Previous Page  22 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 32 Next Page
Page Background

22

Pobjeda

Subota, 26. maj 2018.

Oglasi i obavještenja

I. broj 420/15-25

Danilovgrad, 25.05.2018. godine

Javni izvršitelj Mato Jovićević, rješavajući u pravnoj stvari izvršnog povjerioca „PRVA BANKA

CRNE GORE“ a.d – osnovana 1901, Podgorica, koje zastupa Đukanović Dragoljub, advokat iz

Podgorice, protiv izvršnog dužnika Bošković Miroslava, Orja Luka bb, Danilovgrad, radi naplate

novčanog potraživanja, v.s. 157.401,77 €, na osnovu izvršne isprave – založne izjave UZZ. BR.

117/2011, od 25.10.2011. godine, sa izmjenom UZZ. BR. 132/2011, od 31.10.2011. godine i

anexa založne izjave UZZ. BR. 153/2011, od 09.11.2011. godine, sačinjenih kod Notara Ranke

Vujović, iz Danilovgrada, donio je

ZAK LJ UČAK O PRODAJ I

ODREĐUJE SE treća prodaja, usmenim javnim nadmetanjem, nepokretnosti u svojini izvršnog

dužnika, upisanih u LN 88, KOGlavica, Danilovgrad:

- katastarska parcela 888/2, Šarena Ploča – šume 2. klase, površine 1.860 m²,

- katastarska parcela 888/3, Šarena Ploča – šume 2. klase, površine 567 m²,

- katastarska parcela 888/4, Šarena Ploča – šume 2. klase, površine 773 m²,

- katastarska parcela 890, Šarena Ploča – šume 3. klase, površine 3223 m²,

- katastarskaparcela888/3, ŠarenaPloča–stambeno–poslovnezgrade, površine373m² +101

m² (povećanje objekta kao faktičko stanje koje nije upisano u LN),

- katastarska parcela 888/3 – stambeni prostor, površine 153 m²,

- katastarska parcela 888/3 – poslovni prostor u privredi, površine 200 m².

Vrijednost nepokretnosti, a koja je utvrđena na osnovu nalaza i mišljenja vještaka građevinske

struke, vještaka poljoprivredne struke i vještaka geodetske struke, iznosi 329.822,16 €.

Na trećem ročištu za prodaju, nepokretnosti se mogu prodati ispod utvrđene vrijednosti, ali ne

ispod visine potraživanja izvršnog povjerioca.

Ponuđači sudužni da, prijepočetkanadmetanja, polože jemstvoudepozit Javnog izvršitelja, broj

računa 540-795254 koji se vodi kod „Erste banka“ a.d. Podgorica, u iznosu od 32.982,21 €, što

predstavlja 10%utvrđene vrijednosti nepokretnosti, a od polaganja jemstva oslobođeni su izvrš-

ni povjerilac i založni povjerilac, akonjihovapotraživanjadostižu iznos jemstva i akose, sobzirom

na njihov red prvenstva i utvrđenu vrijednost nepokretnosti, taj iznos mogao namiriti iz kupovne

cijene. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo odmah po zaključenju javnog

nadmetanja, osim II i III ponuđaču. Kod prodaje neposrednompogodbomkupac polaže jemstvo

licu sa kojim je zaključio ugovor, neposredno prije zaključenja istog. Nepokretnosti koje su pred-

met prodaje mogu se razgledati u prethodnom dogovoru sa Javnim izvršiteljem.

Najbolji ponuđač – kupac je dužan da cijenu za koju je kupio nepokretnosti, položi u depozit Jav-

nog izvršitelja, u roku od 8 dana od dana prodaje, a u suprotnomće Javni izvršitelj proglasiti da je

ponuda nepokretnosti tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvaće drugog po redu ponuđača

da kupi nepokretnosti, a ako ni taj ponuđač ne položi cijenu koju je ponudio u određenom roku,

Javni izvršitelj će pozvati trećeg po redu ponuđača da kupi nepokretnosti, a u slučaju da sva tri

ponuđača sa najvišom ponudom ne polože ponuđenu, odnosno prodajnu cijenu u roku, Javni

izvršitelj će odrediti ponovnu prodaju. Iz položenog jemstva ponuđača namiriće se troškovi i na-

knaditi razlika između cijene postignute na ranijoj i novoj prodaji.

Ako je kupac izvršni povjerilac čije potraživanje ne dostiže iznos postignute cijene na javnom

nadmetanju i ako bi se, s obzirom na njegov red prvenstva mogao namiriti iz prodajne cijene,

dužan je da na ime cijene položi samo razliku između potraživanja i postignute cijene.

Treće ročište zaprodajupredmetnihnepokretnosti održaće sedana21.06.2018. godine, u09.30

časova, u službenimprostorijama Javnog izvršiteljaMata Jovićevića, ul. Baja Sekulića bb, Dani-

lovgrad.

JAVNI IZVRŠITELJ

Mato Jovićević

Pravna pouka: Protiv ovog zaključka nije dozvoljen prigovor.