Previous Page  12 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 32 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 26. maj 2018.

CrnomGorom

CETINJE – Šteta napravljena

na opremi koju suuništili

nepoznati počinioci u tunelu

,,Mekavac“ na putuCetinje

- Budva iznosi oko 18.000

eura – kazao je za Pobjedu

direktor Direkcije za saobra-

ćaj SavoParača.

On naglašava da to nije konač-

na brojka, već se odnosi isklju-

čivo na vrijednost opreme.

– Ukupna vrijednost radova

i opreme za rasvjetu tunela

je oko 250.000 eura. Kada je

riječ o opremi, šteta je od 17

do 18 hiljada eura – kazao je

Parača podsjetivši da je tokom

Oštećenaoprema

vrijedna je

oko 18.000eura

CETINJE:

Procijenjena šteta napravljena na tunelu ,,Mekavac“

rekonstrukcije tunela ugrađe-

na najsavremenija rasvjeta.

U tunelu „Mekavac“, na magi-

stralnomputu Cetinje – Podgo-

rica, već desetak dana ne radi

rasvjeta, pa je tunel dug 198

metara potpuno umraku.

Nepoznati počinioci polomili

su ormariće, koji se nalaze

na početku i na kraju tunela,

a u kojima je smještena elek-

troinstalacija. Pretpostavlja

se da su tražili bakarni kabl,

a kada ga nijesu našli iskidali

su sve žice elektroinstalacija

koje su zatekli.

Da bi tunel ponovo bio osvi-

jetljen, neophodni su novi

ormarići.

Krađa kablova i elektroin-

stalacija u tunelu „Mekavac“

nije usamljen slučaj kod nas.

Ranije je obijena trafostanica

u tunelu kod Berana, a istu

sudbinu doživjele su i dvije

trafostanice u tunelima na

putu prema Žabljaku. Počini-

oci nikad nijesu otkriveni.

J. ĐUKANOVIĆ

DODALJNJEGUMRAKU:

Tunel ,,Mekavac“

BIJELO POLJE:

Proizvodnja u pogonima kompanijeMesopromet nastavljena

Što se tiče proizvodnje i prerade gotovih proizvoda, pršute i ostalog,

konsolidovali smo se i radimo sa 60 procenata kapaciteta, dok prerada

kobasica, salama treba da počne do kraja juna – kaže Hilmija Franca

Franca: Fabrikaće

uskorostati nanoge

PRIČINJENAVIŠEMILIONSKAŠTETA:

Fabrikanakonpožara

HilmijaFranca

BIJELOPOLJE

–Nakon

velikogpožaraukojemje

oštećeno oko90procenata

proizvodnih i poslovnihka-

paciteta, fabrikaMesopro-

met nastavila jeproizvod-

nju i dioposlovaodvija se

nesmetano.

Vlasnik kompanije Hilmo

Franca kaže da su zakupili

dvije klanice manjih kapaci-

teta.

- Takođe, opremamo našu

treću klanicu tako da smo

prevazišli taj problem. Što se

tičeproizvodnje ipreradego-

tovih proizvoda, pršute i

ostalog, konsolidovali smo se

i radimo sa 60 procenata ka-

paciteta, dok prerada kobasi-

ca, salama, treba da počne do

kraja juna - kazao jeFranca.

Prema riječima vlasnika fir-

me, sada su fokusirani na

U požaru koji se desio u fabrici 30. aprila izgorjelo je 10.000

kvadrata proizvodnog pogona za preradu te 1.500 tona

mesa i druge robe. Uništene sumoderne mašine, dio skladi-

šta, kao i upravna zgrada sa dokumentacijom. Dva pogona

su ostala neoštećena - pilećara i fabrika za bezdimno suše-

nje mesa.

- Uzrok požara koji je uništio veći dio fabrike Mesopromet

Franca i dalje nije poznat. Nalazi i mišljenja vještaka o poža-

ru kao i procjena štete očekuje se do kraja mjeseca – saop-

šteno je Pobjedi iz te kompanije.

Vatrogascima je trebalo 48 sati da sasvimugase požar.

Uzrokpožarabiće

poznatsljedećesedmice

adaptaciji oštećenogpogona.

- Pogon klanice je samo dije-

lom oštećen, tako da se na-

damdaćemo i toubrzoospo-

s o b i t i z a o b a v l j a n j e

djelatnosti.

Ostali oštećeni djelovi fabri-

ke se raščišćavaju i uklanjaju.

