Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 56 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 25. maj 2018.

Društvo

platu

atakod

bijaju

u i Kotoru

linike za psihijatriju radi utvrđivanja

m i Granskomkolektivnomugovoru i

a Siniša Bjeković

čio u mišljenju da se navodi

KCCG o neobaveznosti pri-

mjene instrukcijenedovodeu

pitanje sa stanovišta formal-

nog značenja i sudskog tuma-

čenja ove norme, ali da se ne

možeprenebregnuti činjenica

daseobračuniisplatastimula-

cije vrši srazmjerno ostvare-

nom rezultatu rada koji se

vrednuje shodno kriterijumi-

ma sprazumno utvrđenim od

poslodavca i sindikata zapo-

slenih. Kako je istakao, za ra-

zlikuodOdjeljenjapsihijatrije

Opšte bolnice u Nikšiću, po-

slodavac, odnosno KCCG nije

podnio dokaze da je stupio u

pregovore, nitida jenabiloko-

ji način stvorio pretpostavke

da dokaže da obim i kvalitet

rada zaposlenih u Klinici za

psihijatriju nije odgovarajući

kriterijumima kojima se utvr-

đuje standard rada iznad pro-

sječnog, odnosnoplaniranog.

- Istovremeno, KCCG nijed-

nim dokazom nije doveo u

sumnju da podnosioci prituž-

be nijesu ostvarili rezultate

rada iznad prosječnih, pa

shodnopraviluobrnutog tere-

ta dokazivanja, nije opovrgao

navode o mogućoj de fakto

diskriminaciji prema zaposle-

nima Klinike za psihijatriju

KCCG u odnosu na zaposlene

udrugedvijeklinikenakojima

se zbrinjavaju pacijenti ove

kategorije – istakao je Bjeko-

vić.

N.Đ.

Klinika zapsihijatrijuuPodgorici

Nevladine organizacije HRA,

CGO i ANIMA, kao i Savjet za

građansku kontrolu rada poli-

cije prije pet godina uputili su

tri inicijative nadležnimorga-

nima, a nijedna do danas nije

prihvaćena.

- Prva je poslata tadašnjem

predsjedniku Skupštine Ranku

Krivokapiću i svim šefovima

poslaničkih klubova da se

proglasi Dan sjećanja na žrtve

zločina deportacije izbjeglica

1992. godine. Druga inicijativa

poslata je tadašnjempred-

sjedniku Vlade Igoru Lukšiću,

ministru unutrašnjih poslova

Ivanu Brajoviću i ministru kul-

ture Branislavu Mićunoviću,

Tri inicijative

dio Apelacioni sud, devetorica

optuženih, bivšihfunkcionera i

službenika Ministarstva unu-

trašnjih poslova i Državne be-

zbjednosti oslobođeni su op-

tužbe za ratni zločin protiv

civilnog stanovništva. Savjet za

građansku kontrolu rada poli-

cije podržao je memorijalno

okupljanje ispred Centra be-

zbjednosti u Herceg Novom,

ističućiusaopštenjudajejedno

od važnijih pitanja ovog tijela

podsticanje policije na suoča-

vanjesasopstvenomprošlošću.

- Savjet je uputio i zvaničnu

preporukuUpravipolicijedase

na odgovorajući način izvini

zbog učešća policijskih službe-

nika u kršenju ljudskih prava u

prošlosti, kao i zbog nezakoni-

tog hapšenja i deportacije

izbjeglica –podsjetili suoni.

Oni su iskazali podršku mini-

stru unutrašnjih poslova

Mevludinu Nuhodžiću koji je

za razliku od svojih prethodni-

ka, kako sunaglasili, javno izra-

zio žaljenje zbog zločina de-

portacije izbjeglica.

J.B.

kao i tadašnjempredsjedniku

Skupštine opštine Herceg

Novi Dejanu Mandiću, da se

podigne spomen obilježje

žrtvama deportacije izbje-

glica 1992. godine ispred

objekta Uprave policije u

Herceg Novom, podržavajući

tako i želju porodica deporto-

vanih žrtava – navedeno je u

saopštenju ove tri nevladine

organizacije.

