 od

25.07.2005god.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda se donose većinom glasova vla-

snika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali

putem glasačkih listića, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari

koji posjeduju najmanje 33%od ukupnog broja akcija sa pravom glasa tj.

503.049 akcija od ukupno 1.524.389 akcija. Izdate akcije su obične jedne

klase, na ime i izdate su u nematerijalizovanom obliku.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge Odluka koji će se raz-

matrati naSkupštini akcionarasvakog radnogdana oddanaobjavljivanja

u dnevnom listu Pobjeda i to o 09-12h u poslovnoj zgradi HTP “Ulcinjska

rivijera” uUlcinju, Velikaplažabb ( bivšadirekcijaAdeBojane) i na internet

stranici Društva

www.ulcinjska-rivijera.com.

Akcionari mogu da ostvare svoja zakonska prava na Skupštini akcionara

lično, putempunomoćnika, putemglasačkih listića ili elektronskimputem.

Punomoćja i glasački listići moraju biti ovjereni u skladu sa zakonom.

Postupak utvrđivanja identiteta akcionara i verifikacija njihovih dokume-

nata na osnovu kojih mogu prisustvovati sjednici obavlja se u sjedištu

društva od 9 do 11 časova na dan održavanja sjednice.

Telefon: +382 30 411 864

PREDSJEDNICAODBORADIREKTORA,

Prof. drAna Lalević - Filipović s.r

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac JZU Dom zdravlja Podgorica, Trg Nikole Kovačevića

br.6 , oglašava:

OBAVJEŠTENJEOOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

Za nabavku Novih vozila za potrebe JZU Dom zdravlja

Podgorica ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om

90.000,00 €.

Tenderska dokumentacija broj 05/01-6529-OP-2/2018

objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi http://

www.ujn.gov.me/

dana 24.05.2018 godine.

Lice za davanje informacija Dipl.pravnik Snežana Mirano-

vić, telefon 020/481-938, e-mail [email protected]

gmail.com.

Na osnovu člana 13, a u vezi člana 29 Zakona o procjeni uticaja

naživotnusredinu (“Sl. list RCG”, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10,

73/10, 40/11, 27/13 i 52/16), Sekretarijat za planiranje i uređenje

prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorica

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosiocu projekta Krgović Ljubiši, iz Podgorice, donijeto Rje-

šenjebroj UP.08-353/18-164/2od24.maja2018. godine, kojim je

odlučeno da za poljoprivredno gazdinstvo - vinograd, na životnu

sredinu, na kat. parcelama broj 1447/2, 1448, 1449/2, 1454,

1458, 1459, 1460, 1444/1, 1447/1, 1449/1, 1442, 1443 i 1444/2

KORogami, uPodgorici, nijepotrebnaprocjenauticajanaživotnu

sredinu.

Uvid u navedenu odluku može se izvršiti u prostorijama Sekreta-

rijata, ulica Vuka Karadžića broj 41, kancelarija broj 2, svakog

radnog dana, u vremenu od 12h-15h, u vremenskom okviru od

petnaest (15) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Elektroprivreda Crne GoreADNikšić, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka usluga za potrebe TE Pljevlja - Nabavka startne

uljne pumpe turbine, evidentirana u Planu javnih nabavki

ElektroprivredeCrneGorebr. 10-00-16960od07.05.2018.

godine pod rednim brojem 198.

Tenderska dokumentacija broj 56/18 objavljena je na Por-

talu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

25.05.2018.godine.

Lice za davanje informacija: Ivana Kilibarda, telefon

040/204-169, e-mail:

[email protected]

.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/015 i 42/017) naru-

čilacDOO„ VODOVOD I KANALIZACIJA„ Budva, oglaša-

va

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka 10 novih motornih vozila po specifikaciji, proce-

njene vrijednosti 100.000,00 eura sa PDV-om za potrebe

Doo „ Vodovod i kanalizacija „ Budva.

Tenderskadokumentacijabroj 01-13376/1objavljena jena

Portalu javnih nabavki, na adresi www.

_ujn.gov.me

dana

25.05.2018. godine.

