Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 56 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 25. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

–Dannezavisnosti CrneGore, 21.maj, obilježila

je i dijasporauLuksemburgu, uzporukuda je snaganašedrža-

veuzajedništvu imeđusobnompoštovanju svihnjenihgrađa-

na i da razlike treba gledati kaobogatstvo, anekaokamen spo-

ticanja.

Proslava je priređena u subotu 19. maja, a organizovala su je udru-

ženjaizLuksemburgaiBelgije–„Luksemburg-CrnaGora“,Zavi-

čajni klub „Bihor“, Kosovsko-bošnjačko društvo „Vitomirica“ iz

Luksemburga, Udruženje crnogorsko - belgijskog prijateljstva

„Montenegro“ iBDfond„Luksembu rg“, teudruženje izNjemač-

ke „Montekoln“. Predsjednik udruženja „Montenegro“ iz Belgije

Goran Vratnica, u pozdravnom govoru rekao je da je „snaga naše

domovine Crne Gore u zajedništvu i međusobnom poštovanju

svihnjenihgrađana i da razlike treba gledati kaonaše bogatstvo, a

ne kamen spoticanja“.

R.D.

Dan nezavisnosti obilježen i u Luksemburgu

Razlike subogatstvo,

nekamenspoticanja

Saproslave

Zaposlenima Klinike za psihijatriju u Podgorici uskraćena stimulacija n

Ukinut imdo

15odstokoji d

kolegeuNikši

PODGORICA

–Zaposleni

Klinike zapsihijatrijuKli-

ničkog centraCrneGore, za

razlikuodnjihovihkolega

koji radeuNikšiću iKotoru,

nedobijaju stimulacijuod 15

odstona zaradupoosnovu

otežanihuslova rada zbog

čega semožekonstatovati

da sunejednako tretirani i

daučinjena razlikanema

objektivnog i razumnog

opravdanja.

To je ustanovio zamjenik om-

budsmana Siniša Bjeković u

mišljenjukojejeizradiopopri-

tužbi zaposlenih podgoričke

Klinike za psihijatriju. U izjaš-

njenju Kliničkog centra, me-

đutim, navodi sedanijesuoba-

vezni da isplate ovaj dodatak.

Bjeković je zatražio od Fonda

za zdravstveno osiguranje i

Ministarstvazdravljadaurade

analizuprimjene važećihpro-

pisakojiregulišuoblastzarade

zaposlenih u zdravstvenim

ustanovama, te naročito in-

strukcije o obračunu zarada i

ostalih ličnih primanja zapo-

slenihuzdravstvenimustano-

vama od2012. godine.

PREPORUKA

- Treba da ujednače način

utvrđivanja rezultata rada i

stimulacija u ustanovama na

koje se ovaj akt odnosi –naveo

jeBjeković upreporuci.

Zamjenik ombudsmana pre-

poručio je Kliničkom centru

da u pregovorima sa zaposle-

nima Klinike za psihijatriju

utvrdi kriterijume i mjerila za

uvećanjezarade shodnozako-

nu, OpštemiGranskomkolek-

tivnomugovoruiinstrukcijiza

obračun zarada.

Zaposleni podgoričke Klinike

za psihijatriju požalili su se

Bjekoviću da se u njihovom

slučaju ne primjenjuje tako-

zvana instrukcija o obračunu

zarada i ostalih ličnih prima-

nja u zdravstvenim ustanova-

ma koja je donešena 2012. go-

dine, ističući da su zbog toga

prije dvije godine vodili sud-

ske postupke pred podgorič-

kim Osnovnim sudom, Višim

sudom i Vrhovnim sudomCr-

ne Gore, a po osnovu kojih im

Klinički centar treba da pristupi pregovorima sa zaposlenima

kriterijuma i mjerila za uvećanje zarade shodno zakonu, Opšt

instrukciji za obračun zarada - istakao je zamjenik ombudsma

je isplaćena ta nadoknada sa

kamatom za period od 22.

marta 2012. do 17. marta 2015.

godine.

Klinički centar, međutim, ni

nakonštosudobili sudski spor

nijenastaviodaimobračunava

i isplaćuje stimulaciju.

- Prinuđeni smo da nastavimo

savođenjemsudskihpostupa-

ka radi zaštite jednakosti - ka-

zali suoni.

IZJAŠNJENJEKLINIČKOG

Iz Kliničkog centra su, među-

tim, izjašnjavajući se o timop-

tužbama, rekli Bjekovićukako

nijesu obavezni da spornu sti-

mulaciju isplaćuju zaposleni-

ma. Kako kažu, instrukcija ne

može imati imperativni karak-

ter, jer nema utemeljenje uza-

konskim i podzakonskimpro-

pisima kojima se regulišu

prava i obaveze zaposlenih.

-Drugi parnični postupak koji

je vođen po istom pravnom

osnovu, okončan je presudom

Višeg suda u Podgorici od 29.

septembra2017. godinekojom

je preinačena prvostepena

presuda Osnovnog suda u

Podgoriciod28. februara2017.

godine i tužbeni zahtjevtužio-

ca odbačen u cjelosti kao neo-

snovan uz obrazloženje da in-

strukcija nema imperativni

karakter za KCCG kao tuže-

nog –naveli suoni.

Kako dodaju, zbog kontradik-

tornostisudskeprakseobratili

su se predsjednici Vrhovnog

suda Crne Gore i dobili odgo-

vor unovembruprošle godine

da instrukcija ne predstavlja

prinudni pravni propis.