Predstoji nam veliki rad i

trud, ali uz pomoć Vlade, lo-

kalne uprave, nadam se da

ćemo vrlo brzo postaviti fa-

brikunanoge-kazaojeFran-

ca.

Mesopromet zapošljava oko

800 radnika u proizvodnji i

prema riječima France još su

zaposleni.

- Svi su pomagali u gašenju

požara i spašavanju inventa-

ra, pokazali su zdravi odnos i

poštovanjeipremameniipo-

slu koji obavljaju. Veliku po-

moć i podrškudobili smo i od

mnogih građana i privredni-

ka, na čemu sam imzahvalan

- kazao je vlasnik fabrike.

Mesopromet je od 1990. go-

dine kada je osnovana kao

porodična mesara postala

najveća kompanija uBijelom

Polju i jedna od najvećih na

sjeveru. Osnivač kompanije

Hilmija Franca sada 51 odsto

vlasništva, a preostali dio je u

vlasništvu članova porodice.

V. Šb.

Međunarodna ekspedicija od 29. maja u Crnoj Gori

Uneskovi eksperti dolaze

na izvorišteBolje sestre

BUDVA

-Međunarodni na-

učno-istraživački kamp

,,Karakterizacija inženje-

ringkarstnihvodonosnika“

podpokroviteljstvomUne-

skabićena izvorištuBolje

sestreodržanod29. do31.

maja.

Kamp organizuju Rudarsko-

geološki fakultet Univerziteta

u Beogradu, Građevinski fa-

kultet Univerziteta Crne Go-

re, Zavod za Geološka istraži-

vanja i JPRegionalni vodovod

Crnogorskoprimorje.

Iz Regionalnog vodovoda sa-

opštilisudaćesekampodvija-

ti na teritorijama Bosne i Her-

cegovine i Crne Gore. U našoj

državi obuhvata između osta-

log posjetu izvorištu Bolje se-

stre i lokalitetu rijeke Spila u

Risnu.

Grupa 30 eminentnih među-

narodnih eksperata iz oblasti

karsta prilikom rada na mapi-

ranju 150 najznačajnijih tača-

ka karsta u svijetu, namapu je

uvrstila i Bolje sestre. To izvo-

rište snabdijeva čitavo Crno-

gorsko primorje visokokvali-

tetnom pitkom vodom klase

A1 i zasluženo senalazi na listi

150 najvažnijih kraških izvora

svijeta (WOKAM) kao dio

svjetskogprogramahidrogeo-

loškog mapiranja i procjene

(WHYMAP).

Redovni profesor i šef Centra

za hidrogeologiju karsta na

Departmanu za hidrogeologi-

ju Rudarsko-geološkog fakul-

teta Univerziteta u Beogradu,

profesor Zoran Stevanović,

ističe da Crna Gora uz Kubu,

Jamajku i nekoliko ostrvskih

zemalja, spada u svjetske lide-

re po površini terena koje za-

hvatajukarstifikovane stijene:

više od dvije trećine njene te-

ritorije je podkarstom.

Vodozahvat Bolje sestre to-

kom posljednjih 25 godina

najveći je regionalni projekat

vodosnabdijevanja koji je iz-

građen naMediteranu i na ju-

goistokuEvrope.

C.G.

ZoranStevanović

TIVAT:

Rekonstrukcija RD „Gracija Petković“

TIVAT

–Radnici podgoričke

firme „Granddesign“ zavr-

šili suprvu fazurekonstruk-

cijevelike saleuRadničkom

domu„GracijaPetković“,

kojimgazdujeCentar zakul-

turu. Nadzor jevršila firma

„F inženjering“, a investitor

ovogposla, vrijednog 94.959

evra, bila jeopštinaTivat.

- Ta faza je podrazumijevala

sanaciju plafona, odnosno po-

stavljanje novih gipsanih plo-

ča, te postavljanje vodova za

sistemklimatizacije sale. Veli-

ka sala je opremljena i sa dva

nova elektro-cuga odnosno

nosača za rasvjetu. Uzavisno-

stiodfinansijkihpretpostavki,

nastavak radova na adaptaciji

velike sale Centra za kulturu

očekuje se naredne godine -

saopštili su iz Kabineta pred-

sjednice opštine.

Radovinarekonstrukcjisupo-

čeli krajemmarta, apublika se

u salu vratila preksinoć, kada

jeuorganizacijiCentrazakul-

turu odigrana predstava Beo-

gradskog dramskog pozorišta

„Crna kutija“.

S.K.

,,Crnakutija“ naotvaranju

NASTAVAKNAREDNEGODINE:

Detalj iz sale