Previous Page  11 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 32 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 26. maj 2018.

CrnomGorom

Pljevlja:

Premijer DuškoMarković ozvaničio završetak projekta vrijednog pet miliona

Ljubitelji i poslenici

kulturedobili dom

PLJEVLJA

– Vrata rekon-

struisanogDomakulture juče

su simboličnootvorili premi-

jerDuškoMarković i pred-

sjednikopštineMirkoĐačić.

U, kako sukazali, impresiv-

nomobjektu sabinomnako-

joj ćemoći da se igrajuvelike

pozorišnepredstavebiće

smješteniMuzej, Biblioteka,

Galerija,Muzička škola...

PredsjednikVladeDuškoMar-

ković istakao je da je to jedan

od najimpresivnijih objekata

društvene infrastrukture u Cr-

noj Gori,moguće i u regionu.

- Vjerujem da je vrijeme koje

smo čekali, ono jeotprilike tra-

jalodesetakgodina, bilooprav-

dano i da danas imamo trajnu

vrijednost i za grad Pljevlja,

građane Pljevalja, za umjetni-

ke, kulturne stvaraoce, za mla-

de ljude, ali imamo i trajnu vri-

jednostzaCrnuGoru–poručio

je premijer.

On je izrazio uvjerenje da će

Pljevlja timobjektomdobiti na

kvalitetu, atraktivnosti, una-

pređenju svojih kulturnih i

ukupnih vrijednosti, ali i biti u

prilici da to pretvore u novi

kvalitet za građane i graducje-

lini.

PredsjednikopštineMirkoĐa-

čić izjavio je da je to veliki dan

za Pljevlja i izrazio uvjerenje

daćeotvaranjeDoma, kaozna-

U impresivnom

objektu sa binom

na kojoj ćemoći

da se odigraju

velike pozorišne

predstave biće

smješteni Muzej,

Biblioteka,

Galerija, Muzička

škola...

vRIjeDjelOjeČeKaTI:

Marković i ĐačićotvarajuDomkulture

Na pitanje novinara da li će

građani Pljevalja dobiti eko-

lošku naknadu, premijer je

istakao da Pljevlja imaju ogro-

man potencijal i da ne treba

da žive od naknada.

- Treba da prestanemo da

govorimo o naknadama. U

Crnoj Gori treba da razmišlja-

mo kako da stvorimo novu

vrijednost. Pljevlja imaju takav

potencijal da ne treba da žive

od naknada pa makar to bila

naknada i od države. Vlada

će sa rukovodstvomopštine,

sa predsjednikomopštine i

njegovim sposobnim timom,

uraditi sve da se ovdje stvara

Marković:Netrebadaživimo

odnaknadavećodrada

nova vrijednost, stvara pro-

fit, da imamo čistu životnu

sredinu, stotine radnihmje-

sta i kvalitetan život. Ako do

toga budemomorali doći

nekom vrstomnaknade

dogovorićemo se i o tome.

Ali ja ne želimda se u Crnoj

Gori živi od naknada nego

od rada i vrijednosti, a

Pljevljaci imaju znanje i spo-

sobnost i resurse i vrijedni

su – kazao je predsjednik

Vlade.

čajnekulturne institucije, una-

prijediti društveni život i omo-

gućiti prve korake razvoja

turizma u Pljevljima. Dodao je

da je rekonstrukcija objekta

koštala 5.000.000 eura, a da su

radovi u završnoj fazi sa po-

sljednjim izvođačem bili ugo-

voreni u iznosu od milion i

37.000 eura.

Na rekonstrukcijiDomakultu-

re intenzivno je rađeno od

2006.do2010.godine,dabina-

kon toga došlo do potpunog

zastoja. Radovi su ubrzani u

posljednje tri godine.

A. SADOVIĆ

PODGORICA / PLJEVLJA

– Rudnik uglja i

Agencija za elektronske medije pomoći će

RTV Pljevlja u saniranju posljedica nastalih

požarom sa oko 50.000 eura.

Radna grupa za sponzorstva, pomoć i

donacije Rudnika uglja, na jučerašnjoj sjed-

nici, odlučila je da RTV Pljevlja pomogne sa

25.000 eura za modernizaciju i revitaliza-

RudnikiAEM

pomoćićeRTV

sa50.000eura

Vlada je juče odobrila interventnu pomoć RTV Pljevlja, čije su prostori-

je i oprema izgorjele u utorak ujutro, u iznosu od 40.000 eura.

- U kontaktu sa predsjednikomopštine dogovorili smo da na ovakav

način krenemo u saniranje štete. Saniraćemo objekat, televizija će

imati bolju opremu nego što je imala. Vjerujemda će imati i bolje

uslove rada. Dakle, nekada se iz nesreće rodi novi prilika. Vjerujemda

će Televizija Pljevlja dobiti novu priliku. Važno je da nije bilo žrtava,

da niko nije stradao, da niko nije dobio čak ni opekotinu. Sve se stvori

i napravi kada postoje odgovorni, ozbiljni i posvećeni ljudi. A i ovi u

Pljevljima i mi u Podgorici smo i ozbiljni i posvećeni i radujemo se

novoj televiziji sa novomopremom, novimprogramima, nacionalnim,

identitetskim – poručio je Marković.

TVPljevljadobićenovupriliku

ciju ove medijske kuće.

Savjet Agencije za elektronske medije je

na vanrednoj sjednici donio odluku da

RTV Pljevlja otpiše dospjeli dug od 11.742

eura, i uplatiti 10.000 eura za pomoć.