Treća inicijativa poslata je

aktuelnomministru unutraš-

njih poslova prošle godine

da crnogorska policija uputi

izvinjenje zbog nezakonitog

postupanja prilikomhapšenja

i izručivanja izbjeglica njima

neprijateljskoj vojsci Radova-

na Karadžića i Ratka Mladića.

Program ,,Stop sivoj ekonomiji“ dobio zeleno svjetlo od Vlade

Zaposliće180visokoškolaca

PODGORICA

-Vlada jena

sjednici jučeusvojila informa-

cijuopotrebi sprovođenjapro-

gramaosposobljavanja i zapo-

šljavanjamladih sa stečenim

visokimobrazovanjemnapo-

slovima sprečavanjaneformal-

nogposlovanja.

Program „Stop sivoj ekonomiji“,

biće realizovan treću godinu, a

namijenjenjenezaposlenimviso-

koškolcima,starostido30godina,

koji su završili program stručnog

osposobljavanja. Ministar rada i

socijalnog staranja Kemal Puri-

šić, nakon sjednice Vlade, saop-

štio je da je na evidenciji Zavoda

Kemal Purišić

zazapošljavanje5.253nezaposle-

nih visokoškolaca, a onih do 30

godina je 2.303.

-Uprogramće biti uključeno 180

osoba - naveo jePurišić.

Pojasnio je da će se zaposleni vi-

sokoškolci baviti provjerom po-

reskihprijava, logistikomudijelu

zapošljavanja stranaca, kontro-

lomnelegalnog zapošljavanja…

Program će se realizovati u svim

opštinama,abudžetjeoko555.000

eura.

-Vladaprocjenjujeda će i ovego-

dine programdati dobre rezulta-

te - kazao je Purišić. Precizirao je

da program traje šest mjeseci, od

juna do kraja godine.

N.Đ.

Odbačena žalba Crnogorskog pokreta na odluku cetinjskog tužilaštva

I uVišemtužilaštvusmatrajuda

AmfilohijeRadovićne širimržnju

PODGORICA

-Višedržavno

tužilaštvouPodgorici odbilo

je žalbuCrnogorskogpokre-

tana rješenjeOsnovnogdr-

žavnog tužilaštvanaCetinju

koje jeodbacilokrivičnupri-

javuprotivpoglavaraSrpske

crkveuCrnoj Gori RistaRa-

dovića zbogkrivičnogdjela–

povredaugledanaroda,ma-

njinskihnaroda i drugih

manjinskihnacionalnihza-

jednica.

Odluka koju je potpisala tuži-

teljka Olivera Ražnatović do-

stavljena je Crnogorskom po-

kretu.

- Obavještavam vas da sam po-

stupajući po podnijetoj prituž-

bi izvršila uvidu spise predme-

t a O s n o v n o g d r ž av n o g

tužilaštva u Cetinju

Kt.br

.

148/17 i utvrdila da je Osnovno

državno tužilaštvo u Cetinju

predmetno rješenje donijelo u

skladu sa zakonom– piše u od-

luci Ražnatović.

Tužiteljka Padalica rješenjem

Am lohijeRadović

od 5. aprila odbacila je krivičnu

prijavu Crnogorskog pokreta

protiv Rista Ćirovog Radovića

(Amfilohija Radovića) koju su

podnijelinakonštojeRadoviću

septembru prošle godine, na li-

turgijama naCetinju i Crmnici,

povezivao Crnogorce s volovi-

ma, a Crnogorce katoličke i

islamske vjeroispovijesti i atei-

ste, kako je navedeno u prijavi

CP, „izložio poruzi i uvredama,

zato što kaomuslimani i ateisti

nijesu kršteni niti miropoma-

zani,odnosnokaokatoliciipra-

voslavci nijesu kršteni i miro-

pomazani u Beogradskoj

patrijaršiji“.

- U radnjama Rista Ćirova Ra-

dovića, umonaštvuAmfilohija,

nijesuostvarena bitna obilježja

krivičnoga djela, a ne postoje

osnovi sumnje ni da je isti uči-

nio bilo koje drugo krivično

djelozakojesegonjenjepredu-

zima po službenoj dužnosti –

ocijenila je tužiteljkaPadalica.