Bjeković je, međutim, zaklju-

Civilni sektor će obilježiti 26 godina od ratnog zločina deportacije izbjeglica

Spasod ratapotražili uCrnoj Gori,

pa izručeni Karadžićevoj vojsci

Savjet za građansku kontrolu rada policije uputio je zvaničnu preporukuUpravi policije da se na odgovarajući način izvini

zbog učešća svojih službenika u kršenju ljudskih prava u prošlosti, kao i zbog nezakonitog hapšenja i deportacije izbjeglica

PODGORICA

– IspredCen-

trabezbjednosti uHerceg

Novompredstavnici civilnog

društvaorganizovaćedanas

obilježavanje 26godinaod

ratnog zločinadeportacije

izbjeglica izBosne iHercego-

vine–kada je crnogorskapo-

licijavojsci RadovanaKarad-

žića i RatkaMladićapredala

najmanje66muškaraca (Mu-

slimana i Bošnjaka) koji su,

potom, skoro svi pobijeni.

Kako jesaopšteno iznevladinih

organizacija Akcija za ljudska

prava(HRA),Centarzagrađan-

skoobrazovanje(CGO)iCentar

za žensko i mirovno obrazova-

nje ANIMA, većina žrtava (sta-

rosti između 18 i 66 godina) je

25. i 27. maja 1992. organizova-

nodeportovana u smrt.

Podršku memorijalnom oku-

pljanju dao je i Savjet za gra-

đanskukontrolupolicije.

ŽRTVE

Svi deportovani suspasodrata,

koji je tada buktao u Bosni i

Hercegovini, potražili u Crnoj

Gori.

- Crnogorska policija ih je kao

taoce predala vojsci bosanskih

Srba pod vođstvom Radovana

Karadžića i Ratka Mladića, da

imposluže za razmjenu ratnih

zarobljenika–istaknutojeusa-

opštenju. Svi koji su izručeni

27.maja 1992. su, kako senavo-

di u saopštenju, odmah ubije-

ni, dok je grupa koja je depor-

tovana 25. maja upućena u

koncentracioni logor u Foči

(KPD) i odnjih je samonekoli-

cina preživjelamučenje.

- Još nijesu pronađena tijela

svih žrtava deportovanih iz

Dodanas seneznagdje su tijela svihdeportovanih

Herceg Novog 27. maja 1992.

godine, niti se pouzdano zna

mjesto na kome su ubijeni –

ukazale suone.

Tea Gorjanc-Prelević, Dalibor-

kaUljarevićiLjupkaKovačević

očekujudaće sena skupupoja-

viti predstavnici političkihpar-

tija i ministar unutrašnjih po-

slovaMevludinNuhodžić.

U saopštenju se podsjeća da je

Crna Gora porodicama žrtava

poslije četvorogodišnjeg suđe-

nja, na osnovu sudskog porav-

nanja, platila naknadu štete

zbog nezakonitog djelovanja

crnogorske policije.

- Da su nezakonito uhapšeni i

izručeni kao taoci utvrđeno je i

pravosnažnompresudomuCr-

noj Gori, kao i presudomHaš-

kog tribunala u predmetu Kr-

nojelac (upravniku logora u

Foči). Međutim, sporno je to

što sudovi u Crnoj Gori u sve-

mutomenijesusmoglisnageda

prepoznaju ratni zločin i da ga

kazne– istakle suGorjanc-Pre-

lević, Uljarević i Kovačević.

Porodice žrtava deportacija

podnijele su2013. godinepred-

stavku Evropskom sudu za

ljudska prava zbog toga što Cr-

na Gora nije obezbijedila kri-

vičnu pravdu u ovom slučaju i

poštovala ljudsko pravo na ži-

vot i zabranumučenja.

SAVJET

PresudomVišeg suda uPodgo-

rici, koja je postala pravosnaž-

na u maju 2013, kada je potvr-

SinišaBjeković

Fakultet za crnogorski jezik i književnost

Simovićodbranila

prvi diplomski rad

PODGORICA

- Studentkinja

prve generacije studenata

Fakulteta za crnogorski jezik

i književnostBarbaraSimo-

vićuspješno jeodbraniladi-

plomski rad„RomanZaloga

VladimiraMijuškovićau

kontekstuposlijeratne roma-

neskneprakse“.

Kakojesaopšteno,onajetouči-

nila pred Komisijom koju su

činili predsjednik prof. dr No-

vak Kilibarda, član prof. drMi-

loradNikčević i mentor doc. dr

VladimirVojinović.

- Diplomski rad Barbare Simo-

vić je prvi odbranjeni rad na

FCJK, mladoj visokoškolskoj

instituciji, koju je 2014. godine

osnovalaVladaCrneGore–na-

vedeno je u saopštenju.

Simović je rođena u Podgorici,

gdje je stekla osnovno i srednje

obrazovanje. Upisala je FCJK

2014. i tokom studija se istakla

kao jedanodnajboljihstudena-

ta, s prosječnom ocjenom 9,82.

Dobitnica je nagrade za najbo-

ljegastudenta,kojajojjeuruče-

na na svečanosti prijestonice

Cetinje 2017. godine, a osim to-

ga, bila je i dvogodišnja stipen-

distkinjaMinistarstva prosvje-

te,kaoidobitnicaCEEPUS-ove

stipendijezastudijeuinostran-

stvu. Jedan semestar osnovnih

studija provela je na Pedagoš-

kome institutu u Klagenfurtu

(Austrija), đe je takođe ostvari-

la zapažene rezultate. Tokom

studija, pokazala je interesova-

nje za književnu kritiku i obja-

vila nekoliko radova.

R.D.

BarbaraSimović za istoriju