Licezadavanje informacijaPericaŠaranović, telefon+382

33 403 304, e-mail

[email protected]

OPŠTINA NIKŠIĆ

SEKRETARIJAT ZAUREĐENJE PROSTORAI ZAŠTITU

ŽIVOTNE SREDINE

Na osnovu člana 12 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

(“Sl. list RCG”, br. 80/05, “Sl. list CrneGore”, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13

i 52/16) Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da jeCRNOGORSKI ELEKTROIDISTRIBUTIVNI SISTEMD.O.O. POD-

GORICAkao nosilac projekta podnijelo Zahtjev za odlučivanje o potrebi

procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje elektroenerget-

skog objekta- priključni dalekovod, STS 10/0,4 KV „Klenak Gornji“ sa

uklapanjem u NN mrežu, na lokaciji Klenak, u obuhvatu PUP-a Nikšić,

Opština Nikšić.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u

sadržinu podnijetog zahtjeva te priloženu propisanu dokumentaciju u

prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

- Sektora za zaštitu životne sredine (Zgrada Opštine Nikšić, VIII sprat,

kancelarija br.3), u roku od pet dana od dana objavljivanja ovog obavje-

štenja, odnosno da u istom roku može dostaviti mišljenja, primjedbe i

predloge, u vezi sa istim, u pisanoj formi ovom Sekretarijatu kao nadlež-

nom organu, na adresu Sekretarijata - Opština Nikšić, Njegoševa 18.

OPŠTINA NIKŠIĆ

SEKRETARIJAT ZAUREĐENJE PROSTORAI ZAŠTITU ŽIVOTNE

SREDINE

Na osnovu člana 12 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

(“Sl. list RCG”, br. 80/05, “Sl. list CrneGore”, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13

i 52/16) Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da jeCRNOGORSKI ELEKTROIDISTRIBUTIVNI SISTEMD.O.O. POD-

GORICAkao nosilac projekta podnijelo Zahtjev za odlučivanje o potrebi

procjene uticaja na životnu sredinu za projekat STS 10/0,4 KV 250 KVA

„KlenakDonji“ sa uklapanjemuNNmrežu , na lokaciji Klenak, u obuhvatu

PUP-a Nikšić, Opština Nikšić.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u

sadržinu podnijetog zahtjeva te priloženu propisanu dokumentaciju u

prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

- Sektora za zaštitu životne sredine (Zgrada Opštine Nikšić, VIII sprat,

kancelarija br.3), u roku od pet dana od dana objavljivanja ovog obavje-

štenja, odnosno da u istom roku može dostaviti mišljenja, primjedbe i

predloge, u vezi sa istim, u pisanoj formi ovom Sekretarijatu kao nadlež-

nom organu, na adresu Sekretarijata - Opština Nikšić, Njegoševa 18.

OPŠTINA NIKŠIĆ

SEKRETARIJAT ZAUREĐENJE PROSTORAI ZAŠTITU ŽIVOTNE

SREDINE

Na osnovu člana 12 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

(“Sl. list RCG”, br. 80/05, “Sl. list CrneGore”, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13

i 52/16) Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da jeCRNOGORSKI ELEKTROIDISTRIBUTIVNI SISTEMD.O.O. POD-

GORICAkao nosilac projekta podnijelo Zahtjev za odlučivanje o potrebi

procjene uticaja na životnu sredinu za projekat DV 10 KV „Donje Selo –

Bilećko Jezero“ i dvije trafostanice STS 10/0,4 KV „Vodovod I“ i „Vodovod

II“ sa jednim NN izvodom sa STS 10/0,4 KV „Vodovod II“- Petrovići, na

lokaciji Petrovići , u obuhvatu PUP-a Nikšić, Opština Nikšić.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u

sadržinu podnijetog zahtjeva te priloženu propisanu dokumentaciju u

prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

- Sektora za zaštitu životne sredine (Zgrada Opštine Nikšić, VIII sprat,

kancelarija br.3), u roku od pet dana od dana objavljivanja ovog obavje-

štenja, odnosno da u istom roku može dostaviti mišljenja, primjedbe i

predloge, u vezi sa istim, u pisanoj formi ovom Sekretarijatu kao nadlež-

nom organu, na adresu Sekretarijata - Opština Nikšić, Njegoševa 18.

Poslovni broj : Iv.br.393/18

Javni izvršitelj Ivan Petrović iz Podgorice ,

Njegoševa br. 45 (PC Petrović) u pravnoj

stvari izvršnog povjerioca “Centralna DepozitarnaAgencija”AD Podgorice, adresa sjedi-

šta ul.NovakaMiloševa bb, protiv izvršnog dužnika „DRVOIMPEX-MOBILE“ akcionarsko

društvo za trgovinu na veliko i malo, sa sjedištemu Podgorici , adresa sjedišta Bul. Revo-

lucije br.5, PIB:02256444, radi naplate novčanog potraživanja izvršnog povjerioca u uku-

pnom iznosu od 190,40€, u smislu člana 45 ZIO-a dana 18.05.2018.godine,

JAVNOOBJAVLJUJE

Da se izvršni dužnik „„DRVOIMPEX-MOBILE“ akcionarsko društvo za trgovinu na veliko i

malo , sa sjedištem u Podgorici ,adresa Bulevar Revolucije br.5, u roku od 3 dana obrati

ovom javnom izvršitelju kako bu se istom uručilo Rješenje o izvršenju Iv.br.393/18 od

22.02.2018.godine, sa predlogom za izvršenje i prilozima.