IzCrnogorskogpokretatadasu

oštro reagovali, uz poruku da

ovorješenje,aposebnonjegovo

obrazloženje, smatraju uvre-

dom zdravoga razuma i prav-

nom ekvilibristikom koja Ra-

dovića stavlja iznad Zakona i

Ustava ove zemlje.

Istakli su i da „u Crnoj Gori tu-

žilaštvo radi svoj posao građa-

nin Risto Radović bi odavno

sudski odgovarao za svoje izli-

ve nacionalne mržnje prema

Crnogorcima i drugim narodi-

ma, kao i pripadnicima drugih

vjeroispovijesti i vjerskih orga-

nizacija“. Najavili su i da će tra-

žiti zaštitu međunarodnih

istanci.

K.K.

Nacionalni parkovi organizovali skup o zaštiti šuma

PODRŠKANORVEŠKE:

Sa jučerašnjegokruglog stola

PODGORICA

–Unapređe-

njemkomunikacije između

svih institucijakoje senabi-

lokoji načinbave zaštitomi

funkcijomšumakaoprirod-

nogdobra stvoriće seuslovi

zanjihovukvalitetnijuzašti-

tu, ali i valorizaciju, jedna je

odporuka jučerašnjegokru-

glog stola „Značaj šuma i

ekosistemskeuslugeuzašti-

ćenimpodručjima“.

DirektorNacionalnihparkova

CrneGoreElvirKlica kazao je

da preduzeće na čijem je čelu

upravljaprostorimapetnacio-

nalnih parkova koji obuhvata-

ju oko osamodsto državne te-

ritorije.

Generalni direktor Direktora-

ta za šumarstvo, lovstvo i drv-

nu insdustriju uMinistarstvu

poljoprivrede i ruralnog ra-

zvoja AdemFetić smatra da je

potrebno da se unaprijedi ko-

munikacija između svih insti-

tucija koje sena bilokoji način

bave zaštitom i funkcijom šu-

ma kaoprirodnog dobra.

- Mi stojimo na raspolaganju

za tješnju saradnju i podršku.

Prvenstveno mislim na raz-

mjenu informacija o stanju

šumskogfonda,kaoiusaglaše-

nost evidencija u gis ili nume-

ričkoj formi - rekao jeFetić.

On je apelovao na donosioce

budžeta da sa, kako je rekao,

većim senzibilitetom razma-

Usaglasiti evidencije

traju potrebe finansijskog

obezbjeđenja „neminovnih

aktivnosti“ na poboljšanju za-

štite i boljoj valorizaciji funk-

cijašumauokvirunacionalnih

parkova.

-Pogrešnasuočekivanjada je-

danodbitnih izvora finansira-

nja nacionalnih parkova bude

prodaja drvne mase na panju,

štoseneodnosi naneminovne

sanitarne sječe. Težište finan-

sijskihprihodatrebadasepre-

nese na unapređenje korišće-

nja komercijalnih funkcija

šuma, posebno onih koje se

odnose na trurističko-rekrea-

tivne sadržaje i prirodne

atrakcije - ocijenio jeFetić.

Predstavnik Instituta za šu-

marstvo Aleksandar Stijović

rekao je da je projekat „Inven-

tura šuma u nacionalnim par-

kovima Crne Gore“ pokazao

da je stanje šuma i šumskog

zemljišta u nacionalnim par-

kovima dobro.

Predstavnica Ambasade Nor-

veške u Beogradu Knutrud

Janne Marit kazala je da su

prirodni resursi i ekološkepri-

jetnje globalni fenomeni i da

nacionalne granice tu nijesu

toliko važne.

- Životna sredina i klimatske

promjene nalaze se visoko na

listi prioriteta Norveške

razvojne pomoći - istakla je

Marit. Ona smatra da nemože

postojati dobro upravljanje

prirodnim resursima ili bilo

kojimdrugimsektoromukoli-

ko, kako jeobjasnila, nemaod-

govarajućeg inventara onoga

čime se raspolaže.

- Ne može postojati dobro

upravljanje prirodnim resur-

sima ukoliko nijeste uradili

analizu problema i rizika i

odredili prioritete za djelova-

nje - upozorila jeMarit.

N.K.