Osim toga, finansiraće izradu projekata

studijske tehnike za Radio i televiziju Pljev-

lja na novoj lokaciji, te pružiti svu potrebnu

stručnu i tehničku pomoć - navode iz

Agencije.

Oni apeluju na sve relevantne institucije i

elektronske medije da se pridruže u pru-

žanju pomoći RTV Pljevlja, kako bi što prije

bilo nastavljeno emitovanje programa.

A.S.- I.T.

MOJKOVAC

–SavjetCentra

zakulturu„NenadRakoče-

vić“ imenovao jedugogodiš-

njuprosvjetnuradnicu, na-

stavnicubiologije i hemije,

LjiljanuJokić, završioca

dužnosti direktora teusta-

nove. Ona jena toj funkciji

naslijedilaknjiževnikaRo-

doljubaĆorića, koji jeudva

mandatavodioCentar za

kulturu.

Osimrada u prosvjeti, Jokić je

uređivala školske novine, član

je Kluba književnika „Grlica“,

a objavljivala je tekstove u

Prosvjetnomradu.

R.Ć.

Mojkovac

Jokićna

čeluCentra

zakulturu

Ljiljana Jokić

GUSINJE

Planinski

festival od

1. do3. juna

GUSINJE

-UzpodrškuPla-

ninarskog savezaCrneGore i

opštineod 1. do3. junaudoli-

ni GrebajebićeodržanPla-

ninski festival „Prokletije

2018“.

Kako je navedeno na sajtu op-

štine, programom je predviđe-

no prikazivanje dokumentar-

nog filma ,,Tragovima divljači

do skrivenog svijeta Prokleti-

ja“, prezentacija „Crnogorska

ekspedicija Everest 2010“ i

promocija šestog broja časopi-

sa „Planinske novine“.

Drugogdanafestivalabićeorga-

nizovanusponnaKaranfile, Po-

padiju i Volušnicu. Slijede pro-

mocija novog vodiča i internet

stranicePlaninarskog saveza.

U nedjelju, završnog dana fe-

stivala, biće održano državno

takmičenje u planinarskoj ori-

jentaciji, pokazne vježbe iz

planinarstva za učenike kao i

proglašenje pobjednika i do-

djela nagrada.

M.N.

BIJELOPOLJE

–Lokalna

skupštinanaposljednjoj

sjednici usvojila jenovi tekst

statutaopštine. Riječ jeo

obavezi kojaproističe izno-

vogZakonao lokalnoj samo-

upravi.

GlavnaadministratorkaMari-

na Petrić objašnjava da je riječ

onovinamakojeseodnosepo-

red ostalog na rokove konsti-

tuisanja skupštine, njene pro-

širene nadležnosti.

- Prema novim rješenjima,

predsjednik skupštine funkci-

ju će obavljati isključivo na

profesionalnojosnovi, uveden

je novi institut potpredsjedni-

ka skupštine koji će funkciju

obavljati volonterski, sekretar

skupštine je lokalni funkcio-

ner, biraće se na period od pet

godina.Takođe,izmijenjenisu

uslovi za izbor glavnog admi-

nistratora,menadžeraopštine

koji će se birati na pet godina

–kažePetrić.

Statutom su, objašnjava ona,

jasnopropisaneprocedureko-

jeseodnosenanačin sazivanja

i održavanja sjednica Skupšti-

ne opštine, procedure izbora,

prestanka mandata i razrješe-

nja predsjednika skupštine,

predsjednika opštine, pot-

predsjednika, glavnogadmini-

stratora, sekretara skupštine,

menadžera i ostalih starješina

organa lokalne uprave.

- Prva smo opština koja je

usvojilanovi statut i poslovnik

o radu skupštine u skladu sa

novimZakonomo lokalnoj sa-

moupravi –kažePetrić.

C.G.

Bijelo Polje: SOusvojila novi statut opštine

Sekretar skupštine

je lokalni funkcioner

BeRane:

UMedicinskoj školi „Dr Branko Zogović“ uručene Luče

MarijaBojićđakgeneracije

OnI SUnajBOljI:

MarijaBojić sjedi druga s lijeve strane

BERANE

-Najboljimučeni-

cimaSrednjemedicinske

škole „DrBrankoZogović“

juče sunaprigodnoj sveča-

nosti uručenediplome „Lu-

ča 1“ i „Luča 2“. Diplome je

uz čestitkenapostignutom

uspjehuuručiodirektor

školeŽarkoRaičević. On je

učenicimapoželio srećuu

daljemživotu i školovanju.

Zađakageneracijeproglašena

jeMarija Bojić, a pored nje za

odličan uspjeh iz svih nastav-

nih predmeta i primjerno vla-

danje u osnovnoj i srednjoj

školi, diplomu „Luča I“ dobili

su još i Katarina Vojinović i

Anica Smolović.

Diplomu „Luča II“ za odličan

opšti uspjeh i primjerno vla-

danje u osnovnoj i srednjoj

školi, dobili su Anja Babić, Sa-

raGuberinić,KatarinaNikole-

tić, Aleksandra Pešić, Marina

Popović, Jelena Radević, Jo-

vana Šćekić, DinoAgović, Ana

Maslovarić, Biljana Knežević,

DejanMarsenić, Mihailo Vu-

kanić i AidaĆatović.

Nagrađeni su i učenici koji su

odličanuspjehpostigli samou

srednjoj školi: Vasilije Zindo-

vić, Isidora Zindović, Bojana

Otović, Milica Janić i Jelena

Aksić.

V.J.