Ukolikose izvršnidužnikne javiovom izvršiteljuuostavljenomrokusmatraćeseda jeovim

objavljivanjem izvršeno uredno dostavljanje gore navedenog Rješenja, te će isti snositi

negativne posledice kojemogu nastati ovakvimnačinomdostavljanja.

Dostavljanje se smatra izvršenim nakon isteka roka od 8 dana od dana isticanja pismena

naoglasnojtablisudaukoliko jepredhodno izvršenoobjavljivanjeudnevnomstampanom

mediju, shodno čl.5 Zakona o izmjenama i dopunama ZIO-a , a u vezi sa čl.45 ZIO-a.

Podgorica 18.05.2018.godine

Javni izvršitelj

Ivan Petrović s.r

Naosnovučlana36 i40Zakonaoprivrednimdruštvima ičlana32 i38Zakonao izmjenama idopunamaZako-

naoprivrednimdruštvima,donosim

ODLUKU

SazivaseSkupštinaakcionara“IMAKO”A.D.BijeloPolje

DNEVNIRED

1. OtvaranjeSkupšine, izbor radnih tijela

2. Usvajanjezapisnikasapredhodnesjednic

3. Usvajanjeosnovnih finansijskih iskazaza2017god.

4. Donošenjeodlukeo izmjenama idopunamačlanovastatuta IMAKOa.d. iusvajanjeprećišćenog tekstana

predlogodboradirektora.

5. Razmatranje izještajanezavisnog,ovlašćenog revizorao reviziji finanskih izvještajaza2017god.

6. Donošenjeodlukeo razrješenjunezavisnog revizora.

7. Izbornezavisnog revizoraza2018god.

8. Donošenjeodlukeo razriješenjučlanovaOdboradirektora

9. Donošenjeodlukeo imenovanjučlanovaOdboradirektora

10. Donošenje odluke o umanjenju kapitala društva na osnovu akumuliranog gubitka, tako da će doći do

umanjenjanominalnevrijednostiakcija IMAKOa.d.

11.Donošenjeodlukeootkupusopstvenihakcija IMAKOa.d.uskladusastatutom

12.Donošenjeodlukeo izboručlanova revizorskogodbora.

13.DdonošenjeodlukeonaknadamazačlanoveOdboradirektora.

14.Ddonošenjeodlukeonaknadamazačlanove revizorskogodbora.

SjednicaSkupštinećeseodržatiuprostorijama ”IMAKO’’A.D,dana 30.06.2018god. sapocetkomu14 h

MaterijalizaodržavanjeSkupštine(jedinstvenispisakakcionara izCDA,predloziodluka)dostupnisuuskladu

saZakonom,uprostorijama društva,najmanje20danaprijeodržavanjaSkupštine.

Prijavaakcionara ipunomoćnikaakcionara,uciljuutvrdjivanjakvoruma, vršićesenadanodržavanjaSkupšti-

neuvremenuod 10 do 12 casova.

PredsjednikOdboradirectora Dipl ing.OMEROVIĆFERIZ

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Izgradnja mosta u Dupilo, ukupne procijenjene vrijednosti

sa PDV-om 16.000,00 €.

Tenderska dokumentacija broj 01-1542 objavljena je na

Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

25.05.2018. godine.

Lice za davanje informacija Emin Brkanović, telefon +382

30 301 471, e-mail:

[email protected]

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavkamonitora, štampača, kompjutera i druge opreme

za potrebe organa lokalne uprave, ukupne procijenjene

vrijednosti sa PDV-om 12.600,00 €.

Tenderska dokumentacija broj 01-1539 objavljena je na

Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

25.05.2018. godine.

Lice za davanje informacija Emin Brkanović, telefon +382

30 301 471, e-mail:

[email protected]

Ministarstvoodbrane

obavještava nevladine organizaci-

je da je Komisija za raspodjelu sredstava nevladinimorga-

nizacijama, na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim or-

ganizacijama (‘’Službeni list CG’’, br. 39/11 i 37/17),

izmijenila Javni konkurs ‘’Uspostavljanje Savjetodavne

kancelarije i formiranje savjetodavnog tima’’, broj 80612 –

4415/18 od 18.5.2018. godine, Javnim konkursom broj

80612 – 4415/18 – 3 od 26.5.2018. godine, budući da na-

vedeni Javni konkurs nije bio precizan u pogledu sadržaja

uspostavljanja Savjetodavne kancelarije.

Izmijenjeni Javni konkurs nevladine organizacije mogu

preuzeti sa sajta Ministarstva odbrane (www.mod.gov.

me).