Previous Page  2 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 32 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota. 26. maj 2018.

Politika

PODGORICA

- Ministar

odbraneuVladiCrneGore

Predrag Bošković ocijenio

je u intervjuu za Pobjedu

da je crnogorsko članstvo

u NATO najveći civiliza-

cijski iskorak koji je naša

država napravila u za-

dnjih stotinu godina.

Najvažnije je, rekao je

on, da se benefiti tog

članstva već vide.

Bošković ističe da je Crna

Gora jedna od prvih članica

NATO koja je usvojila strate-

gijski plan investiranja u od-

branu.

- Crna Gora je jedna od prvih

članica NATO koja je usvojila

taj strategijski plan investiranja

u odbranu, izdvajanje dva odsto

BDP. To je nešto što je opšte pri-

hvaćenona samituuVelsu i Crna

Gora će se odgovorno odnositi

prematimpreuzetimobavezama

- kazao jeministar odbrane.

POBJEDA:

Petog junaove go-

dineCrnaGora ćeobilježiti go-

dinudanaodčlanstvauNATO.

Štoviditekaonajvećadosti-

gnućaCrneGore zaovihgodi-

nudana?

BOŠKOVIĆ:

Možda je najveći

benefit što su se unutrašnje ten-

zije smirile i što su bezbjednost i

sigurnost u Crnoj Gori zagaran-

tovane, što su granice bezbjedne.

Sa političkog i bezbjednosnog

aspekta to je najveći iskorak. Sa

ekonomsko– socijalnog aspekta,

činjenica da smo prošle godine

imali rast BDP od 4,4 odsto, da bi

i ove godine trebalo da bude toli-

ko, da jepriliv turista, pa i stranih

direktnih investicija iz zemalja

razvijene Evrope, pogotovo onih

koje su članice NATO, značajno

povećan govori u prilog tome da

je nakon članstva u NATO i per-

cepcijaCrneGorekaobezbjedne

destinacije,nesamosastanovišta

turizma, već i investiranja u eko-

nomiju prepoznata i to se već va-

lorizovalo. Na nama je da iskori-

stimo ono što se potvrdilo kod

drugih zemalja istočne i jugoi-

stočne Evrope kada su ulazile u

NATO, da se nakon članstva zna-

čajno u pozitivnomsmjerumije-

njaekonomskasituacijaudržavi.

POBJEDA:

Što je saobaveza-

manaše zemlje, sa izdvajanjem

dvaodstoBDPzaodbranu, da

li ćenaša zemlja 2024. godine

biti spremna za ta izdvajanja?

BOŠKOVIĆ:

Predstoji nam da

radimo na implementaciji re-

formskihrješenjakoja smousvo-

jili naputupristupanjaNATO, da

integracija Vojske Crne Gore u

NATO bude potpuna i do kraja

završena. Na osnovu onog što je

naša vojska pokazala radeći sa

partnerima, kroz međunarodne

vježbe ili učešće u međunarod-

nimmisijama, siguransamdana-

ša vojska ne zaostaje ni za onim

državamakoje imajumnogveće i

mnogo skuplje vojske nego što je

crnogorska.

U narednomperiodu, ponašaće-

mosekaoodgovoranpartnerkoji

ne preuzima samo benefite nego

ima odgovornost prema organi-

zaciji u kojoj učestvuje. Nema

praktično važnije međunarodne

adresekojatoCrnojGorinijepri-

znala i čestitala.

Crna Gora je jedna od prvih čla-

nica NATO koja je usvojila taj

strategijski plan investiranja u

odbranu, izdvajanje dva odsto

BDP. To je nešto što je opšte pri-

hvaćenona samituuVelsu i Crna

Gora će se odgovorno odnositi

prema tim preuzetim obaveza-

ma.

POBJEDA:

Imate li uplanupo-

većanjebrojavojnikaumisiji

„Ressolut support“uAvgani-

stanu?

BOŠKOVIĆ:

Trenutno imamo

20 vojnika u Avganistanu. Izvje-

sno je da ćemo taj broj povećati

na29, većusljedećoj iteracijikoja

je u septembru. Prije toga parla-

ment Crne Gore treba u junu da

se izjasni na tutemu.Crnogorsko

prisustvo u Avganistanu mnogo

više koristi crnogorskoj vojsci,

zato što iskustvo koje u realnim

uslovima dobijaju crnogorski

vojnici je nenadoknadivo i ne

može se platiti novcem, jer nije

isto vježbati i trenirati ukasarna-

ma i tamo sa velikimbrojem voj-

nika iz drugihdržava.

POBJEDA:

Da li pitanjevla-

sništva školskogbroda ,,Ja-

dran“možedaporemeti odno-

seHrvatske i CrneGore,

imajući uviduprotestnunotu

PODGORICA

-Ministarstvo

unutrašnjihposlovaažurno i

pravovremenoobavještavao

svakojpromjeniubiračkom

spiskukojaseodnosinaupis

birača, saopšteno je iztogre-

sora.

Mreža za afirmaciju nevladinog

sektora saopštila jeučetvrtakda

su od prošlih lokalnih izbora pa

do zaključenja biračkog spiska,

zapredstojećelokalne,u11crno-

gorskih opština promijenjeni

podaci skoropolovini birača.

- O svakoj promjeni u biračkom

spisku koja se odnosi na upis bi-

rača – izmjenu, dopunu ili

ispravkunekogpodatkaobiraču,

iliopromjenibiračkogmjestana

kojem birač glasa – MUP pisa-

nimputemobavještava birača o

izvršenoj promjeni, navodi se u

reagovanjuMUP-a.

Oni su napomenuli da su izmje-

ne u biračkom spisku nastale i

zbogodluka lokalnihsamoupra-

va o određivanju ulica i naselja i

štosuizvršilepromjeneunazivi-

manaselja, ulica imjesta.

- Tako je uGolubovcima, opštini

uokviruglavnoggrada,promije-

njen naziv naselja Golubovci u

tri nova naselja (Anovi, Gošići i

Golubovci), a naselju Cijevna

promijenjen naziv u Donja Ci-

jevna što je proizvelo oko sedam

hiljada promjena u biračkom

spisku, objasnili su izMUP-a.

Oni su podsjetili da je u cilju in-

formisanja birača uspostavljen

portal

www.biraci.me,

kao i kol

centar sa jedinstvenim brojem

19820, koji je besplatan i dostu-

pan za sve korisnike mobilne i

fiksne telefonije u Crnoj Gori,

putemkojih građani mogu pro-

vjeriti da li su upisani u birački

spisak i na kojembiračkommje-

stuglasaju.

- Uvid u činjenicu upisa u birački

spisak građanimogu izvršiti i lič-

no,uzvažećuličnukartuiliputnu

ispravu (pasoš), svakog radnog

dana u prostorijama područnih

jedinicaifilijalazagrađanskasta-

njailičneisprave,navelisu

izMUP-a.

MUP je, kako dodaju, za

predstojeće lokalne iz-

bore, posredstvom Po-

šte Crne Gore, uputio

pozive građanima u

kojimajenavedenobi-

račkomjestonakojem

glasaju, adresa birač-

kog mjesta, kao i broj

podkojimjebiračupi-

sanubirački spisak.

Iz MUP-a su ukazali

dajeZakonomobirač-

kom spisku propisano

da su dužni da parla-

mentarnoj stranci, pod-

nosiocu potvrđene iz-

borne liste, nevladinoj

organizaciji kojoj je nad-

ležni organ izdaoovlašće-

nje za praćenje izbora,

omogući pristupbiračkom

spisku i rješenjenaosnovu

kojeg su nastale promjene

u izbornim registrima, od

danaraspisivanjaizborado

dana proglašenja konačnih

rezultata.

Ministarstvo je dužno i da omo-

gući uvid u službenu dokumen-

tacijunaosnovukojesevršipro-

mjena u biračkom spisku

(državljanstva,ličnihkaratagra-

đana,odjaveiprijavemjestapre-

bivališta, matičnog broja građa-

na, matične registre rođenih i

umrlih), kao i o promjenama u

vremenu koje nije obuhvaćeno

izbornomkampanjom.

IzMUP-a su rekli da tačnost bi-

račkog spiska zavisi i odažurno-

sti građana.

- Pozivamo građane da uredno

prijavljuju promjene u vezi sa

adresom stanovanja, kao i čla-

nove porodica preminulih gra-

đana da ispunjavaju svoju za-

konsku obavezu i MUP-u

prijavljuju činjenicu smrti, radi

upisauRegistarumrlih i samim

timbrisanja preminulih građa-

na iz biračkog spiska, naveli su

iz togresora.

R.P.

PODGORICA

–FunkcionerAlbanskealternativeNikĐeljošaj

podnio jeostavkunamjestodržavnogsekretarauMinistarstvu

javneuprave.

Ostavku jepodnio, kako jenaveouobrazloženju, zbogobavezakoje

imakaoodbornikuTuzima,aliivezanozalistuzaizboreuPodgori-

ci.Đeljošaj jena tu funkcijupostavljenuapriluprošlegodine.

I.K.

Politički su

protivljen

vojno

INTERVJU:

Predrag Bošković, ministar od

Danas se pet puta više eksploziva

potroši na proboj autoputa

Podgorica - Mateševo, nego što

bi se godišnje trošilo prilikom

bojevih gađanja na vojnom

poligonu na Sinjajevini. Država

neće nijednomakcijom

narušiti životni sklad, a

pogotovo napraviti neku

akciju koja bi uznemirila ili se

konfrontirala samještanima tih

područja – kaže Bošković

Pravovremeno

obavještavamo

opromjenamau

biračkomspisku

ReagovanjeMinistarstva unutrašnjih poslova

Đeljošaj

podnio

ostavku

Funkcioner AA nije više

državni sekretar MJU

Predrag

Bošković

ZgradaMUP-a